aYob 5:13
bSam 94:11

1 Corinthians 3

Kristen Onilo Ko Oni Ngu Anutlo Ko Oni

Ye Kristen dobooguline, nondo yeno mande elo yunowonomu, ngu Anutlo Yukanidodo nguno mande ngundilo, ma ewono. Kini, no oni mela ngalo oolo ingondudu tetenggoku, ngundilo ewono. Ndatelo ngulo, ye Kristuslo mande damonimo ngu, ye simooye owita bobodi ngundilo oluwonggo. Nondo ngu, kuli ye nono nangge yunolo muwooyelowono. Oowali yanggangomu ngu Anutlo ingoyingo yanggango ngu, no ye ma yunowono. Ngu naluno, ye oowali yanggango ngundilomu nguya ereremo kini. Ataga nguya ye ma mete tewonggo. Ngulo ngu, ye ngu ingondudu kulimingga, ngulo damonimo oolootenggo. Ye nowoondoyemo dobooguliyeboya boguwoolo longge sambi teweloyi damoningga, ngu telo, mande gumgum elo oolootenggo. Yengo endeyoyingo ngu, oni Kristuslo damoni ma keyootenggoku, ngu ngundilo endeyootenggo. Ngulo ngu, ye ngandilo etenggo. Oni gulado ewa. No Pollo oni. Etoni, oni gulado ewa. No ngu Apoloslo oni. Etoni, ngundilo damoninggano nguno, ye mande damoni gome nenengo ngu ma keyootenggo. Kini, ye mela ngalo damoni ngu keyootenggo.

Ngulo ye gome ingoyi! Apolos ngu ndawu oningga? No Pol, no ngu ndawu oningga? Noole elayaga nga ngu, ko oni nangge. Noolengo konale nguno, ye Anutno nowoondoyemo hamoo tewonggoku ngu! Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo noole ko sungo sungo yunowolo. Ngundilo ngulo, no Polndo, ngu oo yuwooyi imiwonoku ngu, Apolosndo ngu ulu dowoolo komoongootoni, ene Anutndo yeni oolelo ulungga yewolo. Ngundilo ngulo, oni oo yuwooyi imitekungga ngu, ko oni oo komoongootekungga nguya ene oowooyali bingamiyalidodo kini. Ene oo tetoni ooletekungga, ngu Anut enengombo nangge, ene ulungga oowooyi bingaminidodo oolengo. Oni oo yuwooyi imiteku ngu, ko oni oo komoongooteku nguya ngu koyali gulanangge, ereremo oolengo. Enengo ela elaya enengomo enengomo ko tewoliku, ngulo uliyi nenengo ngundilo yowali. Hamoo, noole ngu Anutya, ko goboolo teteto. Ye ngu Anutndo enengo koni, ko enengo yani, ngundilo melako ngano oolootenggo.

Kristen Onilo Ko Oni Ngu Ya Yeyingo Oni Ngundilo

10 Yo, ye Anutlo ya ngundilo. Anutlo sumange ngu no nunootoni, nguno no ya yeyingo oni tabango ngundilo telo, no ya osiyi kuli imiwono. Ngundilo tetoowe, ene oni gulado ngu ya osiyingga, ngu sanganimo ya yewolo. Ene oni bidodo gome ingondale teya ngu, ene ngu ya osiyingga, ngu sanganimo ya gome oolengo ngu nangge yeyi. Ya ngu Anutlo Kristen oni simoo bale. 11 Ye ingootenggo. Hamoo, ya osiyi gagiwi melako oolootenggoku ngu yalo damoni, elo ingootenggo. Yesus Kristus ngundo nangge yalo osiyi gagiwi melako oolooteku, ngu damoni ngundilo. Damoni yanggango gula kini. 12 Anutlo ko oni, ngundo Anutlo mandeni, ngu nenengo oolengo oni etuyelowaku ngu, ngu ene ya gome yanggango yeteku ngundilo. Ene ko oni gula Anutlo mandeni gome nenengo ma etuyelowaku ngu, asa, ene ya biyomi yeteku ngundilo. 13 Ariya, Kristen oni bidodo koye ngu, kootusina engge nenengo ngundilo nangge tunootewa. Ngulo mandeni wilikoyingo naluni tunootetoni ngu, de gookingo ngundilo. Ngu de gookingongga, ngundo oni bidodo koye sungomo sungomo tewooyelolo wilikoyelowa. Nguno oni enengo koye kenolo ingowanggo. Oni ngulo koni tewoku, ngu metemi, ngundi kini, elo ingowanggo. 14 Ene Kristusndo oni gulalo koni wilikootoni, gome nenengo tetoni ngu, asa, ngu oningga ngu ene ulini gome oolengo ngu yowa. 15 Ene Kristusndo oni gulalo koni wilikootoni nenengo kinitetoni ngu, asa, ngu oningga ngulo ulini nguya ma yowa. Ene enengo keda oluweloyiga ngu ma oonatewa. Oni ya delo oo sitowini bidodo demukootoni, kingo kande oolelo toongeteku ngundilo.

Kristen Oni Simoo Bale Ngu Anutlo Ya Kundingiyi

16 Ye Kristen oni simoo bale, ye nangge ngu Anutlo ya kundingiyi. Anutlo Yuka ngu ye nowoondoye newendemo nguno oolooteku ngu! Ye bine ngu ma ingootenggo? 17 Yo, ye ngu Anutlo ya oolootenggo. Oni gulado Anutlo ya ngu yombuliyootoni ngu, asa, Anutndo ngu oningga nguya yombuliyowa. Ndatelo ngulo, Anutlo ya ngu kundingiyi oolengo, ngu ye nangge, Anutlo ya.

Noole Oni Gula Oowooyi Ma Okoowato. Anut Doongeyimo, Ngu Kingo Oo Ngundilo.

18 Ye oo ngandilo ngu ma kapengo yewelo. Ye kewooloyemo nguno oni gulado ene mela ngalo damonimo endeyolo oode, ngunonggo ewa. No ingondudune ingoyingonedodolo ewa. Ene komo mela ngalo damoni ngu yokoya yowoolengoya ngu, ene mete ingonduduno ingoyingonidodo Anutndo inootoni tunootewa. 19 Ndatelo ngulo, mela ngalo ingondudu damoni ngu, Anut doongeyimo ngu, damoni biyomi wenonoyingo ngundilo. Anutlo mandeno nakangoyingomu, ngu ngandilo ooloote.

Anutndo ingondududodo oni enengo ebe ganagana damoniye oowooyingga ngundo gosiyelooteku ngu, onindo sepa bowelano nusago yootenggoku ngundilo ewolo. a 
20 Anutlo mandeno ngandilo nguya ete.

Anut Oo Bidodo Sembuli Ulungga, ngundo onilo ingoyingo ingonduduye ngu ingootoni, ngu engge kini tetelo ewolo. b 
21 Ngulo ngu, oni gula enengo oowooyi bingami ma elo okoowelo. Pol, Apolos, Pita ngundo yengo tabango oni ootoolo hoolooweyeloweloyimbolo yoyetenggo. Melangga nga bidodomo gome oolootenggoku, ngu bidodo ye hoolooweyelowelo oolootenggo. Oni keda oluweloyi; oni kumooweloyi; oo bidodo ataga oolootenggoku nga; ko oo kootusina tunootewaku, ngu oo ngu bidodo ye hoolooweyelootenggo. 23 Yo, ye ngu Kristuslomu, Kristus ngu Anutlomu.

Copyright information for `RWOKARO