1 Corinthians 5

Sebobarese Muri Biyomi Ngu Korind Kristen Kewooroyemo Oruwo

Mande binga ngandiro ingowono. Ye kewooroyemo nguno, erambarisa oruweroyi muri ngu yomburiyootoyi ingowono. Ngu muringga ngu, oni sowe gidarega kewooroyemo, ngu muringga ngu kini. Ngu ngandiro: Oni gurado, enengo eweyi nguro bareyi kootungga ngu woosooro yowo. Nguro, ye mande konokono tero oorootenggo! Ye komo mera utoro windawinda tetenggoku, muringga ngu yokoya, nowoondoye yowoorengoya, weti mbumbuwa ye kewooroyemo oorooteku, nguro sendo moguru teya oriyi. Ye komo oni ngundiro muri biyomi tetekungga, ngu owetoyiga toongeni, ene yeya ma yowuruwooro oruwero!

Hamoo, no yeya ma oorooteto. Ene noro nowoondone ngu yeya oorooteku, nguno oni ngundo muri biyomingga tewoku, nguro mandeni ngu no kuri kenoro wirikoro ingowono. No kuri ngandiro ewono. Ye Oo Bidodo Simburi Yisas oowooyimo ko enengo yanggangonimo yowuruwootenggoku naruno ngu, noro ingondudune nguya yeya oruwa. Ngundiro nguro, ye ngu oningga ngu yoro, komo Setanro kandeyimo yeyi. Nguro ngu, enengo mbumbuwaro murini ngundo yomburiyowa. Ngundiro tetoni ngu, asa, Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas, nguro narunimo gaboyi yowa.

Korind Kristen Onindo Oni Biyomi Komo Oweyi

Yendo mera biyomi utoro windawinda tetenggo. Ngu muri gome nenengo kini. Ngu ngandiro: Ene oni gura weti mbumbuwa tero oruwaku ngu, ngundo ngu ye Kristen bidodo nowoondoye yomburiyomukowa. Ngundiro nguro, ye komo weti mbumbuwa ye kewooroyemo oorooteku, ngu andangeya yokoyi. Ye ngundiro tero, nowoondoye metemi nenengo oruwanggo. Ndadiro nguro, Anutro Sipsip ngu, Krayis ngundo kuri wooro yero, noorengo weti mbumbuwadodo kumooyingo. Yudaro kundingiyi ngu kenoweroyi naruno ngu, ene Yis yano oorooteku andangero yokoro, ene oomanongoyingo kingo kayingo. Ngundiro nangge, noore nguya komo noorengo weti mbumbuwa kewooronanimo oorooteku, ngu bidodo andangero yokowato. Noore ngundiro tero, asa, noore mete Krayisya siyero enengo murini gomemu keyowato.

So uyi gurano, no kuri yengo nakangowonoku ngu, ngandiro ewono. Ye oni sebobarese muri biyomi tetenggoku, nguya ma siyero, dobooye tero gobooro ma oruwero. Eyingo. 10 Ene oni bidodo mera ngaro, oni ene sebobarese muri ngu oo kenoro kenomayingootenggoku, oni ganayeroro kingo oo duwoo yoweroyi, oni ene mera mbooro biyomi nguno yambo mande tero ngu keyootenggoku, ye yoyokoro songo oruweroyi ereremo kini. Hamoo, ye oni bidodo ngundiro muri biyomi ngu hamoo yokoro ngu, asa, ye komo nga merangga nga hamoo oorengo yokowanggo. 11 Ene nondo mandega nakangowonoku, nguro damoni ngandiro. Ye oni gurado Kristen doboone etoni, ene ngu oningga nguro murini biyomi ngu ngandiro: sebobarese muri ngu tero; oni guraro oo kenomayingoro; mera mbooro biyomi nguno yemboongero; oni gidaregaya kootuyesina mande ero; ene biya sono urungga nero wenonoro endeyoro; oni guraro oo ngu kingo sobiyoro yooteku ngu, ngu oningga nguya yeya ma siyero oruwero. Kini, ye ngundiro oni nguya, oowari gobooro ma newero. 12 Oni Krayisro murini ma keyootenggoku ngu, wirikoyeroweroyi kongga ngu noromu bine? Kini, Anut enengo ko nangge. Ene oni yengo kewooroyemo Kristen murimo oorootenggoku ngu, yengombo koyi teya wirikoyeroyi. 13 Yo, oni Krayisro murini ma keyootenggoku ngu, Anutdo wirikoyerowa. Ene Anutro mandeno ngandiro ete.

Ye kewooroyemo oni ngundiro biyomi ngu andangeya yokoyi. Ero eyingo. (Dutoronomi 17:7; 19:19; 22:21; 24; 24:7)
Copyright information for `RWORAWA