aKisim Bek/Eksodas 16:18

2 Corinthians 8

Kristen Onilo Damoni Ngu Dobooguliye Hoolooweyeloyi

Ye Kristen dobooguline, noolendo nga mandega nga yeno ewelo. Anutlo sumange, Masedoniya oni simoo bale yunowoku, ngulo eteto. Ngu hamoo, kowuli ulungga, eneno tewooyelootoni, nguno ene oni oni telo, Anutlo koni tewonggo. Ngu hamoo ene oo sitowiye oowooyingga kini, ene Anutndo nowoondoye yokutuyelootoni, ngunonggo ene bobeye ulungga, nga Kristen kongga, nga hoolooweyeloweloyimbolo yewonggo. Nondo kenolo ingolo, ngulo no yootunolo tunoo eteno. Ene enengo ingonduduye ngu keyolo, ene ngu bobeye ngu yewonggori. Ene oo yeweloyi logoga, ngu dagalo awuno oolengo yewolo. Ene nooleno mande yanggangolo etenggo. Noolendo nga kongga, ngalo mete elo etoyi ngu, ene Kristen dobooguliye gidalega nguya gooboongoolo, Anutlo oni simoo bale Yudiyano ngu hoolooweyelowelo, ko tewanggolo ingootenggo. Yo, ene ngundilo telo, ene nondo ingowonoku, ngundilo ma tewonggo. Kini, ene logo ngu dagalo ulungga oolengo yewonggo. Ndatelo ngulo, koletelo ngu, enengo nowoondoye ngu Anutno yelo, Anutlo ingonduduni, ngu keyolo, ngunonggo ene nowoondoye noole yunowonggo. Yunolo, ngunonggo ene ngundilo damoningga, ngu tewonggo.

Ngulo ngu, noolendo, Tayitas nguya, ene ye kewooloyemo, nguno nguya sumangelo, ko ngu temukoni elo, ngulo eriringooteto. Ndatelo ngulo, Tayitasndo koletelo yengo nowoondoye yokutuwootoni, Yudiyano simoo bale hoolooweyeloweloyi kongga, ngu damoni yelo tewonggo. Ngulo ngu, ene komo yeno oolouya ngu kongga, ngu temukoni. Oo bidodo yendo tetenggoku, ngu damoni gome nenengo oolengo. Yengombo Anutlo nowoondoyemo hamoongga tetenggoku, ngu yanggango ngulo. Ye ngunonggo ngu, Anutlo koni, ngu yanggango tetenggo. Ye ingoyingoye ulungga oolengo. Ngundilo ngulo, ye Anutlo ko tewelo ye oni oni telo, ootookoolo ko tetenggo. Yendo nowoondoye ulungga noole yunootenggo. Ariya, ngundilo ngulo, ye komo sumangelo kongga, ngalo yanggango teya, bobeye, ngundo oni oowalilo wenonootenggoku, ngu hoolooweyeloyi.

Nondo yengo mamana mande, ngundilo ma teteno. Kini, nondo ngu oni gidalega, ene hamoo ootookoolo, ene oni wenonootoyi hoolooweyelowelo ko gome tetoyi, ngulo eteno. Ngu damoninggano nguno, nondo yengo nowoondoyiga ngu tewooyelowono. Nga ngu, ye ingolo, ye nguya oni gidalegado, nowoondoyi tetenggoku, ngundilo nowoondoyi tewanggo bine, ngundi kini? Elo ye tewooyelowono. Yo, noolengo, Oo Bidodo Sembuli, Yesus Kristus, ngundo enengo dulidalini bingamini, oo ngu Sambo endemo oolooteku, ngu yokolo, enengo nowoondoyiningga, ngunonggo, ene melako ngano ombulo, ene owoolongo oni tunootewolo. Ene owoolongo oni tunootelo, ngunonggo, noole simoo bale, ko yoyowelo ombuwolo. Ngundilo telo, ngunonggo, enengo Yukani yunootoni, noole Kristen oni simoo bale yanggangododo telo, nenengo oluwanggo. Ngunonggo, Kristen doboogulinayi, hoolooweyelootooye, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggangododo tunootelo, enedodo keda oluweloyi sugi sugi, ngu yowanggo.

10 Ataga, nondo nenengo ingondudune, ngu ye etuyelooteno. Nondo bobeyebo yeweloyi kongga, ngalo ngandilo ingooteno. Mooma gula ameno yokowootoku, nguno ye damoni, yelo ko ngu tewonggo. Yendo ko ngu kingo ma tewonggo. Kini, ye ko ngu tewelo, gome ingolo, ngulo tewonggo. Ngulo ngu, ataga ye ko ngu tewonggoku ngulo komo temukoyi. Ene yendo hahangelo sodedo ko ngu tewelo tewonggoku, ngundilo nangge, ataga nguya ye ko ngu temukowelo hahangeya, ko ngu yengo logoyimo oolengo teya temukoyi. 12 Oni gula, ene koletelo oo nowoondoyi telo, oni bobeye yunootoni ngu, asa, ene Anutndo ngu damoningga, ngulo gome ingowa. Ngu oningga, ngulo logoyimo oo digi yunoweloyi telo ngu, asa, Anutndo oo ngulo gome ingoote. Anutndo ngu oni oo kini, nguno ma ingolo wilikoyeloote.

13 Nondo ngu, oni gidalega, imakeyingomo oodoyiga, ko yendo ngu ko biyomi oliyilo ma eteno. Kini, nondo ngu ye bidodo ereremo loogu gulananggemo oliyilo ingooteno. 14 Ataga, nga nalunggano, ngano ngu yengo oo oowooyingga, ngundo oni sungo oo ngulo wenonootenggoku, ngu yunootoyi, ene ngu yolo metemi ingowanggo. Ngundilo nangge, kootusina, ye oolo wenonootoyi ngu, asa, oni sungombo, ene ngu ooku yeno yeyi mayetoni, ye mete yowanggo. Ngu damoninggano nguno ngu, ye mete ereremo logono oluwanggo. 15 Ngu Anutlo mande nakangoyingomo nguya ngandilo ewolo.

Oni ene oowali ulungga yowoku ngu, ene gumi ulungga ma yowa. Ngundilo nangge, oni ene oo bodaga nangge yowoku ngu, ene oowali oolo ma wenonowalo ewolo. a 

Tayitasndo, Anutlo Ko Oni Gidalegaya, Korin Endemo Oolouwonggori

16 Nondo Anutno esetetoowe, Anutndo, Tayitaslo newende yokutuwootoni, ene oni oni sanganimonggo, noole ngandilo telo, ye hoolooweyelowelo gome ingowoku ngu. 17 Yo, ene ngu noolengo mande ngu keyowolo. Ene nguya nga kongga, ngalo gome ingolo, ngulo enengo ingondudunonggo, ene yeno oolouteku ngu. 18 Noolendo Kristen doboonayi, gula nguya suleyootooye, enedodo oolouteli. Ende bidodomo Kristen simoo bale doboogulinayi, ngundo oni Anutlo mande keda gome, nga wesiyolo eweloyi, ko enengo damoni, ngulo gome ingootenggo. 19 Ngu nangge kini. Kini, ene Kristen endeni endeni, ngundo ene nooledodo endeyoweloyi, ene sunggi yelo ewonggo. Ene ngu nooledodo endeyolo, Anutlo sumange mandega, ngalo koyi teweloyi. Noolendo nga kongga, tetetoku nga ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo oowooyi bingamimbolo ko teteto. Ngundilo telo, oni etuyelootooye, ene nguno hamoo ingowanggo. Hamoo, Aposel ene nowoondoyemonggo oo duwoo yeweloyi kongga, ngulo hahangetenggolo ingowanggo.

20 Noolendo ngulo ma ingootooye ngu, oni gulado noolengo damoninayi, ngalo kingo oo duwoo ulungga yetetoku, nguya mandeni biyomilo yombuliyowa. Ngundilo ngulo, noolendo nga Kristen doboonayingga, nga suleyootooye, enedodo oolouteli. 21 Noolendo ngu damoni hamoo gome nenengo telo, ngulo ingondudu teteto. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo doongeyimo nangge kini. Kini, oni simoo bale doongeyemo nguya, komo gome metemi tunootewa.

22 Noolendo ngu, noolengo Kristen doboonayi gula suleyootooye, ene elayaga nguya ooloutenggo. Nalu ulungga, noole enengo ko oo teteku tewoongootooye, ene ko nenengo yanggango tewolo. Ataga, enengo newendemo hamoo teyingo, ngu yanggango, ngulo yendo bobeye yoweloyi kongga, nga damoni gome nenengo nguno tewanggo. Ngundilo ngulo, ene ko nga yanggango oolengo tewelo ingondudu tete. 23 Tayitaslo ngu ye ngandiya ingoyi. Ene ngu nolo doboone, noya ko goboolo tetelo. Noolengo doboogulinayi elayaga, ngulo ye ngandiya ingoyi. Ene Kristen oni simoo balelo ko oni. Ene Kristuslo bingami, yeli tunootewa. 24 Ngulo ngu, ye komo nga oni, ngalo nowoondoyi yunootoyi, nguno Kristen onindo suleyelowonggoku, nguno yengo damoniye tunoo oolengo kenolo, gome ingowanggo. Noolendo yengo damoniye ngulo mande gome, eneno ewootoku, ngu hamoo nenengolo ingowanggo.

Copyright information for `RWOKARO