John 3

Yesusndo Nikodimas Oningga Nguya Mande Ewoli

Oni gula oluwoku, ngu oowooyi Nikodimas. Ngu Nikodimas oningga ngu Parisi oni, ko Yuda onilo tabango nguya. Ngu oningga ngu, suwoono Yesusno ombulo ewolo. Oo etuyeloyingo oni, noole ingooteto. Ge oo etuyelowelo, Anutndo sulenggelootoni ombuwolo. Ene Anutndo oni gulaya ma ootoolo ngu, ene oo sungo gula oni ma teweloyi, gedo teteku, ngu ma tewalo ingooteto.

Ene ngundilo etoyi, asa, Yesusndo mandeni gumi ewolo. Hamoo oolengo, no geno eteno. Oni gula ene newende buniyo keda ngundilo ma tunootelo ngu, asa, ene Anutlo endega enengo oni simoo balelo soboyelooteku, nguno ma ulo oluwalo ewolo.

Ene ngundilo etoni, asa, Nikodimasndo gumi ewolo. Ndatelo telogo, oni kuli dogoni yeyingo, ngundo ene ko yowoolengolo, oni buniyo ngundilo tunootewa? Ene mete nemi useyimo utoni, nemimbo ko yomoowa bine? Elo ewolo.

Ngundilo etoni, Yesusndo Nikodimaslo mande gumi ewolo. Hamoo oolengo, no geno eteno. Oni ene sono (kundingiyi), ko Yuka Kundingiyimo nguya, keda ma tunootelo ngu, ene Anutlo endega enengo oni simoo balelo soboyelooteku, nguno ulo ma oluwa. Oni ene eweyi nemimbo kedaga yeli tunootete. Ene Yuka Kundingiyimbo oni newendemo ulo, ngundo yeni keda tunootewa. Ge nondo mandega geno etenoku, ngulo ingondudu ulungga telo, ma sosolewelo. Ye komo yengo nowoondoye buniyo keda ngundiya tunooteyi! Doogo ngu enengo ingonduduni keyolo, doogo yolo gulasina gulasina, oololo ombulo tete. Ge kingo ngguyi nangge ingoote. Ene ndasinanggo ombulo, ndasina oolouteku ngu, ge ma ingoote. Oni bidodo ko keda Yuka Kundingiyimo tunootewanggoku nguya, ngundilo nanggelo ewolo.

Ene ngundilo etoni, Nikodimasndo gumi ewolo. Nga ooga nga ngu, ndatelo telogo tunootewa?

10 Etoni, Yesusndo gumi ewolo. Ndatelo ngulo, ge Iserel onilo oo etuyeloyingo oni, ge mande oo nga ma wilikolo ingoote? 11 Hamoo oolengo, no geno eteno. Noole oo kenolo ingootetoku, ngulo mandeni yootunolo eteto. Ene noolendo mandega etetoku ngu, ye ingowelo yokootenggo. 12 Nondo kuli mela ngalo oo nguno elo etuyelowonoku ngu, ye ngulo nowoondoyemo hamoo ma tewolo. Ngulo nondo Sambo ende oo nguno mande elo etuyelowanoku ngu, ndatelo telogo, ye nowoondoyemo hamoo tewanggo? 13 Oni gula ene Sambono oolelo, Sambo ende oo damoni ma kenolo ingowolo. Kini, Oni Nangoni, ngundo ene Sambo endemonggo ombuyingo, ngundo nangge, Sambo ende damoni nenengo oolengo, ye etuyeloweloyimbolo ombuwolo. 14 Kulimi Mosesndo oni kini, kingo melako nguno sile gaboyiga telo, de bodaga sanganimo yelo boolowoolo okootoni, oni ngu kenolo, ene ma kumooyingo. Ngundilo nangge, Anutlo Nangoni Oni Kilalongo nguya, de sanganimo yelo, okoolo boolowoowanggo.
3:14Ye silelo mande ngu Anutlo Mande Buk kulimi (Namba 21:4-9), nguno kandangelo ingowanggo.
15 Oni simoo bale bidodo ngulo nowoondoyemo hamoo tewanggoku ngu, ene suwoo suwoo sugi sugi keda gome oluweloyi, ngu yowanggo.

16 Yo, Anutndo oni simoo bale mela ngano oolootenggoku, ngu bidodo nowoondoyi ulungga telo, ngulo enengo Nangoni gulananggega, ngu oni simoo bale yunowolo. Ene ngundilo tewongga nguno oni simoo bale bidodo nowoondoyemo hamoo telo ngu, asa, ene ma oonatewanggo. Ene ngundilo telo ngu, ene suwoo suwoo sugi sugi keda oluweloyiga ngu yolo, oni oni telo oluwanggo. 17 Anutndo enengo Nangoni ngu melako ngano suleyootoni ombuwolo. Ene oni simoo bale wilikoyelowelo ma ombuwolo. Kini, Anutndo ngu mela ngalo oni simoo bale bidodo mbumbuwanonggo ko yoyoni elo, suleyootoni ombuwolo. 18 Oni ene ataga newendemo hamoo teteku ngu, asa, Anut doongeyimo oni nenengo tunootete. Ene oni ene newendemo hamoo ma teteku ngu, Anut doongeyimo ene mbumbuwano oonatelo ooloote. Ndatelo ngulo, ene Anut Nangoni gulananggega ngulo newendemo hamoo ma tewoku, ngulo ene oonatewa. 19 Mande wilikoyingo damoni ngu ngandilo. Solu himi ngu kuli melako ngano tunootewolo. Ene onindo ngu ooleliko oluwelo ingolo, ngulo ene solu himi ngu yokootenggo. Ndatelo ngulo, enengo damoniye ngu biyomi oolengo. 20 Yo, ngundilo oni simoo bale ngu ooleliko damoni biyomi ngu telo oluwelo, gome ingootenggo. Ngundilo ngulo, ene solu himimo ombuwelo ma ingootenggo. Ndatelo ngulo, enengo damoniye biyomi ngu solu himi ngundo yootunoweloyi, ngulo ene yokootenggo. 21 Ene oni damoni hamoo teteku ngu, ene solu himimo nguno ombute. Enengo damoni, enengo koni, ngu Anutya ko teteliku ngu, oni doongeyemo tunoo kenowanggolo ewolo.

Sonoyeloyingo Oni Yondo Yesus, Ngulo Ewolo

22 Ngu naluno nguno, Yesusndo enengo sulena onikuya, Yudiya melasina oolouwonggori. Nguno, Yesus enengo sulena oniya nguno oode, oni simoo bale gidalega sono (kundingiyi) gemuyunolo oluwonggo. 23 Ngu naluno nguno, Ayinon ende ngu, Salim ende ngu tanggeyimo, nguno Yondo nguya, oni simoo bale sono gemuyunowolo. Ngu melasina nguno sono oowooyingga oolooteku, ngulo oni simoo bale suwoo suwoo nguno mayelo, sono (kundingiyi) yowolo. 24 Ngu naluno nguno, Herodndo Yon yolo ya biyomimo ma yewolo.

25 Ngu naluno, longge mande gula Yonlo sulena oni, ko Yuda oni gulaya ngu kewooloyemo tunootewolo. Ndatelo sono gemuweloyi, Yudalo damoningga ngu keyolo ngu, ene Anut doongeyimo, namboyi tunootewatolo longgeyolo ewonggori. 26 Ngundilo telo, enengo sulena oni Yonno oololo ewonggori. Oo etuyeloyingo oni, kuli geya oningga Yodan sono anduloko ootoolo, gedo ngulo mandeni ewolo. Ngu oningga ngundo oni simoo bale sono (kindingiyimbo) sonowooyunootoni, simoo bale bidodo eneno ooloutenggolo ewonggori. 27 Ene ngundilo etoyi, asa, Yondo mandeye gumi ewolo. Anut Sambo endemo oolooteku, ngundo oni gula oo ma inootoni ngu, asa, ngu oningga ngu, ene mete ma yowa. 28 Nondo mandega yeno ewonomu, ye ngu kuli ingowonggo. No ngu oningga, Anutndo oni noole ko yoyowelo elo sunggi yewokungga, ngu kini. Ene no ngu, Anutndo ngu oningga ngulo ooleni yomosiyoyinoweloyimbolo elo, koletelo no sulenelootoni ombuwono. 29 Ngu ngandilo. Ene oni gula bale yowaku ngu, asa, ngu balega ngu, ene ngu simoongga ngulo baleyi. Ngu simoongga ngulo dobooyi ngu dikalo, sodeyelo, ataga bale yowoku oningga ngulo mandeni ingolo, oni oni tewa. Ngundilo nangge, no nguya nowoondonemonggo ngu oningga ombuyingo, ngulo no oni oni ulungga teteno. Ataga ngu engge oolengo tunootete. 30 Hamoo oolengo, ngu oningga ngu (Yesus), ngulo oowooyi ngu komo ulungga oolengo tunootetoni, nolo oowoone ngu komo ombulo bodaga telo, ameno uwalo ewolo.

31 Oni Sambono awunonggo ombuyingo ngu, enengo damoni ngundo mela ngalo damoniye ngu bidodo dagayeloote. Oni mela ngano tunooteteku ngu, ene mela ngalomu. Ene mela ngalo oo ngulo nangge mandenilo tete. Yo, hamoo, oni ene Sambo endemonggo ombuyingo ngu, enengo damoni ngundo mela ngalo damoniye ngu bidodo dagayeloote. 32 Ene oo kuli kenowoku, ko ingowoku, ngulo elo yootunolo ete. Ene oni gulado ngu mandega elo yootunooteku, ngu ma yolo dowoote. 33 Oni ene mande ngu gome ingolo, yolo dowoolo ngu, asa, ene yo elo ewaku, ngu mandega nguno ngu, Anut ene hamoo mande nangge etelo etuyelowalo ewolo. 34 Ngu oningga Anutndo suleyootoni ombuwoku ngu, ene Anutlo mandeni nangge yootunolo ete. Ndatelo ngulo, Anutndo Yuka Kundingiyi ngu ulungga oolengo inowolo. 35 Eweyimbo enengo Nangonimbolo gome ingolo, nowoondoyi teyinolo, ngulo oo bidodo ene kandeyimo yelo inowolo. 36 Oni ene Nangonimbolo newendemo hamoo teteku ngu, ene suwoo suwoo keda sugi sugi oluweloyiga ngudodo ooloote. Ene oni Nangonimbolo mandeni ngu ma ingolo keyolo ngu, asa, ngu oningga ngu, Anutya nguno keda ma oluwali. Kini, Anutlo sanggiliningga ngu eneno oluwa.

Copyright information for `RWOKARO