James 1

No Yems, nondo Anut, Oo Bidodo Sembuli Yesus Kristus, ngulo ko oni. Nondo nga so uyingga nakangootenoku nga ngu, ye Yuda oni ngu Kristuslo simoo bale, yengo nga so uyingga nga nakangooteno. Yengo Yuda me onindo ye oweyelootoyi ngu, ye yengo ende damoni yokolo, mela gulano gulano sungo sungo salo, nguno oolootenggoku, nondo ye kambayelooteno.

Tewoo Gula Gula, Ngundo Noole Yanggango Yunoote

Ye nolo Kristen dobooguline, tewoo guladilo guladilo, ye goweyemo tunootetoningga ngu, asa, ye ngandiya ingoyi. Kowuli nga ngu, oni oni teweloyi nangge. Ndatelo ngulo, ye ingootenggo. Oni gidalegado ootookoolo, yengo nowoondoyemo hamoo ingootenggoku ngu tewooyelootoyi ngu, ngundo ngu, ye hoolooweyelootoni, ye yanggango dikalo, kowuli koolowooweloyi ngu yeni tunootete. Ariya, nalu logono, ye komo yanggango dikaya, kowuli koolowooyi. Ye ngundilo damoningga ngu telo ngu, asa, ye nguno yanggango ootoolo, engge metemi tunootewanggo. Nguno ngu, ye gome ootoolo, ye Anutlo mande damoni gome ngu, gulalo ma wenonowanggo. Kini, ye komo mete Anutndo ngu yendo oo teyilo ingooteku, ngu tewanggo.

Oni gula ye kewooloyemo ene ingondudu metemimbolo wenonoya ngu, ariya, ene Anutno ngulo yemboongetoni ngu, Anutndo ingondudu metemi inowa. Ndatelo ngulo, Anutndo oo ulungga oolengo oni yunowelo oni oni telo, oo yunoote. Anutndo oni gula hooloowelo ngudodo, ene ma sanggili tete. Hamoo oolengo, kini. Ene ngu oningga ngu komo Anutno newendemo hamoo teya, ngunonggo eneno yemboongeni. Ene newendemo bulibali ingolo, ngandilo ma ingowelo. Anutndo ngu oo ngu nunowa, ngundi kini, bine? Elo ma ingowelo. Ndatelo ngulo, oni ene ingonduduni elaya, doogobo iloo umamingooteku ngundilo. Ngundilo oni ngu, ene ngandilo ma ingowelo, Oo Bidodo Sembuli, ngundo oo gula nunowalo ma ingowa. Ndatelo ngulo, ngu oningga ngulo ingonduduni ngu elaya. Enengo damoni teteku ngu bidodomo, ene oole gulanangge ma keyoote.

Owoolongo Oni, Ko, Sitowidodo Oni, Ngulo Mande

Kristen doboone oni ene owoolongo ngu, ene oni oni tewa. Ndatelo ngulo, Anut doongeyimo ene ataga oowooyidodo telo, ngulo ene komo oni oni tete. 10 Ene Kristen doboone sitowinidodo ngu, Anutndo tetoni, enengo sitowini kinitetoni, ngunonggo ene mete oni oni tewa. Ndatelo ngulo, ene ngu so ilosala nungo ariyelo, makoolo solelo kumooteku ngundilo, Kristen oni sitowinidodo, ene ngudodo ngundilo kumoowa. 11 Noole ingooteto. Sa nalu ulunggano, so oolelo, ulu so oo bidodo kumoolo aliyeteku, ngundilo ngulo, oo ngu ariyelo, kumooni yete. Ngulo ilosalani ngu biyomi yete. Ngundilo nangge, oni sitowinidodo ngu, enengo digi beye yoweloyi koni telo oode ngu, ene kumoowa.

Tewoo Oo Ngundo Oni Tewooyelooteku, Ngulo Mande

12 Oni ene yanggango dikalo, tewoo gula gula kowuli ngu bidodo koolowoowaku ngu, ariya, ene oni oni tewa. Ndatelo ngulo, Anutndo suwoo suwoo keda oluweloyi mandega elo gosiyoyingo, ngulo enggeni inowa. Ngu ooga ngu, oni ene Anutno nowoondoye bidodo yetenggoku, ngulo uliyi ngu yunowa. 13 Oni gula enengombo oo kenomayinolo tewoongootoni, ngu kenolo, ngulo ene oo biyomingga nguno mbumbuwa telo ngu, asa, ene ngandilo ma ewelo, Anutndo noyolo, nga ooga nga telo etoni teteno. Elo ma ewelo. Kini, mbumbuwa, ngundo Anut ma woosoowa. Ngulo ngu, Anutndo ngudodo mbumbuwa teyi, elo, oni ma suleyelowa. Hamoo oolengo kini. 14 Ene noole bidodo nowoondonayi sungo sungomo oo ngundo nowoondonayi yokutuwootoni, oo teteto. Yo, noolengo ingondudunayi biyomingga, ngundo ganaganayelootoni, ngulo noole mbumbuwa teteto. 15 Ariya, ngu ingondudu biyomingga oni nowoondoyemo tunooteteku, ngu ngandilo, ene useyidodo telo ooloote. Kootusina, mbumbuwa oowooyingga simoongo ngundilo yomootoni, mbumbuwa ulungga yetoni, ngu keyolo, kumoo tunootewa.

16 Ye Kristen dobooguline, ye mande ngundilo damoningga, ngulo ingondale teyi! 17 Kingo oo duwoo gome oolengo, nguno biyomi gula kini yoweloyi, ngu bidodo, Anutlo ende Sambononggo tunootelo ombute. Yo, Anutndo sa, kombo, dootu ngu bidodo yeyingo, ngundo kingo oo duwoo gome nangge, noole yunoote. Ngu Awanayingga ngu, ene damoni ma yowoolengoote. Ene sano oo gaboyi pelungga yelo, ko ootutelo tunooteteku, ngundilo kini. 18 Kini, enengo ingondudu ngu nangge keyolo, ene noolengo Awanayi tunootewolo. Yo, hamoo, Anutndo enengo ingonduduni ngu keyolo, ngulo ene noole yoyeni, enengo Mande Keda Mesalango elo ingolo, eneno nowoondonayimo hamoo tunootewolo. Ndatelo ngulo, noole enengo simoo bale, oo bidodo yeyingo ngu kewooloyemo ngu, noole koleteyingo oluweloyi, ngulo Anutndo gome ingoote.

Noole Komo Anutlo Mande Ingolo, Hamoo Oolengo Keyowato

19 Ye nenengo dobooguline, ye komo mande nga gome ingoyi! Ye bidodo komo sodedonangge sungo sungomo mande nga ingoyi. Ene ye mande sodedo ma ewelo. Ngundilo nangge, ye sodedo sanggili ma tewelo. 20 Ndatelo ngulo, onindo sanggili mande tetenggoku, ngundo Anutlo mande damoni gome nenengongga ngu yeni, ma tunootewa. 21 Ngundilo ngulo, mande damoni biyomi bidodo melako ngano oolooteku, ngu ye komo andangeya yokoyi. Ye komo enengo mandeni yengo nowoondoyemo yewoku, ngu ingolo keyowanggo. Nga mandega ngando ngu, ene mete ye ko yoyowa.

22 Ene ye nga mandega nga ingowonggoku ngu, ye komo keyoyi! Ye kingo ingolo, ma yokowelo. Ye ngundilo telo ngu, asa, yengombo yengo ganayelowa. 23 Oni gula Anutlo mande nga kingo ingolo, ngu ma keyolo ootoolo ngu, ene oo gabogaboyimo (Galas) enengo gaboyi kenooteku ngundilo. Enengo omukumundoongo kenondadangelo yokolo, toongelo, ene sodedo kapengoyelo, enengo omukumundoongo ngundilo ngu, elo ene ko ma ingowa. 25 Oni gula nga mamana mande ngalo damoni kenolo, gome ingolo, keyootoni ngu, asa, Anutndo yeni, enengo koni oo ngu bidodo gome tunootewa. Yo, Anutlo mamana mandega ngu nenengo oolengo oolooteku, ngundo mbumbuwalo yanggangoni, ngunonggo noole ko andangeyelolo yoyowolo. Yoyootoni, ngunonggo noole oni gome tunootewootowo. Yo, hamoo, ngu oningga, ngundo Anutlo mande ngu kingo ma ingolo yokowelo. Kini, ene komo gome keyoni.

26 Oni gula bine ngandilo ingoote. No Anut doongeyimo, oni gome nenengo, elo, no Anutno yambo mande tetenolo ingowaku ngu, ene ko enengo manggowo mebuyi ma sobowoolo ngu, ngu enengombo enengo ganangoote. Enengo newendemo hamoo teyingo, ko, yambo mande teteku ngudodo, ngu kingo tete. 27 Yambo mande hamoo teweloyi damoningga, ngulo Anutndo gome ingooteku, ngu ngandilo. Kristen onilo damoniye nenengo oo biyomi gula eneno ma oolooteku, ngu noolengo Awanayi Anutndo ngulo gome ingooteku, ngu ngandilo. Noolendo simooye bobodi awanamoye kumootoli, koogewa telo oolootenggoku, ko, bale kameyi kumootoni, nggami telo oolooteku, noole ngu hoolooweyelolo, kowuliye koolowoowato. Oo gula ngudodo, noole noolengo oololo, ombulo, teyingonayi, ingondudunayi, ngu gome sobowoowato. Noole ngundilo telo ngu, asa, mela ngalo mande damoni, ngundo nowoondonayi yeni, sugabo ma yunowa.

Copyright information for `RWOKARO