1 Corinthians 11

Baredo Tabaye Doobengoweroyi, Nguro Murini

Ye suwooyi sano noro ingondudune ingoro, mandene ero yunowonoku, ngu gome yoro dowooro keyootenggo. Ngundiro nguro, no yengo oowooye bingamiye, ero okooteno.

Ene nondo ye nga mandega nga ingoyi, ero ingooteno. Oni bidodoboro tabangoye ngu Krayis; baredoro tabangoye ngu enengo kamesumooye; Krayisro tabango ngu Anut. Simoondo tabaye doobengoro ngunonggo yemboongewero, ngundi, Anutro mande wesiyoro ero ngu, asa, enengo Urungga Anutro bingami ma okooro etenggo. Ngundiro nangge, bare gurado enengo tabango ma doobengoro, ene yowuru yano yemboongewero, ngundi, Anutro mande wesiyoro ewaku ngu, ngundo enengo kameyi oyimo inoyingo. Ene tabango uyi toongooyingo ngundiro oyimododo tewa.
(Ye Korind yengo muriyemo ngu baredo yowuru yano uro, bibiteteku ngu kameyi newendemo oorooteku oni gidarega etuyerooteku, nguro ene tabango dobengooni).
Ene bare tabango ma doobengoyingo ngu, asa, ene komo tabango uyi ngu toongootoningga ootuteni. Ene barega ngu enengo uyi toongootoni, ootuteweroyi, nguro oyimongootoningga ngu, ene komo tabango doobengoni. Simoondo ngu ene tabango ma doobengowa. Ndadiro nguro, simoo ngu Anut kirarongo, ngu Anutro duridarini. Bare ngu enengo kameyimboro duridarini, nguro ene tabango doobengowa.

Yo, Anutdo simoo yeyingo ngu, bare goweyi gumimbo ma yeyingo. Kini, bare ngu simoo goweyi gumimbo yeyingo. Anutdo bare yero nguro ingoro, simoondo hoorooweni, ero simoo ma yeyingo. Kini, Anutdo simoo yero, nguro ingoro, ene baredo simoo hoorooweni, ero yeyingo. 10 Ngundiro nguro, bare ngu ene komo tabangomo sunggi yero tabango doobengoro, oni simoo bare etuyerooteku, ngu ene kameyi newendemo ooroote. Ngu muringga nguno ngu, Sambono Engel, onindo nguya sunggiga ngu kenoro ingowanggo.

11 Ene Urungga Oo Bidodo Simburi Yisas, nguro murinimo ngu, baredo simoo hooroowero oodoni, ko simoondo bare hooroowero oruwa. 12 Kurimi, Anutdo bare ngu simoononggo yeyingo. Ene ataga ngu, simoo ngu barenonggo tunootetenggo. Ene oo ngu bidodo Anut Oo Bidodo Simburiga, ngunonggo tunootete.

13 Yengombo nga mandega nga wirikoyi. Ene baredo tabango ma doobengoro Anutno yemboongero etoni, ngu muri metemi, bine? 14 Noore oni simoo bare ngaro murinani ngu, oni enengombo ye etuyerooteku, ngu ngandiro: Oni ene uyi soroyi, ngu gome nenengo kini. 15 Ene bare uyi soroyingga ngu, enengo duridarini gome oorengo. Ndadiro nguro? Anutdo tabango uyi soroyi inootoni, ngundo tabango doobengoni, ero inoyingo. 16 Ene oni gurado baredo tabaye doobengoweroyi mande nga gumi ewero ero ngu, ene ingoni. Noore Anutro Kristen simoo bareno nguya muri gura kini, nga muringga nga nangge.

Ye Anut Ingonduduwooro Oowari Nero Ngu, Ye Muri Nenengo Ma Tetenggo

17 Asa, no mamana mande ye yunowero tetenoku nga, ene nondo yengo oowooye bingamiye, ma ero okoowano. Ndadiro nguro, yengo yowuruno yambo mande kundingiyi tetenggoku, nguno muri gome nenengo ma tunootete. Kini, ye muri biyomi ngu tetenggo. 18 Koretero, no nguro ewero. Ye Kristen yowuruno, ye usowooro wata songo songo tetenggo. No mande ngundiro ingowonoku, ngu mande gumi hamoo ko gumi hamoo kini, bine. 19 Yo, hamoo, oni ene muri nenengo keyootenggoku, ngundo oni muri biyomi tetenggoku nguya gobooro ma yowuruwooro oruwero. Ndadiro nguro, ene komo songo tunoo ootooya, ngunonggo muri nenengo ngu dobookuriye etuyeroyi. 20 Ye yowuruwootenggoku naruno, ye bidodo oowari nero, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunanimboro ingondudu teweroyimboro, ye Anutno hamoo ma ingootenggo. Kini, ye bidodo songo songo sodedomangge yengo oowari yoya neyi. Ngundiro nguro, gura ene oodoro kumooro oodoni, gurado ngu ene Wayin sonoyi gome gome nero, nguro wenonoro oorootenggo. Yengo muriye ngu nenengo kini. 22 Ye bine, yengo yaye kini, ye nguno oowari sono oo ngu neweroyi ngu kini, bine? Ngundi ye bine, ingootenggoku, Anutro oni simoo bare ene oo kini, ngu yendo oyimo ma yunowanggo? Nondo ndadiro ewano? Nondo oo nguro ye oowooye bingami, eya okoowe? Kini, ngu oo nguro nondo ye oowooye bingamiye, ma ero okoowano. Hamoo oorengo kini!

Oo Bidodo Simburi Yisas, Ngundo Oowari Kundingiyi Ngu Yunoyingo

23 Nga mandega nga ye kuri yunowonoku ngu, nondo Oo Bidodo Simburiga, ngunonggo yoro ye yunowono. Ngu mandega ngu ngandiro: suwoono Yudasdo Yisas mundi oni kandeyemo yeyingo. Ngu suwoonggano nguno, Oo Bidodo Simburi Yisas, ngundo oomanongoyingo yoro dowooro, Anutno esosootero, oosowooro eyingo. Nga ooga nga ngu, nenengo gowene. Nondo ye hoorooweyeroyingo yunooteno. Ye ngundiro tero ngu, ye komo noro ingondudu teroruwanggo, eyingo. 25 Oowari nemukoro, asa, Wayin sono tobagaku yoro dowooro eyingo. Nga tobaga nga ngu, Anutya sunggi mande keta ero noro sidu darone ngundo gosiyooteno. Ye suwooyi sano ngandiya neya ngu, ye komo noro ingondudu teroruwanggo. Eyingo. 26 Ngu ngandiro: ye suwooyi sano nga oomanongoyingongga nga nero, ko nga tobaga ngano sono nero, Oo Bidodo Simburi Simbunani kumooyingo, nguro mandeni ero wesiyoro ingoro eroruwanggo. Ye ngundiro nangge tero, soweyoro yade oororo, ene ombuweroyi narunggano, nguno nangge wenga kinitewa.

Anut Oo Bidodo Simburi, Nguro Oowari Yomburiyoro Ngu, Ene Gumi Ogingododo

27 Asa, oni gura enengo ingonduduni ma yomosiyoro, ene ngunonggo oomanongoyingo nga nero, ngunonggo sono tobaga nga kingo yoro nero ngu, ene Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas, ngundo enengo kumooyingo, nguro ingondudu ma tero ngunonggo neteku, asa, ene weti mbumbuwadodo tete. 28 Oni ene komo enengo newende gome wirikoya ingoya yomosiyoya ngu, asa, ene mete oomanongoyingo nga neya, sono nguya nga tobagano ngano neni. 29 Ndadiro nguro, oni ene oo neweroyi naruno, oni ene oomanongoyingo ngu sono tobaga nguya nero, nguno ene Yisas Oo Bidodo Simburi, nguro goweyi, sidudaroni noorengo yunoyingo nguro ma ingoro neteku ngu, asa, nguno ngu, Anut ene kowuri inowa. 30 Ngu muringgano nguno nangge, simoo bare oowooyingga ye kewooroyemo nguno yanggangoye kini, ene sayidodo tero, oni oowooyingga kuri kumoomukowonggo. 31 Ene noorengombo nowoondonani koretero gome wirikoro yomosiyoro ngu, asa, ngu naruno, Yisas noorengo kumooyingo ngu ingoro, noore sono oowari nguya newatoku ngu, nooreno biyomi gura ma tunootewa. 32 Ene Oo Bidodo Simburi, ngundo noorengo murinani wirikoro, noorengo weti gumi biyomi, nguro mamanayerorooteku ngu, noore yooneneyeroote. Ndawugaro nguro, naru wengamo nguno, noore weti mbumbuwadodo oni nguya ma oonootewato.

33 Asa, ye Kristen konebane, ye Yisas nguro oowari kundingiyi ngu newero yowuruwooro ngu, asa, ye komo dobookuriye soboyeroyi. 34 Ene oni gura oodoro kumooya ngu, ene komo enengo yano oowari neni. Kinitetoni ngu, yengo yowuru ngundo yomburiyerowa. Asa, no mande gumi ooroote. Ene kootuyisina, nondo yeno mayero, nguno oo gidareboro mande ero yomosiyoro yunowano.

Copyright information for `RWORAWA