aSam 41:9

John 13

Yesusndo Enengo Sulena Oni Keye Sonowoowolo

Nalu kundingiyi oowooyi Pasowa, ngulo naluwo namoko tetoni, nguno Yesus ene ngandilo ingowolo. Ene komo nga melangga nga yokolo, ene eweyi tanggeyimo, ko ooleweloyi naluwo ngu tunootewolo. Enengo oni simoo bale mela ngano oolootenggoku, ngulo nowoondoyi yunowolo. Ene bidodo nowoondoyi yunolo oode oololo, ene kumooyingo naluno wenga.

Suwootetoni ene oowali nelo oodoyi, Setando ingondudu biyomimu, kuli Yudas Iskariyoot, Sayimon oningga ngulo nangoni, nguno yewolo. Yo, hamoo, Setando Yudas eriringootoni, ngu Yesus yolo, me oni kandeyemo yeweloyimbolo oole yomosiyowolo. Yesusndo ngu ene kuli ingowolo. Eweyimbo oo bidodo ene kandeyimo yelo inowolo. Eweyimbo ene suleyootoni, ombuyingomu, ngu Eweyi tanggeyimo ko oolewa. Ngundilo ingolo, Yesus ene oowali nelo yokolo, ootookoolo, enengo towi pelungga nengguloyi ngu andangelo yelo, ene sono gemuweloyi towingga yolo, wanggangomo gosiyowolo. Yesusndo ngundilo telo, ene sono yolo, koondo gulano wendolo, sono ngundo enengo sulena oni keye damonimo yelo sonoyelowolo. Ngundilo sonoyelolo, enengo wanggangomo sono gemuweloyi towingga, ngundo yonggulumooyunowolo.

Yesusndo ngundilo telo, yade Sayimon Pitano ombutoni, Pitando Yesus sumoo inolo ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ge no kene nguya sonowoowelo, bine? Elo ewolo.

Ene ngundilo sumoo etoni, Yesusndo mandeni gumi ewolo. Nondo ataga oo tetenoku nga, ge ngulo damoni ge ma ingoote. Ene kootusina ngu ge ngalo damoni ingowalo ewolo.

Ngundilo etoni, Pitando mande gumi ewolo. Ge nolo kene hamoo oolengo ma sonowoowelo. Etoni, Yesusndo gumi ewolo. Nondo ge ma sononggelowanoku ngu, ge noya goboolo ma oluwalolo ewolo. Etoni, Sayimon Pitando eneno gumi ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ge kene nangge ma sonowoowelo. Kini, ge komo kene, kandene, tabane nguya sonowoomukolo ewolo. 10 Etoni, Yesusndo gumi ewolo. Oni ene goweyi bidodo sono gemuwoku ngu, ene sugabo kini. Ene mete keyi nangge sonowoowaku ngu, asa, ene goweye moondeye bidodo namboyi. Yo, ye bidodo mete oolootenggo. Ene, ye kewooloyemo, ngano oni gulanangge ene mete kinilo ewolo. 11 Yesus ene kuli ingoote. Ngu oningga ngundo ene yootunolo, me oni kandeyemo yewa. Ngundilo ngulo, ene ngandilo ewoku, ye kewooloyemo oni gula ngu mete kinilo ewolo.

12 Ariya, Yesusndo keye sonowoolo yokolo, enengo nenggulogaku yolo telo, bibitelo, enengo sulena oniku sumoo yunolo ewolo. Ye bine nga kongga yeno tetenoku ngalo damoni ingootenggo? 13 Yendo noya ngandilo etenggo. Oo etuyeloyingo oni, ko, Oo Bidodo Sembuli Sembunayilo etenggo. Ngu yendo hamoo etenggoku, no ngu nangge. 14 Ngu hamoo, no ngu yengo Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ko, no yengo Oo Etuyeloyingo oni nguya, nondo yengo keye sonowootenoku ngu, ariya, yendo nguya dobooguliye keye sonowooyi. 15 Nondo ataga ye etuyelootenoku damoningga ngu, kingo gaboyi nangge etuyelooteno. Yendo nguya ngu damoningga ngu teyaliyi. 16 Hamoo oolengo, no yeno eteno. Ko oni ngu, enengo sobosobo oningga ngu dagalo awuno ma oluwa. Ngundilo nangge, oni gula ko gulano oololo ngu, enengo oningga suleyootoni kono oolouteku, ngu dagalo awuno ma oluwa. 17 Ene ye nga oo nga ingolo, ye nguya ngundilo telo ngu, asa, ye mete oni oni tewanggo.

18 Nondo ye bidodo ma eteno. Nondo oni nenengo sunggi yewonoku, ngulo ingooteno. Ene ngu ooga, ngu Anutlo mande, ngu engge tunootete. Anutlo mandeno ngandilo ete.

Oni ene noya oomanongoyingo goboolo nelo, ene no nowoondowelo keyi okoowalo ewolo. a 
19 Ngu ma tunooteyingomo, no yeno eteno. Ngulo ngu kootusina ngu tunootetoni, asa, ye nowoondoyemo hamoo teweloyi ngu no nga oningga nga. 20 Nondo hamoo oolengo yeno eteno. Oni nondo ko oni suleyootoowe, oolouteku ngu yolo, gome telo, yomosiyolo ngu, asa, ngu oningga ngu, ene no nguya noyolo yomosinelowa. Yo, ngu oningga ngu no noyolo ngu, ene nolo Awane no sulenelootoni, ombuwonomungga, ngu nguya yowalo ewolo.

Yudasndo, Yesus Yootunolo, Me oni Kandeyemo Yewolo

(Matiyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

21 Yesusndo ngundilo elo yokolo, ene newende kowuli oolengo yetoni, ngulo ene yootunolo ewolo. Hamoo oolengo, no yeno eteno. Ye kewooloyemo nganonggo gulado no yootunonelolo, mundi oni kandeyemo noyewalo ewolo. 22 Yesusndo ngundilo etoni, sulena oni enengo nangge ebe keno keno telo, ngu ooneya etelo ingowonggori. 23 Ene ngundilo tetoyi, sulena oni gula, Yesusndo ngulo gome oolengo ingooteku, ngundo Yesus tanggeyimo oluwolo. 24 Ngundilo oodoni, Sayimon Pitando tabangombo telo, eneno ewolo. Gedo sumoo ino ene ooneya etelo ewolo. 25 Ariya, ngu oni Yesus tanggeyi oolengomo bibitewonggokungga, ngundo Yesus tanggeyi oolengomo oololo, sumoo inolo ewolo. Oo Bidodo Sembuli, ge ooneya ete? Elo ewolo. 26 Ene ngundilo sumoo etoni, Yesusndo mandeni gumi ewolo. Nondo oomanongoyingo gumi gula oo sonoyimo yelo yolo, oni gula inootoowega ngu, ngu oningga ngu! Ngundilo elo, ene oomanongoyingo gumi gula yolo, oo sonoyimo yelo, yolo, Yudas Iskariyoot, Sayimonlo nangoni, ngu inowolo.

27 Yudas oowali ngu yolo netoni, ngu naluno, Setando newendemo utoni, Yesusndo Yudasya ewolo. Ge oo tewelo ingooteku, ngu ge komo sodedo ngundiya te! Elo ewolo. 28 Yesusndo mande ngundilo Yudasya etoni, oni oo neweloyi yabano bibitewonggoku, ngundo mande ingolo, ene ngulo damoni ma ingowonggori. 29 Yudasndo ngu, Yesus galo ngu bidodobolo bobeye ngulo si, ngu enendo sobowoote. Yesuslo sulena oni gidalegado ngu, Yesusndo mande ngu etoni, ene ingowonggori. Nalu kundingiyi ngulo oo gula uliyoni, ngundi, oo gula owoolongo oni yunoni, elo eteku, ngu elo ingowonggori. 30 Ariya, Yudas oomanongoyingo gumingga ngu yolo, ene ende oolelo toongewolo. Ngundilo toongetoni, ngu nalungga ngu, suwoo ooleli tewolo.

Mamana Mande Keda

31 Yudas endesina oolelo toongetoni, ngu naluno, Yesusndo ewolo. Ataga Oni Nangoni, ene bingaminidodo tetoni, ngunonggo Anut nguya enengo nangonimonggo bingaminidodo tete. 32 Ene Anutndo enengo nangonimonggo bingamidodo yolo ngu, asa, Anutndo bingamidodoga ngu yolo, enengo Oni Nangoni nguya ko inootoni, enengo ela ela sodedonangge bingamiyalidodo tunootewali. 33 Ye simoone, nalu bodaga nangge, no yeya oode, kootusina, ye no erewenelowanggo. No kuli Yuda onino ewonomu, ngundilo nangge, ataga yeno nguya eteno. Ye nondo endega ooloutenoku, nguno ye ma oolouwanggo. 34 Ene ataga nondo mamana mande keda gula ye yunooteno. Ye komo dobooguliye nowoondoyi teyunoyi! Yo, nondo yengo nowoondoyi yunootenoku, ngundilo nangge, ye komo dobooguliye nguya nowoondoyi yunoyi! 35 Ye dobooguliye nowoondoyi tewanggoku ngu, asa, oni simoo bale bidodo ye yeyolo ingowanggo. Ye ngu nolo sulena oni oolengolo ewolo.

Yesusndo Pitaya Ewolo. Ge No Kootu Nunowalo Ewolo

(Matiyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36 Sayimon Pitando Yesusno ewolo. Oo Bidodo Sembuli, ge ndawoole ute? Etoni, Yesusndo mandeni gumi ewolo. Nondo endega ooloutenoku, nguno ge no kenelolo oolouweloyi, ngu ereremo kini. Ene kootusina, ge no kenelolo nguno oolouwalo ewolo. 37 Ene ngundilo etoni, Pitando gumi ewolo. Oo Bidodo Sembuli Ulungga, ndatelo ngulo, no ataga ge ma kenggelolo oolouwano? No nenengo kedaga, ngundo ge hooloowenggelowelo, ingootenolo ewolo.

38 Ene ngundilo etoni, Yesusndo mandeni gumi ewolo. Gedo gengo kedaga ngu yokolo, no hooloowenelowelo ete? Hamoo oolengo, no geno eteno. Kootooli ma eyingomo, ge no oowoone tambu kabusa elo oongoonelowalo ewolo.

Copyright information for `RWOKARO