1 Corinthians 16

Beye Yowuruwooro, Ngundo Anutro Oni Simoo Bare Hoorooweyeroweroyi

Nondo ataga beye yowuruwooro Anutro oni simoo bare Yerusalemno oorootenggoku, ngu yunowero mande eteno. Nondo kuri ngu kongga ngu tero, Galesiya merako, Kristen simoo bare etuyerowonoku ngu, ye nguya komo ngundiya teyi. Sande naru bidodomo, ye bidodo songo songomo, ye komo nguro ingondudu teya, yengo digi beye usowooya, gumi gura yengo yano yetoyiga, nguno orini. Ngundiro tero oodoyi ngu, kootuyisina, no tanggeyemo nguno toongetoowe, ye nguro koyi eririnonggo tero, digi ma erewewanggo. Kootuyisina, no nguno mayetoowe, yengombo oni gidarega rogoyerootoyi, nondo so uyi nakangoro oni ngu yunootoowe, ngundo yengo beye oo kingo duwoo esosootero yetenggoku, ngu yoro, Yerusalemno oororo yunowanggo. Ene nondo eneya oorowuwero ingoro ngu, asa, no eneya oorowuwato.

Pol Ene Korind Merako Kristen Oni Simoo Bare Yeyowero Endeyowa

No ngu koretero, Masedoniya mera ngu kewooro oorengo usowooro, yade yade oororo, asa, no ye yeyowero oororo tunootewano. Yo, no komo Masedoniya mera kewooro oorengowoore oorowuwano. No ngu yeya naru gidega oruwato, bine, ngundi midugu naru ngu bidodomo yeno oruwano, bine? No watayi kini. Ene kootuyisina, no ndano toongewero tetoowe ngu, ye mete digi oo gidaregado hooroowenerootoyi, no toongewano. Ye ingootenggo. No ataga, ye yeyoro yoyokoro, sodedo ko toongeweroyi nguya kini. Kini, Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas, ngundo ma sorenerootoni ngu, asa, no yeya nguno naru pirunggayi oruwero ingooteno. Ene no Epesas endemo ngano oodoowe, Yuda oniro naru kundingiyi, oowooyi Pendikos ombuyingo, nguro naruwo tunootewa. Ndadiro nguro, oni simoo bare urungga Anutro mande ingoweroyi sobonerootenggo. Nguro ngu, Anutdo ene nowoondoye yeni tango yetoni, nguro no ngano ootooro, enengo mande keta mesarango ngu wesiyoro etuyerowano. Ene oni oowooyingga noro mundi tero, oorene ukingowero tero oorootenggo.

10 Kootuyisina ngu, Timooti ye tanggeyemo nguno mayetoningga ngu, yendo komo gome sobowooro kawararangootoyi ngu, asa, Timooti ene newende metemi imakeyingo ingoro, ene ye kewooroyemo nguno yeya gome oruwanggo. Ye ingoyi. Timooti ngu, ene Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas, nguro koni gome nondo ko tetenoku, ene nguya ngundiro ko tete. 11 Ngundiro nguro, ye gurado ngandiro ma ingowero. Timooti ngu ko gome ma tewa, ero ma kootu inowero. Kini, ye komo ene yeyiga newende imakeyingo sumangedodo teya oodega, kootuyisina yoya ooreko yokootoyiga, ene nono ko ombuwa. Nondo ngu eneya Kristen dobookurine gidarega, enedodo ombuweroyi nguro soboyerooteno.

12 Noorengo Kristen doboonani Apolos, nguro mandeni ngu ngandiro: Nondo naru urungga Apolos eriringowonoku, ene Kristen oni dobookurinani gidarega nguya, ye tanggeyemo nguno ye yeyowero oorowuweroyimboro. Ene Apolos ngu, nga naruno ngano oorowuweroyi ngu yokoote. Ene kootuyisina oore gura kenoro ngu, asa, ene yeno oorowuwa.

Mande Gumi Gidarega

13 Ye komo gome doongedoongoodoongo teya, yengo nowoondoyemo hamoo ngu gome sobowooya yanggango teya, ye sosorero ma oruwero. Kini, ye komo yanggangoyedodo teya oriyi. 14 Yengo oo tetenggoku, ngu bidodomonggo, ye komo nowoondoyi teweroyi murimo nguno teyi.

15 Ye Kristen dobookurine, ye Stepanas simoonggororo ingootenggo. Enendo koretero, Akayiya merako Kristen teyingo. Ngundiro tero, enengo ingondudunonggo, ene Anutro oni simoo bare hoorooweyeroweroyi, ko, ngu teyingo. No ngu oni ngundiro mande muriye gome tetenggoku, nguno ye nguya ene keyeroya, ye ngundiya teyi, ero ingooteno. Yo, nondo ye yokutuyerootenoku, ngu ye oni ngundiro ngu keyeroro, ko, ndawu oninggado oni bidodo hoorooweyeroro tetenggoku, ngu keyoyingo. Ye ene nowoondoyemo uya, ngunonggo yanggango dikaya teyi, ero ingooteno.

17 Stepanas, Pootunetas, Akayikas, garo ngu, ene no tanggenemo mayetoyi, yeyoro, nguro no enengo oni oni urungga tewono. Ndadiro nguro, ye ngano ma ombuweroyi kini, nguro enendo ye hoorooweyeroro, nono ombuwonggo. 18 Yo, nga oni kabusaga ngando noro nowoondone yeyi imaketeku, ngandiro ye nowoondoye yeyi imakewoku, ngundiro tewonggo. Nguro ngu, ye komo oni ngundiro ngu bingamiye, eya okooyi.

19 Anutro Kristen oni simoo bare Esiya merako oorootenggoku, ngundo ye kambayerootenggo. Akuwila ko Prisila erambarisa, nguro yano Kristen simoo bare suwooyi sano mayero, yowuruwooro oorootenggoku, ngu bidodo nguya Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas, ngu oowooyimo nguya ye kambayerootenggo. 20 Kristen dobookurinani ngano, ngu bidodo ye kambayerootenggo. Ye bidodo songomo songomo, Kristen dobookuriye sumangenonggo kandeye dowooyi.

21 No, Polndo nenengo kandenembo, nga kambayeroyingo mandega nga nakangooteno.

22 Oni gura ene Yisasro ma ingoro, nowoondoye Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguno ma yero ngu, asa, Anutdo ene kumana biyomi inowa. Noorengo Oo Bidodo Simburi, ge ombu!

23 No Oo Bidodo Simburi Yisas, nguno yemboongetoowe, gedo sumangengge ngu, ene kutuwooyunootooga oriyi, ero yemboongeyingo.

24 Krayis Yisas oowooyimo, no nowoondone ye bidodo yunooteno. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWORAWA