Hebrews 9

Melako Nguno Yambo Mande Teweloyi Ngulo Damoni, Ko Sambo Endemo Yambo Mande Teweloyi, Ngulo Damoni

Sunggi mande koletelo elo gosiyoyingo nguno, Anutndo oni simoo bale yambo mande gidalega teweloyi, ngulo mamana mande yunowolo. Ene towimbo yambo ya yeweloyi, ngulo damoni nguya etuyelowolo. Anutndo ngundilo etoni, Mosesndo towimbo yambo ya oo ewoku, ngundo ngundilo yewolo. Ngu towimbo yambo yangga yeyingo, nguno towi elayagobo pawangoyingo, ngu newendemo yewonggori. Towimbo yambo yangga ngu newendemo utoyi ngu, gumi koleteloga ngu oowooyi, ya gumi kundingiyi ewolo. Ngu ya gumi kundingiyimo, solu himi musiyomo ootoolo, ko yaba gula ngu sanganimo oomanangoyingo kundingiyi, Anutno woolo yeweloyi, ngulo musiyo oluwolo, ewolo. Ya gumi newendemo nguno towi pelunggado boolowoowolo. Ya gumi newendemo ngu oowooyi, musiyo kundingiyi oolengolo ewolo. Ngu musiyo kundingiyi oolengongga, nguno woolo yeweloyi nombo kundingiyi musiyo, ngu oluwolo. Ngu nomboga oo yowaliwali gomemu (gol), ngundo doobengoyingo, ngu musiyonggano, Anutno ndindingododo woolo gome yewonggori. Ngu musiyo kundingiyi oolengo, nguno Anutlo sunggi mande elo gosiyoyingo, ngulo Pawus kundingiyi nguno oluwolo. Pawus kundingiyingga oo yowaliwali gome (gol), ngundo doobengowonggori. Pawus kundingiyi newendemo oo gidega nguno oolooteku: (gol) kumbega ngu newendemo oowali kundingiyi Sambononggo ombuyingo, ngu oowooyi Mana ngu oodoni; Eronlo usutoko dowootoni, ngunonggo didani ooleyingonggaku nguno oodoni; ko digi sosi elayaga, nguno Anut enengombo mamana mande nakangoyingo ngu; oo ngu bidodo Pawus kundingiyi ngu newendemo oluwolo. Sunggi mande elo gosiyoyingo, ngulo Pawus kundingiyi, ngu sanganimo Anutlo Sambono Oni gaboyali elaya, wileyali ebe dowoodowootelo, Anutlo dulidalini etuyelolo oluwoli. Sambono Oni gaboyi musiyongga ngu newendemo, Anutndo onilo mbumbuwa andangeweloyi ngulo oo musiyo. Ene no ngu, oo ngulo damoni wesiyolo tunoo eweloyi, anangu ereremo kini.

Ene towimbo yambo ya kundingiyi yeyingo, ngu gumi elaya, nguno oo ngu bidodo, enengo musiyomo musiyomo logono oodoni ngu, ariya, nalu bidodomo Anutlo woolo yeyingo oni, yambo ya gumi koleteloga, nguno enengo ko teloluwonggo. Ngulo ngu, Anutlo woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga, ngundo mooma gulanangge nanggemo, tambu gulanangge towimbo yambo ya ngulo musiyo kundingiyi oolengo, nguno uwolo. Ngu naluno, woolo yewelo nusago uleyingo, ngulo dalowo yolo, musiyo kundingiyi oolengo nguno ulo, koletelo enengo mbumbuwa tewoku, ngu andangeweloyimbolo, ngulo Anutno woolo yelo, ko kootusina onilo oo biyomi ma ingolo tewonggoku, ngulo ene ngundilo woolo yewonggori. Yudalo goobooyingo yano yambo mande teweloyi naluno, nguno yuka kundingiyi, ngundo gaboyi noole etuyeloyingo, noole oole gulano musiyo kundingiyi oolengo, nguno nenengo ulo, Anutno yambo mande teweloyi, ereremo kini. Towimbo goobooyingo yangga ngulo mandeni damoni, ngu ataga nalu ngalo oo gaboyi ngundilo. Kuli, towimbo goobooyingo yano nguno ene Anutno oo oowooyingga kingo inolo, ko woolo gula gula nguya, eneno yewonggori. Ngulo ngu, oni Anutno yambo mande tewelo ngu, ngu damoni kulimingga, ngundo oni nowoondoye gome namboyi oolengo, yeyi ma tunootewa. 10 Kini, ngu mamana mande kulimingga ngu goweye sobowooweloyi nangge. Ngu ngandilo. Nga mamana mande kulimingga nga ngu, ene oni simoo bale hoolooweyeloweloyimbolo, Anutndo yunowolo. Asa, kootusina, ene oole gome oolengo kedaga etuyelootoni, eneya nowoondoye goboolo yelo oluwanggo. Oowali ko sono mete neweloyi ngulo damoni, ene goweye sobowooweloyi ngulo mamana mande; ko gome namboyi oolengo, Anut doongeyimo tunooteweloyi damoningga, ngulo mande nguya ooloote.

Kristusndo Enengo Dalowobo Noolengo Anutno Woolo Yewolo

11 Ene ataga Kristus ene noolengo Anutno, woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga, ene kuli ombuwolo. Ene melako ngano oo gome gome tunooteyingo, ngulo woolo yeyingo oni tabango ulungga. Ene ataga, Anutlo towimbo goobooyingo ya nenengo oolengo, nguno noolengo ko teloloote. Ngu yambo ya nenengongga, onindo ma yetoyi, ko melako ngano ma ooloote. Sambo endemo, Anutlo yambo yangga oolooteku, ngundo melako, ngano yambo ya oolooteku, ngulo damoni ngu bidodo dagayeloote. 12 Kristus ene Sambo endemo yambo ya kundingiyi hamoo oolengo, nguno ulo, musiyo kundingiyi oolengo, nguno oololo, ataga nguya, nalu bidodomo ooloote. Ene noolengo mbumbuwa andangeweloyimbolo woolo yewoku ngu, ene bulmakau, meme ngulo dalowo, ngundo ma tewonggori. Kini, enengo dalowo nenengo wendolo, ngundo noolengo Anutno woolo yewolo. Ngundilo telo, noole yoyootoni, nowoondonayi hamoo teyingo oni ngu, enedodo suwoo suwoo sugi sugi oluwato. 13 Kuli, onindo enengo goweye sobowooweloyimbolo, ngulo mamana mande toongootoyi, Anut doongeyimo, ene oni nenengo kini ootoolo, yambo mandeno ma ombuwolo. Ngundilo oni ngundo, Anutlo woolo yeyingo oni, ngundo meme dalowo yolo; ko bulmakau simoongo dalowo yowonggori. Ene Anutno woolo yeweloyi digi yawasa nguno yelo, bulmakau duliyo yolo, nguno yelo, katoyi, delo kinitetoni, ngu nombononggo ngu beluwo yolo, ko, nusago dalowo nguya gooboongoolo, oni sanganimo sogi yunowonggori. Ngulo ngu, oningga, ngu ene Anut doongeyimo ko namboyi tunootelo, ene mete yambo yano ko oololo, Anutno yambo mande tewa. 14 Kulimi ngu, bulmakau, meme ngulo dalowo, ngundo oni yoyeni, Anut doongeyimo namboyi tunootewonggori. Ngu hamoo. Ariya, Kristuslo dalowo wendootoni, ngundo noolengo woolo yeyingo, ngundo kulimi oolega, ngu dagate. Yesus melako ngano oluwokuno, enengo endeyoyingo ngu nenengo oolengo ootoolo, ene oo biyomi gula ma tewolo. Ngundilo ngulo, Anutlo Yuka Kundingiyi yanggangododo nalu bidodomo oolootekungga, nguno Yesusndo enengombo enengo keda oluweloyi ngu inolo, noolengo Anutno woolo yeyunowolo. Ngundilo ngulo, enengo dalowo, ngundo gowenayi yomosiyolo, nowoondonayi ingondudu ngu bidodo sonowoolo, ko, oyumo oo biyomi teyingo, ngu nowoondonayimo oolooteku, ngu bidodo andangeyunowolo. Ngundilo tetoni ngu, noole, Anut doongeyimo, oni nenengo tunootelo, noole Anut yanggangonidodo oolooteku, enengo ko telo oluwato.

Kristuslo Dalowo, Ngundo Sunggi Mande Kedaga Elo Gosiyoyingo, Ngu Yanggango Inoote

15 Ngundilo ngulo, Kristusndo noolengo hoolooweyelolo kawarara yunootoni, noole Anutya goboolo sunggi mande kedaga elo gosiyoyingo ngu tunootewolo. Ene kuli kumoolo, oni simoo bale ko yoyolo, enengo mbumbuwa bidodo andangeyunolo, kuli sunggi mande gosiyowoku, ngu ene sugi sugi oluweloyi, ngulo kumana yunowolo. Ene ngundilo telo, onindo damoni biyomi teyingo, ngulo sunggi mande kulimingga, nowoondoyemo oluwoku, ngu bidodo andange yunowolo.

16 Onindo kumooweloyi ingolo ngu, oni enengo oo sitowi ngu, yowelo ingolo ngu, asa, ene ngu mandega so uyimo sunggi mande ngandilo nakangowa. Ngundilo nangge, ngu oningga ngu simoongombo ngu sunggi mandega ngu keyolo, awayembolo oo sitowi yowelo ngu, onindo ngu komo gome ingootoyigo, hamoo oolengo ngu oni ngu kumoowonggori. 17 Oni kuli kumooyingo, kuli enengo sunggi mande elo gosiyoyingongga, ngu yanggango oolengo. Oni kuli sunggi mande elo gosiyoyingo, ngu keda oodoni ngu, ariya, ngu sunggi mandega ngu kingo oluwa. 18 Damoni ngandilo ngulo, ene oo nusago utolo, ngu dalowo moondolo, ngundo woolo yetoyi ngu, sunggi mande kuliminggaku yanggango yewonggori. 19 Mosesndo Iserel onino, Anutlo mamana mande bidodo wesiyolo yunowolo. Ngundilo telo, ene bulmakau simoongo, Meme ngulo dalowo yolo, sonododo gooboongoowonggori. Sipsip uyi seleyingo yolo, degunonggo so uyi nakango oowooyi Hisop, ngudodo gooboongoolo gosiyolo, dalo sonono nguno yelo, dowoolo, Anutlo mandeno (Buk) ko Iserel oni simoo baleno nguya, sogi oolongoowonggori. 20 Ene ngundilo telo, ewolo. Ngu dalowoga, ngundo Anutlo sunggi mande eyingongga, ngundo Anutlo mande yanggango inootoni, oni simoo bale ngu komo keyootenggolo ewolo. 21 Ngundilo ngulo, Mosesndo dalowoku, Anutlo towimbo yambo yano sogi oolongoolo, ko yambo yalo oo teweloyi, yambo mande teweloyi, ngu bidodomo, ngundilo tewolo. 22 Anutlo mamana mandeno, namoko oo bidodo komo dalobo sogi yunootoyi, ene Anutlo doongeyimo, gome nenengo tunootetenggo. Ngulo ngu, Anutlo woolo yeyingo oni kundingiyi, ngundo dalobo ngu woolo ma yetoyi ngu, asa, Anutndo onilo mbumbuwa ma andangewolo.

Kristusndo Woolo Yeyingongga, Ngundo Noolengo Mbumbuwa Andangewolo

23 Towimbo goobooyingo ya melako ngano oluwokungga, nguno oo bidodo yeyi namboyi yeweloyi damoni tewonggoku, ngu Sambo endemo oolooteku, ngulo gaboyi ngundilo tewolo. Ene Anutndo woolo keda yanggango (Yesus) yeyingongga, ngulo sunggi yetoni, Sambo endemo oo ngu namboyi tunooteweloyimbolo. 24 Yambo ya melako ngano, oni enengo kandeyebo yetenggoku, ngu gaboyi nangge, yambo ya hamoo oolengo ngu, Sambo endemo ooloote. Ngulo ngu, Kristus ngu Sambo endemo yambo ya oolengongga oolooteku, nguno ooloote. Ngundilo ngulo, ene Anut tanggeyimo ootoolo, suwoo suwoo ene onilo kawarara teweloyim, Anutya ootoolo, ngunonggo noole hoolooweyeloweloyimbolo.

25 Mooma gulanangge nanggemo, tambu gulanangge Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo tabango ulungga, yambo ya ngulo gumi kundingiyi oolengo newendemo ulo, oo nusago dalowo yolo, Anutno woolo yewonggori. Ene onilo weti mbumbuwa andangeweloyimbolo mooma bidodomo, ngundilo teloluwonggori. Ene Yesus ngu woolongga nalu oowooyingga, ngundilo ma tewolo. Kini, ene ataga Sambo endemo ngulo musiyo kundingiyi oolengo, nguno ootoolo, ene oowooyingga ma yewolo. Ene ngundilo suwoo suwoo telo ngu, ene ogingoyingo nguya suwoo suwoo koolowoolo oodoni, Anutndo amana sambo mela yeyingomo ombulo, ko ataga nguya. Ngundilo kini. Ataga ngu, nalu namoko wenga kini teweloyim, nguno Kristus tambu gulanangge melako, ngano tunootelo, enengombo Anutno noolengo mbumbuwa andangeweloyimbolo, enengombo woolo yewolo. 27 Oni simoo bale bidodo, tambu gulanangge kumootoyi, kootusina Anutndo oni ko wilikoyelowa. Ngundilo damonimo, Kristus tambu gulanangge oni bidodo, mbumbuwa andangeweloyimbolo, ene kumoolo, oni simoo bale Anutno woolo yeyunowolo. Nalu wengamo ombutekuno, ngu ene noolengo mbumbuwa andangeweloyimbolo ko ma tewa. Kini, kootusina, tambu elayagaku tunootelo ngu, ene oni nowoondoye hamoo teyingo ngu, Yesus sobowoolo oodoyi, ombulo yoyowa.

Copyright information for `RWOKARO