1 Corinthians 4

Oo Bidodo Simburi Urungga, Ngundo Enengo Ko Oni Ngu Wirikoyerowa

Onindo noore yeyoro ingootenggoku ngu, noore Krayisro ko oni, ene hoorooweyingo oni, oorooteto. Noorendo Anutro mandeni kuri kombitero oruwokungga ngu yootunoro eweroyi, nguro ko oni yoyewo. Ko oni, nguro mamana mande ngandiro: ene komo ko gome sobowooro ko tewanggo. Ngu ene ingondudu guranangge ingoro, ngunonggo ko gome tetenggoku, ngu enengo sobosobo oni, ngu etungowanggoku, ngu ko oni ngu gome nenengo. Yendo bine, ngundi oni gurado, noro murine kone nguya wirikoro kenowero towoonerowaku ngu, nondo ngu ooga ngu ingootoowe, kingo oo ngundiro tewa. Yo, no nenengombo nenengo murine, kone nguya wirikoro, ma kenoro ingooteno. Hamoo, no nenengo biyomine gura ma kenoro ingooteno. Nguro ngu, no nenengombo ngandiro ma ewano. No oni gome nenengo oorooteno, ero ma ewano. No wirikoneroweroyi ngu, Oo Bidodo Simburiga, ngundo nangge wirikoneroote. Arisa, yendo eriri tero, oni sodedo ma wirikowero. Ndadiro nguro, Yisas ombuweroyi naruwo ngu ma tunooteyingo. Oo Bidodo Simburi Yisas, ngundo ombuyago wirikoni. Ngu naruno nguno, enendo oo ngu bidodo ooreriko oongootoni oorooteku, ngu yoro soru himimo tunoo watayewa. Onindo nowoondoyemonggo nangge, mande ingootenggoku, ngu bidodo yootunootoni tunootewa. Ngu naruno, Kristen oni guranangge nangge Anutdo bingamiye, ero okoowa.

Korind Oni Simoo Baredo Enengo Bingamiye, Ero Okooyingo

Ye Kristen konebane, nga mandega nga nondo, noore Apolosya bungomo rogo tetenggo. Ene nga mandega nga ye mete nooreno ingoya, ye ngunonggo Anutro mande muri nenengo ngu yoya gome oriyi. Yendo oni gura bingami, ero okooro, oni gura oowooyi ma wongooyi uwero. Onendo ge goyoro oni urungga goyewo? Anut nangge. Hamoo, ge Anut kandeyimonggo, oo bidodo kuri yoro ngu, asa, ndawugaro nguro, gengo oowoongge bingamingge nangge ero okoote?

Yo, ye ngandiya ingondudu teyi, yengo nowoondoye Yuka Kundingiyimbo angetoni, nguro ye Anutro mandeni murini ngu bidodo kuri yomukowonggo. Ngundiro nguya kini. Yo, ye ingoyingo yoyi, yengo ootootooye muriye ngundo ngandiro ingootenggo. Krayisdo omburo, simoo bare soboyeroro oodoni, ye eneya gobooro simoo bare soboyeroro oruwero ero ingoro ngu, asa, noorendo ye koye tero soboyeroweroyi, ngu ma ingowero. Ngu hamoo tetoni ngu, asa, noore Kristen oni bidodo simoo bare soboyeroweroyi koyi, ngu tewato. Ene yendo ingoyingo yootenggokungga, ngu nenengo kini. Nondo ngandiro ingooteno. Anutdo noore Aposel yoyewoku, ngu oni kootuyesina oorootenggoku ngundiro. Anutdo oni bidodo, ko Engel oni nguya doongeyemo noore rogoyerowoku, oni yureyi kumoowero tetenggoku ngundiro. 10 Oni gidaregado nooreya ngandiro ingootenggo. Noore Krayisro oni oorootetoku, ngu wenonoyingo oni, ero ingootenggo. Ene yengombo ngu ngandiro ingootenggo. Noore Krayisnonggo ingoyingo urunggadodo, yanggangonanidodo, oowoonanidodo oorooteto, ero ingootenggo. Ene yendo nooreya nguya ngandiro ingootenggo. Ene yanggangoye oowooyedodo nguya kini, ero ingootenggo. 11 Kurimonggo mayero, nga naruno ngano nguya noore oowariro kumooro, sonoro hahangero, towi kumbaro ingoro wenonootooye, kandeye oondookero yutoro oweyerootoyi, noore nenengo bibitero oruweroyi musinani kini. 12 Noorengombo kandenanimbo ko yanggango teteto. Oni noore yomooyunoro mande etenggoku ngu, noorendo ene hoorooweyeroro Anutno yemboongetooye, kumanadodo tetoyi, ngundiro yemboongeyingo. Oni noore yomburiyerootenggoku ngu, noorendo kowuri ngu koorowooteto. 13 Ene nooreya mande biyomi oorengo ngu etenggoku ngu, ene noorendo ngu ayibi mande ememonggo eneno gumi eteto. Noore ngu mera bidodoboro kitikata, ngundiro oorengo tero oorooteto. Noore oni bidodoboro sugabo ngundiro teteto. Noore kurimimonggo ngundiro oodooye omburo, ataga oorooteto.

Korind Oni Simoo Bare Ene Komo Polro Murini Ngu Nangge Teyi

14 Nondo nga mandega nakangootenoku, ngando ye oyimoyeroni ero kini. Kini, ye noro simoone, nguro yengo nowoondoyi tero nguro, nondo yengo ingonduduye ngu yanggango teyunowero nakangooteno. 15 Yengo sobosobo oni ngu ma kandangeweroyi, oowooyingga oorengo, ngu Krayisro mande murinimo soboyeroweroyi, ene yengo Awaye oowooyingga kini. Ene Yisas Krayisro murinimo ngu, nondo nangge yengo awaye oorooteno. Yo, nondo Anutro Mande Keta Mesarango, ngu yeno koretero wesiyoro etoowe, ye nowoondoyemo hamoo tewonggoku, nguro no yengo awaye. 16 Nguro ngu, no ye eririyerootenoku ngu, ye noro murine, ngu yoya kenoya, ngundiya teyi. 17 Ngundiro nguro, nondo Timooti nguro gome ingootenoku, ngu nenengo nangone ngundiro sureyootoowe, ye tanggeyimo oorowute. Ngu ene Urungga Oo Bidodo Simburiga, nguro newendemo hamoo teyingo. Ngundo Krayisro mande murini nondo etuyerowonoku, ngu soweyoro etuyerowa. Etuyerootoni, nguno yengo nowoondoye ngu yokutuwootoni, ye ngunonggo nondo Krayisro oore muriningga keyootenoku, ngaro ingondudu tero ngu keyowanggo. Nondo Kristen oni simoo bare ende bidodomo etuyerootenoku, Timootiro murini nguya ngundiro.

18 Oni gidaregado ye kewooroyemo ene ngandiro ingootenggo. Pol, nooreno ombuwero ma ingoote. Ngundiro ingoro, nguro ene ootoogero, windawinda tero endeyootenggo. 19 Ene no yeno sodedo oorowuweroyi ngu, Oo Bidodo Simburi ngundo ingootoni ngu, asa, no ye tanggeyemo sodedo oorowuwano. Ngu naruno nguno, no windawinda tero endeyootenggoku oni nguro mandeye wirikowano. Enengo mandeye ngu enggedodo bine, ngundi kingo mande nangge? No ene kewooroyemo oode ngu, asa, ngu enengo mande ngu wirikowano. 20 Ene Anutro mande muriningga, ngundo oni simoo bare enengo soboyerooteku, ngu kingo mande nangge kini. Anutdo enengo oni simoo bare yanggangoni yunootoni, nguro ene mete enengo oo tewero ingooteku, ngu nangge keyootenggo. 21 Yendo ndadiro muringga, nguro ingootenggo? Nondo omburo, yeno manggaru tero, ngunonggo mamanayerowano, bine, ngundi nowoondone imakeyingo ayibidodo murini nguro Yukadodo oorowuwano, bine? Ye yengombo ngandiya ingoyi.

Copyright information for `RWORAWA