aKisim Bek/Eksodas 32:6
bSam 24:1

1 Corinthians 10

Noole Tewootewoo Soleweloyi, Ngulo Ingondale Tewato

Ye dobooguline, nondo ngu ye komo ingoyilo eteno. Iserel oni Igip mela yokoyingo, nguno noolengo osi sambanayi ngu, ene goboole newendemo oodoyi, goboole ngundo oole etuyelowonggori. Ene bidodo Mosesdodo keyembo yade yade ooloutoyi, wendeyi kewoolo wesowootoni, gide gide tetoni, nguwoole ulelewonggori. Yo, oo ngu oni etuyelooteku ngu Moseslo keyimo oni. Ngu oni ngu bidodo Moses keyolo, goboole newendekuli yade oololo, ko, wendeyino nguya, sono (kundingiyi) ngu yowonggori. Ene bidodo Anutlo Yukambo oowalingga Sambononggo yunoyingongga, ngu newonggori. Ene bidodo enengo Yukambo sonongga diginonggo yunoyingongga, ngu neloluwonggori. Anut enengombo digi newendemonggo sonongga ngu yeni tunootewolo. Ngu digiga ngu, Kristus. (Ngundilo nangge, Kristusndo ngu hoolooweyeloote). Ene Anutndo ngu oni ngulo damoniye biyomi ngulo ma ingootoni, ngulo oniku kingo melako oluwonggoku, nguno oni oowooyingga kumoomukowonggori.

Yo, ene kuli kumooyingo ngu, ndawugalo ngulo, ene oo biyomi ngu kuli kenomayingowonggori. Ngu bidodo gaboyi ngundilo tunooteyingo, nguno noole kenolo ingolo, noole oo biyomi ngulo ma hahangelo koyi tewato. Ene osi sambanayi kewooloyemo oni gidalegado, ebe ganagana anut ngulo damoni keyowonggori. Ye komo ebe ganagana anut ngulo damoni ngu ma keyowelo. Anutlo mande ngundo eneya ngandilo nakangowolo.

Oni simoo bale ene bibitelo, oowali sono nguya newelo yokolo, ene ootookoolo, yambo kunobulo telo, nguno bosebalese damoni biyomi nguya tewonggorilo ewolo. a 
Ene kewooloyemo oni gidalegado kuli bosebalese damoni biyomi teyingo, ngundilo ngulo, oni simoo bale ulungga oolengo (23,000) kumoowonggori. Noole ngundilo damoni biyomi, ngu komo ma keyolo tewato. Kuli oni gidalega ene kewooloyemonggo, Anut tewoongolo, mbumbuwa oowooyingga tetoyi, ngulo Anutndo gumi yunolo, sile yeni tunootelo, ngundo yokitoni, kumoowonggori. Ngundilo nangge, noole nguya Anut tewootewoongolo, mbumbuwa tetooye, ene ngulo gumi yunowa, bine, ngundi kini. 10 Kulimi oni gidalega, ene kewooloyemonggo Anutya sanggili mande elo boguboguwootoyi, ngulo Engel onindo ngu oniku yuleweloyimbolo ombulo, yudoyi kumoowonggori. Ngundilo nangge, ye Anutdodo sanggili mande mande elo ma boguboguwoowelo.

11 Nga oo nga bidodo eneno kuli tunooteyingo, ngu oo gaboyi nangge, nguno noole kenowato. Nga mandega nga ngu, Anutlo mandeno nakangoyingo, ngu noole etuyelooteku, nguno osi sambanayimbolo damoniye biyomi, ngu ma keyowato. Ndatelo ngulo, noole nalu kini teweloyi namoko tetoni, nguno oolooteto. 12 Ngulo ngu, oni enengombolo ingoya nguno yanggango dikaya, ene komo ingondale teyi! Ene yanggango ma dikalo ngu, ene mbumbuwano solewa. 13 Tewootewoo ngu kuli yeno tunootewoku ngu, ngu guladilo kini. Ngu tewootewoo ngundilo, ngundo oni bidodomo tunootete. Ene Anutndo sumange yunolo, newende hamoo oolengo yunooteku, ngulo ngu tewootewoo gula ombulo, ngundo noolengo yanggangonayi ngu ma dagalo, uleni uwa. Kini, ene tewootewoo yeno tunootetoni ngu, Anutndo ye hoolooweyelowelo oole yeni tunootetoni, ye tewootewoo nguno yanggango dikawanggo.

Noole Anut Ko Yuka Biyomi Ngudodo Ma Keyowato

14 Ngulo ngu, ye nolo dobooguline oolengo, ye komo ebe ganagana anut nguno yemboongeweloyi damoningga, ngu kootu inoya sayi! 15 Ye ingonduduyedodo ngulo, no yeno eteno. Yengombo komo nolo mandene nga wilikoya ingoyi. 16 Nga Wayin tobaga nga ngu noolendo nelo ngu, noole komo Kristuslo dalowo yunowoku, ngundo noolengo mbumbuwa andangeyunootoni, ngulo Anutno esetelo ingooteto. Noolendo oomanongoyingongga nga nelo ngu, noole komo Kristuslo goweyi nguya goboolo gooboongooteto. Noole ngundilo telo, ngunonggo noole oni etuyelootetoku ngu, noole Kristusno nowoondonayi hamoo telo, enedodo gooboongooteto. 17 Ngulo ngu, noole gowenayi guladilo guladilo, ene noole oomanongoyingo gulanangge ngu netetoku, ngulo noole Kristusdodo gowenayi gulanangge tunooteteto.

18 Ye Iserel onilo damoniye ingoyi. Oni ene Anutno woolo yelo, ngulo ooyi nelo ngu, ene ngu nomboga nguno Anutdodo gooboongoowonggori. 19 Nondo ndawu oo galo eteno? Ebe ganagana anut ngu, Anut hamoo bine, ngundi ebe ganagana anutno woolo yeyingo ngulo oowali ngu yanggango, bine? Kini, no ngundilo ma eteno. 20 Kini, no ngandilo eteno. Oni sowe gidalegado hamoo oono woolo yetenggoku ngu, ene oomboolo biyomimo woolo yetenggo. Ene Anut hamoo nguno woolo ma yetenggo. Ngulo ye nguya oo yuka biyomi nguno ma gooboongoowelo, elo ingooteno. 21 Ye Anut Oo Bidodo Sembuli ngulo tobano sono nelo, ngunonggo oo yuka biyomimbolo tobano sono nguya neweloyi nguya ereremo kini. Ngundilo nangge, ye Anut Oo Bidodo Sembuli ngulo oowali nelo, ko oo yuka biyomimo woolo yeyingo ngulo oowali nguya gooboongoolo neweloyi, ereremo kini, elo ingooteno. 22 Noole bine, Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi ngulo newende yeyi, nooledodo sanggili teni, elo tetenggo, bine? Noolengo yanggangonayi, ngundo enengo yanggangoni ngu dagateto, bine? Hamoo oolengo kini.

Suwoo Suwoo Noole Anutlo Bingami Okoololuwato

23 Ngu oni gidalega ngundo etenggo. Oo bidodo noole mete tewato, etenggo. Ene oo gidalega ngundo Kristen oni hoolooweyelolo, nowoondoye yanggango ma yunowa. 24 Oni gulado, enengo nangge gome oluweloyimbolo, ma ingowelo. Kini, ene komo oni gidalegalo ingondudu teyi.

25 Oo nusago Stuwa yanonggo uliyolo, yolo mayetenggoku, ngu mete neyi. Yengo ingondudu ulungga ingoyingo sangala telo, sumoo sumoo ma ewelo. 26 Anutlo mandeno ngandilo ete.

Nga melanggano ngano, ko oo bidodo melako ngano oolootenggoku ngu, Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulomu nanggelo ewolo. b 
27 Ene oni gula Anutno newendemo hamoo kini, ngundo yeya oowali newelo, ye negoyelootoyiga ngu, ye mete eneya oolouya, ndawu oowalingga yengo yeteku, ngu bidodo nemukoyi. Ye oowali ngulo ingoyingo sangala telo, sumoo sumoo ma ewelo. 28 Ene oni gulado yeno elo, nga nusago songgiwi nga ngu, ebe ganagana anutno woolo yeyingomu, etoningga ngu, asa, ye komo ma newelo. Ndatelo ngulo, ngu oningga ko ye nguya kuli ingootenggo. Nga oowalingga nga, onindo ngu ebe ganagana anutno yemboongeyingo, elo ingootenggo. Ngu oni, ngulo ingoyingoni sangala teweloyi, ngundilo ngulo, ye komo oowali ma newelo. 29 Nondo yengo ingoyingoye sangala teweloyi, ngulo ma eteno. Kini, nondo oni sungo gulaga ngulo ingoyingoni sangala teweloyi, ngulo eteno. Ndatelo telo, oni gidalegado nondo damonine tetenoku ngu, enengo ingonduduyemonggo wilikootenggo? Kini. 30 Ene no Anutno esetelo, oo ngu newano. Ndawugalo oni gulado nondo oo tewonoku, ngulo kootunesina mande biyomi ewa? Ngu damoni nenengo kini.

31 Ene ye oo nelo sono nelo, nguno oo tetenggoku, ngu bidodomo, ye Anutlo oowooyi bingami dulidalinidodo teyinoyi. 32 Ye komo Yuda oni, oni sowe gidalega, ko Kristen oni simoo bale nguya nowoondoye ma yeyi, ene bulibali ingolo, ene mbumbuwano solewanggo. 33 Oo bidodomo no ko tetenoku, ngu oni bidodo, nolo damonine, ngulo gome ingoyilo teteno. No nenengo yomosinelowelo kongga ma teteno. Kini, no oni bidodo yomosiyelowelo ko tetenoku, nguno Anutndo ene ko yoyowa. Yo, ye nolo damonine ngu keyootoyi, nondo Kristuslo damoni keyootenoku, ngandiya teyi!

Copyright information for `RWOKARO