Revelation of John 13

Oliwa Ulungga, Ngundo Nusago Goki Yanggango Nguno Inowolo

Ngu naluno nguno, Oliwa Ulunggaku wendeyi tamako dikatoni, nguno no sono koongeyingomo, Nusago Goki gula ooletoni, no Yon kenowonowo. Nusago Gokingga tunootelo, ngulo tabango kandegula gidembolo elaya oodoni, ko nggamaliyo kande elaya oodoni, nggamaliyo ngu sanganimo gol tomoku bingamiyidodo kande elaya oluwonggori. Ngu Nusago Gokingga ngu tabango ngu bidodomo, ene Anut yumooyinolo mande kootuyisina elo, nguno nakangoyingomu ooloote. Ngu Nusago Gokingga ngu enengo moondeyi ngu, lepod ngundilo, ko keyi ngu beya keyi ngundilo, ko enengo manggowo ngu layon manggowo ngundilo. Oliwa Ulungga ngundo enengo yanggangoni ngu nusago goki ngu nangge inowolo. Enengo yabanimo yetoni bibitetoni, ngu nguya inowolo. Inootoni, ngulo Setanlo yanggangonimo, Nusago Goki ene mete oni simoo bale sobowoowa. Nusago Gokingga ngu tabango gulano ngu, onindo uleweloyimbolo mambu ulungga oluwoku, ngulo ene kuli kumoowolo. Ene tabangomo ngu, ene kuli muleyingomu, ene ataga mambuningga ngu tootelo mete tete. Ene mete tetoni, oni simoo bale mela bidodomo ngu kenolo ngu, ene soluyokolo, ene bingami elo okoolo ene keyowonggori. Oliwa Ulungga ngundo Nusago Goki Ulungga ngu yanggangoni ulungga inootoni ngu, oni simoo bale nguno Oliwano, ko enengo Nusago Gokikuno nguya yambo mande telo, bingamiyali okoolo ewonggori. Oone ngu Nusago Goki ngundilo? Onendo mete me ebe utolo dagayingo? Elo sumoo ewonggori.

Anutndo ngu Nusago Gokingga ngu yokootoni, ngulo ene mete enengo ko teweloyi telo, ngulo ene Anutya yumooyinolo mande kootuyisina biyomi elo, enengo yanggangoni ngu oni etuyelolo oluwolo. Ene ngundilo telo, kombo onibi elaya ko kombo elaya gula (ngundi mooma kabusa bidodo yokolo gula gumi) kinitewa. Nusago Goki ulungga ene ko ngundilo telo, ene manggakelo ngu, Anut yumooyinolo mande kootuyisina elo, Anut oowooyi yeni biyomi yelo, ko Anut enengo endeni oowooyi biyomi elo, ko oni Sambo endemo oolootenggoku nguya mandeye biyomi elo yumooyinowonggori. Yo, Anutndo Nusago Gokingga yokootoni, ngulo ene me yeni ootookootoni, ngundo Kristen oni simoo baleya ebe utolo yulewonggori. Ene ngu yanggangoningga, nguno ngu, ene ko biyomi oolengo telo, oni bidodomo goweye gula gula bidodomo, ko mande bungeye gula gula bidodomo, mela bidodomo oolootenggoku, ngu soboyelowonggori. Oni simoo bale melako ngano oolootenggoku, ngu Yesuslo nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku, ngundo Nusago Gokingga nguno yambo mande tewonggori. Kulimi, Anutndo sambo mela oo bidodo yeyingo naluno nguno, Sipsip Nangoningga onindo uleyi kumooyingongga, ngulo buk nguno oni simoo bale bidodo enengo nowoondoyimo hamoo tewanggoku ngu, oowooye bidodo ngu bukgano nakangoyingomu ooloote. Oni oowooye ngu bukno kini ngu, ene Nusago Gokingga nguno yambo mande tetenggo.

Oni ene sodeyi mande gome ingoweloyi tetoningga ngu, ene komo mande nga gome oolengo ingoni.

10 Anutndo oni gula ya biyomimo yewelo etoni ngu, asa, ngu oningga komo ya biyomimo oluwa. Anutndo oni gula dugebo doongoolo uleni kumoowa etoni ngu, asa, ngu oningga ngu oni sungombo komo dugebo doongoolo uleni kumoowalo ewolo.
Ngundilo nalu biyomi ngu tunootetoningga ngu, Kristen simoo bale ene nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngu gome dowooya, suwoo suwoo ngundiya teyaliyi. Ngundilo ngulo, Kristen oni simoo bale ngundo komo Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango dowoolo, kowuli ingootenggoku ngu koolowootoyi ngu, Yesus ko ombuweloyi nalunimo, ngundo oni oo biyomi eneno tewonggoku, ngu gumi ulungga yunowaku, ngulo sobowootenggo.

Setanlo Ingondudu Eyingo Oni Ebe Ganagana Ngu Ene Nusago Goki Ngulo Kingo Sulena Oni Tewolo

11 Ngu naluno nguno, no Nusago Goki Kootu gula mela newendemonggo tunootelo ooletoni kenowonowo. Ene nggamaliyo elayadodo, ngu Sipsip nangoni nggamaliyo ngundilo, ko enengo mandeni ngu Oliwa Ulunggalo mandeni eteku ngundilo. 12 Ngu Nusago Goki Kootungga ngu, ene Koletelo Nusago Gokingga ngulo yanggangoningga, ngu bidodo oolengo Kootungga ngu yolo inootoni, ngu mela bidodomonggo simoo bale bidodomo yoyeni, Koletelo Nusago Gokingga nguno yambo mande tewonggori. Ngu Koletelo Nusago Gokingga ngu tabango gulano, onindo uleweloyimbolo mambu ulungga oluwoku, ngulo ene kuli kumoowolo. Ene tabangomo ngu, ene kuli muleyingomu, ene ataga mambuningga ngu tootelo mete tetoni, nguno oni simoo baledo yambo mande tewonggori. 13 Nusago Goki Kootungga, ngundo ene damoni sungo gula onindo ma teweloyi ngu tewonggori. Ene simoo bale doongeyimo sambononggo de soludodo ngu yetoni, ngu melako ngano solelo ombuwolo. 14 Nusago Goki Kootungga, ngundo Koleteloga ngu doongeyimo, ene onindo oo ma teweloyi ngu guladilo guladilo telo, ngunonggo oni simoo bale mela bidodomo ganaganayelowonggori. Ganaganayelootoni, ngulo simoo bale Nusago Koleteloga ngu gaboyi digi de oobo ngu telo, ngulo oowooyi bingami okooweloyimbolo tewonggori. Ene ngundilo tetoyi, ndadilo ngulo, ngu Nusago Koleteloga ngu, ene tabangomo dugebo kuli doongoolo wesowooyingomu, ene ataga ko keda oolootelo ewolo. 15 Anutndo Nusago Goki Kootungga ngu yokootoni, ene mete Nusago Goki Koleteloga, ngulo gaboyiga nguno yukani yetoni, ngulo ene gaboyi yeni yanggangododo teyinolo, keda ootookoowolo. Nusago Goki Koleteloga ngulo gaboyiga keda ootookoolo, ngulo ene mete mande mande elo ingowolo. Ngundilo telo, oni eneno yambo ma tetenggoku, ngu yuleni kumoowonggori.

16 Ngu Nusago Goki Gaboyi ngundo tetoni, enengo sunggi gula oni simoo bale bidodo, kandeye koondosina ngundi kembayemo nguno yewa. Yo, oni simoo bale oowooyedodomu ko oowooyedodomu kini; sitoyiyedodomu, owoolongo onidodo, oni enengombo enengo goweyi sobowoolo oolootenggoku, ko kingo sulena oni nguya, ngu bidodomonggo komo enengo sunggiyega ngu yetenggo. 17 Ngulo ngu, oni ene ngu sunggiga ngu Koletelo Nusago Gokingga ngulo oowooyi sunggidodo ngu. Ariya, oni ngu sunggiga ngu kini ngu, ene oo uliyoweloyi ko oo uliyolo beye yoweloyi koyi ngu ma tewanggo. 18 Noole komo ngulo ingondudu gome tewato. Oni ene ingoyingododo ngu, ene komo Nusago Kokingga ngulo sunggiga, ngu gome kandangeya ingoyi. Ngungga ngu, Koletelo Nusago Goki ngulo sunggi ko onilo sunggi, nguya ngu. Ngu sunggiga ngu ngandilo 666.

Copyright information for `RWOKARO