1 Corinthians 14

Yuka Kundingiyimboro Oo Duwoo Ombute

Ye komo yanggango yeya oni simoo bareno nowoondoyi teweroyi muringga, ngu yoya teyi. Ngundiya teya, ngunonggo yengo nowoondoye ngu Yuka Kundingiyimboro mande murini kingo duwoo yoweroyi, nguro nowoondoye bidodo hahangeya oriyi. Ene kingo duwoo yoweroyi oo koreteyingo, ngu Anutro ingonduduni wesiyoro eweroyiga, nguro koyi yanggango teweroyi. Yo, Yuka kundingiyimbo mande gura oni gurano inootoni, ene ngunonggo mande eteku, ngu oni songomo ma ero, ene Anutno mande ete. Nguro ngu, oni gurado enengo mandeni ngu ma ingootenggo. Yuka kundingiyimboro yanggangoni, ngunonggo ene mande kuri kombiteyingo oruwoku, ngu ete. Ene oni Anutro mande ero, wesiyoro etuyerooteku oningga, nguro mandeni, ngundo oni nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yeni yanggango yete. Mande ngundo oni nowoondoye yoyeni, gome oni oni tero, nowoondoye yeni imakero oorootenggo. Oni ene Yuka Kundingiyimonggo bungeyi gurano mande eteku, ngu oni songo ma ingootenggoku mandega, ngundo enengo newende yeni yanggango yete. Ene oni Anutro ingonduduni wesiyoro eteku, ngundo Anutro oni simoo bare yoyeni, yanggango yetenggo. Nondo yeya ngandiro ingooteno. Nondo ye bidodo Yukambo mande bungeyi yunooteku, ngunonggo mande eyi, ero nguro ingooteno. Ene Anutro ingonduduni wesiyoro etuyeroweroyi kongga ngu, nondo ye komo ngu teyi, ero nguro gome ingooteno. Oni ene mande bungeyi gurano mande ero, ene mandega ngu ma yowoorengowaku ngu, asa, Kristen oni simoo bare mande, nguno yanggango ma yowanggo. Ene Yuka Kundingiyimbo mande bungeyi yunooteku, nguno Anutro mande wesiyoro etoni, oni gurado Anutro mandega nguro muri yowoorengoro ewaku, ngu gome. Ene oni Anutro ingonduduni yootunoro eteku oningga, ngundo Yukambo mande bungeyi gura inootoni eteku, ngu dagayeroote. Ye Kristen dobookurine, ene no yeno oororo, Yuka Kundingiyimbo mande bungeyi guranonggo mande ewanoku, nguno Anutro murini mande keta ngu ma etuyeroro, ingoyingododo teweroyi, ko oo gura gura nguya, ma etuyerowanoku ngu, ndawu oogano, ye hoorooweyerowano? No ye ma hoorooweyeroyingo.

Sumbi oobo yambo ureweroyi ngu oni bungeye kini, ene onindo mete uwooweroyi. Ngundiro oo ngundo ngguyi nenengo ma utoni ngu, asa, ndadiro tero, noore oo dogi, woonggu nguro ngguyi nenengo oorengo ingowato? Noore nenengo ma tewato. Giramu utoro sawawa nenengo ma utoyi ngu, onendo me idi sangga tero yomosiyowa? Ngu metemi kini. Ye nguya ngundiro nangge, mande bungeyi songo gura oni ma ingootenggoku, ngunonggo Anutro mandeni wesiyoro ewanggoku ngu, ndadiro tero, mandega nguro muri gome nenengo oorengo ingowanggo? Kini, gengo mandegega ngu kingo ngguyi nangge. 10 Ngu hamoo, mande bungeyi gura gura mera nga bidodomo oorootenggo. Mande ngu bidodo murinidodo ooroote. 11 Asa, no oni guraro mandeningga eteku, nguro muri ma ingootoowe ngu, ene mandeni gura eteno, ero ingowa. Nguro no nguya ingowano. Nga oningga nga ngu, ende gura oni ngundi mera gura oni, ero ingowano. 12 Ye nguya ngundiro nangge. Ye Yuka Kundingiyi, nguro oo kingo duwoo yoweroyiga, nguro hahangero ingootenggoku, nguno ngu, ye komo Yuka Kundingiyi sumoo inootoyi, ye kingo oo duwoo ngu yunootoni, ngundo Kristen oni simoo bare ngu hoorooweyerootoyi, nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango tunootewanggo.

13 Ngundiro nguro, oni gura Yuka Kundingiyimbo mande bungeyi songo inootoni, eteku ngu, ene komo Anutno yemboongetoni ngu, Anutdo yanggango inootoni, ene ngunonggo mande ngu yowoorengoro, muri nenengo wesiyoro ewa. 14 No Yuka Kundingiyi mande bungeyi guraro Anutno yemboongewanoku ngu, noro nowoondone, ngundo yemboongeteku ngu, ene noro ingondudune, ngundo ndadiro nowoondonemo eteku, ngu ma ingoote. 15 Ngundiro nguro, no ndadiro tewano? Noro nowoondonemonggo yemboongetoni ngu, komo ingondudune nguya yemboongewa. Noro nowoondonemonggo yambo udoni ngu, komo ingondudune nguya yambo urewa. 16 Ndawu narunggano, gengo Yuka Kundingiyi ngundo mandega, nguno nangge Anutno esosootetoni, oni gurado ngu mandega gedo Anutno esosootewoku, ngu ingoro ngu, ndadiro tero, enendo hamoo ero ewa? Ene ereremo kini. Ndadiro nguro, gedo mande bungeyingga eteku ngu, ene ma ingoyingo. 17 Gedo Yukambo mande Anutno esosooteteku ngu mete, ene oni guraga, nguro newende ngu, gedo yanggango ma teyinoyingo. 18 Nondo ye bidodo dagayeroro, Yuka Kundingiyimonggo mande bungeyi gura gurano mande eteno. Nguro, no Anutno esosooteteno. 19 Ene Kristen oni simoo barero yowuruno ngu, no mande bungoo bodaga nangge ewero ingondudu tero oorootenoku, nguno oni gidarega etuyerootoowe, oni gome ingootenggo. Yo, oni mande bungeyi ingootenggoku, nguno mande ootuwoo etenoku, ngundo bungeyi gurano mande piru simoo bare ma ingootenggokuno etenoku, ngu dagate.

20 Ye Kristen dobookurine, yengo ingonduduyemonggo simooye bobodi nguro ingondudu, ngundiro ma ingoro oruwero. Kini, yengo ingonduduye ngu, ye komo oni urungga teya oriyi. Ene ye buniyo bobodi nguro ingoyingo gurananggega ngu keyoyi. Ngu ngandiro: ene muri biyomi ngu tewero ma ingootenggoku, nguro ye nguya ngu keyoyi. 21 Anutro mamana mandeno ngandiro nakangoyingo.

Nondo mande songo eyingo oni ngundo, manggoyebo nga oni simoo bare nga mande ero etuyerowano. Ene noro manggone ma keyoro, mandene ma ingowanggo. Oo Bidodo Simburi, ngundo ngundiro, ero eyingo. (Ayisaya 28:11,12; Dutoronomi /Lo 28:49)
22 Nguro ngu, noore ingowato. Yukambo mande bungeyi songo gurano mande eweroyi, ngu oni nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu ma etuyeroote. Kini, ngu mande muringga, ngundo ngu, oni nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngu oni nguno Anutro yanggangoni etuyeroote. Ene Anutro mande muri wesiyoro eweroyi, ngu oni nowoondoyemo hamoo kini, ngu ma etuyeroote. Kini, oni Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu mande muri nenengo etuyeroote.

23 Nguro ngu, Kristen oni simoo bare bidodo yowuruwooro ngu, ye bidodo Anutro Yukano mande songo songo etoyi ngu, oni amana gura, ngundi oni ene Anutro newendemo hamoo ma teyingo nguno mayero, mande bungeyi gura gura ingoro ewanggo. Ye bine, mboorombo yoyoote? Ngundiro ero eyingo. 24 Ene ye bidodo Anutro ingonduduni wesiyoro etenggoku, nguno oni gura newendemo hamoo kini, ngundi, oni Anutro mande gome ma ingooteku, ngundo ye kewooroyemo uro yengo mande ingoro oodoni, yengo mandeyega etenggoku, ngundo ngu oni nguro weti mbumbuwani etungootoni, nguno enengo biyomini ngu, bidodomo tunoo oorengo ingomukowa. 25 Ngundiro ingoro, mande murini biyomi bidodo ngu newendemo kombitero oorooteku, ngu yeni tunootetoni, nguro ene yowoorengoro, Anutno boodoo oondookero, Anut bingami ero okooro ewa. Hamoo oorengo, Anut ye kewooroyemo oorooteku nga! Ero ewa.

Anutno Yambo Mande Tewero, Ngu Nenengo Oorengo Teweroyi

26 Nguro ngu, ye Kristen konebane, ye komo ndadiro tewanggo? Ye yowuru tero ngu, ye bidodo koyedodo. Oni gurado yambododo, gurado ngu mande onino ero etuyeroweroyi, oni gurado ngu, Anutro murini keta yootunoro eweroyi, oni gurado ngu, Anutro Yukano mande bungeyi songomonggo mande eweroyi, oni gurado ngu, mandega ngu muri yowoorengoro eweroyi oruwanggo. Ko nga bidodomo, ye komo hoorooweyerootoyi, nguro Kristen oni simoo bare ngu nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango tunootewanggo. 27 Ene oni gidarega, Yuka Kundingiyimbo mande bungeyi gura gurano mande ewero ngu, mete oni eraya, ngundi kabusa nangge mande ewanggo. Oni gurado koretero etoningga ngu, asa, oni gurado komo mandeni yowoorengoya eni. Mande emukootoni ngu, asa, oni erayaga, ngu enebana mande etoni, asa, oni gurado mandeni yowoorengoya eni. Ngundiro nangge, oni kabusayiga ngu enebana ngu keyoya ngundiya teni. 28 Ene oni gurado oni gura mande songo eweroyiga, ngu oni gurado mandeni ma yowoorengoweroyi tetoni ngu, asa, ene simoo barero yowuru nguno mande ma ewero. Kini, ene komo neneteya ootooya, enengo ingonduduno nangge Anutya mande eri. 29 Oni Anutro mande yunowoku, ngu ero wesiyoro etuyeroweroyi oni ngu, oni eraya ngundi kabusa ngu mete mande ewanggo. Oni gidarega ngu, ene mande etenggoku, ngu wirikoro ingowanggo. Mande ngu Anutro mande bine, ngundi enengo mande kini bine etenggo? Ero wirikoyerowanggo. 30 Ene oni gura bibitero oodoni, Anutdo mande gura etungootoni ngu, asa, oni koretero mande erorooteku, ngu ene komo nenetero bibitetoni, oni kootungga Anutdo mande inowoku, ngu enebana mande eni. 31 Ngundiro muringgano nguno, ye bidodo songo songomo, mete Anutro mandeni wesiyoro ewanggo. Ngundiro muringga, nguno ye bidodo ingoyingo yoro, asa, ye yanggangododo tewanggo. 32 Anutdo mande gura wesiyoro eweroyi oni gura, newendemo yetoningga ngu, asa, ngu oningga ngundo enengo naruno mandeni mete eni. Ene enengombo, enengo naruni ngu wirikoya sobowooni. 33 Yo, Anutdo enengo ko ngu bidodo nenengo oorengo tete. Ene ko oo buribari ma tete. Ngundiro nangge, noore nguya nowoondonani guranangge yero, ko gobooro metemi nenengo tewato.

34 Bare ngu Kristen oniro yowuru bidodo nguno, ene komo neneteya oriyi. Ene mande gura ma ewero. Mamana mandeno ngundiro eteku ngu, bare ene tabango oni nowoondoyemo oriyi, ero eyingo. 35 Bare ene mande gura gome ma ingoro ngu, asa, enengo yano enengo kamesumooyemo sumoo etoyiga, nguno muri etoyi ingowanggo. Ene baredo Kristen simoo barero yowuruno, mande eweroyi ngu nenengo kini. 36 Ye bine ngandiro ingootenggo? Noorendo Anutro mande ngu simburi tero, ko, noorendo nangge mande ngaro murini bidodo ingomukooteto. Ero ingootenggoku, ngu hamoo oorengo kini.

37 Ene oni onendo Anutro mandeni nga wesiyoro eweroyi, ngundi enendo Yuka Kundingiyimbo kingo oo duwoo yowoku, ngundo ene komo ingoyi. Nga mandega nondo nakangootenoku nga ngu, Oo Bidodo Simburi, nguro mamana mandeni. 38 Ene oni gura Anutro mamana mande ma ingoro, keyowaku ngu, asa, ye nguya enengo mandeni ma ingowero. 39 Arisa, ye Kristen konebane, ye komo Anutro mandeni nga wesiyoro ero, etuyeroweroyi kongga, ngaro hahangeya, yanggango teyi. Ngundiro nangge, ye Anutro Yukani nguro mande bungeyi gura guranonggo mande eweroyi muringga, nguro roogo ma tewero. 40 Ye Anutno yambo mande tewero ngu, ye komo oo bidodo teya, gome yoonenengoya yeya, ngunonggo ye ko ngu enengo narunimo teyi.

Copyright information for `RWORAWA