aStat/Yenesis 22:17

Hebrews 6

Noole Nowoondonayi Hamoo Teyingo, Ngulo Ko Yanggango Telo, Yanggango Dowoowato

Ariya, nalu bidodomo, noole Yesuslo mande damoni nangge, ngu ma eloluwato. Ngu ngandilo. Nowoondoye yowoolengolo damoni bidodo, oni ma hoolooweyeloweloyi, ngu bidodo kootu inoweloyi, ngulo damoni, Anutlo nowoondoye hamoo teweloyi, ngulo mande damoni; sono kundingiyi gemuweloyi oowooyingga, ko kandeye Kristen oni tabayemo yetoyi kumana yoweloyi, ngulo damoni; oni kumooyingo, ngulo damoni; oni mbumbuwadodo Anutndo wilikoyeloweloyi, ngulo damoni; ngu bidodo Anutlo mande damoni nangge. Nguno ngu, noole ngu ingonduduwoolo wesiyolo, nalu bidodomo, ma ewato. Kini, noole komo Kristen oni simoo bale nenengo tunootelo, nowoondonayi hamoo teyingo, ngu yeyi yanggango yelo, Anutlo oowali nenengo yanggango yunoweloyi, ngu newato. Yo, ye ngu oo ngu kuli ingootenggo. Ngundilo ngulo, ye komo meyeya, Anutndo oo gidalega ye etuyelowelootetoni, ye ngu gome oolengo ingolo ngulo ingondudu tewanggo.

Kristen oni yowoolengolo, enengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango dowooyingo, ngu ooga ngu kootu inootoyi ngu; ariya, ndawu oolega oodoni, ngundo hoolooweyelootoni, enengo mbumbuwa ngulo ingolo, ko newende yowoolengowa? Kulimi, oni nowoondoye hamoo telo, ngu Anutlo mande ingolo ngu, nowoondoyemo ingootoyi hamoo oolengo tetoyi ngu, Anutndo enengo Yukani, bayetelo yunowolo. Anut kootu inolo, ko Yuka Kundingiyimbo oo bayetelo yunoyingoku, ngu bidodo kootu inootoyi, ngulo ogingoyingo ulungga yunowa. Ngundilo, oni ngu nowoondoyemo ene kuli ingootenggoku ngu, Anutlo mande ngu gome oolengo. Oni ene Yuka Kundingiyimbo sunggi oowooyingga etuyelootoni kenootenggoku, nalu wengamo, Anutndo oo bidodo sobowooweloyi nalungga, ngulo etuyelowolo. Ene Yuka Kundingiyimbolo yanggangoni nowoondoyemo kuli ingowonggo. Ngundilo oni ngu, nowoondoye hamoo teyingo ngu yokolo, Anutlo mande kootu inootoni ngu, asa, ene ko ombulo nowoondoye yowoolengoweloyi, ooleni gula kini. Kini, ene ngundilo damoni tetoni ngu, ene Anutlo Nangoni yolo, de mombino sanggawelo ko uleyi kumooweloyi ngundilo. Ene Yesus yolo de mombino boolowootoyi, onindo yumooyinolo mande kootuyisina ko etenggoku ngundilo.

Oni simoo bale ene mela ngundilo. Sono ombulo kono simoo baledo oowali imiwonggoku, nguno solelootoni ngu, asa, Anutndo ngu kono melanggaku, kumana inolo yeni, oowali gome enggewolo. Kono ngu, so biyomi sanggilidodo, ngu nangge ooletoni ngu, ngu ngandilo, Anutndo kumana biyomi inolo, ngulo toongoolo kawa.

Ye nolo Kristen dobooguline oolengo, no nga mandega nga yengo nakangootenoku, nga ingoya, ye ingondale teyi! Ene noole yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngulo kowuli ma ingooteto. Ye mela gomenggano oowali gome ooleteku ngundilo. Yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngundo nguya, ngundilo gome enggewa. Noole ingootetoku, Anutndo ye hoolooweyelolo, ko yoyowa. 10 Ene Anutndo mande damoni nenengo nguno, oni simoo bale bidodo wilikoyeloote. Ngulo ngu, yendo ko yanggango telo, nguno Kristen oni simoo bale hoolooweyelolo, nowoondoyi yunowonggoku, ko ataga ngudodo yunololootenggoku, ngulo nguya Anutndo ma kapengo yewa. 11 Nowoondone bidodo yanggango yetoowe, yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu komo yanggango dowooya, ngulo ko yanggango teya, Anut ombulo ko yoyoweloyi, ngulo hahangeya sobowooya oliyi. Ye komo ngundilo nangge telo, oololo nalu wengamo. 12 Nowoondone bidodo yanggango yetoowe, nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango yeya, Anutlo ko teweloyi, Anut ombulo ko yoyoweloyi, ngulo hahangeya sobowooyi. Nondo ye nga oningga, ngalo damoni gome tetenggoku, ngandilo tunooteyi elo ingooteno. Ye ngundilo telo ngu, ariya, Anutndo oo bidodo yunowelo mandeno elo gosiyoyingo, ngu yowanggo.

Hamoo Oolengo, Anutndo Mandeni Elo Gosiyoyingo, Ngundilo Teyingo

13 Onindo oni gulaya hamoo oolengo mande gosiyowelo ngu, ene Anut oowooyi yolo ngu elo tewonggori. Ngundilo telo ngu, asa, oni mande gosiyoyingonggaku, enengo mandeninggaku yeni oololo yanggango yetoni, oni gulado mandega, ngu uleni uwa. Kuli, Anutndo noole, enengo simoongo, hoolooweyeloweloyimbolo mande ewolo. Ene nooleno mande sunggi yeyingo ngu, ma toongoowa. Ngulo ngu, enengo mande ngu yanggango inolo, hamoo oolengo, solumi ngundilo ewolo. Anutndo Ebarahamno mande elo gosiyoyingo ngu, enengo oowooyimonggo hamoo oolengolo ewolo. Ngundilo ngulo, oni gula oowooyimbo Anut oowooyi dagaweloyi ereremo kini. Anutlo mandeno, Anut Ebarahamya ngandilo ewolo.

No geno mande gosiyoyingo, ngu ngandilo. Hamoo oolengo, no ge kumana gunolo, osi sambage nguya oowooyingga gunowanolo ewolo. a 
Ngulo ngu, Ebarahamndo Anutlo mande gosiyoyingo, ngulo ene tolige ootoolo, ma suleyokini yewolo. Ngundilo ngulo, Anutndo eneno mande elo gosiyoyingo ngu temukowolo.
18 Anutndo hamoo mande solumimonggo elo, noolengo nowoondonayi yanggango teyinowelo, ngulo oni oo elaya yunowoku ngu ma yowoolengolo yokowa. Ngu ngandilo: solumimonggo nguya ewolo. Ene kumana yunowelo ewoku, ngu hamoo oolengo. Anut ene kundingiyi oolengo, ene ebe ganagana nguya, ma ewa. Ngundilo ngulo, noole kendutelo Anut tanggeyimo sodedo ooloutooye, ene hoolooweyelowelo sunggi mande ewoku, ngu sobowoolo tolige oodooye, oo bidodo yunowelo ewoku ngu, enengo naluno, engge ngundilo nangge, noole telo yunowa. 19 Ngu ngandilo, osiyi ngu, osiyi gula woologongolo yangga ngu yanggango inoote. Ngundilo nangge, noole Anut sobowoolo, tolige ootoolo, enendo sunggi mande noolengo ewoku, ngulo nowoondonayimo hamoo tetoni, yanggango teyinowa. Ngundilo ngulo, Yesus, noolengo mbumbuwalo kumoowoku, ene noolengo Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga tunootelo, ngulo ene musiyo kundingiyi oolengo Sambono ooloote. Ene nguno ulo, noole kawararayelootoni, noole Anut tanggeyimo oolouwato. Ene noolengo Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga tunootelo, sugi sugi ngundilo ko telo oluwa. Ngu Mekisedek oningga, Anutno woolo yeyingo oluwoku ngundilo.

Copyright information for `RWOKARO