2 Corinthians 12

Gabono Anutndo Ko Mande Oo Ulungga, Pol Etungootoni, Kenowolo

Oole gula nguya kini, no ngu komo nenengo oowoone bingamine okoowelo. Hamoo, ngu damoningga ngundo noole ma hoolooweyelowa. Ngundilo ngu yokoya, nondo gabono oo mande gidalega Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo kombiteyingo ngu yootunolo etunelowoku, ngulo ewano. Kuli mooma kande elaya kegidembolo namolaya (14) yokolo, Anutndo noyolo, Sambo ende awu sanganimo nguno oolewono. No bine gowene nga bidodo, ngundi gowene yokolo gabonembo nangge oolewono, ngu no watayi kini. Anutndo nangge ene ingoote. Yo, no ko eteno. No bine gowene nga bidodo, ngundi gowene yokolo gabonembo nangge oolewonoku, ngu no watayi kini. Anutndo nangge ene ingoote. Sambono, Paradayis endemo nguno, no mande kundingiyi oolengo ingowonoku ngu, ene guladilo oolengo, onindo mande ngu yootunolo eweloyi nguya kini. Nondo mande ngu yootunolo onino eweloyi, ngu loogu oolengo tenunowonggo. No ooga ngulo yootunolo ewanoku, ngu ene no nenengo oowoone bingamine, ngu ma okoowano. Nondo ngu ngandilo mete ewano. No yanggangone kini, ngundilo nangge eloluwano.

Hamoo, nondo nenengo oowoone bingamine elo okoowanoku ngu, no oni wenonoyingo, ngundilo ma tewano. Kini, no ngu hamoo oolengo eteno. Ene nondo nenengo oowoone bingamine, ma elo okooteno. Kini, oni gulado, nolo ingootoni, oni gome oolengo elo ingoweloyi, ngu no yokooteno. Nondo ngu, yendo nolo damonine tetenoku ngu kenoya, ko nondo mande elo yunootenoku, ngu ingoya, ngunonggo, ye nolo damonine ngu gome oolengo ingowanggo.

Disi Oo Ngundilomundo, Pol Goweyi Sanggawewolo

Anutndo oo etunelootoni kenowonoku, ngu sungo guladilo ene komo ulungga oolengo. Ngulo nondo nenengo oowoone okooweloyi, tetenoku ngu, Anutndo ngulo ma ingoote. Ngundilo ngulo, ene gowenemo sayi ogingoyingo nonunowoku ngu, disibo gowene sanggaweteku ngundilo. Ngungga ngu, Setanlo ko oni, ngundo yombulinelootenggoku ngundilo. Ngundo ngu, nodowoolo nowoosootoni, ngulo no nenengo gowene okooweloyi nguya ereremo kini. No tambu kabusa, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, nguno nono ooga nga andangeni elo, ngulo solengoyelo, yemboongewono. Solengoyelo, yemboongetoowe, Anutndo nono gumi ngandilo ewolo. Kini, nondo gengo sayinggega, ngu ma andangelo yokowano. Ndatelo ngulo, nolo sumangene ngu geno mete oluwa. Yo, nolo yanggangone, ngu oni yanggangoye kini, nguno ko gome metemi tunootewalo ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo ngundilo ewolo. Ngundilo ngulo, no nowoondone yanggangoni kini elo, ko ma kowuli ingowano. Kini, no ko ngalo oni oni ulungga oolengo telo, ko teteno. Ndatelo ngulo, Kristuslo yanggangoni noya ooloote. 10 Ngundilo ngulo, Kristuslo konimo ngano ngu, no yanggangone kini. Onindo yombulinelootenggokuno, kowuli gula gulado noyootekuno, onindo nutolo yombulinelootenggoku, nguno ngu, no nowoondone gome metemi ayibidodo tunootete. Yo, no yanggangone kiniteteku naluno, nguno nguya, Kristusndo enengo yanggangoni ngu nunootoni, nguno no yanggango oolooteno.

Polndo Korin Oni, Ngulo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngu Yanggango Teyunowolo

11 Nondo nga mandega, etenoku nga, ngu wenonoyingo mandega eteno. Ene yendo no yokutunelootoyi, ngulo nondo ngundilo eteno. Yendo ngu nolo damonine, gome ngu yootunolo eweloyi mete elo, ene ye ngundilo ma tewonggori. Hamoo, no ngu kingo oni ngundilo, ene yengo, Aposel oni ebe ganagana ululu, ngundo no ma daganelootenggolo ewolo. 12 Nondo ngu, Anutlo koni, ngalo nowoondone bidodo, ngu tewelo hahangelo, ngulo no ye hoolooweyelolo, ko biyomi ulungga tewono. Anutndo yanggango nunolo, hooloowenelootoni, ngulo no yeno Aposel onilo, sunggi oowooyingga, ngu damoni sungo oowooyingga, onindo ma teweloyi, ko ngu ye kewooloyemo nguya tewono. Nguno ngu, Anutlo koni, ngulo yanggangoni ngu telo etuyelootoowe, oni ngu kenolo, ene ingootenggo. Yo, hamoo, Pol ngu Anutlo Aposel oni oolengolo ingootenggo. 13 Yo, nondo Kristuslo mande damoni yeno tewonoku, ngundilo Kristen oni sungomo nguya, ngundilo nangge etuyelowono. Ene oo gula ye kewooloyemo nguno ma telo etuyelowonoku, ngundilo Kristen oni sungomo nguya, telo etuyelowonggori. Yendo no oowali oo nunoweloyi damoningga ngu, no ye ma etuyelowono. Ngu hamoo, nondo damoni biyomi tewonoku, ngulo ye ma ingondudu tewelo, kapeteya, yokoyi! 14 Ariya, ataga ngu, no yeno tambu kabusayi ngu oolouwelo, tetenoku ngu, nondo nguno yengo oo gula ma yowano. Ene ye ingoyi! Yengo nowoondoye ngu nangge nonunootoyi, no yeya ko goboolo teweloyi, ngulo nangge ingooteno. Ye ingootenggo. Buniyo ngu, ene awa namoye, ma soboyelootenggo. Kini, awa namoyembo nangge, enengo simoo namboye soboyelootenggolo ingowonggori. 15 Ngulo no nenengombo, ngu gowene, ingondudune, yanggangone, oo bidodo ye hoolooweyelowelo, gome ingooteno. Nondo yengo nowoondoyi ulungga oolengo, teteno. Ndatelo ngulo, yendo nguya nolo nowoondoye, ngundilo ma tenunowanggo? Nondo nga mandega etenoku nga ngu, ye nowoondoye yokutuwoowelo eteno.

16 Ene oni gidalegado, nono ngandilo elo etenggo. Hamoo, ene noolengo oo gula tunoo ma yootoni, ene ngu ganayeloweloyi oni. Enengo ebe ganagana damoningga, ngundo ene noole ganayelolo yoyoyingo, elo etenggolo ewolo. Ene ngu mandega, etenggoku ngu, ngu hamoo ma etenggolo ewolo. 17 Ariya, nondo kuli oni gidalega, suleyelootoowe ngu, yeno nguno oololo, ye ganayelo, kandeyemonggo, yengo oo gula yowo, bine? 18 Nondo Tayitas, yewe ootookootoni, eriringootoowe, ene ootookoolo, yeno oolouyingo ngu. No doboone gula nguya, suleyootoowe, eneya oolouwoli. Tayitasndo bine ganayelolo, yengo ooga woosoolo yoyingo? Noolendo ingondudu gulanangge, siyelo bine, ma endeyooteto? Noolendo oole gulananggemo bine, endeyooteto? Ngu yengombo wilikoya ingoyi.

19 Nondo ngu, ye bidodo nga mandega nga kandangeya ingoyilo ingooteno. Noolendo mandenayi, nga ye doongeyemo yomosiyoweloyi, ngulo mandega nga nakangooteto. Ene ngundilo nguya kini. Kini, noole ngu Kristuslo oni oolooteto. Noolendo nga mandega, etetoku nga, ngu Anut doongeyimo, eteto. Nolo Kristen dobooguline, noolendo nga mandega etetoku nga, ngu yengo nowoondoyemo hamoo teyingongga ngu, yanggango yunowelo eteto. 20 Nondo nowoondonemo kowuli bodaga ingolo, ngunonggo ngandilo eteno. Kinitetoni ngu, no yeno nguno oololo tunootelo, no ye yeyootoowe ngu, ye mande damoni sungo guladilo telo oodoyi yeyowelo, ma ingooteno. Ko yendo nguya, no neyootoyi, nga mande damonine tetenoku, ngandilo nenengo neyoweloyi, ngundilo ma neyowanggo. Ngulo ngu, no yeno ombulo ngu, yengo damoni biyomi, ngundilo ngu kenowelo yokooteno. Ngu ngandilo: Ngu longge sambi mande teweloyi; dobooguliyeboya boguwoolo mande eweloyi; nowoondoye biyomi yeweloyi; sanggili teweloyi; nowoondoye siyelo oluweloyi, damoni ngu toongooweloyi; kootuyisina mande eweloyi; onilo mande konokonoyi telo, yumooyunoweloyi; windawinda teweloyi; damoni gome metemi, ngu yombulibaliyoyingo; ngu oo ngu bidodo kenowelo ma ingooteno. 21 Ene yendo damoniye biyomi tewonggoku, bosebalese teweloyi damoni, ko nowoondoye ulu teweloyi damoningga, kuli yendo telolootenggoku, ngu ma yokowanggoku ngu, asa, no ye kewooloyemo ombutenoku, naluno, ngu noolengo Anutga ngundo no nowoondone yeni kowuli yetoni, sendowelo tewano.

Copyright information for `RWOKARO