aSam 35:19; 69:4

John 15

Yesus Ngu Ene Wayin De Oolengo

Yesusndo mande gula ewolo. No ngu Wayin de oolengo. Awanembo ngu ene Wayin kongga ngulo Sembuli. Nolo kandene ngu ma enggetoni ngu, Awando andangelo yokowa. Ene ko kandene bidodo enggeteku ngu, Awando gome toongoolo, gome yomosiyowa. Ngundilo tetoni, engge gome oowooyingga oolengo enggewanggo. Ye ngu nondo mande ngu elo etuyelowonoku, ngundo ye nowoondoye yeni gome namboyi tunootewonggo. Ye komo no dowoolo oodoyi ngu, asa, nondo nguya ye yodowoolo oluwato. Wayin dega ngu kandeyi wembuyi bungomo ma dowoolo ngu, ene enggeweloyi nguya kini. Ngundilo nangge, ye nguya nono ma ootoolo ngu, ye ma enggewanggo.

No de Wayin. Ye ngu Wayin de ngulo kandeyi. Oni ene nono oodoni ngu, no nguya eneya oodoole, ene ngunonggo gome ulungga enggewanggo. Ene ye no noyokolo ngu, asa, ye oo gula nguya ma tewanggo. Ene oni gula nono ma oluwaku ngu, asa, ene ngu de kandeyi ngundilo andangelo yokootoyi aliyewa. Yo, onindo ngu de kandeyi, ngu gooboongoolo siyakiyolo, de nombono katoyi demukowa.

Ene ye noya oodoyi, nolo mandene yeya oodoni ngu, ariya, ye oo gulalo ingolo yemboongewanggoku, ngu oo ngu ngundilo yeno tunootewa. Ene yendo gome ulungga enggewanggoku damoningga nguno, ye nolo sulena oni kilalongo, ngu simoo bale etuyelowanggo. Ngundilo damoni gomengga, ngunonggo nolo Awane ngulo oowooyi bingaminidodo tunootewa. Awando newende no nunoyingo, ngundilo nangge, nondo yengo kuli nowoondone nguya yunowono. Ngulo, ye komo nolo mandene nga suwoo suwoo ingolo oodoyi, ngu nondo hamoo nowoondone ye yunowano. 10 Nondo kuli Awanembolo mamana mandeni gome keyowonoku, ngulo ngu, no Awane enengo nowoondoyiningga ngu newendemo oolooteno. Ngundilo nangge, ye nolo mamana mande gome keyowanggoku ngu, ariya, ye nguya nolo nowoondoyinengga ngu newendemo oluwanggo. 11 No ngandilo ingooteno. Nolo oni oningga ngu yeno oodoni, ye nowoondoyemo nguno hangeya manggowoomo ooleni, elo ngundilo ingooteno. Ngundilo ngulo, no nga mandega nga yeno eteno. 12 Nolo mamana mande ngu ngandilo. Nondo yengo nowoondoyi yunootenoku, ngundilo nangge, ye komo dobooguliye ngundiya teyi! 13 Ene oni gulado ene dobooguliyi hoolooweyelowelo, enengo kedaga ngu yokowaku ngu, ariya, nowoondoyi teyingo damoningga, ngundo nowoondoyi teweloyi damoni gidalega, ngu hamoo oolengo dagayeloote. 14 Ye nondo etenoku damoningga nga tetoyi ngu, asa, ye ngu nolo dobooguline. 15 Ko oni ngu enengo oni ulungga, ngundo ko oo teteku ngu ma ingoote. Ngundilo ngulo, nondo yeya ko oni elo ma ewano. Kini, mande bidodo nondo Awanonggo ingowonoku, ngu yeno etoowe, ingomukowonggoku ngu! Ngulo nondo yeya ngu doboogulinelo ewano.

16 Yendo no ma logonelowonggori. Kini, nondo ye ngu nenengo logoyelowonoku, ngulo ye komo oolouya, gome oolengo enggewanggo. Yengo enggeyega ngu gome sugi sugi oluwanggo. Ye ngundilo telo, ngunonggo ye oo gula yowelo, no oowoonemo Awano yemboongetoyi ngu, asa, Awando ngu ooga ngu, hamoo oolengo, ye yunowa. 17 Nondo nga mamana mandega nga ye yunooteno. Ye komo dobooguliye nowoondoyi teyi! Elo ewolo.

Oni Nowoondoyemo Hamoo Kini, Ngundo Yesuslo Ko Oni Nguya Mundiyi Tewanggo

18 Yesusndo ngandilo ewolo. Mela ngalo oni simoo bale ngando yeya mundiyi tetoyiga ngu, asa, ye ingoyi! Ene noya koletelo mundi tewonggoku, ngulo yeno nguya tewanggo. 19 Ene hamoo ye mela ngalo damoni biyomi ngu keyootoyi ngu, ariya, mela ngalo damoni biyomi tetenggoku oni simoo baledo, ene mete yengo ingowanggo. Ye enengo keyemo oni ngulo, elo ingowanggo. Ene ye ngu damoni biyomimbolo oni kini. Kini, nondo ye kuli logoyelowonoku ngu, ye mela ngalo damoni biyomi yokootoyi, yoyolo, sungo yoyewono. Ngundilo ngulo, mela ngalo oni simoo bale, ngundo yeya mundi tewanggo. 20 Ye komo nondo mandega yeno ewonoku, ngulo ingondudu teyi! Ko oni ngu enengo oni ulungga ngu dagalo ma oluwa. Ngulo ngu, no noyolo yombulinelolo, no keyonelowonggoku ngu, asa, ye nguya ngundilo keyoyelolo yombuliyelowanggo. Ene nolo mandene keyolo ingolo ngu, asa, yengo mande nguya keyolo ingowanggo. 21 Ene nolo Awanengga no sulenelootoni, no ngano ombuyingo, ngulo nowoondoyemo hamoo ma tetenggo. Ngundilo ngulo, ene nolo nowoondoyemo hamoo ma tetoyi ngu, asa, ene yeno nguya damoni biyomi tewanggo.

22 Hamoo, nondo kuli ma ombulo mande gome nenengo ngu ma etuyelootoowe ngu, ariya, ene mbumbuwaye telo ngulo damoni ma ingowanggo. Ene ataga, ene oole gulano mbumbuwaye oongooweloyi kini. 23 Oni ene noya mundiyi tetenggoku ngu, ene nolo Awanemboya nguya mundiyi tetenggo. 24 Ko oowooyingga, oni sungombo kuli ma tewoku ngu, nondo ngu ko ngu ene kewooloyemo kuli tewono. Ngu hamoo, nondo ko ngundilo ngu ma tetoowe ngu, ariya, ene mbumbuwaye telo, ngulo damoni ma ingowanggo. Ene ataga ngu, ene kuli kenolo yokolo, ngulo ene noya ko Awanemboya nguya mundiyi telo boguwootenggo. 25 Ene ngundilo damoniyengga tetenggoku, ngundo enengo mamana mandeno nakangoyingo ngu, ataga engge tunootete. Ngu mandega ngu ngandilo.

Ene noya kingo mundiyi tetenggolo ewolo. a 
26 Ene, ye Yanggango Teyunolo Hoolooweyeloweloyi oningga ngu (Yuka Kundingiyi) ene Awaya goboolo oolooteli. Nondo ngu suleyootoowe, yeno ombulo, ngundo nolo mandene nolo damonine elo yootunolo etuyelowa. 27 Ngundilo ngulo, yendo nguya komo nolo mandene, nolo damonine nguya yootunolo, wesiyolo ewanggo. Ndatelo ngulo, kuli ye noya oluwootokuno, no ko damoni yetoowe, ye nguno oode oode ombulo, ataga nga naluno ngalo ewolo.

Copyright information for `RWOKARO