aAyisaya 49:8
bStat/Yenesis 2:24
cAyisaya 52:11
d2 Samuwel 7:14

2 Corinthians 6

Yesuslo Aposel Oni Ngundo Kolo Kowuli Ulungga Koolowootenggo

Noole Anutdodo ko goboolo telo, ngulo noole mande yanggango, yeya ngandilo eteto. Ye kuli Anutlo sumangeni ngu yolo, nguno endeyootenggoku, ngu kingo ma yombuliyowelolo ewolo. Anutndo ewolo.

Ataga ngu no yengo nowoondoyi yunoweloyi naluwo, ngulo yengo manggoye ingowono. Oni simoo bale ko yoyoweloyi naluno, no kuli ye hoolooweyelowonolo ewolo. a 
Ingoyi! Ataga ngu, ye Anutlo sumangeni, newendemo ombulo, oluweloyi nalu gome. Ingoyi! Ataga nga nalungga nga ngu, ye komo nowoondoye yowoolengolo, Anutno nowoondoyemo hamoo teweloyi, ngulo naluwo, yoyoweloyi naluwo, ngu tunooteteku nga!

Onindo noolengo konayi ngalo mandeni biyomi eweloyi kinilo ingooteto. Ngulo ngu, noole Anutlo mande keda mesalango, ngu nangge, wesiyolo eteto. Ndatelo ngulo, noole doboogulinayi ingoyingoye, nowoondoye nguya ma yombuliyelowato. Kini, noole Anutlo ko oni telo oolooteto. Ngulo ngu, noole suwoo suwoo damoni gome, oni bidodo etuyelootetoku, ngulo ko yanggango oolengo, ngandilo teteto. Yo, onindo kowuli oowooyingga noole yunootoyi, noole ngu bidodo koolowoolo, Anutlo yanggangonimo endeyooteto. Ene noolengo me onindo noole yutolo, yoyolo ya biyomimo nguya yoyetenggo. Me onindo noole oweyelolo, nooledodo meno manggalu biyomi tetenggo. Noole ko yanggango oolengo telo, nalu oowooyingga, oowalilo kumoolo biyomi telo, nguno noole nenengo ma weleteto. Ene ngu kowulimo, nguno noole oni simoo bale bidodo doongeyemo, damoni gome nenengo ngu telo, oo ingonduduno, Anutlo mandeni gome ingoweloyi, ngu noole gome dowooteto. Noole oni gidalegaya sodedo sanggili ma telo, oni simoo baleno nowoondonayi yunolo, hoolooweyeloweloyimbolo. Nooleno Yuka Kundingiyi ngulo yanggangoningga, ngudodo noolendo ngu nowoondoyi teweloyi damoningga, ngu hamoo teteto. Noole manggonayimonggo ngu hamoo mande nangge, wesiyolo eteto. Ngulo ngu, noole Anutlo yanggangoni nguno ko telo, nguno oni noole gowenayi, sanggawelo mande biyomi etenggoku, ngu gumi mande metemi yunooteto. Yo, hamoo, Anutlo yanggangonimo noole manggonayi yanggango oolengo, simoo baleno mandeni wesiyolo ewelo ma sosoleteto. Oni gidalegado ngu noole bingaminayi, elo okootoyi, oni gidalegado noole kootunayisina mande biyomi etenggo. Oni gidalegado, ngu oni gidalegano, nooledodo etenggo. Enendo damoni gomemo ko nenengo tetenggolo etenggo. Ene oni gidalegado nooledodo ebe ganagana onilo etenggo. Ene ngundilo etoyi, ene hamoo oolengo ngundilo kini. Noolendo ngu hamoo mande ngu nangge teteto. Oni gidalegado, ngu nooledodo ene ma ingootenggolo etenggo. Ene oni ene bidodo, noole gome yeyolo ingootenggo. Oni oowooyinggado, ngu nooledodo kumooyingo elo etenggoku, ene noole keda oolooteto. Oni gidalegado, ngu ingootenggo. Yo, hamoo, oni gidalegado, yutolo gisaluyelowonggoku, ene ngu oni ngundo, noole ma yuleyi kumoowootowo. 10 Noole kowuli koolowootetoku, naluno ngu, Anutndo nowoondonayi yeni imaketoni, noole suwoo suwoo oni oni telo oolooteto. Ngu hamoo, mela ngano oni doongeyemo ngu, noole owoolongo oni. Yo, hamoo, noole digi ulungga, ko oo oowooyingga nguya kini. Ene noole Anutlo mande keda gome mesalango, ngu simoo baleno wesiyolo etooye, Anutndo ene yunowelo eyingo, ngu bidodo yowanggo. Ngundilo nangge, Yuka Kundingiyi, ngulo yanggangonimo ngu, Anutndo oo bidodo logoyimo noole yunoote.

11 Ye Korin doboogulinayi, noolendo yeno mande tunoo oolengo etetoku nga! Noolendo yengo nowoondonayi ulungga oolengo telo, nowoondonayi bidodo ye yunooteto. 12 Noolendo ye ma yoyokooteto. Kini, noolendo yengo nowoondoyi yunootooye, ene yendo nowoondoyemonggo, nooledodo goboolo ma siyetenggo. 13 Ataga, nondo yeno etenoku ngu ngandilo: eweyimbo nangoni mande inooteku ngundilo nondo yeno eteno. Nondo nowoondone ye yunootenoku, ngundilo nangge, yendo nguya, nowoondoye nonunoyilo ingooteno.

Damoni Kulimi, Ngundo Anutlo Damoni Nguya Ma Siyewali

14 Ye Kristen onindo oni Kristusno nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku nguya, ma siyelo goboolo ma oluwelo. Ndatelo ngulo, oni Anutlo nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku, ngulo damoniye ko yengo damoniye ene gula. Yendo damoni gome nenengo ngudodo, damoni biyomi ngudodo, gooboongooweloyi ereremo kini. Ngulo ngu, ye ngudodo, goboolo siyelo ma endeyowelo. 15 Kristus ngu, Setandodo, nowoondoyali goboolo yelo siyeteli bine? Ngundilo nangge, oni nowoondoyemo hamoo teyingo, ko oni Anutlo nowoondoyemo hamoo kini nguya ingondudu gulanangge ingooteli, bine? Ngu ereremo kini. 16 Ndatelo telogo, Anutlo ya kundingiyi nguya, ko yuka biyomi ngulo ya ngudodo gooboongoolo oluwali? Ye ingootenggo. Noolengombo ngu, noole Anut kundingiyi oolengo ene suwoo suwoo keda oolootekungga, ngulo yanilo ingooteto. Kulimi Anutndo ewolo.

No ene nowoondoye newendemo ulo ootoolo, ngunonggo, no ene kewooloyewoole endeyolo oluwano. No ngu enengo Anut oodoowe, enendo ngu nolo oni simoo bale oluwanggolo ewolo. b 
17 Oo Bidodo Sembuli Sembunayi nguyalo ewolo.

Ye Kristen oni, yengo ingonduduye damoniye ngu oni nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngulo damoniye biyomi nguya, ma gooboongoowelo. Yengo damoniye ngu komo ngu sungo guladiya tunooteni. Ye komo Kristuslo damoni, ngu nangge keyoyi. Ye ingondale teyi! Mela ngalo biyomi ngu, ye komo yokoyi! Ye ngundilo yokootoyi ngu, asa, nondo ye yoyowanolo ewolo. c 
18 Ye ngundilo telo oodoyi, ariya, nondo yengo awaye telo oluwano. Ye nguno ngu, nolo nangosumoone, ko nambosumoone telo oluwanggo. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi ngu, ene yanggangonidodo, ngundo ngandilo ewolo. d 
Copyright information for `RWOKARO