aPoroweb 3:34

James 4

Anutndo Mela Ngalo Damoni Biyomi Ngudodo Mundiyi

Ndawugado ngu longge mande, sanggili ye kewooloyemo, ngulo mande damoni? Nowoondoye ulu teweloyi damoni, ngundo ngu, yengo goweye moondeye bidodo kewooloko ootoolo, ngundo ebe utolo oolootenggo. Ngu damoningga, ngundo nangge ebe longge yeni tunootete. Ngundilo, kini bine? Ye oo gulalo gulalo gome ingootenggoku, ngu ye ngu ma yootenggo. Ngundilo ngulo, ye oni uleyi kumooweloyimbolo nangge telo, ye oo ngu kenomayingootenggoku, ene ye yoweloyi ngudodo kini. Ngundilo ngulo, ye sanggili telo, ebe yeyi tunootete. Ndatelo ngulo, ye Anutno oo ngu yowelo ma kila elo, ngulo ye oo ngu ma yootenggo. Ye oo yowelo kila elo, ye ma yootenggo. Ndatelo ngulo, yengo ingondudu ngu gome nenengo ma yolo, ngunonggo Anutno yemboongetenggo. Ye oo yolo nowoondoye goweye oni oni teweloyi, ngulo nangge ingolo, Anutno yemboongetenggo. Ye Anut yokootenggoku ngu ngandilo. Simoo gulado baleyi yokolo, bale gulano oolouweloyi ngundilo. Simoo bale ene mela ngalo ngulo hahangelo endeyooteku, nguno ene Anutya mundiyi tete. Yo, hamoo, oni ene mela nga damoni ngulo hahangewelo telo ngu, ariya, ngu oningga ngu, Anutlo me oni telo oluwa. Anutlo mande so uyimo nakangoyingo, ngundo ngandilo ete. Yuka Kundingiyi ngu Anutndo noole nowoondonayimo yelo yunoyingo, ngundo yuka gidalega eneya gooboongoolo oluweloyi ngu yokolo, ngulo ene boguwoote. Ngu ingoyi. Ngu kingo mande bine? Kini.

Yo, simoo bale, ene mela ngalo oo ngulo hahangelo endeyootenggoku, damoningga ngu yanggango oolengo. Ene Anutlo sumange ulungga ngundo mela ngalo yanggangoni, ngu dagate. Ngundilo ngulo, Anutlo mande bukno, ngu ngandilo ete.

Oni mande toongoolo, oo yombulibali tetenggoku, Anutndo ngulo ma ingoote. Ene oni tolige imakeyingomonggo oolootenggoku, Anutndo sumange ngu oni ngu yunootelo ewolo. a 
Ariya, ye komo nowoondoye imakeyingomonggo Anutno oolouya, newendemo oliyi. Ye Setan, ngu utolo owetoyi ngu, asa, ene ye yoyokolo toongewa. Ye komo Anut tanggeyi oolengomo ombutoyi ngu, asa, enendo ye tanggeyemo ngudodo ombulo oluwa. Ye mbumbuwadodo oni, ye komo yengo nowoondoye yowoolengootoyiga, gome metemi tunooteni. Oni kandeyi sonowootoni, gome namboyi tunooteteku ngundilo, yengo nowoondoye yowoolengootoyiga, namboyi tunooteni. Ye ingonduduye elayaga, ye komo ngu gula biyomi ngu andangeya yokoya, Anutnonggo ingondudu metemingga, ngu nangge gome dowooyi. Ye mbumbuwadodo oni, ye komo oo biyomi tewonggoku, ngulo nowoondoye kowuli biyomi ingoya, gome gome sendoyi. Yo, hamoo, ye komo yengo oni oni tetenggoku, ngu yowoolengoya, nowoondoye kowuli yetoningga sendoyi. 10 Ye Anut newendemo oodoyi ngu, asa, Anutndo yengo oowooye bingami okoowa.

Noole Doboogulinayimboya Kingo Mande Elo, Ene Yosanggawelo Mande Ma Ewato

11 Ye dobooguline, ye Kristen dobooguliye gidalega, kootuyesina mande biyomi ma ewelo. Ndatelo ngulo, oni dobooyi goweyi sanggawelo mande kootuyisina biyomi eteku, ngundo ene Anutlo mamana mande ngudodo mande biyomi elo wilikoote. Ene mamana mande ngu goweyimo kingo mande ewaku ngu, ariya, ene mamana mande ngu ma keyooteku, ngulo ene mamana mande wilikoyingo oni tunootete. 12 Ene Anut gulanangge, ngundo mamana mande yeni tunootete. Enengombo nangge, mande wilikoyingo oni ngudodo ooloote. Ene gulanangge ene mete oni ko yoyolo, ngundo nangge, oni ko yombuliyowa. Ngulo ngu, ge onendo kingo mande oni doboogulige bungomo mande ete?

Noole Windawinda Ma Tewato

13 Ye oni gidalegado ngandilo etenggo. No ngu komo ngandilo tewano. Ataga bine ngundi yangeni, noole ngu endemo nguno salo, nguno beye koyi telo, mooma gulanangge yokolo ko ombuwatolo ewanggo. Ngulo no yeno ngandilo eteno. 14 Ye ngundilo elo, ma ingootenggo. Ndawuga yangeni tunootewalo; ngundi, noolengo keda oluweloyi, ngu ndatelo, elo ma ingowelo. Kini, ye komo yengo keda oluweloyi, ngulo ngandilo ingoyi. Ye ngu de woolo ngundilo oolelo, bodaga oode kiniteteku, ngundilo kinitewanggo. 15 Ngundilo ngulo, ye komo ngandiya eyi. Oo Bidodo Sembuliga, ngundo etoni ngu, noole keda ootoolo ngu, noole nga kongga nga bine, ngundi, ko gula bine tewato, eya eyi. 16 Ye meno manggalu telo, yengo oowooye bingamiye nangge okootenggo. Yengo mande toongoo toongoo damoniye ngundilo, ngu biyomi oolengo. 17 Ye gome ingondudu teyi! Oni ene oo gome metemi teweloyi ingooteku, ngu ene ma telo ngu, asa, ene ngulo mbumbuwa tete.

Copyright information for `RWOKARO