aAyisaya 49:18; 45:23

Romans 14

Noole Kristen Oni Doboonayimbolo Damoni Ma Wilikolo Kenowato

Oni ene newendemo hamoo teyingo ngu yanggango kini, ngundilo oni ngu, ye yoyoya, Kristen oni simoo baleno ombuya gooboongooyi. Ye ene newende yanggango inoweloyimbolo mande gome ngu eneno etoyiga, gome ingoni. Ye mande oowooyingga nangge bulibali eneno ma ewelo. Ene oni gula newendemo hamoo ngu yanggango teteku ngu, ene oo bidodo nemukoote. Ene oni gula newendemo hamoo ngu yanggango kini, ngu ene nusago loogu telo, ma nelo, ene oowali gidalega nangge nete. Oni ene oo bidodo bulibali neteku, ngundo oni nusago oo ma neteku nguya nowoondoye biyomi ma ingowelo. Ngundilo nangge, oni nusago ma neteku nguya biyomi elo ma ingowelo. Ene oo bidodo bulibali neteku, ngulo ene kootuyisina mande ma elo yumooyinowelo. Ndatelo ngulo, Anutndo ngu oningga nguya kuli yowolo. Ge oni gulalo ko oni ngulo koni ma wilikolo ewelo. Ndatelo ngulo, ene enengo sobosobo oningga, ngundo nangge enengo ko oningga ngu wilikolo kenolo ewa. Enengo koni metemi, ngundi, biyomi, bine? Elo wilikowa. Ene hamoo yanggango dikalo, ko tetoni ngu, Oo Bidodo Sembuli ngundo ene mete yeni, yanggango oolengo dikawa.

Oni gulado Anut doongeyimo, nalu gula ingootoni, kundingiyi nalu ulungga, nalu gidalega dagayeloote. Anut doongeyimo, oni gulado nalu bidodo ngu nalu gulanangge ngundilo Anut bingami okooweloyi ingoote. Oni bidodo enengo nowoondoyemo Anutndo ingondudu yunoyingongga, ngu nangge ingonduduyemo yanggango teya oliyi. Oni ene nalu gula ingootoni, nalu gidalega koleteyingo tetoni ngu, ngu oningga ngu, Oo Bidodo Sembuliga ngulo ingoote. Ngundilo nangge, oni ene oo bidodo netekungga ngu, ene Oo Bidodo Sembuli nguno esetelo nete. Yo, oni gulado ene oo bulibali ma neteku ngulo ene Oo Bidodo Sembuli nguno nguya Anutno esetete.

Noole keda oluweloyi, ko, kumooweloyi ngu noolengomu kini. Noole keda oluwato, bine, ngundi, kumoowato, bine, ngu Oo Bidodo Sembuli Sembunaye nguno nangge ooloote. Keda oluweloyi, ko, kumooweloyimbolo nguya, ngulo damoni ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunaye ngulo bingami elo okooweloyi. Ngundilo ngulo, Kristus Yesus kumoolo, ko, keda ootookooyingo, ene ngunonggo ngu, oni keda oolootenggoku, ko, oni kumooyingomu nguya ngulo Sembuli oolengo ooloote.

10 Ndatelo ngulo, ye Kristen dobooye ootootoni, wilikolo, kenowelo mande biyomi ene goweyi sanggawelo ma ewelo. Ye dobooye yumooyinolo kootuyisina mande ma ewelo. Ndatelo ngulo, ye ingootenggo. Kootusina, noolengo bidodo Anut doongeyimo dikatooye, enengombo mande damoninayi wilikoyelowa. 11 Oo Bidodo Sembuli Anut ngulo mandeno ngandilo ete.

No keda ootoolo, ngunonggo hamoo oolengo eteno. Oni bidodo nono boodoo oondookelo, nono yambo mande tewanggo. Oni bidodo manggoyemonggo, no oowoone Anut ngu yootunolo ewanggolo ewolo. a 
12 Ngundilo ngulo, noolengomo noolengomo Anut doongeyimo dikalo, noolengo damoninayi telo, endeyowootoku, ngu yootunolo, Anutno ewato.

Noole Kristen Doboonayi Yombuliyowelo Oo Gula Ma Tewato

13 Ngundilo ngulo, noole Kristen oni doboogulinayi ingonduduye ma wilikoyelowato. Ndatelo ngulo, ngu Anutlo koni. Noolengo ingondudunayi ngu komo ngundiya dowoomomooni. Ye oo biyomi gula telo, ngundo Kristen dobooye, ngulo newendemo hamoo teyingo ngu, ma yombuliyelowelo. Ngundilo telo ngu, asa, ye nguya mbumbuwa tewanggo. 14 No ingooteno. No Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, Yesus Kristus, nguno nowoondone yetoowe, ngundo etunelootoni, oowali enengombo biyomi ma yewa. Oni gula newendemo ene oowali gulalo loogu tewelo ingooteku ngu, ngu oningga ngundo loogu tewoku, ngu nangge keyoni. 15 Ngu ngandilo. Gedo oo neteku, ngundo dobooge newende yombuliyooteku, asa, ge nguno ingooteku, ge nowoondoge ebe ino ino teweloyi mande damoni, nguno ma ooloote. Ndatelo ngulo, Kristus Yesusndo ngu doboogega ngu yowelo, ene kuli kumoowolo. Ngundilo ngulo, gengo oowali ngundo dobooge ma yombuliyowelo. 16 Yengo oo gome ingolo oodoni, ngulo onindo ngu oo nguya mandeni biyomi ma ewanggo. 17 Anutndo noole Kristen oni ene oowali, sono oo neweloyi nguno ma ingondudu tewelo. Kini, Anutlo damoni ngundo enengo simoo bale soboyelooteku, nguno noole nowoondonayi imakeyingo, gome nenengo endeyoweloyi, ko, oni oni teweloyi nguya Yuka Kundingiyi ngunonggo ombulo, noole hoolooweloyimbolo ingoote. 18 Oni ene Kristus Yesuslo ko oni telo, ngulo koni telo, endeyowaku ngu, asa, Anutndo ngulo gome ingowa. Oni simoo baledo nguya, oni gome oolengolo ewanggo.

19 Ngundilo ngulo, nalu bidodomo, noole sumange, ayibi mande oo ngulo damonimo, noole komo ebe hooloowe hooloowe telo, nowoondonayi gulanangge yelo, doboogulinayimboya goboolo oluwato. Nalu bidodomo, ye Kristen dobooguliye nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango yunoyi. 20 Ge oowali gidalegalo gome ingolo ngu, Anutlo koni ngu ma yombuliyowelo. Hamoo, oo bidodo ngu oo neweloyi. Ene ye oni gidalega oowalino yoyeyi, mbumbuwa telo, nguno ma wenonowelo. Ngundilo ngulo, dobooge oo ma neteku ngu, asa, ye nguya loogu teyi. 21 Ye Kristen dobooguliye nowoondoyemo hamoo ngu ma yombuliyowelo. Ngulo ngu, dobooye nusago songgiwi Wayin, ma netenggoku, nguno ye nguya loogu teyi. Ngundilo telo nguno, mande damoni metemi tewanggo. 22 Gengo nowoondogemo hamoo teyingo ngu yalingo Anutya nangge. Oni ene oo gula ingootoni, oo gome elo newende, ngulo ingooteku, ooga ngundo newende kowuli ma inootoni ngu, asa, ngu oningga ngu, ene mete oni oni tewa. 23 Ene oni gula newendemonggo bulibali ingolo, ngunonggo oowali gula loogu teyingo, ngu newaku ngu, asa, ene Anut doongeyimo, mbumbuwa tewa. Ndatelo ngulo, enengo newendemo hamoo teyingo, ngu nenengo kini.

Copyright information for `RWOKARO