2 Corinthians 5

Yo, noole kuli ngandilo ingowooto. Nga towimbo tookoododo yangga, (gowenayi) ataga melako ngano oolooteku ngu, ene biyomi yetoni ngu, asa, noole ya gula Anutndo Sambo endemonggo, noole yunowa. Ngu yangga ngu onindo kandeyebo ma yewonggori. Kini, Anutndo nangge yetoni, ene Sambo endemo oolooteku, ngu sugi sugi oluwalo ingooteto. Ngu hamoo, noole ngu yanggano, nguno ootoolo, ngunonggo noole sendolo oolootetoku, ngulo noolengo ya Sambo endemo oolootekungga, ngulo gome gome ingolo hahangeteto. Noole gowenayingga nga ngu, towi nenggulo ngundilo yolo, nengguloyi tewelo teteto. Ngulo ngu, noole melako nenggulo telo oolootetokungga, nga wiliyowelo, ngu sambolo nengguloga, ngu yolo, sanganimo teweloyi ingolo hahangeteto. Ngundilo telo, noole kingo gowenayi nangge ma oluwato. Yo, noole nga gowenayi ngano oolootetokuno ngu, noole kowuli ingolo sendolo oolooteto. Noolendo gowenayi kulimingga, nga kumoonilo ma ingooteto. Kini, Kristus ko ombuweloyi nalunggano, nguno ombuya, noolengo gowenayi kulimingga nga nangge, yowoolengootoningga, keda tunootenilo gome ingooteto. Anutndo kuli, noolengo sambolo gowenayi kedaga, ngu yunoweloyimbolo, yoonenengootoni ooloote. Ngulo ene kuli Yuka Kundingiyi, ngu noole yunowolo. Yo, Anutndo koletelo ngu Yuka Kundingiyi, noole yunolo etuyelooteku ngu, hamoo oolengo, kootusina Sambolo gowenayi kedaga nguya yowato.

Ngulo ngu, noole suwoo suwoo nowoondonayi yanggango telo oluwato. Noole ingooteto. Ataga, nga melako ngano ngu keda oolootetoku ngu, noole Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi ngudodo, enengo endemo enedodo goboolo mete ma oolooteto. Kini, ataga, ngu noole enengo nowoondonayimo hamoo tetoni, endeyolo ootoolo, ene noole Yesus hamoo oolengo ma kenooteto. Ene nondo kuli ewonoku, noolengo nowoondonayimo hamoo teyingo, ngu yanggango oluwato. Gowenayingga, nga noole ngano yokolo, noole oololo, Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi ngudodo, ende damonimo gome bibitelo oluweloyi, ngulo gome oolengo ingooteto. Ngulo ngu, noole enedodo Sambo endemo ootoolo ngu, ngundi noole ene melako ngano ootoolo bine, ene komo noole Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo oo mande damoni ingooteku, ngu nangge yanggango oolengo teloluwato. 10 Noole ingooteto. Noolengo bidodo komo Kristusndo wilikoyeloweloyi naluno, nguno tunoo dikawato. Noole nga gowenayingga, ngano ootoolo, ngunonggo mande damoni gome nenengomo tewooto bine, ngundi noole kuli damoni biyomi teyingo bine. Ngulo ngu, noolengo bidodo sungo sungo, noolengo damoninayi bidodo ulini, ngundilo nangge yowato.

Noole Kristusdodo Nowoondonayi Goboolo Yelo, Oni Keda Tunootewato

11 Ariya, noolengo konayi, ngu Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo wilikoweloyi ngulo noole sosoleteto. Ngundilo ngulo, noole oni simoo baleno ko telo, nowoondoyemo hamoo teyi, elo yokutuyelooteto. Ene Anutndo, ngu noolengo damoninayi ngu bidodo kenolo ingoote. Yo, enendo noolengo damoninayi bidodo ingooteku, ngundilo nangge, yendo nguya, noolengo ngundiya ingoyilo gome ingooteto. 12 Nga mandega ngano, noolengo oowoonayi bingaminayi, elo ma okootooye, nguno ye noolengo elo ingootoyi ngu, oni gome nenengolo ingootenggo. Kini, noolendo nga mandega, nga yengo nakangootetoku, nguno ngu, ye oni sungo doongeyemo, noolengo damoninayi, ngulo oni oni tewanggo. Ye ngundilo telo ngu, asa, ye mete onindo, noole gowenayi sanggawelo, mande kootunayisina etenggoku, ngulo mande gumi ewanggo. Yo, ngundilo oni ngu, ene oni goweyi sanganimo oo ngu nangge kenolo wilikootenggo. Oni newendemo damoni nenengo, ngu mete ma wilikolo ingootenggo. 13 Oni gidalegado nooledodo wenonoyingo onilo ingootenggo. Ngu hamoo, tetoni ngu, noole Anutlo ko ngu kingo telo, nguno noole wenonolo oluwato. Ene noolendo ingondudu gome nenengo ingolo ngu, ariya, noole nguno ye hoolooweyelolo ko tewato. 14 Kristuslo ayibiyini, ngundo nangge, noole nowoondonayi yokutuwooteku, ngu enengo koni tewelo. Yo, noole hamoo oolengo ngandilo ingooteto. Oni gulananggebo ene noole bidodo hoolooweyelolo, noolengo mbumbuwalo kumoowolo. Ngundilo ngulo, noolengo mbumbuwa biyomi teweloyi hahangeyingo damoni, ngu kuli ene woologongolo, eneya goboolo kumoowolo. 15 Yo, enendo kuli kumootoni, Anutndo melenonggo, ko keda yokutuwootoni, nguno ngu, oni eneno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo enedodo sugi sugi oluwanggo. Ngundilo ngulo, noolengombo nangge ootoolo endeyootetolo ma ingowelo. Kini, noole Kristusndo oni oni tewelo, ingooteku, ngu nangge noole ingondudu telo, endeyolo oolooteto.

16 Ngundilo ngulo, ataga, noole Kristusno nowoondonayimo hamoo telo, nguno noole ingondudu kulimingga, melako ngano oolooteku, ngu ma keyowooto. Ngunonggo, noole oni gulalo damoni, ngu ma wilikooteto. Hamoo, kuli ngu noole ingondudu kulimi, ngulo damoni, ngu keyolo, ngunonggo Kristus ngundilo wilikowolo. Ene ataga ngu, noole ngu damoningga, ngu ma keyowooto. 17 Ngundilo ngulo, oni gula, ene Kristusdodo goboolo oodoli ngu, asa, Anutndo ene yeni, oni keda tunootewa. Mbumbuwa biyomi, ngu tewelo hahangeyingo damoni kulimi, ngu bidodo kinitewolo. Ye gome ingoyi! Kristuslo damoni keda ngu nooleno kuli tunootete.

18 Anut enengombo ngu oo ngu bidodo Sembuli. Kulimi ngu, noole Anutlo me oni telo oluwooto. Ene Anutndo, Kristus suleyootoni, ngundo noolengo kawarara oni tunootelo, noole yoyeni, Anutdodo nowoondonayi goboolo siyeteto. Ngundilo ngulo, ene nga kongga, nga noole yunootoni, noole oni gidalega kawararayelolo hoolooweyelootooye, ngulo ene nguya Anutdodo goboolo siyewanggo. 19 Noolengo mande ngandilo, ko eteto. Kristus ko tetoni, nguno Anutndo oni bidodo damoni biyomiye yokolo, ene goboolo siyelo, nowoondoye enedodo gulanangge yeyi, elo ingowelo ingoote. Yo, ngundilo tetoyi ngu, asa, Anutndo kuli onilo damoni biyomi telo, mbumbuwa tewonggoku, ngulo ma ingondudu telo, kapengo yewolo. Ene nga kongga, nga noole yunootoni, noolendo nga mandega, nga mundi mundi onino wesiyolo yootunolo eteto. Anutndo ingowelo, enengo mundi mundi oni, ngu eneya, goboolo siyelo, nowoondoye gulanangge yewanggo, ngundilo elo ingoote. 20 Ngundilo ngulo, noolendo Kristuslo mandeni manggowoomonggo, ngu yolo, enengo mandeni nga yootunolo eteto. Yo, noole manggonayimonggo, Anutndo Kristus oowooyimo, oni bidodo negoyelo ngandilo ete. Ye komo damoni biyomi teweloyi, ngu yokoya, ombuya, nododo gobooya siyeya oliyi! Anutndo ngandilo ewolo. 21 Kristus ngu, ene mbumbuwani kini. Ene Anutndo oni noolengo mbumbuwa bidodo gooboongoolo, Kristusno yetoni, enendo koolowoowolo. Enendo ngundilo tetoni, nguno noole Anutya goboolo siyelo oluwato. Yo, Kristuslo yanggangoni, nguno noole Anutlo oni nenengo tunootewootowo.

Copyright information for `RWOKARO