1 Thessalonians 4

Anut Doongeyimo Nenengo Endeyoweloyi, Ngulo Mande

Ye Kristen dobooguline, nga so uyingga ngalo mande wenga ngandilo. Anutndo damoni gome yendo teyilo ingooteku, ngu nondo etuyelowonoku, ngu ataga ye keyootenggo. Ngu gome oolengo. Ene noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus oowooyimo, no ye soleyelolo, ngulo sumoo mamanayelootetoku, ye komo kootusina nguya, nalu bidodomo, ngundiya nangge keyoya tetoyiga, ngu oolouya yeningga, ulungga tunooteya oliyi.

Ye kuli ingootenggo. Noolendo mande etuyelolo yunowootoku ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus, ngulo yanggangonimo, oowooyimo nguya yunowooto.

Anutlo ingondudunimo ngu, ye komo ngandilo damoni ngu teyilo ingoote. Ye bidodo komo damoni kundingiyi oolengo, ngu nangge keyoyi. Ye bidodo bosebalese bulibali teweloyi damoni biyomingga, ngu ma keyowelo. Ye bidodo komo ingonduduye, nowoondoye, gome sobowooya, ngunonggo balesumooyemboya damoni gome, Anutndo ngulo ingooteku, ngu teya, kundingiyi oliyi. Ye simoo, onilo bale gula ma kenomayingowelo. Ngundilo nangge, ye bale nguya, simoo gula ma kenomayingowelo, Anut watayi kini, onindo tetenggoku, ngundilo ma tewelo. Ye komo dobooguliye ganayelolo, ngulo oo gula ma yombuliyowelo. Ye ngundilo tewanggoku ngu, asa, Oo Bidodo Sembuliga, ngundo kowuli ulungga oolengo, ye gumi yunowa. Ngulo noolendo yeno mandega kuli ewootomungga, ngulo ingondale teyi! Ndatelo ngulo, Anutndo noole bosebalese damoni biyomi ngu keyoyilo ma negoyeloyingo. Kini, Anutndo nooledodo damoni nenengo kundingiyi oolengo, ngu keyoyilo negoyelowolo. Ngundilo ngulo, oni ene nga mandega, nga etuyelowonoku, ngu kootu inolo yokowaku ngu, asa, ene onilo mande ngu ma kootu inowa. Kini, ene Anutlo mande kootu inowa. Yo, hamoo, Anut enengo Yuka Kundingiyi, onilo ingonduduyemo yelo inowolo, ngu ene kootu inoote.

Noole Komo Damoni Nenengo Nguno Ko Tewato

Yo, Anut enengombo oni nowoondoye yunoweloyi damoningga, ngu kuli etuyelowolo. Ngundilo ngulo, no ngulo mande gula ma nakangowano. 10 Hamoo oolengo, ye Masedoniya melako oni Kristen simoo bale bidodo ngu nowoondoye yunootenggo. Ngulo ngu, no ye nowoondoye ko yokutuwootoowega, ye komo ngu damoningga tetoyiga, ulungga yeni, elo ngulo eririyelooteno. 11 Ye komo yengo koye, nguno nowoondoye yeya, nguno imakeyingo damoningga nguno yengo ko ngu teya oliyi. Ye komo yengo kandeyebo ko ngu tewanggoku, ngundo yengo hoolooweyelowa. No mande ngundilo elo, ye etuyelowono. 12 Ye ngundilo tewanggoku ngu, asa, ye oo gulalo ma wenonowanggo. Ngundilo tetoyi ngu, asa, oni Anutlo mande ma keyootenggoku, ngundo yengo damoni gomengga, ngu kenolo, nowoondoyemonggo, yengo bingamiye okoowanggo.

Kristen Oni Simoo Bale Kumoolo Ko Ootookooweloyi, Ngulo Mande

13 Ye Kristen dobooguline, no yendo gome ingoyi, elo ingootenoku ngu, ndawuga Kristen oni kumooyingomu, nguno tunootewa. Ye ngulo nowoondoyemo bulibali ingowelo ngu, oni Anutno nowoondoyemo hamoo kini, ngundo kowuli ingootenggoku, ngundilo ma tewelolo ingooteno. 14 Noole ngu, Yesus melenonggo ko yokutuwootoni, keda ootookoowolo, ngulo nowoondonayi hamoo teni. Ngundilo ngulo, noole ingooteto. Yesuslo yanggangonimo, Anutndo Kristen oni kuli kumooyingomo, ngu yokutuyelootoni, ootookoolo, Yesusdodo ko ombuwanggo.

15 Anutlo mandeni ngu, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo ngandilo elo etuyelowolo. Kootusina, Yesus ko ombuteku nalunimo, noole Kristen keda oolootetoku, ngundo Kristen oni kuli kumooyingomu yoyokolo, koletelo ma oolouwato. Kini, Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo oni kuli kumooyingomu, ngundo koletelo, Yesusno ooloutoyi, asa, noole nowoondonayi hamoo teyingo, simoo bale keda oolootetoku, ngu nguya kootu ene keyelolo oololo, eneya gooboongoowato. 16 Yo, hamoo oolengo, Anutlo Sambono Engel oni koleteyingongga, Anutndo ene mande inootoni, ngunonggo ene meno yanggango elo, Anutlo unggu uwoowa. Ene ngguyi ulungga utoni ngu, asa, ngu naluno, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, enengombo Sambo ende yokolo, ko ombuwa. Ngu naluno, Kristuslo oni kuli kumoowolo, ngundo koletelo ko ootookoowanggo. 17 Ngundilo ootookootoyi ngu, asa, noole Kristen oni keda oolootetoku, ngu naluno nguno, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo noole ko Kristen simoo bale kuli kumooyingomu ngudodo yoyootoni, enedodo Sambono goboole musiyomo gooboowato. Ngundilo gooboolo, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi nguya, sugi sugi oluwato. 18 Ariya, nga mandega ngando, ye komo Kristen dobooguliye nowoondoye yanggango yunootoyi, nguno ene ngundilo kowuli, ngulo ingonduduye ulungga ma tewanggo.

Copyright information for `RWOKARO