aLo/Dutoronomi 25:4

2 Corinthians 9

Oo Kingo duwoo Anutlo Kristen Oni Simoo Bale Hoolooweyeloweloyi

Ye kuli ingootenggo. Ngu oo kingo duwoo Anutlo oni simoo bale hoolooweyeloweloyi ngu, ngulo ngu, nondo ngulo mandeni pelungga ma nakangowano. No kuli ingooteno. Yengo nowoondoye ngu nga kongga nga tewelo ingowonggo. Elo ingootoowe, ngulo ngu, nondo suwoo suwoo, yengo bingamiye oowooyi, Masedoniya Kristen simoo bale doongeyemolo okooteno. Nondo ngandilo yeno ewono. Ameloko moomangga yokowootoku, nguno ngu, Giris melako, Kristen simoo bale, ene kuli bobeye gooboongooweloyi kongga, nga telo, damoni yelo tewonggolo ewono. Ene yengo mandega nga ingootoyi, ye ko nga tewelo yanggango yetoyi, ngulo Masedoniya, Kristen oni oowooyingga oolengo nguya ootookoolo, ko nga tetenggo. Ene nondo ngu, noolendo ye oowooyi bingamiye, elo okootetoku, mandega ngu kingo ma yokowelo, elo ingooteno. Kini, ye ngu komo yoonenengoya oliyi, nondo kuli yengo ewonoku ngundilo. Ngulo ngu, nondo ngandilo ingolo, ngulo dobooguline suleyelootoowe, yeno ooloutenggoku ngu. No ngu yengo damoniye, ngulo hamoo ingooteno. Ngulo ngu, nondo ngandilo ingooteno. Masedoniya oni noya, yeno ooloutooye, ye oo ma yomosiyolo oodoyi, nguno yeyootoyi ngu, noolendo yengomboya oyumoyelowalo ingooteno. Ngundilo ngulo, nondo ingolo ngulo, no komo dobooguline eririyelootoowe, ene sodedo ye tanggeyemo ko oolouwanggo. Enendo oo yendo kingo duwoo yunowelo elo, mande gosiyolo ewonggoku, ngu yomosiyomukowanggo. Ngu oo kingo duwooga ngu, ene komo hamoo oo kingo duwoo oolengo. Oo ngu, noolendo ye kandeyemonggo kingo woosoolo yoweloyi nguya kini.

Ye mande yamonggawo ngalo gome ingondudu teyi. Oni gula, ene oo yuwooyi bodaga nangge imiwoku ngu, ene engge nguya ngundilo bodaga nangge yowa. Ene oni gula oo yuwooyi ulungga imiwoku ngu, ene engge nguya, ngundilo ulungga yowa. Ye bidodo sungo sungo, ngulo komo ingonduduyemo, ko nowoondoyemo nguno ngulo gome ingoya ngu, ngu nangge keyoya, ye bobeye yunoyi. Ene kini tetoyi, oni gula newende kowuli ingolo, ngunonggo oo ngu yewa; ngundi onindo mande yanggango, eneno elo eriritetoyi, ngulo nangge bine yewa. Ngundilo damoni ngu biyomi. Ndatelo ngulo, Anutlo ingondudu ngu, oni ene oni oni sanganimonggo oo eneno inonilo ingoote. Anutndo ene mete kingo oo duwoo ngu bidodomo enengo sumangeno, ye yunootoni, yeno nguno ngu hangelo oolelo oluwa. Ngundilo telo, nalu bidodomo, yeno ngu oo bidodo gome oolengo tunootetoni, ye ngunonggo ko bidodo mete temukowanggo. Ngu Anutlo mandeno ngandilo elo nakangowolo.

Anutndo ngu oo ulungga owoolongo oni, bayetelo yunololoote. Enengo damoni gome metemingga, ngu sugi sugi oolootelo ewolo. a 
10 Anutndo oo yuwooyi imiweloyi oni inootoni, ngundo ngu oo ngu oolelo enggetoni, ngu onindo yolo, neweloyi tunootete. Ngundilo nangge, Anutndo oo yuwooyi imiweloyi, ngu nangge, ye yunolo, ene tetoni ngu oowalingga, ngu yeni ulungga oolengo tunootewa. Enendo yengo damoniye gome ngu yomosiyootoni, ngulo engge ulungga tunootewa. 11 Anutndo ye oo ulungga ye yunooteku, ngulo ngu, ye mete oni dobooguliye, hoolooweyelolo, kingo oo duwoo nguya, ulungga yunowanggo. Noolendo yengo bobeye, Kristen doboogulinayi, hoolooweyelowelo ewonggoku, ngu yolo oololo yunootooye, ngulo ene Anutno esetewanggo. 12 Yo, yendo ko ngundilo telo, ngunonggo, Anutlo oni simoo bale hoolooweyelowanggo. Ngu damoninggano, nguno yendo oni oolo wenonootenggoku ngu, ene yolo, ene nguya, logoyimo telo, ngulo ngu, ene Anutno ese ulungga tetenggo. 13 Nga kongga Kristen doboogulinayi hoolooweyelowelo tetenggoku ngu, yeno tunoo endesina tunootewa. Nguno ngu, Kristen dobooguliye bidodo ngu kenolo ingowanggo. Yendo ngu Anutlo mande gome keyolo, ngunonggo Kristuslo mande keda gome ngu wesiyolo, elo ingootenggo. Ene ye yeyootoyi ngu, ene yendo oni oolo wenonootenggoku, ko oni gidalega nguya, kingo oo duwoo ulungga yunootenggo. Yo, ye ngundilo tetoyi, ngulo ene Anutlo oowooyi bingamilo okootenggo. 14 Ngundilo telo, ene ingootenggo. Anutlo sumangeni, ngu yeno ulungga oolengo oolootelo ingootenggo. Ngulo, ene komo ye yeyowelo gome ingolo, ene Anutno yemboongelo oolootenggo. Nguno ngu, Anutndo, ye kumana ulungga yunowa. 15 Anutndo kingo oo duwoo ulungga oolengo noole yunowoku, ngu enengo Nangoni gulanangge, ngundo noole ko yoyoweloyimbolo yunowolo. Ngulo noole Anutno ese ulungga oolengo teweloyi!

Copyright information for `RWOKARO