Romans 16

Polndo Kristen Dobooguliyi Kambayelowolo

Noolengo Kristen kuwoonayi Pibi ngu, ene Kristen bale gome. Enendo ngu Senikiriya endemo Kristen oni simoo bale ngu hoolooweyelolo, ko teteku ngu. Pibi balega ngu Anutno newendemo hamoo teyingo ngu, ye Kristen onindo Oo Bidodo Sembuli oowooyimo, sobowooya kawararangoyi. Ene oo gulalo wenonootoningga ngu, ye komo hoolooweya, oo ngu inoyi. Ndatelo ngulo, ene suwoo suwoo no hooloowenelolo, ko, simoo bale oowooyingga nguya hoolooweyelowolo.

Prisila nguya kameyi Akuwila elambalisa ngu noya Kristus Yesuslo koni goboolo tewooto. Ngundilo ngulo, ngu no dobooguline. Nowoondoyali hamoo teyingo, ngu yanggango. Ngundilo ngulo, ngu elayaga ngu, no hooloowenelolo, ene nguya kumoowelo meyewoli. Ngundilo ngulo, nondo oni oni ulungga telo, enengo eseteteno. Ngu nondo nangge, elayaga nguya ese ma teteno. Kini, oni sowe sungomo, Kristen onindo nguya elambalisa ngulo esetetenggo. Ye Kristen simoo bale enengo yano gooboongoolo yambo mande tetenggoku nguya esetelo kambayelooteno.

Ye nolo esetelo, mande etenoku nga, ngu doboone Epayinitus nguya etoyiga ingoni. Ngu nenengo doboone oolengo. Esiya mela ulungga oolengo nguno, oni simoo bale bidodo nguno oolootenggoku, Epayinitus ngu koletelo Kristen oni tunootewonggori.

Ye Mariya nguya nolo ese ngu inoyi. Ndatelo ngulo, ene ye kewooloyemo nguno ye hoolooweyelowelo ko yanggango tewonggori.

Ye nolo dobooguline Andronikas, dobooyi Yuniyas, nguya ese ngu yunoyi. Ngu elayaga ngu noolengo Yuda oni. Ene noya ya biyomimo goboolo uwootowolo. Ene Aposel oni kewooloyemo ene oowooyali gome metemi. Ngu elayaga nguya ene nododo koletelo, Kristusno nowoondoyali hamoo teyingo oluwoliyo.

Ampliyatus ngu Kristen doboone oolengo. Ngulo nondo enengo gome ingootenoku, ngulo ye nolo ese mande nga nguya inoyi.

Ye Urubanusno nguya, nolo ese mande nga etungootoyiga kenoni. Ene ngu Kristus Yesuslo konimo ngano, ngu noolengo doboonayi. Nolo ese mande nga ngu, Stekis etoyiga ingoni. Ene nguya nolo doboone oolengo.

10 Ye nolo ese mande nga Apeles, nguya inoyi. Ene ngu Kristus Yesus ngu hamoo keyoyingo oni oowooyidodo. Ngundilo nangge, ye nolo ese mande nga Aristobulus, simoongolo nguya, enengo yano oni oolootenggoku nguya, Yesuslo ingolo oolootenggoku, ngu nguya yunootoyiga kenoyi.

11 Ye nolo ese mande nga ngu, Herodiyan oni nguya inoyi. Ene ngu noolengo Yuda oni. Ye nolo ese mande nga ngu, Narasisus simoongolo nguya, enengo yano oni nguya Yesuslo ingolo oolootenggoku, ngudodo yunoyi. Ene ngu Oo Bidodo Sembuli Sembunaye nguno oolootenggo.

12 Ye nolo ese mande nga Trayipina, Trayiposa, ko, Perasis nguya yunoyi. Ngu bale kabusa ngu, ene Oo Bidodo Sembuli Sembunaye ngulo koni ngulo ko yanggango tetenggo.

13 Ye nolo ese mande nga Rupus nguya inoyi. Ene ngu Oo Bidodo Sembuli Sembunaye ngulo ko ulungga oolengo tete. Enengo nemi, ngu no namone ngundilo, ene nguya ese mande inoyi.

14 Ye nolo ese mande nga oni nguya yunoyi. Aristobulus, Prigon, Hemis, Patolobas, Hemas, ko, Kristen dobooguliye eneya oolootenggoku, nguno nguya eyi.

15 Ye nolo ese mande nga oni nguya yunoyi. Pilologus, ko, baleyi Yuliya; Neriyas, nguya kuwooyi Olimbas, ngundo oni simoo bale bidodo Anutlo nowoondoyemo hamoo telo, yeya oolootenggoku, ngu nguya yunoyi.

16 Nalu bidodomo, yambo uleweloyimbolo, Kristen dobooguliye yeyolo ngu, kandeye dowoolo, kambayeloya, oni oni yunoyi. Kristuslo oni simoo bale, goobooyingo bidodomo, ngu bidodo ye ese teyunolo kambayelootenggo.

Oni Gidalegado Kristen Oni Simoo Bale Goobooyingomo Oodoyi Yombuliyelowonggori

17 Ye Kristen konebane, no yeno eteno. Oni gidalegado ombulo, Kristen oni simoo bale ngu tootoongooyelolo, yoyeni, boguwoolo, nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yombuliyootenggoku, ngulo ye gome doongeteya, ingondale teyi! Ngundilo oni ngu, ene mande damoni gidalega Anutlo mandeno ma eteku, ngu elo etuyelootenggo. Ye nguya goboolo ma bibitewelo. 18 Ngundilo oni ngu, ene noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, Kristuslo koni ma tetenggo. Kini, ene enengo goweye ingondudu biyomi ngu nangge keyootenggo. Ngundilo telo, ngunonggo ene mande gome oolengo ngu elo, oni mande damoni biyomi ma ingootenggoku, ngu ganaganayelootenggo. 19 Oni bidodo yengo mande damoni gome Anutlo mande gome ingolo, keyootenggoku ngu ingolo, ene ngulo etoyi, no ingolo, ngulo no oni oni ulungga yengo teteno. Yengo ingonduduye samangawelo mande eteno. Ngundilo ngulo, nondo ngandilo ingootenoku, ngu ye komo oo gome nenengo teweloyi, ngulo damoni nangge teya oliyi. Ye komo oo biyomi gidalega ngulo damoni, ngulo ingonduduye ukingoya, kapengo yeya yokoya, kootu inoyi. Yo, ye komo mande damoni biyomi bidodo ngu yokoya, sungo yowoko oliyi. 20 Anut ngu nowoondoye imakeyingo, sumange, ayibi, ngulo sembuli oolengo. Nalu bodaga nguno ngu, Anutndo Setan wongoolo, oolongooni keyi damonimo uwa. Noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, Yesus Kristuslo sumange, ayibini, ngu yeya olini.

Oni Gidalega Pol Hoolooweyingo, Ngundo Rom Oni Simoo Bale Kambayelowolo

21 Nolo ko goboolo, Timooti, ngundo yengo esetelo kambayeloote. Nolo dobooguline oowooyi ngu Rusiyas, Yeson, ko, Sosipata, ngu noolengo Yuda oni, ene nguya ye kambayelootenggo.

22 No Talitiyas, nondo Pol manggowoomonggo mande yolo, nga so uyi nga nakangooteno. Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, Yesus, ngu oowooyimo, no yeno mande esetelo kambayelooteno.

23 Gayiyas, ngundo nguya ye kambayeloote. Enendo enengo yano gome sobonelowolo. Ene Anutlo oni simoo bale goobooyingo nguya ngundilo soboyelowolo. Erasitas, ngu ende ngalo beye sobowooyingo oni, ko, doboonayi Kuwootas, ngu elayaga nguya yeno esetelo kambayelooteli. 24 Noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, Yesus Kristus, ngulo ayibi, sumangeni, ngu ye bidodoboya olini. Ngu hamoo.

Noole Komo Anut Oowooyi Bingami Elo Okoowato

25 Ariya, noole komo Anutlo oowooyi bingami elo okoolo, oni oni tewato. Anutndo Yesus Kristuslo Mande Keda Mesalango, nondo yeno wesiyolo etenoku, ngu yeni, yanggango yewa. Nga mande kombiteyingongga nga, ngu kulimi kombitelo oluwoku, ene ataga ngu, Anutndo yeni, tunoo oolengo tunootete. Anut sugi sugi oolooteku, ngundo enengo mande nenengo kuli enengo ingondudu eyingo onino etoni, ngulo mandeni nakangowolo. Anutndo enengo mande ngu enengo ingondudu eyingo oni yunoyingo, ngulo damoni ngandilo. Nguno enengo mande, damoni oololo, oni simoo bale bidodo melako ngano oolootenggoku, ngundo ingoya, nowoondoye hamoo teya, yowoolengoya, ene keyoyi elo ingootelo ewolo. 27 Anut enengombo nangge ingondudunidodo. Ngundilo ngulo, Yesus Kristus oowooyi, suwoo suwoo dulidalidodo oluwa. Ngulo noole komo enengo oowooyi bingami elo okoololuwato. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWOKARO