aSam 116:10

2 Corinthians 4

Aposel Oni Ngu Ene Nogo Kumbe Ngundilo

Anutndo Aposel oni, noolengo nowoondoyi sumange yunolo, ene nga kongga, nga noolendo teyi, elo yunowolo. Ngulo ngu, noole ko, ngalo sulekinikini ma teteto. Kini, noole Aposel oni oyumo yoweloyi, damoni kombiteyingo, ngu kuli kootu inowootowo. Noole mande ebe ganagana eweloyi damoni, nguno ma endeyolo, Anutlo mandeni ngu ma yowoolengooteto. Kini, noole hamoo mande, ngu tunoo oolengo wesiyolo eteto. Nguno ngu, oni bidodo, ene nowoondoyemonggo gome ingowanggo. Ene noolengo Aposel konayi ngu, Anut doongeyimo ngu gome nenengo oolengo, kenolo ingowanggo. Nga Anutlo mande keda gomengga, noolendo elo wesiyootetoku nga ngu, ene oni ene nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku ngu, doongeyemo ngu kombitewonggori. Yo, ngu oni ngu, ene mande nga ma keyootenggoku, ngulo ene oonateweloyi oolootenggo. Setan, ngu mela ngalo mboolo ebe ganagana. Ngundo ombulo oni gidalega nowoondoye hamoo ma teyingo, ngu ganaganayelootoni, ngulo ngu, doongeye ingonduduye ngudodo ukingoyunoote. Ngundilo ukingootoni, ngulo ene Kristuslo hamoo mande gome, ngalo solu himi, yanggangoni, dulidalini ngu nowoondoyemo, ingonduduyemo nguya, ma ulo bibitewonggori. Ngulo ngu, ene Anutlo Nangoni ngu Anut enengo kilalongo oolengo, ngu ma kenolo ingootenggo. Ngu ngandilo: noolendo noolengo mandenayi elo, ma wesiyolo eteto. Kini, noole ngandilo mande tunoolo yootunooteto. Kristus Yesus, ngu Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo noole ko yoyowoku, ngulo noole yengo ko oni telo oolootetolo ewolo. Kulimi, Anutndo ewolo. Ooleli newendemo solu himi mete tunootewalo ewolo. Anut, enengo solu himi ngu nooleno ombulo, ngundo noole nowoondonayimo himi yewa. Nga solu himingga ngando ngu, noole nowoondonayimo Anutlo dulidalini, ngulo gome ingooteto. Ngu solu himingga, ngundo Kristus omukumundoongomo himi yeteku, ngu Anutlo kilalongo ngundilo.

Ene noolendo enengo mandeni wesiyolo eweloyi yanggangoningga ngu, ngu noole nowoondonayimo oolooteku, ngu gowenayi yanggango kini, ngu newendemo ooloote. Yo, noole gowenayi, ngu nogo kumbe yanggangoni kini ngundilo. Ngu oni bidodo ngu kenolo ingootenggoku, yanggango ulungga nga ngu, Anutlo yanggangoni, nga noolengomu kini. Mela bidodomo, onindo ngu kowuli noole yunootenggoku, ene ngundo noole ma yombuliyeloote. Setando ingoyingo oowooyingga, ngundo noole ingondudunayi yombuliyooteku, ene mete noolengo ingondudunayi ma gosiyoote. Onindo noole yombuliyelowelo oweyelootenggoku, ene Anutndo noole ma yoyokoote. Ene noole yuleyi soletetoku, ene noole nguno biyomi ulungga ma yolo oonateteto. 10 Yesus uleyi kumooyingo, ngundilo nangge, onindo noole nguya yuleyi kumoowelo tetenggo. Ene noole keda oolootetoku, ngundo oni etuyelolo, Yesus nguya keda ooloote. 11 Yo, noolendo Yesuslo koni tetetoku, ngulo nalu bidodomo, onindo noole yuleyi kumoowelo tetenggo. Yesuslo keda yanggangoningga ngu, noole gowenayimo yanggango kiningga, ngano oodoni, ngunonggo yootunootoni, oni gidalega doongeyemo endesina tunoo oolengo tete. 12 Ngulo ngu, Korin Kristen, yendo noole yeyootenggoku, noole kumooweloyimbolo meyelo, ngulo nga kongga nga teteto. Noole ngundilo telo, ngulo ye hoolooweyelootooye, ye Yesusno keda oluwanggo.

13 Anutlo mande nakangoyingomo ngandilo ete.

No Anutlo nowoondonemo hamoo telo, ngulo no yootunolo ewonoku ngulo ewolo. a 
Ngundilo nangge, no nguya nowoondonemo hamoo telo, ngulo no mande, nga tunoo oolengo yootunolo eteno.
14 Noole kuli ingooteto. Anutndo Oo Bidodo Sembuli, Yesus, ngu melenonggo yokutuwootoni keda ootookoowolo. Yesusndo yokutuyelowolo. Anutndo noole, ye nguya, ngundilo nangge yoyootoni, enengo tanggeyimo enedodo goboolo sugi sugi oluwatolo ingowooto. 15 Yo, nga oo nga bidodo ngu, ye hoolooweyelowelo tunootete. Anutlo sumangeni, ngu yeno nguno suleyootoningga, ulungga tunooteni. Ngundo ngu, oni simoo bale ulungga oolengo, yoyolo ooloutoni, ngundo Anutno eseteweloyi, ko enengo oowooyi bingami elo okooweloyi, ngu ulungga oolengo tunootewa.

16 Ngundilo ngulo, noole kolo ma kiyayi yeteto. Ngu hamoo, gowenayingga nga, ngu dogoni yelo oowiwi yootoni, ene Anutndo noolengo nowoondonayi ngu nalu bidodomo yanggango teyinolo yoonenengootoni, ngu gome keda tunootete. 17 Ngu ngandilo: nooleno kowuli ulungga, melako ngano tunooteteku, oo ngu ene nalu ootuwoo bodaga nangge oluwa. Ene Anutlo dulidalini ulungga, noolendo yolo, suwoo suwoo keda oluweloyi, ingootetoku nguno, oo kowuli gowenayimo tunooteweloyi ngulo ma ingooteto. Ngu kingo oo ngundilo. 18 Oo melako, ngano doongenayimbo kenootetoku, ngu kini tewa. Ene Anutlo Sambono dulidalini oolooteku ngu, noole doongenayimbo ma kenoweloyi ngu, ene sugi sugi oluwa. Noole oo ngundilo ngu kenowelo hahangeteto.

Copyright information for `RWOKARO