John 11

Lasaras Sayi Yolo Kumoowolo

Oni gula oowooyi Lasaras ene sayi yowolo. Lasaras ngu Mariya, Mata, elaga ngulo gumooyali, enengo endeyali oowooyi Betani. Ngu Mariyangga ngundo ene kuli bo ulumi (Sanda) Ulungga Oo Bidodo Sembuli Yesus, ngu keyimo wendolo, enengo uyimbo yonggulumooyingongga ngu. Ngu enengo gumooni Lasaras ngu sayidodo tewolo. Ngundilo ngulo, kuwookuwooyi elayagakundo mande Yesusno suleyolo ewoli. Ulungga Oo Bidodo Sembuli, gengo oningga ngulo gome ingootekungga, ngu ene sayidodo telo oolootelo ewoli. Ene mande ngundilo soweyootoli ngu, asa, Yesusndo ngu mandega ngu ingolo ewolo. Ngu sayingga ngundo oni yeni ma kumoowa. Kini, ngu sayingga ngundo tetoni, oni simoo baleno Anutlo dulidalini tunootewa. Ngu oo nguno Anutlo Nangoni ene dulidalinidodo tunootelo, enengo oowooyi bingamidodo oluwalo ewolo.

Yesusndo Mariya, Mata, elabasa ko gumooyali Lasaras, ngulo gome ingoote. Ene mande etoyi, Yesus ingowolomu ngu, Lasaras sayi kumoolo oolootelo etoyi ingolo ngu, ene sa elaya nguya ngu endega oluwokungga, nguno oluwolo. Ngu naluno nguno, Yesusndo enengo sulena onikuno ewonggori. Noole Yuda melasina ko oolouyigalo ewolo. Ene ngundilo etoni ngu, asa, sulena onikundo eneno ewonggori. Oo etuyeloyingo oni, kuyowo yange nga, Yuda onindo, digibo gulewelo tewonggoku, nguno ge ataga ko oolouwelo ete? Elo ewonggori. Etoyi, Yesusndo gumi ewolo. Sa gulanangge nangge ngu sa ooloote. Oni ene sano endeyolo ngu, ene digino ma yulewa. Ndatelo ngulo, ene melangga ngalo himimo mela kenolo endeyowa. 10 Ene oni suwoono endeyolo ngu, ene digi wongosogulumoolo welewa. Ndatelo ngulo, ene solu himi kini ngulo ewolo.

11 Yesusndo ngundilo elo, kootusina ene mande gula soweyolo ewolo. Noolengo doboonayi Lasaras kuli wetolo kapengoye yewolo. Ene nondo oololo, yokutuwootoowe ootookoowalo ewolo. 12 Ngundilo telo, sulena onindo ewonggori. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ene wetolo, kapengoyelo ngu, ene ko mete telo oluwalo ewonggori. 13 Yesusndo ngu Lasaras ngu kuli kumootoni, ngulo ngundilo ewolo. Ene sulena onindo ngu, Lasaras ngu hamoo wetolo kapengoyelo oodoni, ngulo etelo ingowonggori.

14 Ngundilo tetoyi, Yesusndo yootunololo ewolo. Lasaras doboonayi ngu hamoo kumoowolo ewolo. 15 Ene no yengo ingolo, nowoondoyemo yanggango yunowelo, ngulo no anduno eneya ma ootoolo, ngulo no oni oni teteno. Ariya, ataga noole mete ene tanggeyimo oolouyigalo ewolo.

16 Yesusndo mande emukolo ngu, Tomas oowooyi gula Didimas, ngundo sulena oni gidalegaya ewolo. Ariya, noole ootookootoyiga, oolouya, enendo Yesus uleyi kumootoni ngu, noole eneya goboolo kumoowootolo ewolo.

Oni Ko Ootookooweloyi, Ko, Oni Sugi Sugi Suwoo Suwoo Keda Oluweloyi, Ngu Yesus Sembuli

17 Ariya, Yesus enengo sulena oniya yade oololo, Betani endemo tunootelo ingoyingo, Lasaras bingo ngu meleno nalu kuli namolaya oluwolo. 18 Betani endega ngu Yerusalem ende ulungga ngu tanggeyimo. Ngulo logo ngu 3 (Kilomita), ngundilo nangge. 19 Yuda oni simoo bale oowooyingga oolengo Mariya, Mata, elagano gumooyali kumoowoku naluno nguno mayelo, enengo nowoondoyali yeyi imakeweloyimbolo oluwonggori.

20 Ngu naluno nguno, Matando ingowolomu ngu, Yesus mayewolo. Ngulo, Mata ootookoolo, Mariya yokolo, ooleko oololo, Yesus kenowolo. 21 Matando Yesus kenolo, eneno ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ge ngano oodoyi ngu, nolo gumoone ma kumoowa. 22 Ene no ingooteno. Ge oo gulalo Anutno yemboongewaku ngu, asa, ngu ooga ngu, ene ge gunowalo ewolo.

23 Ene ngundilo etoni ngu, Yesusndo Matano gumi ewolo. Gengo gumoonggega ngu ko ootookoowalo ewolo. 24 Ene ngundilo etoni, Matando eneno gumi ewolo. No ingooteno. Ene nalu sosowoomo ko ootookoowa. Ngu nalunggano nguno, oni simoo bale melenonggo ko ootookoowanggolo ewolo. 25 Ene ngundilo etoni, Yesusndo gumi ewolo. Ko ootookooweloyi ngu nondo nangge, ko keda sugi sugi suwoo suwoo oluweloyi nguya, nondo nangge. Oni ene nolo ingootoni, newendemo hamoo telo, nguno ene kumoowaku ngu, asa, ene noya keda oluwalo. Yo, ene keda ko ootookoolo sugi sugi oluwa. 26 Oni bidodo doongeye keda ootoolo, ngunonggo nolo nowoondoyemo hamoo telo oolootenggoku ngu, ene ma kumoowanggo. Kini, ene suwoo suwoo sugi sugi keda oluwanggo. Ge ngulo nowoondogemo hamoo tete bine, ngundi kini? Elo ewolo.

27 Etoni, Matando eneno ewolo. Yo, Ulungga Oo Bidodo Sembuli, no nowoondonemo hamoo ge Kristus, Anut Nangoni, ge nga oningga nga Anutndo mela ngano sulenggelootoni ombuwolo ewolo.

28 Matando ngundilo elo yokolo, ene ko oololo, Mariya yolo, sungo oololo ewolo. Oo etuyeloyingo oningga ngu ombulo, ge negogelootelo ewolo. 29 Mariyando mandeni ngu ingolo, ene sodedonangge ootookoolo, Yesusno oolouwolo. 30 Ene Yesus endemo ma tunootewolo. Kini, Yesus ngu Mataya mande ewoliku, musiyongga, nguno nangge oluwolo. 31 Yuda oni Mariyadodo yano ootoolo, ene ngunonggo Mariya newende yeyi imakeweloyimbolo oluwonggori. Ngundo Mariya kenootoyi, sodedonangge ootookoolo, endesina ooletoni, ngulo ene keyolo, ene nguya endesina oolewonggori. Ndatelo ngulo, Mariya ngu meleno sendowelo ooloutelo ingowonggori.

32 Mariya ngu ene Yesus oluwoku mela musiyonggakuno oololo, kenolo ngu, ene Yesus keyi damonimo penggootelo ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ge ngano oodoyi ngu, nolo gumoone ma kumootonilo ewolo.

33 Ene ngundilo etoni ngu, asa, Yesusndo Mariya ko Yuda oni Mariya keyolo oolouwonggoku nguya sendootoyi yeyowolo. Ngundilo yeyolo, Yesus newendemonggo, enengo nowoondoyi yunowolo. 34 Yesusndo ngundilo telo ewolo. Ye enengo bingo yolo ndano melengoowonggo? Etoni enebana ewonggori. Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ombuya kenolo ewonggori. 35 Yesusndo sendowolo. 36 Ngundilo tetoni, Yuda onindo kenolo ewonggori. Kenoyi, ene ngu oningga ngulo gome ingootelo ewonggori. 37 Etoyi, ene oni gidalegado ewonggori. Nga oningga nga ngu, oni doongeye kilingo yomosiyootoni doongetetenggo. Ene Lasaras hooloowetoni ngu, ene bine ma kumoowolo ewonggori.

Yesusndo Lasaras Melenonggo Ko Yokutuwootoni, Ootookoowolo

38 Ariya, Yesus ngu newende kowuli oolengo yetoni, oni mele tanggeyimo oolouwolo. Ngu oni melengga ngu, digi kowu ulungga newendemo oni meleyi yomosiyolo, oni nguno melengoolo, digi ulungga yolo, ngundo mele manggowo ukingowonggori. 39 Yesusndo ewolo. Ye digiga mele manggowo ukingoyingongga ngu andangeyi. Ngundilo etoni, oni kumooyingongga ngulo kuwooyi, Mata ngundo Yesusno gumi ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ene kumootoni, melengooyingo ngu noole nalu namolaya kuli yokowooto. Ngundilo ngulo, ndindingo ukayi biyomi melenonggo oolewa! Elo ewolo. 40 Matando ngundilo etoni ngu, asa, Yesusndo eneno gumi ewolo. No kuli geno ewonoku, ge nowoondogemo hamoo tetoni ngu, ge Anutlo dulidalini yanggangoni ngu kenowalo ewolo. 41 Ariya, ene Yesuslo mandeni ingolo, ngulo ene digigaku andangewonggori. Ngundilo andangetoyi, Yesusndo randolo doongetelo ewolo. Awa, ge nolo yemboongene ingowoku, ngulo no geno eseteteno. Ndatelo ngulo, ge nolo yemboonge ngu kuli ingowoku ngu! 42 No kuli ingooteno, ge suwoo suwoo nondo mande etenoku, ngu ingolo ooloote. Ene nondo, ataga nga oni simoo bale dikatenggoku, ngando ngu ingoya, ene nowoondoyemo hamoo tetoningga, gedo nangge kuli no sulenelootoyi, ombuyingo, ngulo elo, meno yanggango telo, yemboongewolo.

43 Yesusndo yemboongewo ngundilo elo yokolo ngu, ene meno ewolo. Lasaras, ge endesina oole! Elo ewolo. 44 Ariya, Yesusndo mande ngundilo etoni ngu, oni kumooyingonggaku ootookoolo, endesina oolewolo. Keyi kandeyi, omukumundoongo ngu towikumbabo doobengolo mbimboongolo gosiyowonggori. Ene ngundilo oodoni, Yesusndo ewolo. Towikumba ngu wesiyoya yokootoyiga oolouni! Elo ewolo.

Tabango Onindo Mande Gulanangge Yesus Uleyi Kumooweloyimbolo, Elo Gosiyowonggori

(Matiyu 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Ariya, ngundilo tetoyi, Yuda oni oowooyingga ene kuli mayelo, Mariyadodo oluwonggoku, ngundo ngu oo Yesusndo teteku ngu kenolo, ene ngulo nowoondoyemo hamoo tewolo. 46 Ene Yuda oni gidalega kewooloyemo ngundo Parisi onino oololo, Yesusndo oo tewoku, ngulo ewonggori.

47 Ngundilo ngulo, Anutno woolo yeyingo onilo sobosobo oniku, ko Parisi oni, ngundo Yuda tabango oniya gooboongoolo ewonggori. Noole ndatelo tewato? Ngu oningga ngundo ene oo sungo gula onindo ma teweloyim, ngu oowooyingga tete. 48 Ene noole doongenayimbo nangge kenowatoku ngu! Ngu oningga ngu yokootooye ngu, asa, ene ko ngundilo ulungga tewa. Ngundilo tetoni ngu, simoo bale oowooyingga enengo nowoondoyemo hamoo tewanggo. Ngundilo tetoyi, asa, Rom onindo ombulo, noolengo goobooyingo ya kundingiyi oowooyi Tempel, ko noolengo Yuda oni simoo bale kenayimo nguya yombuliyelowanggolo ewonggori.

49 Ene mande ngundilo etoyi, asa, oni gula ene kewooloyemo, ngu oowooyi Kayiyapas, ngu oningga ngu, ene ngu moomangga nguno, ene Anutno woolo yeweloyi ngulo sobosobo tabango oluwolo. Ngundo mandelo ewolo. Ye ingonduduye kini. 50 Ye oo gula ma ingootenggoku, ngu mete oni gulananggebo oni simoo bale hoolooweyelolo kumoowa. Kini tetoni ngu, noolengo kenayimo Yuda oni simoo bale nga oonatewanggolo ewolo.

51 Kayiyapasndo, enengo ingondudunonggo ma ewoku, enendo kootusina oo tunooteweloyi ngulo ewolo. Kini, Kayiyapas ngu moomangga, nguno ene Anutno woolo yeweloyi ngulo sobosobo sunggi yetoyi, Yesuslo mande ngulo ene koletelo ingondudu telo ewolo. Yesusndo Yuda oni simoo bale hoolooweyelolo kumoowa. 52 Ene Yuda oni nangge hoolooweyelowelo nangge ma kumoowa. Kini, ene kumooweloyingga ngu Anutlo simoongo mela bidodomo oolootenggoku, ngu goobooyelootoni, wata gulanangge tunootewanggo.

53 Ariya, ene ngu sa nalungga nguno, oololo, ene Yesus uleweloyimbolo mande elo oole erewewonggori. 54 Ngundilo ngulo, Yesus ene Yuda oni kewooloyemo tunoo ma endeyowolo. Kini, Yesus ngu, ene ngu endega ngu yokolo, oololo, oni kini kingo mela ngu tanggeyimo, Ipirim ende bodaga, nguno enengo sulena onidodo nguno oluwonggo.

55 Yuda onilo sunggi Anutndo dagayeloyingo naluwo, Pasowa, ngu namoko tewolo. Pasowa ma tunooteyingomo, oni oowooyingga endeni endenimonggo, Yerusalem endemo mayelo, nguno enengo yoyeyi, Anut doongeyimo, mete teweloyim mayewonggori. Ndatelo ngulo, ene Moseslo mamana mandeni ngu nenengo keyolo oolootenggo. 56 Mayelo, ene Yesuslo doongetelo, erewelo ewonggori. Ye ndatelo ingolo etenggo? Yesus ene nalu kundingiyi ngalo mayewa, ngundi kini, bine? Elo ewonggori. 57 Yuda onindo Yesus erewewo ngu damoni ngandilo. Anutno woolo yeyingo onilo sobosobo oni, ko, Parisi oniya mande ngandilo kuli ewonggori. Onindo Yesus ndano oolooteku ngu ingoya ngu, asa, ene komo mayeya etoni, ingolo, nguno dowoolo, yolo, ya biyomimo yewatolo ewonggori.

Copyright information for `RWOKARO