aAyisaya 64:4
bAyisaya 40:13

1 Corinthians 2

Polndo De Mombilo Mandeni Yootunololo Etuyeloote

Ye Kristen konebane, no nguya kuli ye tanggeyemo nguno ombuwonoku, nguno no Anutlo mande keda gome mesalango ingoyingo ulungga oolengo, ngunonggo ma elo wesiyolo ye etuyelowonggori. Ene nondo wesiyolo eweloyi nguya ereremo kini, ene no Anutlo mande ngu gome nenengo oolengo, elo etuyelowono. Nowoondonemonggo no mande gosiyowonoku, no ngu naluno, ye kewooloyemo oluwonoku, nguno no oo gulalo ma ingondudu telo, Yesus Kristuslo ingolo, ko de mombimo udooyi kumooyingongga, ngulo nangge no ingondudu tewono. Kuli no yedodo oluwootoku, ngu naluno ngu, no yanggangone kini. No sosolelo soliyokolo ulungga oolengo telo oluwooto. Nondo mande gome elo wesiyolo etuyelowonoku ngu, no damoni nenengo ingonduduye yanggango teweloyi mande ma elo etuyelowono. Kini, no Yuka Kundingiyi ngulo yanggango ngu nangge, ye etuyelowolo. Ngundilo tewonoku ngu, ye onilo ingonduduye ngulo nowoondoyemo hamoo ma tewelo elo, ngundilo tewono. Kini, ngu Anutlo yanggangoni ngu nangge yeni tunootewonggori.

Anutlo Yuka Ngundo Ingoyingo Noole Yunoote

Hamoo, oni ene Anutlo mande damonimo ene yanggango tunootetenggoku ngu, noolendo ene ingoyingo ngu logoyimo mande elo etuyelooteto. Ene ngu ingoyingongga ngu mela ngalomu kini. Mela nga sobosobo oni tabango, ngulo ingonduduye ingoyingoye nguya, ene kinitewa. Ngulo ngu noolendo ngu Anutlo ingoyingoni yootunolo eteto. Nga mandega nga ngu, ene kuli kombitelo oluwolo. Anutndo mela oo bidodo ma yeyingomo, ene noolengo ngu yanggango dulidaliningga ngu yunowelo, elo sunggi yewolo. Mela ngalo sobosobo oni tabango gulado, ene nga mandega ngalo damoni ngu, ene kuli ma ingowonggori. Ene Anutlo ingoyingo ngu bidodo ingolo ngu, asa, ene Oo Bidodo Sembuli dulidalinidodo ngu, ene ma dowoolo, de mombimo sanggawelo uleyi kumoowa. Anutlo mandeno ngandilo nakangowolo.

Anutndo ndawuga oni ene nowoondoye inootenggoku, ngulo yomosiyootoni oolootenggoku ngu, ene oo doongeyimbo kuli ma kenoyingo, ko sodeyibo ma ingoyingo, ngu onilo ingonduduno nguya ma tunootewolo ewolo. a 
10 Nga mandega nga ene kuli kombiteyingo oodoni, Anutlo Yukani ngundo ko telo yeni nooleno yootunolo, etuyelootoni tunootewolo. Anutlo Yukani ngundo oo bidodo ingolo kenolo, Anutlo ingonduduni kombiteyingomu nguya ingoote.

11 Oni onendo ngu, ene oni gulalo ingonduduni ngu ingowa? Oni ngundilo kini. Ngu oningga ngulo newendemonggo nangge ingoote. Ngundilo nangge, oni gula Anutlo ingonduduni, ngu ma ingoote. Anut enengo Yukani ngundo nangge, ene Anutlo ingonduduni ngu ingoote. 12 Ene noole mela ngalo ingoyingo ngunonggo ma yowootowo. Kini, noolendo Yuka Kundingiyingga yoyingongga ngu, Anutnonggo ombutoni yowootowo. Ngungga ngu, Anutlo sumangeni, ngundo enengo Yuka Kundingiyi noole yunootoni, ngundo Anutlo ingonduduni gomengga, ngu kingo duwoo etuyelootoni ingooteto. 13 Nga kingo oo duwooga, ngalo noolendo mandeni yootunolo etetoku ngu, ene noolendo oninonggo kuli ma yowootoku, ngunonggo eteto. Kini, Yuka Kundingiyimbo kuli etuyelootoni, ingowootoku, ngu eteto. Ngulo ngu, noole Yuka Kundingiyi ngulo mande ngu oni Yuka Kundingiyidodo, nguno elo etuyelooteto.

14 Ene oni Anutlo Yuka Kundingiyi kini ngu, ene Anutlo Yukani ngulo mande ngu ma ingolo yootenggo. Ndatelo ngulo, ene ngandilo ingootenggo. Mande nga nenengo kini, elo ingootenggo. Nga mandega noolendo Anutlo Yukanonggo, yootetokungga nga ngu, oni ene Anutlo Yukani kini ngu, ene hamoo oolengo Anutlo ingonduduni ingolo teweloyi nguya, ereremo kini. 15 Oni ene Anutlo Yukanidodo ngu, ene mete oo bidodo kenolo wilikowa. Ene oni Anutlo Yuka kini, ngundo oni Anutlo Yukanidodo oningga, ngulo ingonduduni ingolo wilikoweloyi nguya ereremo kini. Ndatelo ngulo, Anutlo Yukani eneno kini. 16 Ene noole ngu Anutlo Yukani nowoondonayimo ootoolo, ngundo Kristuslo ingonduduningga ngu nooleno etuyeloote. Anutlo mandeno mande, ngundilo elo ooloote.

Oni onendo Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo ingonduduni ingolo, ene mete ene ingonduduni ngu soweyolo mande inowa? Oni gulado ene mande inoweloyi kinilo ewolo. b 
Copyright information for `RWOKARO