aSam 95:11
bStat/Yenesis 2:2
cSam 95:7-8

Hebrews 4

Anutlo Oni Simoo Bale Kengeweloyi

Noole nowoondonayi hamoo teyingo, ngundo nguya, Anutndo kuli ngu musiyo kengeweloyiga ewokungga nguno oolouwato. Ngu Anutlo mande yanggango gosiyoyingongga ngu, ataga nguya hamoo oolengo ootoolo, ene ngandilo ewolo.

Ye mete nolo musiyo kengeweloyiga, nguno oolouwanggo.
Asa, noole komo ingondale telo, Anut tanggeyimo oluwato. Noole nguya nowoondonayi hamoo teyingo, ngu yokolo ngu, noole ngu musiyo kengeweloyiga, nguno ma oolouwato.
Noole Anutlo mande keda mesalango, ngu ingootetoku ngu, kuli Yuda oni, ngu Igip mela yokolo, oni kini melako oolouyingo, ngundo nguya, ngundilo ingowonggori. Anutlo mandega ingoyingo, ene nowoondoyemo hamoo ma tetoyi, ngundo ene ma hoolooweyelowolo. Noolengo nowoondonayi hamoo telo ngu, asa, noole mete enengo kengeweloyi musiyongga, noole damoni yelo, nguno oolouteto. Kuli, Anutlo mandeno, ene ngandilo ewolo.

No eneya sanggili ulungga telo, mande hamoo oolengo elo, gosiyowono. No musiyo kengeweloyiga, yunowelo ingowonoku, ngu yoyokootoowe, nguno ma uwanggolo ewolo. a 
Amana damoni yeyingo naluno, Anutndo oo bidodo yemukolo yokowolo.
Anutlo mandeno, sa kandegula gidembolo elayaga nga, ngulo onindo ngandilo ewolo.

Sa kandegula gidembolo gulanangge, nguno Anut, enengo ko oo bidodo temukolo, sa kandegula gidembolo elayaga, nguno kengewololo ewolo. b 
Anutlo mandeno, mande gula nguya ewolo. No musiyo kengeweloyiga yunowelo ingowonoku, ngu yoyokootoowe, nguno ene ma uwanggolo ewolo.

Yuda oni koletelo Anutlo mande keda mesalango ingoyingo, ene nowoondoyemo hamoo ma telo keyowonggori. Ngundilo ngulo, ene ngu kengeweloyi musiyongga nguno ma oolouwonggori. Ene Anutndo kengeweloyi musiyongga, nguno oni gidalega nangge uwanggo. Oni nowoondoye hamoo tetenggoku, ngundo nangge mete ngu musiyongga, nguno uwanggo. Ngulo, Anutndo ingolo, ene nalu gula ko sunggi yewolo. Ene nalu kedaga, ngu ataga, elo ewolo. Kulimi, mooma oowooyingga yokolo, Anutlo mandeno, Anutlo Yukani, ngundo Dewitya ngandilo etoni nakangowolo.

Ataga ye Anutlo mande ingowelo ngu, ye ingonduduye nowoondoye yanggango ma gosiyowelolo ewolo. c 
Kuli, Yosuwando kengeyingo yunootoni ngu, asa, kootusina, Anutndo sa gula ma elo yunowolo. Ngulo ngu, Anutlo oni simoo bale kootusina, ngu kengeweloyi nguno oluwanggo. Anutndo enengo ko temukolo yokolo, sa kandegula gidembolo elayaga, nguno ene ngundilo kengewolo. 10 Oni simoo bale Anutlo kengeweloyi musiyomo oololo ngu, enengo ko bidodo yokomukowanggo. Kuli, Anutndo, enengo ko kinitetoni ngu, ene nguya kengewolo. 11 Ariya, noole ngu kengeweloyi musiyongga, nguno oolouweloyimbolo ngulo hahangelo, ko yanggango telo oololo, nguno kengeweloyi musiyomo uwato. Ye komo ingondale teyi! Ye Anutlo mandeni ma kootu inowelo, Yuda onindo kuli mandeni ma keyoyingo, ye ngundilo ma tewelo. Ye ngundilo telo ngu, Anutlo kengeweloyi musiyongga, nguno ma uwanggo. 12 Anutlo mande ngu yanggango oolengo, ene mete noolengo mande damoninaye biyomi ngu yowoolengootoni, keda tunootete. Noole ingootetoku, duge pelungga kuningo, gide gide, ngundo oo gome doongooweloyi. Ene ngundilo, Anutlo mandeni, ngundo duge pelungga kuningo, ngu dagate. Anutlo mandeni, ngundo mete noolengo nowoondonayi, ingondudunayi, newende oolengo ngu sanggawete. Ene ngundilo sanggawetoni, noolengo ingondudunayi bidodo, ko noolengo damoninayi tetetoku, ngu wilikolo bidodo tunootemukowa. Noole ngu hamoo oolengo, oo gula Anut doongeyimo ma oongoowato. Kini, oo bidodo melako ngano oolooteku ngu, ko noole moondenayimo oolooteku, ngu nguya, Anut enengombo ngu bidodo ingomukoote. Ngundilo ngulo, emegogo Anut enengombo noolengo mande damoni tetetoku, ngu bidodo enendo wilikoyelowa.

Yesus Ngu Noolengo Anutno Woolo Yeyingo Oni Kundingiyi, Ngulo Tabango Ulungga

14 Ariya, noole Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga ootoolo, ene Sambo ende newendemo oolelo, Anut tanggeyimo, nguno ooloote. Ngu oningga ngu, Yesus Anut Nangoni. Ngundilo ngulo, nowoondonayi hamoo teyingo mandega, ngu wesiyolo elolootetoku, ngu yanggango dowoowato. 15 Ngu Anutno Woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga, ootoolo ngu, ngundo mete noolengo kowuli koolowootetoku, newendemo ingolo, noolengo nowoondoyi yunololoote. Tewoo oowooyingga nooleno tunooteteku, ngundilo nangge, eneno nguya melako oluwokuno, tewoo oowooyingga ngundilo tunootewolo. Ngundilomu, ene mbumbuwa ma tewolo. 16 Ngundilo ngulo, noole Anut Sembunayi, tanggeyimo oolouweloyimbolo ma sosolewato. Anut, enengo ayibiyini ko sumangeni noole yunoweloyi, ngulo ngu, noole komo eneno oololo, ngu oo elayaga ngu yowato. Ngundilo telo ngu, noole kowuli yolo oodooye ngu, enengo nowoondoyi, ngundo hoolooweyelowa.

Copyright information for `RWOKARO