1 Corinthians 6

Kristen Dobooyi Yoro, Kootno Ma Wirikowa

Ye kewooroyemo nguno oni gurado Kristen dobooyi guraya bine mandedodo tetoningga ngu, ene Gabumanno oororo Koot ma tewero. Kini, ene komo Kristen oniro yowuruno dobooyiboya mandeyari ngu yomosiyori. Wirikoweroyi naru wengamo nguno, noore Kristen simoo bare ngundo mera bidodomo oni simoo bare bidodoboro mandeye wirikowato. Ye bine, ngu ma ingootenggo? Yo, hamoo, ngundiro teweroyi tetoni ngu, asa, ye mete mande bobodi ngundiro ngu wirikoyi. Wirikoweroyi naru wengamo nguno, noorendo Engel oniro mandeye ngu wirikoyerowato. Ye ngu ma ingootenggo, bine? Yo, ngu hamoo tetoni ngu, asa, ye mete mande bobodi ye kewooroyemo oorooteku, ngu wirikoyi. Nguro ngu, Kristen oni gura ene bingamini kini, ngundo nguya ene mete mande bobodi ngundiro ngu wirikoweroyi ingoyingonidodo. Ndawugaro, ye ngu mande ngu yoro Gabumanno oorowutenggo? Nondo nga mandega etenoku nga ngu, oyimoyeroni, ero eteno. Ndadiro nguro? Ye kewooroyemo nguno oni gura, ene mande wirikoweroyi ma ooroote, bine? Ngundo dobookuriye erayaga nguro mandeyariga tunootewoku, ngu ma wirikoro yomosiyowa, bine? Ene ye ngu muringga nguno nangge, Kristen dobooye gurado, Kristen dobooyi yoro, oni Krayisro nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku, doongeyemo mande wirikoyingo onino oorowutenggo.

Ingoyi. Ye Kristen oni dobookuriye yoyoro, Gabuman mande wirikoyingo onino yoyetenggoku ngu, ye Kristen onindo yengo kewooroyemo muri nenengo ma tero etuyerootenggo. Ene oni gurado ye yomburiyerootoni, ye nguro ma ingowero, ngundi oni gurado yengo oo yomukootoyi, ye nguro gumi ma tewero. Ngu muringga ngundo ngu, oni Kootno mandeni wirikowero ingooteku muringga ngu dagate.

Ene yengombo ngu, muri biyomi tero, oni gidaregaro oo kingo sobibiyoro yootenggo. Yo, yengombo yengo kewooroyemo Kristen dobookuriye oorengo, nguno nguya ngu muringga ngu tetenggo.

Oni ene muri biyomi tetenggoku ngu, ene Anut Oo Bidodo Simburiga, ngundo endega enengo oni simoo barero sobowooteku, ngu ma yowanggo. Ye bine, ngu ma ingootenggo? Kinitetoni ngu, yengombo yengo nowoondoye kingo ganangootenggo. Oni ene buribari sebobarese tero endeyootenggo; oni ene mera mbooro biyomi nguno yemboongetenggo; oni ene erambarisa muri yomburiyootenggo; simoondo enengo nangge, simoo dobooyeboya ebe korokoro tero endeyootenggo; simoondo oyimo mande, ngu oni gurano tetenggo; yakaka onindo muri biyomi tetenggo; oni guraro oo kenomayingootenggo; oni biya sono gome gome nero, nguro mboorombo yoyoote; oni dobooyi yomooyunoro kootuyesina mande ete; oni ene dobooyiboro oo kingo sobiyoro yoote; ngu oni ngundiro ngu bidodo Anut Oo Bidodo Simburiga, ngundo endega, enengo oni simoo barero sobowooteku, ngu ma yowanggo. 11 Ye gidarega kuri ngu oni ngundiro oruwonggo. Ene yengo weti mbumbuwaye nowoondoyemo ngu sonowooro andangeyunootoni, ye oni nenengo kundingiyi tunooteyingo. Anutdo ye ngu enengo soreyeroro yootunoro, kumana yunoro yootunoyeroyingo. Noorengo Anutga, ngundo Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas Krayis, nguro oowooyimo, ko Anutro Yukanimo nguya oni nenengo, ero ewo.

Noorengo Gowenani Kundingiyi

12 Hamoo, ene oo gidarega Anutro mande ma yomburiyooteku ngu, ngu oo ngu no bidodo mete teweroyi ingooteno. Ene oo gidaregado hoorooweneroweroyi kini, ngu yokootoowe, ngundo ma sobonerowa. 13 Oni gidaregado etenggo. Oowari ngu kawuyemboromu, kawuye ngu ene oowariromu. Ene ngundiro ero simoo bare etuyerootoyi, ene sebobarese muri biyomi ngu mete teweroyi ero, ngu nangge tetenggo. Ene oowari oo ngu goweyega, ngaro sodedo kinitewa. Ene Anutdo goweyega ngu muri biyomi teweroyi nguro ma yeyingo. Kini, ene goweye ngu Oo Bidodo Simburiga, ngu enengomu nangge. 14 Anutro yanggangoni, ngundo ene kuri Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngu merenonggo yokutuwootoni ko keta ootoogeyingo. Ngu yanggangongga ngundo nangge, noore nguya yokutuyerowa.

15 Ye Kristen oni ngu ye Krayisya guranangge. Ye bine ngu ma ingootenggo? Ngu hamoo nguro ye mete goweye yoro sebobarese murimo yewanggo, bine? Kini, ye nowoondoye Krayis inoro, ko goweye yoro, sebobarese muri nguno yeweroyi nguya kini. 16 Oni ene ooreko ooreko bare ngu dowooro boogomooro werewariku ngu, ene goweyari ngu yeri guranangge tewa. Ye bine, ngu ma ingootenggo? Anutro mandeno ngandiro nakangoyingo.

Ngu simoo bare erayaga ngu goweyari guranangge tunootewa, ero eyingo. (Yenisis /Stat 2:24)
17 Ene oni gura Oo Bidodo Simburi nguya yowuruwooro oruwariku ngu, ene nowoondoye gurananggemo oorooteri. 18 Ye komo sebobarese muri ngu sodedo yokoya sayi! Weti mbumbuwa gumi bidodo onindo tetenggoku, ngu goweye sanganimo tetenggoku ngu biyomi. Ene sebobarese muri, ngu goweye newendemo ngu yeyi biyomi yete. Ngu muringga ngu, Anut doongeyimo ngu biyomi oorengo. 19 Ye bine, ma ingootenggo? Yengo goweye ngu Yuka Kundingiyi nguro ya. Anutdo ngu ene Yuka inoro, enengombo ngu nowoondoyemo uro, nguno ooroote. 20 Ngundiro nguro, ye ngu yengomu kini. Anutdo uri urungga oorengombo, ye uriyeroro yoyowoku, nguro komo yengo goweyega ngu Anut inootoyiga, Anutro bingami eya okooni.

Copyright information for `RWORAWA