Mark 13

Yesusndo Yuda Onilo Goobooyingo Ya Tempel Yombuliyowanolo Ewolo

(Matiyu 24:1-2; Luk 21:5-6)

Yesus Yuda onilo Tempel ya yokolo ooloutoni, enengo sulena oni gulado eneno ewolo. Oo etuyeloyingo oni, digi yanggango ululu oolengo ngu digi goobe oo yowali gome gome, ngundo yeyingo, nga kenolo! Ewolo. Yesusndo sulena oningga ngulo mande eteku gumi ngandilo ewolo. Ge keno nga ya ululu nga, kootusina, digi gula yokootoyi, gula sanganimo ma oluwa. Kini, onindo nga digi nga usosowoolo, oolongooyi, melako umukowalo ewolo.

Yesusndo Kowuli Oowooyingga Biyomi Kootusina Ombuweloyi, Ngulo Ewolo

(Matiyu 24:3-14; Luk 21:7-19)

Yesus mela puli oowooyi Olib nguno bibitelo, ngunonggo Yuda onilo Tempel, ngu andusina oodoni kenowolo. Ngu naluno nguno, Pita, Yems, Yon, Enduru, ngu oni namolayaga, ngundo nangge Yesus tanggeyimo ombulo, Yesus sumoo inolo ngandilo ewonggori. Ge nooleno e. Ndawu nalunggano oo ngu tunootewa? Nalu sosowoomo oo bidodo tunooteweloyi, ngu namokono tetoni, nguno noole ndawu sunggiga ngu koletelo tunootetoni, nguno noole kenowato? Ewonggori.

Ene ngundilo sumoo etoyi, Yesusndo mande yunolo, gumi ewolo. Oni gulado ganayeloweloyi ngulo ye ingondale teyi! Oni oowooyingga oolengo no oowoonemonggo tunootelo, ngu ngandilo ewanggo. No nangge Yesus Kristus. Anutndo oni simoo bale yoyoweloyi, elo, no sulenelootelo ewanggo. Ngu oni ngundo ngundilo elo, ene oni simoo bale oowooyingga oolengo ganayelowanggo. Kootusina, ye me ebe ulungga ngguyi ingolo, ko, me ebe ulungga mela sungomo tunooteweloyi, ngulo mande binga nguya ingowanggo. Ngundilo ingolo, ye ngulo ma sosolewelo, ngundilo damoni ngu hamoo koletelo tunootewa. Ene nalu wenga, nguno kini. Yo, hamoo, oni sowe gulado ootookoolo, oni sowe gulaya ebe ulewali. Ngundilo nangge, mela gulalo oo bidodo sobosobo oni, ngundo ootookoolo, mela gulalo oo bidodo sobosobo oniya ebe ulewanggo. Mela guminggano ngu imimi ulungga yootoni, oni simoo bale oodoolo kumooyingo ulungga tunootewa. Ngu oo ngulo ogingoyingoyi ulungga oolengo, ngu baledo simoo yomoowelo ogingoyingo ingootenggoku, ngundilo tunootewa. Ngundilo oo ngulo, ye ingondale teyi! Nalu wenga ma tunooteyingomo, kowuli ngundilo tunootewa. Ye nolo nowoondoyemo hamoo ingolo oodoyi ngu, ariya, mundi onindo, ye nguya, enengo tabango oni goobooyingomo yoyeyi dikawanggo. Goobooyingo yano nguya ene ye gisaluyelowanggo. Ndatelo ngulo, ene no oowoone, ko, nolo mandene nguya wongooyi uwelo tewanggo. Yo, hamoo, ye oni mela ngalo oo sobosobo ululu ngu doongeyemo yoyeyi dikawanggo. Ngundiya tetoyiga ngu, asa, ye nguno Anutlo Mande Keda Mesalango ngu wesiyoya eneno eyi. 10 Ngundiya tetoyi ngu, asa, koletelo Mande Keda Mesalango ngu simoo bale mela bidodomo oolootenggoku, nguno onindo wesiyolo eneno etoyi ingowanggo. 11 Ene ye yodowoolo, wilikoyingo oni goobooyingomo yoyetenggoku naluno nguno, ye koletelo ma sosoleyingo, elo ingowelo. Noole ndawu mandega ewatolo, ma ingowelo. Kini, ngu naluno nguno, Anutlo Yuka Kundingiyi, ngundo mande yendo eweloyi ngu yetoni, ngu nangge ye yootunoya eyi. 12 Ene bebeyibo, koneyo, ngu wilikoyingo oni, goobooyingomo windoga yunootoni, yuleyi kumoowelo tewanggo. Ngundilo nangge, eweyimbo enengo nangoni windoga teyinootoni, nangosumooye ngundo awanamoyemboya nguya sanggili telo, windoga yunootoyi, yuleyi kumoowanggo. 13 Ngundilo telo, oni bidodo yeya, nowoondoye biyomi oolengo yewanggo. Ndatelo ngulo, no oowoone ngu yeno ooloote. Ngulo ngu, ene yeno ngu damoningga ngu yunowanggo. Ene oni nolo mande yanggango dowoolo oodoni, oololo nalu wenga tunootewaku ngu, asa, Anutndo ngu oningga ngu ko yowalo ewolo.

Oo Biyomi Oolengo Ngu Tunootewa

(Matiyu 24:15-28; Luk 21:20-24)

14 Yesusndo ngundilo ewolo. Ngu oo biyomi, ngundo Anutlo kundingiyi oolengo musiyomo dikatoningga, ngu ingoyi. Ngu nalunggano nguno, oni simoo bale Yudiya melako oolootenggoku ngu, ene komo sodedo salo, pulimo oolewanggo. (Oni nga mandega nga kandangeya, ngu gome ingondudu teni!) 15 Oni endeloko oolooteku ngu, ene ya newendesina ulo, enengo oo sitowi nguya yowelo ma ingowa. 16 Ngundilo nangge, oni kono oolooteku ngu, ene ko yowoolengolo, enengo towikumba yowelo, yano ma oolouwa. 17 Ngu naluno, bale useyedodo; ngundi, bale simoonamboye nono yunootenggoku, ngu oni oniyooge. 18 Ngulo ye komo yemboongeyi. Oo ngu doogo dokiki sono medugu naluno ma tunootewelo. 19 Ngu nalungga nguno, kowuli ulungga oolengo tunootewa. Koletelo oolengo, Anutndo oo bidodo yemukoyingo nalu ngu bidodomo, ombulo, nga naluno ngano nguya kowuli ngundilo ngu kuli ma tunootewolo. Kootusina nguya, kowuli ngundilo ngu ko ma tunootewa. 20 Ene Oo Bidodo Sembuli, ngundo kowuli nalungga ngu woosootoni, ma ootutetoni ngu, asa, oni simoo bale bidodo oonatewanggo. Ene Anutndo oni simoo balelo ingolo, enengo kuli logo yewolo. Ngulo ngu, ene nga nalungga nga woosootoni ootutewa. 21 Ngu nalungga nguno, oni gulado yeya ewa. Kenoyi! Kristus nga oolooteku nga; ngundi, kenoyi, ene andusina oolooteku andu, etoni ngu, asa, ye ngulo nowoondoyemo hamoolo ma ingowelo. 22 Oni gidalegado ombulo, ganayelolo ewanggo. No Kristus, Anutndo simoo bale yoyowelo logoneloyingo etoni; ebe ganagana eyingo oni gidalega, ngundolo ewanggo. No Anutlo ingondudu eyingo onilo ewanggo. Ene damoni sungo gula onindo ma teweloyi ngu telo, nguno ene Anutlo simoo bale ngu tewooyelolo ganaganayelowanggo. 23 Ngulo ngu, ye ingondale teyi! No oo bidodo kuli yeno etoowe, ingootenggoku ngu! Ewolo.

Kootusina, Oni Nangoni Ko Ombuwa

(Matiyu 24:29-31; Luk 21:25-28)

24 Yesusndo ewolo. Ngu kowuli ulungga ngu kinitetoni ngu, ariya, sa kombo doobeyelootoni, himi ma yewali. 25 Dootu soletoyi, oo yanggango Sambono oolootenggoku, ngu bidodo Anutndo yokutuyelowa. 26 Ngu nalunggano nguno, Oni Nangoni gobooleno dulidalini yanggangonidodo oolengo ombutoni kenowanggo. 27 Ngu nalungga nguno, enengo Anutlo Sambono Engel oni ngu suleyelootoni, Anutlo simoo bale Sambo mela bidodomo oolootenggoku, ngu yoyolo, mayelo goobooyelowanggolo ewolo.

Pik Dega, Ngundo Wilikoweloyi Nalu, Ngulo Damoni Tete

(Matiyu 24:32-35; Luk 21:29-33)

28 Yesusndo ewolo. Ye Pik dega nguno ingoyi! Kambini sonoyidodo teteku naluno, ngu nungoyelo, tanggooli keda ngu yeteku, ngu kenolo ingootenggo. Sa naluwo gome ataga tunootetelo ingootenggo.
13:28Pik dega ngu gudo nenggulo ngundilo.
29 Ye de ngundilo tetoni, kenolo, ye ingootenggo. Enggeweloyi nalu namoko tunootetelo ingootenggo. Ngundilo nangge, kootusina, ye ngundilo oo ngu kenootoyi, tunootetoni ngu, ariya, ye nguno ingowanggo. Yesus ko ombuweloyi naluni namoko tetoni, ngulo sunggi ngundilo tunootetelo ingowanggo. 30 No hamoo oolengo yeno eteno. Nga naluno ngano oni simoo bale oolootenggoku, ngu ma kumoomukoyingomo, ngu oo ngu bidodo tunootewa. 31 Yo, hamoo, Sambo mela ngu oololo kinitewali. Ene nolo mandene ngu ma kinitewalo ewolo.

Oni Gulado Nga Mandega Ngalo Naluwo Ma Ingoote

(Matiyu 24:36-44)

32 Yesusndo ewolo. Ene oni gulado ngu nalungga ngu, ko sangga ngu ma ingoote. Anutlo Engel oni Sambono oolootenggoku, ngu nguya ma ingootenggo. Enengo nangoni nguya ma ingoote. Kini, Eweyi Anutndo nangge ngu ingoote.

33 Ye ingondale teya, gome sobowooya oliyi! Ndatelo ngulo, ye ma ingootenggo. Nalu ndatelo tunootewa. 34 Ngu ngandilo: oni gula enengo ya yokolo, mela sungosina endeyowelo. Ngulo enengo ko onindo oo sobowooyi, elo, ene ko bayetelo, sungo sungo yunowa. Ene yamako sobosobo oningga nguya ewa. Ge gome oolengo soboneloya ootoo. 35 Ngulo ngu, ye nguya komo gome sobowooyi! Ndatelo ngulo, ye ma ingootenggokulo ngulo, ndawu nalunggano ya sembuli ko ombuwa. Ene suwootetoni ombuwa; ngundi, suwoo kewooloko, bine; ngundi, sengewelo kootoori etoni, bine; ngundi, suwoononggo, bine; ngu ye ma ingootenggo.
13:35Ya sembuli ngu Yesus kootusina ko ombuweloyi, ngulo ewolo.
36 Kinitetoni, ene sodedo ombulo, ye yeyootoni wetololuwanggo. 37 Nondo nga mandega nga, yengo, ko, simoo bale bidodo nguya elo yunooteno. Ngulo ye komo gome sobowooya oliyi! Ewolo.

Copyright information for `RWOKARO