Romans 9

Tirama Isaraela Haukia Etina'anakia.

'Abi tohana nahinana Keriso aonai, au hanona a'i nabai'oi Auba Robe abomo ao'u e'iobina. E'u ao ko'o hanona eapa'ua, ao aro'ari ao'uai hauna ena pua aha'i. Au kipo'u nanuatae hanona peururu aina'u Keriso 'eunai pa'eho 'ekanai uaho'aba'u weiakia e'u itubu haukia patemauri paunai. Ia hanona Isaraela haukia, Tirama nahunai teao mai ena nuabi ebawaira tinana herekiai, herekiai 'abi'uai robena ebabaina rauhubu ebenakia, marea robe tohanai tekuti mai 'abi'uai tea'ina. Ia 'aba'abakia hanona maearima apa'uakia, ia ekia kupuai hanona Keriso hauaniai erama, ia hanona taba ikoikiai nipoki ainakia Tiramana, kahabanamona banaibanai. Amen.

Au a'i natibaha Tirama ena 'abi'uai hanona e'eho, pokina Isaraela kupunai terama haukia re'a ikoikiai Isaraela haukia tohakia aha'i. Aberahamo 'aba'abanai mo ia ikoikiai hanona nahuna tohakia aha'i. Pokina Tirama Aberahamo ehina bena “Isako herenai katerama haukia mo 'aba'abamu ai kateao.” Anina hanona miori hauaniai terama haukia hanona Tirama nahuna aha'i. Ia Tirama ena 'abi'uaiai katerama miorikia hanona Aberahamo nahuna tohakiai kateao. 'Abi'uai hanona ṉa ehina aihona, “Ihau wairai rani nahomanai au kamue hanona Sara miori ha keba ramana.”

10 Weianai mo aha'i, ia Rebeka nahuna bai'apaea terama hamakia hamona Isako aika 'aba'abaka ena raniai abomo ihobo. 11 Ia miori a'i terama baha mai taba ha namona 'ao ki'a obona a'i tebabai bahana aonai, Tirama ena a'itaea hanona aba ena nuataeai ebabaina. 12 Ekia babai paunai aha'i ia ena apariai ebabaina, Tirama Rebeka ehina bena etibaha, “Hau pakana kehore hau i'irina ta'arana kea'i.” 13 Puka robenai tererena ihobona etibaha, “Au Iakobo araona'au aina ia Esau 'arina a'i a'ari.”

14 Uahomana raninai taba kaha'uahina? Tirama hanona ena babai a'i tebero, u? Aha'i 'akina. 15 Tirama ehore Mose ehina bena etibaha,

“Au pabarainakia haukia hanona
kabarainakia mai paoko'o ainakia
haukia hanona kaoko'o ainakia.”
Eso 33.19

16 Ua buonai Tirama maearima etina'ana hanona hau ha ena nuataeai 'ao aro'ariai aha'i, ia Tirama ena aoko'oai. 17 Puka robenai Tirama Parao ehina bena etibaha, “Au oi obia aranai ahorotini'o ena poki hanona neiana. E'u hiabu heremuai kabaiha baihaina, weianai hanopaka maikoinai au ata'u katehinana.” 18 Weiana buonai Tirama mo ena nuatae ihobonai keaoko'o ainakia haukia niaoko'o ainakia, aokia keba pahihinakia haukia aokia niba pahihinakia.

Tirama Ena Opuere Mai Aoko'o.

19 Uahomana raninai wai ha au kohina bena'u kotibaha, “Ua nihoma raninai, aehoma buonai Tirama eka beho nitabunakia? Tai kehore Tirama ena nuatae kekaiabuna?” 20 E'u hau e, oi hau aea homamu, Tirama ena 'abi nubamuena? Uro a'i kehore ebabaina hauna a'i kehina bena, “Taba buonai ṉa obabai aihona'u?” 21 Uro babai hauna hanona mai ena bero ia kehore tipu hamonai uro kebabainakia, ha hanona uro namona aka apa'uakiai keaka, ha hanona uro 'abaeana aka papakiai keaka.

22 Tirama hanona matoha uro babai hauna 'abana ena nuatae hanona ena opuere mai ena hiabu kebaiha baiha aina, iamo aona nia'i 'inina niopuere ainakia haukia herekiai keaomo 'ari ranina eba'oruna hauna kemai. 23 Abomo enuatae ena nuabi apa'uana kebawaira tinana niaoko'o ainakia haukia herekiai hanona mai ena bero, weiakia aba eba'orunakia haukia hanona ena nuabi katea'ina. 24 Uro hanona aika eaparinaka hauka, Iuda haukia mo aha'i, 'a rama haeai haukia baiatakiai abomo. 25 Mahabanai hauna Hosea ena pukai ehinana ihobona etibaha,

“E'u maearima tohakia aha'i
haukia kaparinakia
‘e'u maearima.’
Itubu weiana a'i naraona'au aina
hauna kaparina
‘e'u raona'au.’
Hos 2.23

26 Ehina benakia,
wai hanona au e'u maearima aha'i
'ekanai haeamona keaparinakia
ia hanona Mauri Tiramana
nahuna.”
Hos 1.10

27 Mahabanai hauna Isaia Isaraela haukia poukia ehinana etibaha,

“Isaraela maearimakia patebo'o
ki'a poe 'anona 'abana,
ia harina bita 'akimo bamauri
katea'ina.
28 Obiapaka kehore noanoai bakai
'abina hanopakai kehore hore
haraina.”
Isa 10.22, 23

29 Ihobonai mo Isaia ehina 'uaina 'abana,

“Tabura Obiapakana 'aba'abamai
baika a'i pehabonakia raninai
ai hanona Sodoma mai Gomora
ihobokiai pataeao.”
Isa 1.9

Rama Haeai Haukia Tea'ikakauma Ia Isaraela Haukia A'i Tea'ikakauma.

30 Ua buonai taba ṉa kahahoma? Rama haeai haukia bero a'i titabuna ia aba tea'ina, weiana hanona a'ikakaumai tea'ina. 31 Ia Isaraela haukia rauhubu taearanai bero tetabuna, ia a'i tetabu ahina. 32 Taba buonai a'i tea'ina? Pokina a'ikakaumai a'i tetabuna ia teraonana akai katetabu ahina. Ia haukia kaikai rea piharanai weia tekai. Puka Robenai tererena ihobona etibaha,

“Moihana Siona oeo aonai
pihara ha ahorotina
weianai maearima kebakai kai
reanakia, haeamona wairo
piharana weiana kehore
keba'ehonakia.
Ia tai nia'ikakauma hauna
hanona a'i kehaumaea.”
33 Isa 8.14; 28.16

Copyright information for `RRO