1 Thessalonians 3

Polndo Timooti Suleyootoni, Tesalonayikano Oolouwolo

Asa, ye Kristen dobooguline, noole yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngulo enggeni nalu pelungga ma ingolo, ngulo noole mandeni ingowelo hahangewooto. Ngundilo ngulo, noole Atens endemo ootoolo, ngunonggo noole Timooti suleyootooye yeno oolouwonggori. Timooti ngu Anutlo ko oni, noolengo Kristen doboonayi, ene nooledodo Kristuslo Mande Keda Mesalango, oni simoo baleno wesiyolo eweloyi oni nooledodo ko teteto. Ene yeno oololo, ye hoolooweyelootoni, nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggangododo telo, nguno yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu ma yokowanggo. Ndatelo ngulo, ye kuli ingowonggo. Noolendo yeno ewootoku ngu, noole Yesusno nowoondonayimo hamoo tetooye, ngulo me onindo, noole kowuli yunootoyi, koolowoolo oluwatolo etooye ingowonggori. Yo, hamoo, ye kuli ingowonggori. Kuli, noole ye kewooloyemo ootoolo, nguno noole Yesuslo Mande Keda Mesalango, wesiyolo etooye, ngulo mbumbuwadodo onindo kootunayisina mande elo, kowuli oowooyingga yunootoyi, noole yeno mande ngundilo ewootoku, ataga oo ngundilo tunootete. Ngundilo ngulo, no Timooti suleyootoowe, oolouwoku ngu, ngulo damoni ngandilo. No yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu ingoweloyimbolo. No nowoondone kowuli ingowonoku ngu, Setando, ye tewooyelolo, ganayelolo yowoosoolo, enengo oole biyomingga, nguno yoyewakulo, ngulo kowuli ingowono. Ene ngundilo tetoni ngu, asa, noole yeno ko yanggango tewootoku, ngu kingo kinitewa.

Timootindo Mande Gome Yolo, Polno Ko Ombuwolomu, Ngulo Mande

Gome oolengo! Ataga Timooti ko ombulo, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngulo mande gome etoni, ingooteto. Yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango yelo, Kristen dobooguliye bidodo nowoondoye yunootenggoku, ngulo etoni ingooteto. Ene ngandilo elo, ye noole ingondudu yelolo, nowoondoye noolengo gome telo, ye noole yeyowelo hahangetenggo. Noole nguya, ye yeyowelo hahangeteto. Ngundilo ngulo, ye Kristen dobooguline, noole yengo mande gome ingootooye, ngundo yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango oodoni, ngulo ngu, ngundo noole nowoondonayimo hamoo teyingo, yanggango yunoote. Ngu mandega, ngundo ngu, noolendo kowuli koolowootetoku, nguno gome hoolooweyeloote. Ataga noole ingooteto. Yendo Oo Bidodo Sembuli, ngulo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango oodoyi, ngunonggo noolengo nowoondonayi hamoo teyingongga ngu nguya yanggango yunoote. Ngulo ngu, Anut doongeyimo, noole yengo oni oni telolooteto. Ngundilo telo, noole suwoo suwoo, yengo Anutno esetelo yemboongelolooteto. 10 Yo, nalu bidodomo yemboongetetokuno, noole nowoondonayi bidodomo, ye yeyoweloyimbolo yemboongelo oolooteto. Noole ye kewooloyemo ko ootoolo ngu, asa, noole mete yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango yunowato.

11 O Awa Anut, ko, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus, nondo enengo ngandilo yemboongeteno. Gedo noolengo oole, eneno oolouweloyi ngu yoonenengootoyi, noole mete eneno oolouwato. 12 Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, gedo ene nowoondoye yeyi, Kristen simoo bale, ngu enengo kewooloyemo, ko, oni gidalega bidodo nguya, nowoondoye ebe ino ino tewanggo. Gengombo ngu damoningga, ngu tetooga, ngundo yeningga, eneno nguya ulungga oolengo tunooteya olini. Gedo ene hoolooweyelootooga, enendo Kristen dobooyi, ko, simoo bale gidalega nguya, newende inoni, noolendo nowoondonayi ene yunootetoku, ngundiya teyi. 13 O Awa Anut, ge enengo nowoondoye yega, yanggango yetoningga, ngunonggo ene mete, ge doongenggemo, kundingiyi oolengo telo, nguno biyomi gula, eneno ma oluwa. Ngundilo hoolooweyelootoyi oodoyi, nguno gengo Nangongge Oo Bidodo Sembuli, Yesus, ngundo enengo keyimo, oni ngudodo ombulo naluyemo nguno, yanggango dikawanggo. Ngulo no geno yemboongeteno.

Copyright information for `RWOKARO