2 John 1

No Kristen oni, ngalo tabango koleteyingo, nondo yengo nga so uyingga nga nakangolo, ge bale ulungga, gedodo simoonggeboya yunooteno. Anutndo geya simoonggeboya, ngu enengo elo, ye soleyelolo sunggi yewolo. No hamoo mande elo, nowoondone ye yunolo, ngunonggo nakangolo yunooteno. Yo, noolendo oni bidodo hamoo mande keyootetoku, noole bidodo yengo nowoondoyi yunooteto.
1:1Kristen oni tabango koleteyingo, ngundo Kristen pawa oowooyinggalo soboyelowolo. Ngundo Kristen simoo bale, pawa gulano tabango oni ngudodo, goboolo nakangolo yunowolo. Ngu ngandilo: bale ulungga ngu, Kristen tabango oni, simooye ngu Kristen simoo bale, pawa ende gulano oolootenggoku, ngulo ewolo.
Copyright information for `RWOKARO