John 14

Yesus Ngu Awano Oolouweloyi Oole

Yesusndo enengo sulena onino mande gula ewolo. Yengo nowoondoye soliyokolo ma sosolewelo. Ye Anutlo nowoondoyemo hamoo tetoningga, ngunonggo ye komo nolo nguya nowoondoyemo hamoo teyi. Nolo Awanembolo yangga ngu, ya gumi kowookowoo ooloote. Ngundilo kini ngu, asa, no kuli yeno ewano. No yeno hamoo eteno. No yengo musiyo yomosiyoyunowelo oolouteno. No oololo, yengo musiyo yoonenengolo yokolo ngu, asa, no ko ombulo, ye yoyolo oolelo, noya goboolo oluwato. Yo, nondo musiyongga oolootenoku, nguno ye nguya noya goboolo oluwato. Yo, hamoo, nondo ngu endemo nguno oolouweloyi ooleyiga ngu, ye kuli ingootenggolo ewolo.

Ene ngundilo etoni, Tomasndo mande gumi ewolo. Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ge ndaruwelo ete? Noole ma ingooteto. Ariya, ndatelo telogo, noole ngu oolega ngu kenolo ingowato? Elo ewolo. Etoni, Yesusndo gumi ewolo. No, nondo nangge no oole. No nangge hamoo mande ngulo Sembuli. Nondo nangge, suwoo suwoo keda oluweloyi ngulo Sembuli. Oole gulanonggo Awa tanggeyimo oolouweloyi kini. Hamoo oolengo kini. Nononggo nangge Awa tanggeyimo oolouweloyi. Ene ye kuli nolo ingootenggoku, ngulo ngu, ye nolo Awanembolo nguya ingootenggo. Ataga ye damoni yelo, ye ene ingolo kenootenggolo ewolo.

Ene ngundilo etoni, Pilipndo eneno ewolo. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ge Awangge etuyelo! Ge ngundilo etoyi ngu, asa, noole mete elo ingowatolo ewolo. Ene ngundilo etoni, Yesusndo gumi ewolo. Pilip, nalu pelungga no yeya goboolo oluwootoku, ge nolo ma ingoote? Oni ene no neyooteku ngu, ene Awane nguya kenoote. Ndatelo ngulo, ge Awangge noole etuyelo, elo ete? 10 No Awano oodoowe, ko, Awando ene nono oolooteloku, ngulo ge nowoondogemo hamoo ma tete, bine? Nondo mande yeno etenoku nga ngu, nondo nenengo ingondudunonggo ma eteno. Kini, Awa noya ootoolo, ngunonggo enengo ingondudunimonggo nangge enengo koni ngu tete. 11 Ye ngu komo nga mande ngalo nowoondoyemo hamoo teyi. No awano oodoowe, ko, Awa ene nono ooloote. Ye ngulo nowoondoyemo hamoo mete ma tetoni ngu, asa, ye komo nondo oo sungo gula onindo ma teweloyi tetenoku, nga bidodo ingondudu teya, ngulo ye komo nolo nowoondoyemo hamoo teyi.

12 Hamoo oolengo, no yeno eteno. Oni ene nolo newendemo hamoo tetoni ngu, nondo ko oo tetenoku nga, ene nguya ngu ko oo ngu mete tewa. Ene ko ulungga oolengo telo, ene nondo kongga tewonoku, ngundo no daganelowa. Ndatelo ngulo, no Awa tanggeyimo oolouteno. 13 Yendo oo bidodo no oowoonemo yemboongewanggoku ngu, no ngu ooga ngu tewano. Ngundilo ngulo, Awa ngu enengo nangonimo ene bingami dulidalinidodo tewa. 14 Yo, hamoo, ye no oowoonemo oo gulalo yemboongelo teni ewanggoku ngu, asa, no ngu ooga ngu komo hamoo tewanolo ewolo.

Yesusndo Yuka Kundingiyi Suleyootoni Ombuweloyi, Ngulo Mandelo Gosiyowolo

15 Yesusndo ngandilo ewolo. Ene ye nowoondoye no nunolo ngu, ariya, ye nolo mamana mandene ngu gome keyowanggo. 16 Nondo Awano yemboongetoowe, enendo ngu oo gula ye hoolooweyelolo yanggango yunootoni (Yuka Kundingiyi), ngundo yeya suwoo suwoo sugi sugi oluwanggo. 17 Ngungga ngu, hamoo mande eweloyi Yuka. Mela ngalo oni simoo bale ngu, ene ma yowanggo. Ndatelo ngulo, ene nowoondoye hamoo ma teyingo, ngulo ene kenolo ingoweloyi nguya, ereremo kini. Ene yendo ngu ingootenggo. Ene yeya goboolo ootoolo, ngunonggo ye nowoondoye newendemo ulo, yeya oluwanggo.

18 Nondo ye yoyokootoowe, ye awanamoye kini koogewa ngundilo ma oluwanggo. Kini, no ye tanggeyemo ombulo, yeya oluwato. 19 Nalu bodaga nangge, mela ngalo oni simoo baledo, ngu no ma neyowanggo. Ene yendo nangge no neyowanggo. Ndatelo ngulo, nondo keda sugi sugi oluwanoku, ngundilo nangge, ye nguya sugi sugi kedaga nguno oluwanggo. 20 Yo, hamoo, ngu naluno nguno, ye ingowanggo. No Awanemboya oodoowe, ko, yendo ngu noya oodoyi, nondo yeya oluwato. 21 Oni ene nolo mamana mande yolo, gome keyooteku ngu, ngu oningga ngu ene newende no nunoote. Oni ene newende no nunooteku ngu, Awando newende nguya ene inowa. Nondo nguya nowoondone ene inolo, nenengo damonine, ene doongeyimo yootunolo etungootoowe, ene no neyolo ingowalo ewolo.

22 Yesusndo ngundilo etoni, Yudas gula, Yudas Iskariyoot kini, ngundo Yesusno ewolo. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ndatelo ngulo, ge noole doongenayimo tunootewelo eteku, ene ge mela ngano oni simoo bale doongeyemo ma tunootewa? Elo ewolo. 23 Yudas ngundilo sumoo etoni, asa, Yesusndo mandeni gumi ewolo. Oni ene newende no nunolo ngu, ene nolo mande gome keyowa. Ene ngundilo keyootoni ngu, asa, nolo Awanembo nguya, ngu oningga ngu, newende inootoni, noole eneno ombulo eneya suwoo suwoo sugi sugi oluwato. 24 Oni ene newende no ma nunolo ngu, ene nolo mandene gome nga ma keyoote. Nga mandega yendo ingootenggoku nga, ngu nolomu kini. Nga ngu Awa no sulenelootoni ombuyingongga, ngulo mandeni.

25 No ataga yeya goboolo ootoolo, ngunonggo mande oo nga tunooteweloyi ngu yeno elo etuyelootenoku nga. 26 Ene ye hamoo oolengo Hoolooweyeloyingo ngu, Yuka Kundingiyi. Ngu no oowoonemo ngu Awando yengo suleyootoni ombuwa. Enengo koni ngu ngandilo. Ngundo ngu oo bidodo etuyelolo, nowoondoye yokutuwootoni, ngunonggo nondo mande yeno ewonoku, ngu bidodo tunoo oolengo ingomukowanggo.

27 Ariya, no ye yoyokowelo, ngulo nolo nowoondoyi imakeyingo oolooteku, ngu yeno nguya yewe tunootelo oluwa. Nondo yengo nowoondoyiga ko nowoondoyi imakeyingo yunootenoku, ngundo mela ngalo oni simoo baledo nowoondoyi imakeyingo yunootenggoku, ngu dagate. Ngulo ye nowoondoye ma soliyokolo sosolewelo. 28 Ye nga mandega nga ngu etuyelowonoku, ngu ye kuli ingowonggo. No ye yoyokolo oolelo, no ko yeno ombuwanolo ewonoku, ngu ingoyi. Ene kuli ye nowoondoye no nunowonggoku ngu, asa, ye ingolo oni oni tetoyi, no Awano ko oolouwano. Ndatelo ngulo, Awando no daganelolo, ene Ulungga oolengo. 29 Ataga oo ngu ma tunooteyingomo, no yeno kuli elo etenoku nga. Ngundilo ngulo, kootusina oo ngu tunootetoni ngu, asa, ye nguno nowoondoyemo hamoo tewanggo.

30 Ariya, no yeya mande mande ulungga ko ma elo ingowato. Ndatelo ngulo, mela ngalo ngulo sobosobo tabango ulungga ngu ombute. Enengo yanggangoni ngundo no ma sobonelowa. 31 Ene mela ngalo oni simoo bale ngu komo ingowanggo. No nowoondone Awane inooteno. Ngundilo ngulo, no Awando oo teweloyi mande elo no nunowoku, ngu nangge teteno. Ariya, ye ootookootoyiga oolouwooto! Elo ewolo.

Copyright information for `RWOKARO