aLo/Dutoronomi 19:15

2 Corinthians 13

Korin Oni, Ene Komo Enengo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngu Gome Sobowooyi

Ataga, no yeno oolouwelo tetenoku nga ngu, tambu kabusayigaku. Anutlo mandeno ngandilo ete:

Oni biyomi tewokungga ngu, oni elaya, ngundi kabusa, ngundo kenowonggoku, ngundo oningga, ngulo mande gulanangge etoyi ngu, ariya, ngu nangge yomosiyowatolo ewolo. a 
No yeno tambu elayayiga oololo, yeya nguno oluwonoku, nguno ngu, oni ene mbumbuwa kuli tetoyi, ko ye oni sungo gidalega nguya, nondo mande yanggango oolengo yeno ewono. Ye komo yengo damoniye biyomi tetenggoku, ngu kootu inoya, nowoondoye yowoolengoyilo ewono. No ataga yowoko ootoolo, ngunonggo nguya ngundilo yeno eteno. No yeno ko ooloutoowe ngu, oni gula enengo weti mbumbuwani kulimi, ngu ma andangeyingo ngu, asa, ngulo no komo yanggango oolengo ene mamanayelolo sodeye andangewanolo eteno. Ye hamoo ingoweloyi ngu, Kristusndo no manggonemonggo, mande ete bine, ngundi kini bine? Asa, yengombo mete kenoya ingoyi! Kristus ngu ene yengo suleyo ma kiniyewa. Kini, ene ye kewooloyemo, nguno ko yanggango oolengo telo etuyeloote. Hamoo, kuli Yesus ngu ene yanggangoni kinitetoni, yolo de mombimo sanggawelo ulewonggori. Ene Anutlo yanggangonimo nguno, ene ataga, keda ooloote. Hamoo, noole nguya, eneno woologongolo, ngulo noole yanggangonayi kini. Ene Anutlo yanggangoni nguno ngu, noole nguya, enedodo, keda goboolo ootoolo, ye hoolooweyeloweloyimbolo.

Yengombo komo yengo nowoondoye suwoo suwoo, tewoongoya, gome kenoya ingoyi, yengo nowoondoye ngu hamoo teyingo mete bine, ngundi kini bine? Yengombo, yengo wilikoyeloya ingoyi. Ye kuli ingootenggo. Yesus Kristus, ene ye nowoondoyemo oolootelo ingowonggo. Kinitetoni ngu, asa, ye eneno nowoondoyemo hamoo, ma tetenggo. Nondo ngu hamoo ingooteno. Yendo, ngu nooledodo, ingootenggoku, ngu noolendo Kristuslo koni, ngu nenengo oolengo keyolo tetetoku, ngu ingootoyi, ngulo no gome ingooteno. Noolendo ngu Anutno yemboongeteto. Yendo ngu ene hoolooweyelootoyi, ene nguno damoni biyomi gula ma tewelo, elo yemboongewooto. Noolendo noolengombo komo noole ko oni metemi tunootetetolo ma ewato. Kini, noolendo ngu, yendo mande damoni gome nenengo ngu teyilo gome ingooteto. Yo, ye noolengo ma ingootenggoku, ngulo kowuli kini. Ene yengombo ngu komo Anutndo ingooteku damoni ngundilo nenengo telo oluwanggoku, ngu gome oolengo. Ye ingootenggo. Noolendo ko yanggango telo, ngunonggo hamoo mande nga ma wiliyowato. Kini, noole komo ngu ko gome telo, ngunonggo Anutlo mande hamoo nga gome nenengo wesiyolo oni etuyelowato. Yo, noole yanggangonayi kini ngu, ko yendo ngu yanggangoyedodo. Nguno ngu, noole oni oni teteto. Ngulo noole suwoo suwoo, Anutno yemboongeteto. Gedo Korin, Kristen oni hoolooweyelootooga, ene nowoondoye ngu yanggango oolengo tunooteyilo ngulo yemboongeteto. 10 Ataga ngu, no yeya yowoko ootoolo, ngunonggo, no nga oo naka, nga yengo mande nakangooteno. Nga damoningga ngalo nangge nakangooteno. Nondo oololo yeya nguno ootoolo, nguno Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo kolo yanggangongga nunowoku, ngu yengo damoniye, ngulo mamanayelowelo ngu, asa, Anutndo ene ayibinonggo nowoondoyi teweloyi damoningga, ngundo yeya goboolo oluwanggo. 11 Ariya, nolo konebabagalo, akeyo. Ye komo ko yanggango teyago, Anutlo damoni, ngu bidodo keyoyi. Ye komo nolo mande nga ingoyi! Ye komo ingondudu gulanangge dowooya, nowoondoye imakeyingo oliyi. Ye ngundilo tetoyi ngu, asa, Anutlo nowoondoyi teyingo, ko, enengo newende imakeyingo, ngu yeya oluwa.

12 Noole Anutlo oni simoo bale ngulo damoninayi ngu, ye bidodo sungomo sungomo, dobooguliyeboya nowoondoyi teya, ebe yenggunangguna teya, goboolo siyeya oliyi. Anutlo oni simoo bale bidodo, ye kambayelootenggo.

13 No Anutno ngandilo yeya yemboongeteno. Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, gedo ene sumange yunowa. Anut, gengo nowoondoge ene yunowa. Yuka Kundingiyi, gedo ene bidodo nowoondoyemo, ulo dowoomomoolo, nguno enedodo goboolo oluwanggolo yemboongewooto. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWOKARO