John 16

Yesusndo Enengo Sulena Onino, Oo Kootu Tunooteweloyi Ngulo Ewolo

Yesusndo ngandilo ewolo. Nondo ngandilo ingooteno. Ye nowoondoye kiyayi yelo, nowoondoyemo hamoo ngu yokoweloyi, ngulo ma ingooteno. Ngundilo ngulo, no nga mandega nga yeno kuli ewonoku ngu! Kootusina nalu gula tunootetoni, ene onindo Yudalo goobooyingo yanonggo ye oweyelowanggo. Yo, hamoo, onindo ye yuleyi kumooweloyi, ngundo ingolo ewanggo. Nga oni, ngando ene mbumbuwa tetenggolo ingowanggo. Hamoo, ene nolo Awane, ko, no nguya ma ingootenggo. Ngundilo ngulo, ene ngu damoningga ngu tewanggo. Oo ngu ma tunootewonoku, nondo yeno kuli etoowe ingowonggo. Ariya, kootusina ngu oo ngu tunootetoningga ngu, asa, ye nondo ewonoku, ngu ingonduduyemonggo ko ingoyilo ewolo.

Yuka Kundingiyimbolo Koni

Ene no ataga oni no sulenelootoni, no ngano ombuwonomungga nguno ko oolouteno. Ene ye kewooloyemo ngunonggo oni gulado, no sumoo nunolo, ngandilo ma ewolo. Ge ndarute? Elo ewolo. Nondo nga mandega yeno etenoku ngalo, ye ataga nowoondoye kowuli oolengo yetenggo. Ene nondo hamoo oolengo yeno eteno. No ye yoyokolo oolouwanoku ngu, Hoolooweyeloyingo, yewe yeno ombuwa. Ngulo no ma oolouwanoku ngu, asa, oni ye Yanggango Yunolo Hoolooweyeloweloyi Yuka Kundingiyi ngu yeno ma ombuwa. Ene no oololo ngu, ariya, nondo ene suleyootoowe, yeno ombuwa. Enendo ombulo, mela ngalo oni yoyeni, mbumbuwa ngulo damoni yootunolo, nolo damoni gome nenengo ngulo damoni, ngu wilikoyeloweloyi naluwo tunooteweloyi, ngulo nguya etuyelowa. Onilo weti mbumbuwaye, ngulo damoni ngandilo. Ene no kootu nunolo nolo nowoondoyemo hamoo ma tetenggo. 10 Koletelo, ngu no Awanonggo ombuwonoku, kootusina no ko Awano oolewano. Ngungga ngu, damoni gome nenengo ngulo hamoo ngu simoo bale melako ngano ngu ma ingootenggo. Ngulo no Awano ooloutoowe ngu, ye no ko ma neyowanggo. 11 Wilikoyeloyingo ngulo damoni nguya ene watayi kini. Yo, hamoo, Anutndo mela nga sobowooteku, ngulo tabango oowooyi Setan, ngu ene kuli oonateweloyi ngulo sunggi yete.

12 No mande mande ulungga ye yunowelo ingootenoku, ene yendo ataga ingolo yoweloyi nguya, ereremo kini. 13 Ene Yuka Kundingiyingga ngundo ombulo ngu, hamoo mande Anutlomu, ngu bidodo etuyelolo yunowa. Enendo enengo ingondudunonggo nangge ma ewa. Kini, mande ene ingowoku ngu nangge ewa. Enendo ngu oo kootusina tunooteweloyi, ngu nguya elo etuyelowa. 14 Ene nononggo mande yologo yeno yootunolo ewa. Ngu damoningga nguno ene nolo oowoone bingamine elo okoowa. 15 Awanembolo oo bidodo ngu nolomu, ngulo no yeno eteno. Yuka Kundingiyi ngu nononggo mande yologo, yeno yootunolo ewalo ewolo.

Nowoondoye Kowuli Ngu Yowoolengootoni, Oni Oni Teweloyi Tunootewa

16 Nalu bodaga nangge ye no ma neyowanggo. Kootusina, nalu bodaga nangge ye ko no neyowanggolo ewolo. 17 Yesusndo mande ngundilo etoni ngu, asa, sulena oni gidalegado enengo nangge mande mande ngandilo ewonggori. Ene ngu mandega ngu, ndawu mande damoninggalo, ene mande ngu nooleno ete? Enendo ngandilo ete. Nalu bodaga nangge, ye no ma neyowanggo. Kootusina nalu bodaga nangge, ye no neyowanggo. Ndatelo ngulo, no hamoo oolengo Awanemo ooloutenolo ewonggori. 18 Asa, enengo sulena, onindo mande gula nguya ewonggori. Nalu bodaga nangge elo eteku, mandega nga ndatelo? Noole ngu mandega eteku, ngulo damoni ma ingootetolo ewonggori.

19 Yesus ene ingoyingo, sulena onindo ene sumoo inowelo tetoyi, ngulo ene ewolo. Ye bine nondo mandega etenoku, ngulo sumoo ewelo etenggo? Nondo ngandilo ewono. Nalu bodaga nangge, ye no ma neyowanggoku, kootusina, nalu bodaga nangge, ye no ko neyowanggolo ewono. 20 Hamoo oolengo, no yeno eteno. Kootusina, ye sendo mogulu ulungga telo, ebe sendosendolutelo oluwanggo. Yo, yendo ngundilo tetoyi, ene mela ngalo oni simoo bale ngu, ene ngulo oni oni telo oluwanggo. Ene yendo nowoondoye kowulingga ngu yowoolengootoni, ye nowoondoye oni oni oolengo tunootewa. 21 Bale simoo yomooweloyi naluno ngu, ene komo ogingoyingo ingolo, newende kowuli ingowanggo. Ene kootusina simoongongga ngu yomootoni, melako soletoni ngu, ene newende mete ingolo, ogingoyingo ngulo ma ingowa. Kini, ene simoongongga ngulo oni oni tewa. 22 Ngundilo nangge, ataga ye nguya nowoondoye kowuli yetenggo. Ene nondo ye ko yeyootoowe, nguno ye nowoondoye ko oni oni tewanggo. Ngundilo tewanggoku, oni gulado yengo oni oningga ngu ma andangelo yowa. 23 Ngu nalunggano nguno, ye oo gulalo no ma sumoo nunowanggo. No hamoo oolengo, yeno eteno. Ye oo gula Awando noole yunoni elo, no oowoonemo yemboongewanggoku ngu, asa, Awando ngu ooga ngu, ye yunowa. 24 Kuli ye oo gula yowelo no oowoonemo ma yemboongeyingo. Ene ye ngandilo yemboongelo ngu, ye oo yowanggo. Ngundilo telo ngu, yengo nowoondoyemo oni oningga ngu yeyi gome oolengo tunootewalo ewolo.

Yesusndo Mela Ngalo Damoni Ngu Kuli Dagawolo

25 Nondo mande ngalo kuli mande yamonggawononggo nangge elo ewonomu ngu. Kootusina no mande yamonggawomonggo yeno ko ma ewano. Kini, no Awalo mande tunoo yootunolo yeno ewano. 26 Ngu naluno nguno, ye no oowoonemo Awano yemboongewanggo. Ye ngundilo tetoyi ngu, asa, nondo ye hoolooweyelolo, Awano ma yemboongewano. Kini, ye mete yengombo Awano nenengo yemboongeyi. Ngulo ngu, nondo ngu ye hooloowelolo ma yemboongewano. 27 Yendo ngu nolo nowoondoyemonggo gome ingolo, yengo nowoondoye hamoo tetoni, ngulo no Awaya oode, ngunonggo ombuwono. Ngundilo ngulo, Awando yengo gome ingoote. 28 Kulimi no Awaya oode, no ngunonggo ene yokolo, no melako ngano ombulo oolooteno. Ataga ngu no mela nga yokolo, Awano ko oolewelo ingootenolo ewolo.

29 Yesus ngundilo etoni ngu, enengo sulena onikundo mande gumi ewonggori. Ataga ge mande yamonggawo ma ete. Kini, ge mande tunoo oolengo eteku ngu! 30 Ataga noole ingooteto. Ge onindo sumoo ewanggo elo ma soboyelolo, ge ngu noolengo ingondudu kenolo ingomukoote. Kini, ge oo bidodo ingomukoote. Ngundilo ngulo, noole ge kuli Awanggeboya oode, ngunonggo ombuyingo, ngulo nowoondonayimo hamoo teteku ngalo ewonggori.

31 Ene mande ngundilo etoyi ngu, asa, Yesusndo mandeye gumi ewolo. Ye ataga nowoondoyemo hamoo tetoni, gome ingomukootenggo? 32 Ingoyi! Nalu kuli namoko tunoo tewelo tete. Yo, ene kuli tunoo telo namoko teteku ngu! Ene ye oweyelootoyi, ye sungo sungo yengo endemo sawanggo. Nguno ngu, ye no noyokootoyi, noso nangge oluwano. Ene nondo noso nangge ma oluwano. Kini, nolo Awane ene noya oluwaloku ngu. 33 Nondo ngandilo ingolo, yeno eteno. Yengo nowoondoye ngu nono yetoyi oodoyi ngu, ariya, yengo nowoondoyemo nguno nguya, nolo imakeyingongga ngu yeno oluwa. Ngundilo ngulo, no nga mandega nga, ngu yeno ewonoku ngu! Oni melako ngano ye ogingoyingo kowuliyedodo yunowanggo. Ene ngundilo yunowanggoku, ene yengo nowoondoye ngu, ye komo oni oni teya yanggango oliyi. Ndatelo ngulo, nondo mela ngalo damoni yanggangoni, ngu hamoo oolengo bidodo wongoowe uwoku ngu! Elo ewolo.

Copyright information for `RWOKARO