aSam 2:7
bSam 110:4

Hebrews 5

Noolengo Anutno Woolo Yeyingo Oni Kundingiyi, Ngulo Tabango Ulungga, Ngundo Noole Ko Yoyowa

Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi ngulo tabango ulungga, ngu sunggi yeweloyi, ngulo damoni ngandilo. Anutndo oni sunggi yelo, enengo kono yoyetoni, oni simoo bale hoolooweyeloyimbolo, oo oowooyingga kingo Anut inolo, ene woolo kundingiyi, noolengo mbumbuwa andangeweloyi, eneno yewolo. Ngundilo oningga ngu, ene Anutno newende hamoo teyingo, nalu gula yanggango kini ngulo, ene mande damoni biyomi tewolo. Ngundilo ngulo, ngu oningga, ngundo oni mande damoni biyomi telo, metemi elo ingootenggoku, ngulo ene mete nowoondoyi teyunowa. Ngundilo nangge, ngu oningga ngu, ene nguya mbumbuwa tetoni, ene komo koletelo, enengo mbumbuwa ngu andangelo Anutno woolo yelo yokolo, asa, oni simoo balelo weti mbumbuwaye, ngulo Anutno woolo kootu yewa.

Oni gula enengombo enengo oowooyi okoolo, ngunonggo Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi ngulo tabango ulungga, ngulo kongga ngu, enengombo sunggi yeweloyi, ene ereremo kini. Anut enengombo, ndawu oninggado ngu kongga tewelo ingooteku, ngu sunggi yete. Ene kuli, Eron oningga, woolo yeweloyi oni kundingiyi ngulo tabango ulungga sunggi yeyingo ngundilo.

Ngulo ngu, Kristus nguya, enengombo oowooyi okoolo, Anutno woolo yeweloyi kongga, enengombo ma sunggi yewolo. Kini, Anutndo Yesus oowooyi okoolo, ngandilo ewolo.

Ge nenengo nangone, ataga, no gengo awangge tunootetenolo ewolo. a 
Anutlo mande bungonggano, ene Kristus oowooyi bingami okoolo nguya, ngandilo ewolo.

Suwoo suwoo, ge Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi, sugi sugi oodoyi, kuli no Mekisedek sunggi yetoowe, ko tewoku ngundilolo ewolo. b 
Yesus melako oluwokuno, ene Anutno kila yanggango elo sendolo, sumoo inolo nguya tetoni, ngulo Anutndo ngu kumoongga nguno yanggango inowolo. Ene enengombolo ingowoku, ngu ene Anut newendemo oodoni, ngulo Anutndo enengo kila teyingo, ngu ingolo ene hooloowetoni, ene kumooweloyi, ngulo ma sosolewolo. Ene Anut Nangoni oolengo. Ngu hamoo. Ene melako oluwokuno ngu, ene ogingoyingo ingolo, ene kumoowolo. Ndatelo ngulo, Anutndo sunggi yeyinolo, ene ngundiya kumoonilo ewolo. Ngulo enengo mandeni keyoweloyi damoningga, ngu etungowolo. Yesusndo Anutlo ko sunggi yelo inoyingoku, bidodo temukolo ngu, ene oni nenengo oolengo tunootetoni, oni simoo bale enengo mande ingolo keyootenggoku, ngu hoolooweyelolo, ko yoyowa. 10 Ngulo ngu, Anutndo Yesus woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga, sunggi yelo, ene kuli Mekisedek sunggi yeyingo ngundilo ewolo.

Noole Kristusno Nowoondonayi Hamoo Teyingo Ngu Ma Yokowato. Ngulo Ingondale Tewato!

11 No ingondudu oowooyingga Mekisedek, ngulo mande yeno wesiyolo elo nakangowelo. Ngundilo mandega ngu yeno tunoo wesiyolo eweloyimbolo, no ngulo oole erewelo ko biyomi tetoowe, ngundilo, nalu oowooyingga ye sodeyebo nangge mande ingolo, yolo nowoondoyemo ma yootenggo. 12 Nalu pelungga, ye Anutlo mande damoni ingootoyi, ngulo nowoondoyemo hamoo ma tewonggori. Yo, yendo oni gidalega Anutlo mande damoni etuyelootoyi, watayi tewonggori. Ene ye enengo mande damoni ngulo oni gidalega gome nenengo etuyeloweloyi nguya ereremo kini. Ngundilo ngulo, oni gidalegado ye etuyelowanggo. Ngu ngandilo. Ye oowali yanggango ma nelo, ngulo ye nono nangge mete nelolootenggo. 13 Oni gula oowali ma nelo, ene nono nangge neteku ngu, ene oni buniyo bodaga nonono ngundilo. Buniyo bodaga, ngundo ene oo biyomi, metemi teweloyi, ene watayi kini. Oni kuli ulungga telo ngu, ingondudunimo oo biyomi metemi nguya, wilikolo ingoweloyi nguya, ulungga tewa. Ngundilo ngulo, oni enengo newendemonggo ndawu ooga ngu biyomi, ko metemi teweloyi, ngu wilikolo gome ingootenggo.

Copyright information for `RWOKARO