aSam 95:7-11
bSam 95:7-8

Hebrews 3

Yesuslo Oowooyi, Ngundo Moses Oowooyi Ngu Dagate

Ye Kristen dobooguline, Anutndo noole logoyelowoku ngu, noole enengo nowoondonayimo hamoo tetoni, eneya Sambo endemo oluweloyimbolo. Noole komo Yesuslo ingonduduni keyolo, ngulo ingondandangelo yootunolo ewato. Ene Anutlo woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga, soweyootoni, ombulo, ngundo noolengo nowoondonayi hamoo teyingo, ngulo tabango ooloote. Anutndo enengo ko, ngulo Yesusndo sunggi yetoni, newende bidodo nguno yelo ngu keyowolo. Ene kuli Mosesndo newende bidodo Anutlo ko, ngulo nguno yelo, Iserel simoo baleno ko tewoku ngundilo. Ene Yesuslo oowooyi bingami, ngundo Moses oowooyi bingami ngu dagate. Ngu ngandilo, oni gulado ya keda gomengga yetoni ngu, onindo kenolo, ya sembuli oningga, ngulo oowooyi bingami ewanggo. Noole ingootetoku ngu, ya bidodo ngu sembulidodo. Ngundilo nangge, Anutndo Oo bidodo sembuli. Moses, ene Anutno newendemo hamoo teyingo oni gulanangge. Anutlo ko oni, Moses, ene oni simoo baleno Anutlo ko tewolo. Anutndo ene Moses ko gome teweloyi, ngu ene ingowolo. Moseslo ko ulungga ngu Anutlo mande wesiyolo etoni, kootusina, Yesusno ngu mandega Mosesndo ewoku, ngu engge tunooteweloyimbolo ewolo. Ene ngundilomu, Yesus, Anut Nangoni, Anutndo eneno sunggi yetoni, Anutlo oni simoo bale soboyeloote. Yesusndo Anutlo mande hamoo keyolo, Anutlo ko tewolo. Nalu bidodomo, noole nowoondonayi hamoo yanggango yelo, oni oni telo, Yesuslo hahangelo sobowoolo ngu, asa, noole Anutlo oni simoo bale oluwato.

Noole Anut Mande Kootuyinolo Ngu, Noole Enedodo Ma Kengewato

Ye enengo mande kuli ingowonggoku, ngundilo nangge, ataga nguya, Yuka Kundingiyimbolo mande ingoyi. Anutlo mandeno, ene ngandilo ewolo.

Ye Anutlo mande ataga ingolo ngu, yengo ingondudu nowoondoye yanggango ma gosiyowelo, osi sambayebo teyingo, ngundilo ma tewelo. Ene kingo melako oluwonggoku nguno, ene Anutlo mande kootu inolo ma keyowonggori. Ngu naluno, ene Anutlo yanggangoni tewoongolo kenowonggori.
Mooma onibi elaya (40) nguno, nondo ene hoolooweyelolo soboyelootoowe neyoyingo, ngulo ngu naluno, ene nolo yanggangone tewoongowolo. 10 Ngundilo ngulo, no ngu oni simoo bale nguya, nowoondone sanggili ulungga telo ewonggori. Ene no kootu nunolo, nolo mande ma keyootoyi ngulo nondo ewonowo. 11 Ngundilo ngulo, no enedodo sanggili ulungga telo, mande hamoo oolengo solumimonggo, elo gosiyowono. No melako musiyo kengeweloyiga yunowelo ingowonoku, ngu yoyokootoowe, nguno ma uwanggolo ewolo. a 
12 Ene ye Kristen dobooguline, ye ingondale teyi! Ye ngulo ingondale ma tewanggoku ngu, asa, ye kewooloyemo, nguno Kristen dobooyegado newendemo ingondudu biyomi, ngundo enengo newende hamoo teyingo ngu yokolo, Anut keda oolootekungga, ngundo mete uli biyomi gumi yunowelo ene yanggangododo oolooteku, ngu kootu inolo yokowa. 13 Setando kewoolonayimo oni gula ganangolo ngu, newende yanggango gosiyootoni, Anut kootu inolo yokowaku, ngulo ngundilo ma tewelo. Kini, nalu bidodomo, noole ko yanggango telo, Kristen doboogulinayi gidega hoolooweyelolo, nowoondoye yanggango yunowato. Noole komo nalu gulanangge nanggemo, ngundilo telo oodoowe oololo, nalu sosowoo tunootewa. 14 Noole Kristusdodo ko tewelo ngu, noole komo nowoondonaye hamoo teyingongga ngu yanggango dowoolo, ngundilo nangge, oode oololo kumoowato. 15 Anutlo mandeno ngandilo ewolo.

Ye Anutlo mande ataga ingolo ngu, yengo ingonduduye nowoondoye yanggango ma gosiyootoyi, osi sambayebo teyingo, ngundilo ma tewelo. Ngu naluno, ene Anutlo mande kootu inolo, ma keyowonggorilo ewolo. b 
16 Oni kuli Anutlo mande ingolo, kootu inoyingo, ngu onendo? Ngu oni ngu Mosesndo oni yoyolo, Igip mela yokolo sayingo, ngu oni ngundo nangge tewolo. 17 Anutndo mooma onibi elaya nguno ooneya sanggili ulungga teyingo? Ene oni simoo bale mbumbuwa tetenggoku nguya, sanggili ulungga tetoni, ngulo oni kini melako, nguno kumootoyi, bingoye nguno oluwonggori. 18 Ngu naluno, Anutndo mande hamoo oolengo elo gosiyoyingo, ngu ngandilo ewolo.

No mela musiyo kengeweloyiga, yunowelo ingowonoku, ngu yoyokootoowe, ene nguno ma uwanggo.
Ngu mandega ngu wesiyolo elo, ene ooneya ewo? Ngu oni simoo bale enengo mande kootu inolo, ma keyowonggori. Oni ngulo ngundilo ewolo.

19 Oni simoo bale nowoondoye hamoo ma teyingo, ngu damoningga, ngunonggo ene Anutlo musiyo kengeweloyiga, nguno ma uwanggolo ewolo.
Copyright information for `RWOKARO