2 Corinthians 11

Polndo Oni Ebe Ganagana Mande Etenggoku Oni, Ngulo Damoniye Yootunolo Ewolo

Nondo kingo wenonoyingo mande gula etoowe, yendo ngulo ingondudu ulungga ma ingowelo. Ye kingo no sodeye nunootoyiga, nga mandega nga ewe. Ndatelo ngulo, yengo nowoondoye, ngu bidodo Anut inoyi elo, nowoondone bidodo yengo ngundilo ingooteno. Yo, yengo ootootooye damoniye ngu gome nenengo ngundilo oode ngu, asa, kootusina, ngu damoniye gomengga, ngu kingo duwoo inowanggo. Yo, ngu damoni ngu ngandilo: bale kosiyi gula newende gome oolengo ootoolo, ene simoo gulaya ma endeyolo oode, asa, ene nenengo kame teteku ngundilo. Kuli, damonimo silendo ebe ganagana eweloyimbolo, ingondudu telo, ene Ewa ganangowolo. Ngundilo nangge, nondo ngu damoningga, ngu yeno tunooteweloyi, ngulo no sosoleteno. Yo, ye ngu damoningga, ngu telo ngu, ye damoni nenengo gome metemi Kristuslo, ngu yokowanggolo ngulo no sosoleteno. Ndatelo ngulo, oni gidalega yeno mayelo, Yesus gulalo mandeni, wesiyolo yeno elo ngu, ngu mandeye etenggoku ngu, noolendo Yesusga, ngulo mandeni etetoku, ngulo mandeni ngundilo kini. Ngundilo damoningga nguno, ye kuli Yuka Kundingiyingga, Anutnonggo ombutoni, yoyingongga, ngundilo kini, ye yuka gula yootenggo. Ye mande keda gome gula ngu, noole manggonayimonggo, ye kuli ma ingolo yowonggoku, ngu yootenggo. Ene oni gula ye kewooloyemo, ngunonggo, ngu damoningga, ngu tetoni ngu, yendo enengo damoni biyomi, nguno ma uwelo.

Ye Korin oni ingoyi! Ngu Aposel oni yendo oowooye, elo okootenggoku, ngundo no ma daganelootenggo. Ngu hamoo, no mande wesiyolo eweloyi logono kini, ene Anutndo enengo mande keda mesalango, ngulo ingoyingo ulungga nunowoku, ngulo no wenonoweloyi kini. Ngulo ngu, noolendo mande kedaga ngulo damoni gome oolengo wesiyolo, tunoo oolengo ye etuyelowootoku ngu!

Ye ingootenggo. Nondo kuli Anutlo mande gome kedaga, ngu yeno wesiyolo ewonoku, ngulo nondo ulini ma yowonolo ingowonggori. Ngu damoninggano, nguno no nenengombo ayibiyi imakeyingomo ootoolo, no yengo bingamiye nangge elo okoowono. Ndatelo ngulo, nondo ngu damoningga tewonoku, ngu mbumbuwa, bine? Kini, ngu nenengo kini. Nondo ngu ende gidalegalo, Kristen oni, ngulo bobeye oo ngu yolo, ngunonggo, yeno ko telo, ye hoolooweyelowono. Ngundilo damoningga nguno, nondo enenonggo bobeye oo ngu kingo duwoo yowono. No kuli yeya ootoolo ngu, no oolo wenonowonoku, ngu naluno, no oni gulano oolo ma sumoo inowono. Kini, nolo dobooguline Masedoniya mela yokolo, Korinno mayetoyi, nguno ngu, no oolo wenonowonoku ngu bidodo nunomukowonggo. Nondo oo bidodo gome sobowoolo, ngunonggo, ye kowuli bodaga ma yunowono. Ngundilo nangge, nondo suwoo suwoo oo sobowoololuwano. 10 Kristuslo mande hamoo oolengo, ngu nono ooloote. Ngulo ngu, hamoo oolengo, Giris mela gumi bidodomo, oni gulado, nondo Kristuslo koni tewelo oni oni tetenoku, damoninengga ngalo, ooleni doongooweloyi nguya kini. 11 Nondo ndawugalo ngulo, ngandilo eteno? Nondo bine yengo ma nowoondoyi yunooteno? Kini, Anutndo ngu, ene kuli ingooteku ngu, nondo yengo gome gome nowoondoyi yunooteno.

12 Ene oni gidalegado enengo oowooye bingamiye elo okooweloyimbolo, oole erewetenggo. Ene noolendo ko tetetoku, ngandilo oni simoo bale doongeyemo, ene nguya ngundilo tunoo ko teweloyim ingootenggo. Ene hamoo ma ko tetenggo. Yo, nondo ngu enengo ebe ganagana damoniyengga, ngulo ooleye doongooyunololuwano. 13 Ngu ngandilo: ngu Aposel ebe ganagana oningga ngu, ene ebe ganagana mande ngulo ko oni tewonggori. Yo, enengo damoniye ebe ganagana ngu simoo bale doongeyemo yowoolengootoyi, onindo kenolo ingootenggo. Ene, Kristuslo Aposel oni hamoolo ingootenggo. 14 Ene ye ngulo ma soliyokowelo. Ndatelo ngulo, noole ingooteto. Setan enengombo enengo damoni ebe ganaganalo ngu imangoolo, ene Anutlo Sambono Engel oni dulidalinidodo ngundilo goweyi yolo, simoo bale ganayelowelo tunootete. 15 Ngulo ngu, Setanlo ko oni nguya enengo damoniye ebe ganaganalo ngu yowoolengootoyi, oni simoo bale doongeyemo ngu mande damoni gome nenengo, ngulo ko oni ngundilo tunootetenggo. Asa, noole ngulo ma soliyokowato. Ndatelo ngulo, kootusina, ene ngulo ulini gumi ngu, enengo koye tewonggoku ngundilo yowanggo.

Polndo Aposel Kongga, Ngulo Kowuli Ulungga Koolowoolo Ko Tewolo

16 Nondo ko eteno. Oni gula noya wenonoyingo oni ingoyingoni kinilo ma ewelo. Ene noya wenonoyingo oni, eya ingoya ngu, asa, ye komo noyokootoyiga, no nguya, no nenengo oowoone, mete nalu bodagalo okoowano. 17 Nondo mandega etenoku nga, ngu Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo nono etoni ma eteno. Kini, nondo ngu wenonoyingo onindo kapengoyelo mande etenggoku, ngundilo elo, no nenengo bingamine, elo okooweloyi, ngulo mande yanggango eteno. 18 Oni oowooyingga oolengo ngu, ene mela ngalo damoni ngu keyolo, enengo oowooye bingamiye okootenggo. Ngundilo ngulo, no nguya ngu damoningga, ngu keyolo, no nenengo oowoone bingaminelo okooteno. 19 Ye ingoyi! Ye ngu ingonduduye gome oolengododo, ngundilo ngulo, ye komo oni wenonoyingo, ngulo mandeye ingowelo gome ingolo, ye yoyokootoyi, yengo kewooloyemo ombulo, wenonoyingo mande etenggo. 20 Yo, oni gulado ye yoyolo, enengo koni biyominggano nguno yoyetoni; ngundi enendo yengo oo yeni kinitetoni; ngundi enendo mandeni ebe ganaganalo, nguno ye yoyootoni; ngundi yeno damoni biyomi tetoni; ngundi ene oowooyidodo tunootelo, ye yowoongooni utoni; ngundi yengo gagiyemo oolongooya yudoningga ngu; asa, ye ngulo mande gula ma ewelo. Nguno yokootoyiga, ene komo yeno ngundiya teni. 21 Ngu hamoo, noolendo ngu damoningga, ngu teweloyi yanggangonayi nguya kini! Ngundilo ngulo, no oyumonelootoni, ngulo no nga mandega, nga eteno! Ene oni gulado enengo damoni, ngulo mande yanggango yootunolo ewelo, ewaku ngu, ariya, no nguya nenengomu, ngu ewelo yanggango yelo ewano. Ataga ngu, no oni wenonoyingo ngulo mande ngundilo eteno. 22 Ene Hiburu mande ete, bine? No nguya Hiburu mande eteno. Ene ngu Iserel oni, bine? No nguya Iserel oni. Ene Ebarahamlo sowe, bine? Ngu no nguya Ebarahamlo soweni. 23 Ataga ngu, nondo oni wenonoyingombolo mandeye ngundilo oolengo eteno. Ene Kristuslo ko oni, bine? Nondo Kristuslo konimo ngano ngu, ene dagayelooteno. Nondo Kristus oowooyimo, ko yanggango oolengo telo, nguno noyolo ya biyomimo noyetoyi, nguno nalu oowooyingga oluwono. Nalu oowooyingga me onindo gome gome nulewonggo. Ngu oo nguno, nondo ene bidodo dagayelowono. Nalu bidodomo, no kumooweloyi oolengo teloluwono. 24 Yuda onindo tambu kandegula, uto gisaluyibo nutoloodoyi, oololo, tambu onibiga kandegula gidembolo namolaya (39), ngu tewonggori. 25 Tambu kabusagomo, tulimbo nuleyingo; tambu gulanangge, digibo nuleyingo; tambu kabusa, wanggo biyomi yetoni, no wendeyino oonatewelo telo, nguno no suwoo gula, ko sa gula nguya, no wendeyi sanganimo awooneloloodoni oluwono. 26 Nalu ulungga oolengo, no Kristuslo mande keda, ngu wesiyolo elo etuyelowelo, oole yowoko toongewonoku, nguno no sono tuwino oonatewelo telo; yakaka onindo oo udayelolo yootenggoku, ngu kandeyemo nono biyomi telo; Yuda oni dobooguline, ko oni sowe gidalegado nguya, yombulinelowelo tewonggo. Ende ululumo nguya, ko oni kini kingo melako nguya, wendeyino nguya, no kowuli ulungga yowono. Ebe ganagana oni dobooguline kandeyemo nguya no kowuli koolowoowono. 27 Nondo kuli ko biyomi guladilo guladilo oolengo tewono. Nalu ulungga no suwoo ko telo, no ma welewono. No yowoko ootoolo, nguno sonolo oowalilo nguya biyomi tewono. Nalu ulungga, no oowali yokolo, doogo dokikino sosolelo biyomi telo, moondene doobengoweloyi oo ngu erewewono.

28 Ngu nangge kini. Kini, nalu bidodomo, kowuli ulungga oolengo ombulo, ngundo no wilineloote. Ngu ngandilo: nondo Kristen oni simoo bale ende bidodomo, ngulo ingondudu ulungga ingootoowe, ngundo kowuli nulewolo. 29 Oni gula yanggangoni kini bine, asa, no nguya yanggangone kini. Oni gula weti mbumbuwano, solelo utoni ngu, no ngulo nowoondone kowuli yete. 30 Oole kini ngu, no komo nenengo oowoone bingamine nangge okoowano. Nguno ngu, no mete ngandilo ewano. No yanggangone kini elo, ngunonggo, no nenengo oowoone bingamine okoowano. 31 Anut ngu, Yesus Kristus, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Ulungga, ngulo eweyi. Ene suwoo suwoo, ene sugi sugi keda oolooteku, ngu nangge oowooyi bingamidodo oolooteku, ngundo ingootoni eteno. No ebe ganagana ma etenolo ingoote. 32 Damaskas ende, ngulo oo sobosobo koleteyingo oni, oowooyi Aretas, ngulo Kiyap, ngundo me oni yoyolo yoyetoni, endega ngulo sisipawayi ngu yamakoni sobowoowolo. Ndatelo ngulo, ene no noyolo ya biyomimo noyewelo ngundilo tewonggori. 33 Ene Kristen konebane gidalegado, no noyolo, siko silinelolo, noyolo doogolo wituwoole noyeyi, ende ngulo sisipawa damonimo, noyokootoyi ulo, ngulo no ende yokolo toongewono.

Copyright information for `RWOKARO