1 Corinthians 7

Elambalisa Teweloyi, Ngulo Mande Damoni

Ataga, no yendo mandega nakangolo nunowonggoku, ngulo gumi nakangolo yunooteno. Ngu ngandilo: oni gula ene bale ma yoyingongga ngu, ene gome. Ene bosebalese damoni biyomi ulungga ooloote. Ngundilo ngulo, oni simoo enengomo enengomo baledodo telo oluwanggo. Ngundilo nangge, bale nguya ene kamesumooyedodo telo oluwanggo. Simoo goweyi ngu, enengo baleyibolo, kameyimbo ngu ma solengowelo. Ngundilo nangge, baleyi goweyi ngu kameyimbolo, baleyibo ngu ma solengowelo. Bale goweyi ngu enengo nangge kini, ngu kameyimbolo nguya. Simoo goweyi ngu, bale nguya. Yali elambalisa teya ngu, gulado gula ma kootu inolo, goweyi ma solengowelo. Yo, yalingo ela elaya nowoondoyali gulanangge yelo, nalu bodaga nangge kundingiyi ootoolo, nguno Anutno yemboongewelo, ngu mete. Nguno ngu, yali Anutno yemboongewali. Ene kootusina, yali goweyali ko goboolo yelo gooboowali. Yali ko ma goboolo oodoli, nguno goweyali gome sobowooweloyi ereremo kini tetoli, nguno Setando tewooyelowa. Ene yendo elambalisa teweloyi damoningga, ngulo nono sumoo ewonggoku, ngulo nondo ngandilo eteno. Nga ngu mamana mande oolengo kini. Nondo ngandilo ingooteno. Simoo bale bidodo ngu nondo bale kini oolootenoku, ngandiya oliyilo ingooteno. Ene Anutndo ngu simoo bale gidalega yanggango yunooteku ngu, ene mete kosiyi ootoolo goweyi solengolo, ene elambalisa teweloyi, ngulo ene ma ingowa. Ene simoo bale gidalega ngundilo ingonduduye yanggango kini ngu, asa, ene elambalisa teyi.

Asa, oni elambalisa ma teyingo ngu, ko bale kameyi kuli kumooyingo, ngulo nondo ngandilo eteno. Ene nondo kosiyi oolootenoku, ngandilo oluwanggoku ngu, ene gome. Ene yengombo nowoondoye goweye ma sobowooweloyi, ingolo ngu, ene mete kamebale tewanggo. Yo, ye mete elambalisa teyi. Kinitetoni ngu, doongeye ulu teyingo damoni biyomi ngundo yengo goweye sobowoowalo eteno.

10 Oni elambalisa telo oolootenggoku, ngulo no nga mamana mandega nga, elo yunooteno. Nga ngu, nolo mamana mande kini, nga ngu Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo mamana mande ngu eteno. Bale ngu, ene komo kameyi ma yokowelo. 11 Ene baledo kameyi yokolo ngu, ene komo kingo olini. Yo, ene kosiyi oluwa bine, ngundi ene ko enengo kameyimo ko oolouya nowoondoyali goboolo yeya olili. Simoondo nguya, ene baleyi owelo ma yokowelo. 12 Nga mandega nga, Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo mande kini, nondo nangge ngandilo ingolo eteno. Ene Kristen doboonayi gula baleyi Kristusno newendemo hamoo kini, ngundo Kristen doboonayi gulaya oluwelo etoni ngu, asa, ngu simoongga ngundo enengo baleyi yowoku ngu ma owelo yokowelo. 13 Ene bale gula kameyi ngu Kristusno newendemo hamoo kini, ngundo baleyi yokowelo ma ingootoni ngu, asa, baleyibo ngu simoongga ngu ma yokowelo. 14 Ye ingoyi! Simoo ene newendemo hamoo kini ngu, ene baleyi newendemo hamoo teyingo nguya woologongolo ngu, ene kumanadodo yootunootoni tunootete. Ndatelo ngulo, enengo baleyi ngu newendemo hamoo teyingo. Ngundilo nangge, bale ene newendemo hamoo kini, ene kameyi newendemo hamoo teyingo nguya woologongolo oolooteliku, nguno ene kumanadodo yootunootoni, tunootete. Ene ngundilo ma telo ngu, enengo simooye nguya, ene kumanadodo ma tunootewanggo. Ene nowoondoye hamoo tetenggoku ngulo, enengo simooye, ngu Anutndo kumanadodo yoyeni tunootetenggo. 15 Ene onendo newendemo hamoo kini, ngundo elambalisa damoni ngu yokowelo tetoni ngu, ye ma soleyelowelo, nguno yokoyi. Ngu simoongga, ngu toongewelo tetoni ngu, asa, enengo Kristen baleyiga ngu ma solengowelo. Ngundilo toongetoni, Kristen balega ngu, ene mete kosiyi olini, eneno kowuli kini. Ngundilo nangge, ngu bale toongewelo tetoningga ngu, asa, enengo Kristen kameyingga ngu ma solengowelo. Kini, Anut doongeyimo, ene mete yokootoningga toongeni. Anutndo noole nowoondonayi imakeyingo damonimo oluweloyi, nguno negoyelowolo. 16 Bale ge ndatelo telo, kamengge Kristen damonimo yowa? Simoo ge ndatelo telo, ge Kristen damonimo balege yowa?

Noole Komo Anutndo Damoningga Kuli Yunoyingongga, Nguno Nangge Oluwato

17 Asa, ene Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo ingoyingo sungo sungo, ko sungo sungo bayetelo yunolo, nguno negoyelowoku, ngu gome dowooya teyi. Ye elambalisa tetenggoku, ngundi kosiyi oolootenggoku ngu, yengo damoniyengga Anutndo elo yunowoku, nguno nangge oliyi. Ngulo, no ende bidodomo Kristen oni simoo baleno, nga mamana mandega nga nangge, elo etuyelooteno. 18 Ene oni gula moondeyi yomosiyoyingo sunggidodo, Anutndo ngu negongolo yoyingo tetoni ngu, asa, ene ngu sunggi ngu goweyimo oolooteku, ngu ma andangelo yokowelo. Ngundilo nangge, oni gula moondeyi ma yomosiyoyingo ngu, Anutndo ngu negongolo yoyingo tetoni ngu, ene ngu sunggiga ngu goweyimo yeweloyimbolo ma ewelo. 19 Moondeye yomosiyoyingo sunggiga ngu, ko moondeye ma yomosiyoyingo nguya, ngu kingo oo ngundilo. Ene Anutlo mamana mandeni ngu keyoweloyi, ngu gome nenengo oolengo. 20 Oni gula ko gulano oodoni, Anutndo ngunonggo negongolo yootoni ngu, ene komo ngu kongga, nguno nangge olini. 21 Ge kingo sulena ko nangge telo oodoyi, Anutndo ngunonggo negogelootoningga ngu, asa, ge ngulo nowoondoge ma kowuli yewelo. Ene ge oole gulano kingo sulena ko teweloyi, ngu yokoweloyi oole kenoya ngu, ge mete ngundiya teya, ngu oolega ngu keyo. 22 Ngu ngandilo: ene sulena oni gula oowooyi kini oodoni, Anutndo ngunonggo negongolo yootoni ngu, ene Anut doongeyimo oowooyidodo tunootewa. Ngundilo nangge, oni gula oowooyi bingamidodo oodoni, Anutndo ngunonggo negongolo yootoni ngu, ene Kristuslo sulena oni tunootelo oluwa. 23 Anutndo enengo ulini ulungga oolengombo ye ko uliyelolo yoyowolo. Ngulo ye oni gidalega yoyokootoyi, ngundo yengo ingonduduye ngu sobowoolo, ngunonggo biyomimo yunowelo. Kini, Anutndo yengo ingonduduye ngu nangge sobowooni. 24 Ye Kristen dobooguline, kono ngundilo nguno oodoyi, Anutndo ye negoyelolo yoyingo ngu, ye komo ngu konggano ngundilo oodoyi, Anutndo ye hoolooweyelowa.

Oni Kamebale Ma Teyingoku, Ngulo Mande

25 Ene, ye bale kosiyi simooya ma weleyingo, yengo mamana mandega Oo Bidodo Sembuli Ulungga, ngunonggo ma yowonggo. Ene nondo nenengo ingondudune ewano. Anutndo nolo sumange tenunoyingo ngundilo, ye nguya nolo mandene nga nowoondoye hamoomonggo ingoyi. 26 Nondo ngandilo damoningga ingootenoku, ngu metemi. Ataga, nga naluno ngano kowuli ulungga tunootete. Ngundilo ngulo, ye ataga oolootenggoku, ngundiya nangge, ye bidodo gome oliyi. 27 Ge baledoya goboolo oolooteli, bine? Ngundilo tetoningga ngu, ge bale ngu yokowelo ingondudu ma tewelo. Ge bale ma yoyingo, bine? Ngu mete ge baledolo ma ingondudu tewelo. 28 Ngundilo ngulo, ge bale yowaku ngu, mbumbuwani kini. Ene bale kosiyi, ene kameyidodo tewaku nguya, ngu wetini kini. Ene simoo bale elambalisa tewanggoku ngu, ene mela ngano kowuli ulungga yowanggo. Nondo ngundilo kowulingga yeno tunooteweloyi ngulo eteno.

29 Ye Kristen konebane, nondo ngandilo eteno. Nalu ootutete. Nga nalu bodaga, ngalo ye ngandiya teyi. Ene ye baledodo ngu, ataga ngano ngu, ye komo Anutlo ko nangge teya, kosiyi ngundiya oliyi. 30 Oni sendootenggoku ngu, ene komo ingowanggo. Ngu sugi ma oluwa, eya ingoyi. Oni ene oni oni tetenggoku ngu, ene komo nguya ingoyi. Ngu sugi ma oluwalo ingootenggo. Oni oo uliyootenggoku ngu, ene komo nguya ingoyi. Ngu kingo oo ngundilo, elo ingootenggo. 31 Oni ene mela ngalo oo ngulo koyi tetenggoku ngu, ene komo mela ngalo oo ngu gome ma dowootoyi, sugi ma oluwa. Ndatelo noole ingooteto. Nga melangga ngalo, oo ngu kinitemukowalo ingooteto.

32 Nondo ngu ye oo oowooyinggado ingonduduye ma yombuliyowelo, elo ingooteno. Oni ene bale ma yoyingongga ngu, ene Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo damoni, ngulo ingondudu ulungga tete. Ene Oo Bidodo Sembuli Ulunggado ingooteku, ngundilo tewelo ingoote. 33 Ene oni baleyidodo telo ngu, ene mela ngalo oo ngulo ingondudu ulungga tete. Yo, nalu gumi ene Anutlo koni ngulo ingondudu telo, ko nalu gumi ene mela ngalo oo ngulo ingondudu tete. Yo, ene baleyibo damoningga ingooteku, ngundilo tewelo ingoote. Ngundilo ngulo, enengo ingonduduni elaya tunootete. 34 Bale kosiyi ma kameteyingo ngu, ene Oo Bidodo Sembuli Sembunayimbolo damoni, ngulo ingondudu ulungga telo, ngulo ingonduduni newende bidodo ene inoni. Ene bale kameyidodo ngulo ingonduduni ulungga ngu, ene ndatelo damoningga tetoni, nguno kameyi oni oni teweloyi, ngulo ingoote. 35 Nondo nga mandega etenoku nga ngu, ye hoolooweyelootoningga, gome oliyilo ngulo eteno. Nga mandega nga, ye soweyelolo kini. Nondo ngu ye gome nenengo ootooya, ngunonggo suwoo suwoo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo koni ngu nangge teyi. Ye oo gula gulano yengo ingonduduye nguno ma yewanggo.

36 Ene oni gulado enengo bale gula solengootoyi oodoni, ene ngu sobowoolo enengo goweyi solengolo, ma oluweloyi tetoningga ngu, asa, ene mete sodedonangge baleyiga ngu yoya goboolo olili. Ngu Anut doongeyimo, mbumbuwa kini. Ene enengo baleyi sodedo ma yolo, nguno enengo balega solengoyingo nguya tolige endeyolo ngu, asa, Anut doongeyimo, ene mbumbuwa tewa. 37 Ene oni gulado enengo newendemonggo yanggango ingootoni, oo gulado ene ma eriringootoni ngu, ene mete enengombo enengo ingonduduni ngu sobowooweloyi, ngu ene mete bale ngu yokooteku ngu, ene metemi oolengo. 38 Ngundilo ngulo, oni gulado ngu bale buniyoku yolo baleyi tewaku, ngu damoni gome tewa. Ene oni gulado bale ma yowaku ngu, damoni gome nenengo oolengo tewa.

39 Ene bale gula kameyidodo telo oodoni, ngu balega ngu ene kameyimboya goboolo oode oode oololo, kameyi kumooteku nguno wenga. Ene kameyi kumootoni balega ngu kingo ootoolo ngu, asa, ene mete simoo gula yowa. Ene kame tewelo ngu, ene komo Kristen simoongga yoni. 40 Ene nondo ngandilo ingooteno. Ene balega ngu kameyi kumootoni kingo oolooteku ngu, ene mete oni oni teya kingo olini. Anutlo Yukani ngundo mandega nga etunelootoni bine, ngunonggo eteno.

Copyright information for `RWOKARO