John 17

Yesusndo Sulena Oni Hoolooweyelolo Yemboongewolo

Yesusndo mande ngundilo elo yokolo, ene sambosina doongetelo yemboongelo ewolo. Awane, nalu kuli tunootete. Gengo dulidalige no nunoyingomu, ngu oni simoo bale melako ngano oolootenggoku, ngu etuyelo. Ngunonggo gengo nangongge nguya, gengo dulidalige simoo baleno yootunolo etuyelowa. Ndatelo ngulo, gedo ene simoo balelo tabango ulungga kuli ene sunggi yewolo. Ngulo ngu, ene mete simoo bale gedo kuli elo sunggi yewoku, ngundo sugi sugi keda oluweloyiga ngu yunowa. Suwoo suwoo keda oluweloyi ngu ngandilo. Ene gengo ingootenggoku, ge gulanangge hamoo Anut oolengo. Ngundilo nangge, ene no Yesus Kristusndo, gedo gengo sunggi yeyingo oni, ge kuli sulenelootoyi, ngano ombuyingo, ngulo nguya ene nowoondoyemo hamoo tetenggo.

Gedo ko elo nunoyingoku, ngu no kuli temukowono. Ngundilo tewonoku ngundo gengo dulidalige simoo bale doongeyemo yootunolo tunoo oolengo etuyelowolo. Awa, kuli mela oo nga ma tunooteyingomo, no geya oluwoloku naluno, no bingamine dulidalinedodo. No ataga nguya ngu dulidaline bingaminengga, ngu ko nunolo ingooteno.

Nondo gengo damoningge, mela ngalo oni gedo no nunowoku, nguno kuli elo etuyelowono. Gengo oni ngu, gedo kuli no nunowolo. Ene gengo mandege ngu gome keyootenggo. Ataga ene ingootenggo. Oo bidodo gedo no kuli nunowoku ngu, ngu genonggo nangge ombuwolo. Mande bidodo gedo no nunowoku ngu, nondo ene kuli yunomukootoowe, ene yolo, ene hamoo oolengo ingowonggo. Kuli no geya oode, ngunonggo no ombutoowe, ngulo ene gengo nowoondoyemo hamoo tetenggoku, gedo no sulenelootoyi, no ngano ombuwonolo ingowonggori.

Nondo ene hoolooweyelolo yemboongeteno. Nondo ataga mela ngalo oni gengo ma ingootenggoku, ngulo ma eteno. Kini, no ataga gedo oni no nunowoku, ngulo no geno yemboongeteno. Ndatelo ngulo, ngu oni ngu gengomu. 10 Nolo oni nono nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngu gengomu nguya. Ngundilo nangge, oni ngu gengomu, ngu nolomu nguya. Yo, ene nolo nowoondoyemo hamoo tewokungga, ngulo ene oowoone bingamine elo okootenggo.

11 No ataga mela nga yokolo, geno ko oolouwanoku ngu, ene gengo nowoondoye hamoo teyingo oni melako ngano oluwanggo. Awa, ge kundingiyi oolengo! Gengombo gengo yanggangongge no nunowoku, ngundilo ge ene soboyelowa. Ge ene soboyelootooga, ene nowoondoye gulanangge, noole geya nowoondonali ngundilo, gulanangge oluwanggo. 12 No enedodo oluwootoku naluno, nondo gengo yanggangongge no nunowoku, nguno ene gome soboyelowono. Yo, hamoo oolengo, no gome soboyelootoowe, ngulo ngu, ene bidodo ma oonatewonggo. Kini, oni (Yudas Iskariyoot) ene ge kootu gunolo, ngulo ene oonateweloyi musiyomo nguno oololo, enendo nangge oonatete. Gengo mande nakayano oolooteku, ngulo engge tunooteweloyimbolo tete. 13 Ataga no ge tanggegemo ma oolouyingo naluno nguno, nondo melako ngano ootoolo, nguno nga mandega nga eteno. Ndatelo ngulo, nolo nowoondonemo oni oni telo oolootenoku, ngundo nolo oni simoo baleno ngu oni oni tewokungga, ngundilo nangge eneno hangelo oolenilo, ngulo gome ingooteno.

14 Gengo mandege nunowoku ngu, nondo kuli elo yunowono. Ngundilo ngulo, mela ngalo oni simoo baledo kowuli yunootenggo. Yo, no mela ngalo damoni biyomi, nguno no ma endeyolo oolooteno. Ngundilo nangge, no kenelootenggoku, simoo bale nguya, ene mela ngalo damonimo ma endeyootenggo. 15 Gedo mela nganonggo ene andangeya yoyo, elo ma yemboongeteno. Kini, gedo ene soboyelolo, ngulo yemboongeteno. Awa, gedo oni damoni biyomi eweyingga, (Setan) ngu yokootoyi, ngundo ene nolo simoo bale ma yutolo yombuliyelowelolo, ngulo no geno yemboongeteno. 16 Yo, no mela ngalo damoni biyominimo no ma endeyooteno. Ngundilo nangge, nolo kenemo simoo bale nguya, ene mela ngalo damonimo ma endeyootenggo. 17 Awa, ge nolo keneloyingo simoo bale ngu yoyega, ene gengo mandege nguno nowoondoye bidodo, nguno damooya, ngunonggo ene oni kundingiyi tunooteyi. Yo, gengo mandege, ngu hamoo mande oolengo engge. 18 Kuli ge no sulenelootoyi, no oni simoo bale kewooloyemo, mela ngano ombulo oolooteno. Ngundilo nangge, no ene suleyelootoowe, ene oololo mela mela oni simoo bale kewooloyemo, gengo mandege wesiyolo elo etuyelowanggo. 19 No nenengombo nowoondone bidodo gedo kongga nunowoku, nguno domoolo ngu telo, kundingiyi oolooteno. No ngundilo tetenoku, ngunonggo gengo simoo bale kosiyingo, ene hoolooweyeloweloyimbolo, ngulo ene nguya enengombo gedo kongga yunowoku, nguno nowoondoye bidodo nguno domoolo ngu kundingiyi telo, ngunonggo ene ko tewanggo.

20 Yo, nondo oni nolo nowoondoyemo hamoo teyingo nga hoolooweyelolo, geno yemboongetenoku ngu, ko, ngundo kootusina, nga oni ngando mande etoyi, ingolo, nolo nowoondoyemo hamoo tewanggoku, ngulo nguya geno yemboongeteno. 21 Nondo ngundiya yemboongetoowega, nguno oni ngu bidodo ene nowoondoye gulanangge oliyilo ingooteno. Awa, ge noya oodoyi, ko nondo geya goboolo oolooteloku, ngundilo nangge, ene nooledodo nguya goboolo oluwatolo ingooteno. Ngundilo telo ngu, mela ngalo oni simoo bale, ene hamoo ingowanggo. Gedo no sulenelootoyi, no melako ngano ombuwonomu, ngulo nowoondoyemo hamoo ingowanggo. 22 Gedo dulidaliga no nunoyingongga ngu, nondo kuli ene yunowono. Nguno ene nowoondoye gulanangge siyeya oliyi, noolendo awa, geya nowoondonali gulanangge siyelo oolooteloku ngundilo. 23 Nondo eneya ootooye, ko gedo ngu noya oolooteku, ngulo nondo ngu komo enengo nangge nowoondoye gulanangge oolengo yeya oliyilo ingolo yemboongeteno. Ngundilo tetoyi ngu, asa, mela ngalo oni simoo bale ene ingowanggo. Gedo kuli no sulenelootoyi, no mela ngano ombuwono. Gedo nolo ngundilo nowoondoyi tenunooteku, ngundilo nangge, gedo enengo nowoondoyi teteku ngu! Elo ingowanggo.

24 Awa, nondo ngandilo elo ingooteno. Oni simoo bale gedo kuli no nunowoku ngu, ene noya gedo musiyongga no nunowoku, nguno eneya goboolo oluwato. Ene nguno nolo dulidaline ngu kenoweloyimbolo ingooteno. Yo, kulimi mela nga ma tunooteyingo naluno nguno, gedo nolo nowoondoyi tenunolo, ge ngu dulidaliga nunoyingongga ngu, ene nguya kenoyilo ingooteno. 25 Awa, gengo damoningge, ngu gome nenengo oolengo. Mela ngalo oni simoo bale ngu gengo ma ingootenggo. Ene nondo ngu gengo ingootoowe, ko, nolo oni nga nguya gengo ingootenggo. Gedo kuli no sulenelootoyi, no melako ngano ombuwonomu, ngu ingootenggo. 26 Nondo gengo damoningge elo etuyelootoowe, ingowonggoku, ngu ataga nguya ngu damoningga, ngu suleyolo etuyelooteno. Ngundilo tetoowe, nguno ene komo enengo nangge nowoondoyi teweloyi damoningga ngu gome ingowanggoku, ngu gedo, nolo nowoondoyi teyingo damoningga, ngu gome ingolo dowoowanggo. Ene ngundilo tetoyi, nondo ene nowoondoyemo ulo, eneya goboolo oluwatolo yemboongewolo.

Copyright information for `RWOKARO