1 Corinthians 10

Noore Towootowoono Soreweroyi, Nguro Ingonda Tewato

Ye dobookurine, nondo ngu ye komo ingoyi, ero eteno. Iserel oni Igip mera yokoyingo, nguno noorengo osi sambanani ngu, ene goboore newendemo oodoyi, goboore ngundo oore etuyeroyingo. Ene bidodo Mosesya keyembo yade yade oorowutoyi, wendeyi kewooro usowootoni, gide gide tetoni, nguwoore urooreyingo. Yo, oo ngu oni etuyerooteku ngu Mosesro keyimo oni. Ngu oni ngu bidodo Moses keyoro, goboore newendekuri yade oororo, ko, wendeyino nguya, sono kundingiyi ngu yoyingo. Ene bidodo Anutro Yukambo oowaringga sambononggo yunoyingongga, ngu neyingo. Ene bidodo enengo Yukambo sonongga diginonggo yunoyingongga, ngu neroriyingo. Anut enengombo digi newendemonggo sonongga ngu yeni tunooteyingo. Ngu digiga ngu, Krayis. (Ngundiro nangge, Krayisdo ngu hoorooweyeroote). Ene Anutdo ngu oni nguro muriye biyomi nguro ma ingootoni, nguro oniku kingo merako oruwonggoku, nguno oni oowooyingga kumoomukoyingo.

Yo, ene kuri kumooyingo ngu, ndawugaro nguro, ene oo biyomi ngu kuri kenomayingoyingo. Ngu bidodo gabogaboyi ngundiro tunooteyingo, nguno noore kenoro ingoro, noore oo biyomi nguro ma hahangero koyi tewato. Ene osi sambanani kewooroyemo oni gidaregado, godange anut nguro murini keyoyingo. Ye komo godange anut nguro murini ngu ma keyowero. Anutro mande ngundo eneya ngandiro nakangoyingo.

Oni simoo bare ene bibitero, oowari sono nguya newero yokoro, ene ootoogero, yambo kunoburo tero, nguno sebobarese muri biyomi nguya teyingo. Eyingo. (Eksodas /Kisim Bek 32:6)
Ene kewooroyemo oni gidaregado kuri sebobarese muri biyomi teyingo, ngundiro nguro, oni simoo bare urungga oorengo (23,000) kumooyingo. Noore ngundiro muri biyomi, ngu komo ma keyoro tewato. Kuri oni gidarega ene kewooroyemonggo, Anut towoongoro, weti mbumbuwa oowooyingga tetoyi, nguro Anutdo gumi yunoro, sire yeni tunootero, ngundo yokitoni, kumooyingo. Ngundiro nangge, noore nguya Anut towootowoongoro, weti mbumbuwa tetooye, ene nguro gumi yunowa, bine, ngundi kini. 10 Kurimi oni gidarega, ene kewooroyemonggo Anutya sanggiri mande ero boguboguwootoyi, nguro Engel onindo ngu oniku yureweroyimboro omburo, yudoyi kumooyingo. Ngundiro nangge, ye Anutya sanggiri mande mande ero ma boguboguwoowero.

11 Nga oo nga bidodo eneno kuri tunooteyingo, ngu oo gabogaboyi nangge, nguno noore kenowato. Nga mandega nga ngu, Anutro mandeno nakangoyingo, ngu noore etuyerooteku, nguno osi sambananimboro muriye biyomi, ngu ma keyowato. Ndadiro nguro, noore naru kini teweroyi namoko tetoni, nguno oorooteto. 12 Nguro ngu, oni enengomboro ingoya nguno yanggango dikaya, ene komo ingonda teyi! Ene yanggango ma dikaro ngu, ene mbumbuwano sorewa. 13 Towootowoo ngu kuri yeno tunootewoku ngu, ngu guradiro kini. Ngu towootowoo ngundiro, ngundo oni bidodomo tunootete. Ene Anutdo sumange teyunoro, newende hamoo oorengo yunooteku, nguro ngu towootowoo gura omburo, ngundo noorengo yanggangonani ngu ma dagaro, ureni uwa. Kini, ene towootowoo yeno tunootetoni ngu, Anutdo ye hoorooweyerowero oore yeni tunootetoni, ye towootowoo nguno yanggango dikawanggo.

Noore Anut Ko Yuka Biyomi Nguya Ma Keyowato

14 Nguro ngu, ye noro dobookurine oorengo, ye komo godange anut nguno yemboongeweroyi muringga, ngu kootu inoya sayi! 15 Ye ingonduduyedodo nguro, no yeno eteno. Yengombo komo noro mandene nga wirikoya ingoyi. 16 Nga Wayin tobaga nga ngu noorendo nero ngu, noore komo Krayisro sidu darowo yunowoku, ngundo noorengo weti mbumbuwa andangeyunootoni, nguro Anutno esosootero ingooteto. Noorendo oomanongoyingongga nga nero ngu, noore komo Krayisro goweyi nguya gobooro yowuruwooteto. Noore ngundiro tero, ngunonggo noore oni etuyerootetoku ngu, noore Krayisro nowoondonani hamoo tero, eneya yowuruwooteto. 17 Nguro ngu, noore gowenani guradiro guradiro, ene noore oomanongoyingo guranangge ngu netetoku, nguro noore Krayisya gowenani guranangge tunooteteto.

18 Ye Iserel oniro muriye ingoyi. Oni ene Anutno wooro yero, nguro ooyi nero ngu, ene ngu nomboga nguno Anutya yowuruwooyingo. 19 Nondo ndawu oogaro eteno? Godange anut ngu, Anut hamoo bine, ngundi godange anutno wooro yeyingo nguro oowari ngu yanggango, bine? Kini, no ngundiro ma eyingo. 20 Kini, no ngandiro eteno. Oni sowe gidaregado hamoo oono wooro yetenggoku ngu, ene oombooro biyomimo wooro yetenggo. Ene Anut hamoo nguno wooro ma yetenggo. Nguro ye nguya oombooro biyomi nguno ma yowuruwoowero, ero ingooteno. 21 Ye Anut Oo Bidodo Simburi nguro tobano sono nero, ngunonggo oombooro biyomimboro tobano sono nguya neweroyi nguya ereremo kini. Ngundiro nangge, ye Anut Oo Bidodo Simburi nguro oowari nero, ko oombooro biyomimo wooro yeyingo nguro oowari nguya yowuruwooro neweroyi, ereremo kini, ero ingooteno. 22 Noore bine, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro newende yeyi, nooreya sanggisanggiri teni, ero tetenggo, bine? Noorengo yanggangonani, ngundo enengo yanggangoni ngu dagateto, bine? Hamoo oorengo kini.

Suwooyi Sano Noore Anutro Bingami Okoororuwato

23 Ngu oni gidarega ngundo etenggo. Oo bidodo noore mete tewato, etenggo. Ene oo gidarega ngundo Kristen oni hoorooweyeroro, nowoondoye yanggango ma teyunowa. 24 Oni gurado, enengo nangge gome oruweroyimboro, ma ingowero. Kini, ene komo oni gidaregaro ingondudu teyi.

25 Oo nusako Situwa yanonggo uriyoro, yoro mayetenggoku, ngu mete neyi. Yengo ingondudu urungga ingoyingo tegedodo tero, sumoo sumoo ma ewero. 26 Anutro mandeno ngandiro ete.

Nga meranggano ngano, ko oo bidodo merako ngano oorootenggoku ngu, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguromu nangge, ero eyingo. (Sam 24:1)
27 Ene oni gura Anutro newendemo hamoo kini, ngundo yeya oowari newero, ye negoyerootoyiga ngu, ye mete eneya ooroya, ndawu oowaringga yengo yeteku, ngu bidodo nemukoyi. Ye oowari nguro ingoyingo tegedodo tero, sumoo sumoo ma ewero. 28 Ene oni gurado yeno ero, nga nusako songgiwiga nga ngu, godange anutno wooro yeyingomu, etoningga ngu, asa, ye komo ma newero. Ndadiro nguro, ngu oningga ko ye nguya kuri ingootenggo. Nga oowaringga nga, onindo ngu godange anutno yemboongeyingo, ero ingootenggo. Ngu oni, nguro ingoyingoni tegedodo teweroyi, ngundiro nguro, ye komo oowari ma newero. 29 Nondo yengo ingoyingoye tegedodo teweroyi, nguro ma eteno. Kini, nondo oni songo guraga nguro ingoyingoni tegedodo teweroyi, nguro eteno. Ndadiro tero, oni gidaregado nondo murine tetenoku ngu, enengo ingonduduyemonggo wirikootenggo? Kini. 30 Ene no Anutno esosootero, oo ngu newano. Ndawugaro oni gurado nondo oo tewonoku, nguro kootunesina mande biyomi ewa? Ngu muri nenengo kini.

31 Ene ye oo nero sono nero, nguno oo tetenggoku, ngu bidodomo, ye Anutro oowooyi bingami duridarinidodo teyinoyi. 32 Ye komo Yuda oni, oni sowe gidarega, ko Kristen oni simoo bare nguya nowoondoye ma yeyi, ene buribari ingoro, ene weti mbumbuwano sorewanggo. 33 Oo bidodomo no ko tetenoku, ngu oni bidodo, noro murine, nguro gome ingoyi, ero teteno. No nenengo yomosinerowero kongga ma teteno. Kini, no oni bidodo yomosiyerowero ko tetenoku, nguno Anutdo ene ko yoyowa. Yo, ye noro murine ngu keyootoyi, nondo Krayisro murini keyootenoku, ngandiya teyi!

Copyright information for `RWORAWA