John 4

Yesusndo Sameriya Mela Ngulo Balegaya Mande Ewoliyo

Ngu nalunggano nguno, Parisi onindo mande gula ngandilo ingowonggori. Yesusndo Yon dagalo, sulena oni oowooyingga oolengo yoyolo, sono (kindingiyimbo) sonowooyunootelo ingowonggori. (Ene Yesus enengombo ma sonoyelowolo. Kini, enengo sulena onindo nangge oni sonoyelowonggori.) Yesus ene Parisi onilo mandeye ngu ingolo ngu, ene Yudiya mela yokolo, ene ootookoolo, Galili melako ko oolouwolo. Yesus ngu ene ootookoolo, Sameriya mela kewoolokuli oolega ngu keyolo oolouwolo.

Yesus ngundilo yade oololo, Sameriya mela ngulo ende gula oowooyi Sayika, nguno tunootewolo. Ngu endega ngu namoko mela gula Yekobndo enengo nangoni Yosep kuli inowolo. Yo, ngu musiyonggano nguno, Yekobndo kuli sono melengga sewolo. Yesus oole yade yade ombulo, moondeyi ogingoyingootoni, ngulo ene sono melengga ngu tanggeyimo bibitewolo. Ngu nalungga ngu, sa kewoolo (12 Klok).

Ngu naluno nguno, Sameriya mela ngulo bale gula sono moondowelo ombuwolo. Ene ombutoni, Yesusndo ngu balega ngu kenolo, ngandilo ewolo. Sono bodaga nunootooga newelo ewolo. Ngu naluno ngu, Yesuslo sulena oniku bidodo, oowali uliyowelo endemo umukowonggori. Yesusndo ngundilo etoni, asa, Sameriya balega ngundo gumi ewolo. Ge ngu Yuda oni, ko no ngu Sameriya bale. Ngulo ge ndawugalo, nono sonolo sumoo ete? Elo ewolo. (Ndatelo ngulo, Yuda onindo Sameriya oniya doboo ma yelo, goboolo ma endeyootenggo.) 10 Ene ngundilo etoni, asa, Yesusndo ngu balega nguya gumi ewolo. Ene ge Anutndo oo kingo duwoo gunooteku, ngu ingolo ngu, ko nga oningga ngando geno ete, sono bodaga nunootooga newe eteku, ngu nguya ingolo ngu, gebana eneya ewa. Suwoo suwoo, keda oluweloyi sono ngu, no nunootooga newe elo ewaku ngu, enendo suwoo suwoo keda oluweloyi sono ngu gunootoni newa. 11 Ngundilo etoni, balega ngundo Yesuslo mandeni gumi ewolo. Oni ulungga, ge sono moondoweloyi oo gula kini, nga sono melengga nga ngu, mela newendemo oolengo amu. Ge sono suwoo suwoo keda oluweloyiga, ngu ndanonggo yowa? 12 Yekobndo nga sono melengga nga ngu, selo yunowolo. Ngu enengombo enengo simoongo, ko enengo nusagododo nga sonongga nga neloluwolo. Ge noolengo osinayi, Yekob, ngu dagalo ulungga, bine? Elo ewolo. 13 Yesusndo balega ngulo mandeni ngu ingolo, gumi ewolo. Oni bidodo nga sonongga nga nelo ngu, ene kootusina sonolo ko ingolo hahangewanggo. 14 Ene oni gula nondo sonongga nga inootoowe newaku ngu, asa, ene sonolo bungeyi ko ma soliyetoni hahangewa. Nga sonongga nondo inootenoku ngu, suwoo suwoo keda oluweloyi sonongga ngu newendemo ngunonggo oolelo oolelo, ene sugi sugi oluwalo ewolo. 15 Ene ngundilo etoni, asa, balegaku enebana Yesusno ewolo. Oni ulungga, ge ngu sonongga ngu, no nuno. Nunootoyi ngu, asa, kootusina, no bungene soliyetoni, sonolo hahangelo, no sono moondowelo, ngano ko ma ombuwanolo ewolo.

16 Etoni, Yesusndo mandeni gumi ewolo. Ge oolouya, kamengge negongoya, yalingo ela ela ngano ombuli! Elo ewolo. 17 Ngundilo etoni, balegakundo gumi ewolo. No kamene moole kini. Etoni, Yesusndo balegakuyalo ewolo. Ge ngandilo ete, no kamene kini, ge ngu hamoo oolengo ete. 18 Ndatelo ngulo, kuli ge kamesumoongge kandegula. Ataga simoongga oolooteliku, ngu gengo kamengge oolengo kini. Gengo mandega eteku, ngu hamoo oolengo etelo ewolo. 19 Etoni, balega ngundo Yesusno ewolo. Oni ulungga, ataga no ingooteno. Ge Anutlo ingondudu ewo oni. 20 Noole osi sambanayimbo nga mela pulimo ngano gooboongoolo, Anutno yambo mande tewonggori. Ene ye Yuda onindo ngu etenggo. Oni gooboongoolo yambo mande teweloyi ngu, Yerusalemno nanggelo etenggo.

21 Baledo ngundilo etoni, asa, Yesusndo mandeni gumi ewolo. Ge bale, ge komo nolo mande etenoku nga ingoya, nowoondogemo hamoo teni. Nalu gula tunootetoningga ngu, ye nga mela pulimo ngano, ko ye Yerusalemno nguya, awanayimo yambo mande ma tewanggo. 22 Ye ngu, oo ye ma ingootenggoku, nguno yambo mande tetenggo. Noole Yuda onindo ngu oo ingootetoku, nguno yambo mande teteto. Ndatelo ngulo, Anutndo ko yoyoweloyi koningga, ngulo ingonduduga ngu, noole Yuda oni simoo bale kandenayimo ooloote. 23 Nalu gula tunootetoni ngu, ngu nalunggaku ngu ataga kuli tunootewoku nga! Oni bidodo hamoo yambo mande tewelo ngu, asa, ene komo Yuka Kundingimbolo Awangga ngulo yanggangoni, damonimo, nguno yambo mande tewanggo. Ene damoni ngundilo tetenggoku ngu, asa, Awando ngundilo oni ngulo gome ingoote. 24 Anut ngu Yuka oolengo. Ngulo oni simoo bale komo Yuka Kundingiyi, ngulo yanggangonimo ngu yambo mande tewanggo. Yo, ene komo Anutndo damoni metemi tewelo ingooteku, ngu nangge teyi. 25 Ene ngundilo etoni, asa, balegakundo mandeni gumi ewolo. No ingooteno. Mesayiya ombuwa. Ene Kristus, Anutndo noole ko yoyoweloyimbolo elo sunggi yewo oni, ngundo ombuya. Ene ombuteku naluno nguno, ene oo bidodo etoni, noole ingowatolo ewolo. 26 Balega ngundo ngundilo etoni ngu, Yesusndo enengo mandeni gumi ewolo. Ngu nondo nangge, no ataga geya mande eteloku nga! Elo ewolo.

27 Yesusndo balega nguya ngundilo etoni, asa, ngu naluno nangge, enengo sulena oniku ombulo, yeyolo, ene ngulo ingondudu ulungga tewonggori. Ene sulena oni gulado sumoo ewelo ma ingowolo. Ge ndawuga yowelo erewete; ngundi, ge ndawugalo eneya mande eteli? Elo ingowolo. 28 Ariya, ngu balega ngu, enengo sono nggusi nguno yokolo, ene kendutelo, endemo oololo, oni simoo baleno ewolo. 29 Ye ombuya, ande oningga ande kenoyi! Ene nondo oo kuli tewonoku, ngu bidodo yootunolo ete. Ene Kristus bine? Elo ewolo. 30 Ene ngundilo etoni, ariya, oni simoo bale endemo oluwonggoku, ngu bidodo ootookoolo, ende yokolo, Yesus tanggeyimo ombuwonggori.

31 Ngu nalunggano nguno, sulena onindo Yesusya oo neni elo, eriringolo ewonggori. Oo etuyeloyingo oni, ge komo oowali ne! Elo ewonggori. 32 Ene Yesusndo ewolo. No oowali gidalega moole, ye ngulo ma ingootenggo. 33 Ngundilo etoni, ngulo enengo sulena oni enengo nangge elo ingolo ewonggori. Oni gulado bine, oowali kuli yolo, mayelo inowo? Elo ewonggori. 34 Yesusndo enengo ingonduduye ngu kenolo ingolo, ngulo ene ewolo. Nolo oowali ngu ngandilo. No komo oni no sulenelootoni, ngano ombuwonomu, ngulo ingonduduni ngu keyolo, enengo koni ngu temukowano. Ngungga ngu, nolo oowali nenengo.

35 Yendo ngandilo etenggo. Kombo namolaya yokolo ngu, kono oowali enggelo mandoni yemukootoni, yolo, ngu neweloyi nalu. Ene no yeno eteno. Ye komo ootookooya, doongeteya, endeyoya, oowali koyi nga kenoyi. Oowali kuli enggelo mandoni yemukowolo.
4:35Oowali engge mandoni ngu oni simoo bale Anutlo mande keda ingolo, nowoondoyemo hamoo tewelo ingootenggo.
36 Oni oowali engge yooteku ngu, ene enengo uliyi yolo, ene suwoo suwoo sugi sugi keda oluweloyi, ngulo oowali ngu gooboongoolo watayewa. Ngundilo ngulo, oni oo imiteku, ko oni oo engge yooteku nguya, ene goboolo oni oni tewali. 37 Ngundilo ngulo, nga mandega nga ngu hamoo. Oni gulado ngu, oo yuwooyi imitoni, ko oni gulado ngu oowali enggelo mandoni yetoni, ngu yoote. 38 Nondo kuli ye suleyelootoowe, ye ko telo oo ma imiyingomo, nguno oowali enggelo mandoni yetoni yowanggo. Oni sungombo ko kuli yanggango ko tetoyi, oowali oolelo enggewoku ngu. Yendo ngu kongga nguno ulo, oowali engge yowonggo. Yesusndo mande ngundilo ewolo.

39 Sameriya ende ulungga ngulo oni simoo bale oowooyingga oolengo, balega ngulo mandeni ngu ingolo, ngulo ene Yesusno nowoondoyemo hamoo tewonggori. Ndatelo ngulo, balega ngundo ewolo. Nondo kuli oo biyomi telo endeyowonoku, ngu bidodo yootunolo emukootelo ewolo. 40 Ngundilo etoni, Sameriya endemo oni simoo bale ngu, ene Yesusno ombulo ewonggori. Ge ombutooga nooledodo ngano oluwato. Ngundilo etoyi, ngulo Yesusndo ngu endegano, nguno sa elaya oluwolo. 41 Sa elaya nguno oodoni, nguno ngu, oni simoo bale oowooyingga nguya Yesusndo mande etoni, ngu ingolo, nowoondoyemo hamoo tewonggori. 42 Ene ngu balega nguya ewonggori. Noole gedo etoyi ingolo, ngulo noole nowoondonayimo hamoo ma tewootowolo. Kini, noole ngu noolengombo enengo manggowoomo mandeni nguya ingolo, ngulo noole nowoondonayimo hamoo teteto. Noole ingooteto. Nga oningga ngando nangge, ene mela ngalo oni simoo bale bidodo ko yoyoweloyi oni oolengolo ewonggori.

Yesusndo Gabman Onilo Tabango, Ngulo Nangoni Yomosiyowolo

43 Ngu sa elayaga nguno yokolo, ene ootookoolo Sameriya ende yokolo, yade yade ooleko oololo, Galili melako tunootewolo. 44 Yesus enengombololo ewolo. Anutlo ingondudu eyingo oni ngu, enengo ende damonimo oowooye bingami ma tunootewalo ewolo.

45 Ngundilo elo, Yesus ene yade oololo, Galili melako tunootewolo. Ene tunootetoni, Galili oni ngundo Yesus kenolo, ene oni oni tewonggori. Ndatelo ngulo, ene nalu kundingiyi nguno Yesusndo Yerusalemno ko oo tewoku, ngu ene nguya oololo kenowonggori.

46 Ngundilo telo, Yesus ene Kena ende Galili mela nguno mayelo tunootewolo. Ngu endega nguno ene kuli sono yowoolengootoni, Wayin tunootewolo. Ngu melako nguno ende gula oowooyi Kaperniyam. Nguno Gabman onilo sobosobo tabango gula oluwoku, ngu enengo nangoni ngu sayidodo oluwolo. 47 Ngu oningga ngundo Yesuslo mandeni ingowolomu ngu, Yudiya mela yokolo, ene mayelo, Galilino ooloote, elo etoyi, ingowolo. Ngulo, ene Yesus tanggeyimo oololo ewolo. Ge komo ombuya, nolo nangone kumoowelo namoko tete. Ngulo ge ombuya, yomosiyootooga mete tenilo ewolo. 48 Ene ngundilo etoni, asa, Yesusndo ewolo. Ene yeno Anutndo oo sungo gula onindo ma teweloyim teteku, ngu kenolo, ngulo ye nowoondoyemo hamoo ma tetenggolo ewolo. 49 Yesus ngundilo etoni, asa, Gabman onilo sobosobo oni tabangongga, ngundo Yesusno ewolo. O oni ulungga, ge komo sodedo Kaperniyam endemo ombu, no nangone kumoowelo teteku nga! Elo ewolo. 50 Tabango oningga ngundo ngundilo etoni, Yesusndo gumi ewolo. Ge mete oolou, gengo nangongge ngu keda oluwa. Ene ngundilo etoni, asa, ngu oningga ngu, ene Yesuslo mandeni ngu ingootoni, hamoo tetoni, ngulo ene oolouwolo.

51 Ngu oningga ngu ene ooloutoni, enengo yano sulena oni ooleko yeyootoni, ngundo ewonggori. Gengo nangongge keda oolootelo ewonggori. 52 Ngundilo etoni, ngulo enengo sulena oniku sumoo yunolo ewonggori. Kuyowo ndawunalunggano ene sayimbo yokootoni, ene metemi tewo? Ene ngundilo etoni, enengo sulena onikundo gumi ewonggori. Ene kuyowo sa gaboyi ngu nalu gulananggemo (1 klok), moondeyi gookingo ulunggaku yokootoni, mete tewo. 53 Ngundilo etoyi, eweyi ingoyingo, kuyowo ngu nalunggano nguno nangge, Yesusndo gengo nangongge ngu keda oluwa, eneno ewolo. Ngundilo ngulo, ene Yesusno newendemo hamoo tetoni, enengo keyimo oniku nguya eneno nowoondoyemo hamoo temukowonggori. 54 Ngu naluno, Yesus ene Yudiya mela yokolo, Galili melako mayelo, nguno ene oo sungo gula onindo ma teweloyim, ngu tambu elayayiga, nguno tewolo.

Copyright information for `RWOKARO