1 Corinthians 7

Erambarisa Teweroyi Nguro Muri

Ataga, no yendo mandega nakangoro nunowonggoku, nguro gumi nakangoro yunooteno. Ngu ngandiro: oni gura ene bare ma yoyingongga ngu, ene gome. Ene sebobarese muri biyomi urungga ooroote. Ngundiro nguro, oni simoo enengomo enengomo baredodo tero oruwanggo. Ngundiro nangge, bare nguya ene kamesumooyedodo tero oruwanggo. Simoo goweyi ngu, enengo bareyiboromu, kameyimbo ngu ma sorengowero. Ngundiro nangge, bareyi goweyi ngu kameyimboromu, bareyibo ngu ma sorengowero. Bare goweyi ngu enengo nangge kini, ngu kameyimboro nguya. Simoo goweyi ngu, bareboro nguya. Yari erambarisa teya ngu, gurado gura ma kootu inoro, goweyi ma sorengowero. Yo, yaringo eraya eraya nowoondoyari guranangge yero, naru bodaga nangge kundingiyi ootooro, nguno Anutno yemboongewero, ngu mete. Nguno ngu, yari Anutno yemboongewari. Ene kootuyisina, yari goweyari ko gobooro yero yowuruwoowari. Yari ko ma yowuruwooro gobooro oodori, nguno goweyari gome sobowooweroyi ereremo kini tetori, nguno Setando towooyerowa. Ene yendo erambarisa teweroyi muringga, nguro nono sumoo ewonggoku, nguro nondo ngandiro eteno. Nga ngu mamana mande oorengo kini. Nondo ngandiro ingooteno. Simoo bare bidodo ngu nondo bare kini oorootenoku, ngandiya oriyi, ero ingooteno. Ene Anutdo ngu simoo bare gidarega yanggango yunooteku ngu, ene mete gosiyi ootooro goweyi sorengoro, ene erambarisa teweroyi, nguro ene ma ingowa. Ene simoo bare gidarega ngundiro ingonduduye yanggangoye kini ngu, asa, ene erambarisa teyi.

Asa, oni erambarisa ma teyingo ngu, ko bare kameyi kuri kumooyingo, nguro nondo ngandiro eteno. Ene nondo gosiyi oorootenoku, ngandiro oruwanggoku ngu, ene ngu gome. Ene yengombo nowoondoye goweye ma sobowooweroyi, ingoro ngu, ene mete kamebare tewanggo. Yo, ye mete erambarisa teyi. Kinitetoni ngu, doongeye uru teyingo muri biyomi ngundo yengo goweye sobowoowa, ero eteno.

10 Oni erambarisa tero oorootenggoku, nguro no nga mamana mandega nga, ero yunooteno. Nga ngu, noro mamana mandene kini, nga ngu Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro mamana mande ngu eteno. Bare ngu, ene komo kameyi ma yokowero. 11 Ene baredo kameyi yokoro ngu, ene komo kingo orini. Yo, ene gosiyi oruwa bine, ngundi ene ko enengo kameyimo ko ooroya nowoondoyari gobooro yeya oriri. Simoondo nguya, ene bareyi owero ma yokowero. 12 Nga mandega nga, Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro mande kini, nondo nangge ngandiro ingoro eteno. Ene Kristen doboonani gura bareyi Krayisro newendemo hamoo kini, ngundo Kristen doboonani guraya oruwero etoni ngu, asa, ngu simoongga ngundo enengo bareyi ngu ma owero yokowero. 13 Ene bare gura kameyi ngu Krayisro newendemo hamoo kini, ngundo bareyi yokowero ma ingootoni ngu, asa, bareyibo ngu simoongga ngu ma yokowero. 14 Ye ingoyi! Simoo ene newendemo hamoo kini ngu, ene bareyi newendemo hamoo teyingo nguya woorogongoro ngu, ene kumanadodo yootunootoni tunootete. Ndadiro nguro, enengo bareyi ngu newendemo hamoo teyingo. Ngundiro nangge, bare ene newendemo hamoo kini, ene kameyi newendemo hamoo teyingo nguya woorogongoro oorooteriku, nguno ene kumanadodo yootunootoni, tunootete. Ene ngundiro ma tero ngu, enengo simooye nguya, ene kumanadodo ma tunootewanggo. Ene nowoondoye hamoo tetenggoku nguro, enengo simooye, ngu Anutdo kumanadodo yoyeni tunootetenggo. 15 Ene onendo newendemo hamoo kini, ngundo erambarisa muri ngu yokowero tetoni ngu, ye ma soreyerowero, nguno yokoyi. Ngu simoongga, ngu toongewero tetoni ngu, asa, enengo Kristen bareyiga ngu ma sorengowero. Ngundiro toongetoni, Kristen barega ngu, ene mete gosiyi orini, eneno kowuri kini. Ngundiro nangge, ngu bare toongewero tetoningga ngu, asa, enengo Kristen kameyingga ngu ma sorengowero. Kini, Anut doongeyimo, ene mete yokootoningga toongeni. Anutdo noore nowoondonani imakeyingo murimo oruweroyi, nguno negoyeroyingo. 16 Bare ge ndadiro tero, kamengge Kristen murimo yowa? Simoo ge ndadiro tero, ge Kristen murimo barege yowa?

Noore Komo Anutdo Muringga Kuri Yunoyingongga, Nguno Nangge Oruwato

17 Asa, ene Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ingoyingo songo songo, ko songo songo bayetero yunoro, nguno negoyerowoku, ngu gome dowooya teyi. Ye erambarisa tetenggoku, ngundi gosiyi oorootenggoku ngu, yengo muriyengga Anutdo ero yunowoku, nguno nangge oriyi. Nguro, no ende bidodomo Kristen oni simoo bareno, nga mamana mandega nga nangge, ero etuyerooteno. 18 Ene oni gura moondeyi yomosiyoyingo sunggidodo, Anutdo ngu negongoro yoyingo tetoni ngu, asa, ene ngu sunggi ngu goweyimo oorooteku, ngu ma andangero yokowero. Ngundiro nangge, oni gura moondeyi ma yomosiyoyingo ngu, Anutdo ngu negongoro yoyingo tetoni ngu, ene ngu sunggiga ngu goweyimo yeweroyimboro ma ewero. 19 Moondeye yomosiyoyingo sunggiga ngu, ko moondeye ma yomosiyoyingo nguya, ngu kingo oo ngundiro. Ene Anutro mamana mandeni ngu keyoweroyi, ngu gome nenengo oorengo. 20 Oni gura ko gurano oodoni, Anutdo ngunonggo negongoro yootoni ngu, ene komo ngu kongga, nguno nangge orini. 21 Ge kingo kirikiri ko nangge tero oodoyi, Anutdo ngunonggo negogerootoningga ngu, asa, ge nguro nowoondoge ma kowuri yewero. Ene ge oore gurano kingo kirikiri ko teweroyi, ngu yokoweroyi oore kenoya ngu, ge mete ngundiya teya, ngu oorega ngu keyo. 22 Ngu ngandiro: ene kirikiri oni gura oowooyi kini oodoni, Anutdo ngunonggo negongoro yootoni ngu, ene Anut doongeyimo oowooyidodo tunootewa. Ngundiro nangge, oni gura oowooyi bingamidodo oodoni, Anutdo ngunonggo negongoro yootoni ngu, ene Krayisro kirikiri oni tunootero oruwa. 23 Anutdo enengo urini urungga oorengombo ye ko uriyeroro yoyoyingo. Nguro ye oni gidarega yoyokootoyi, ngundo yengo ingonduduye ngu sobowooro, ngunonggo biyomimo teyunowero. Kini, Anutdo yengo ingonduduye ngu nangge sobowooni. 24 Ye Kristen dobookurine, kono ngundiro nguno oodoyi, Anutdo ye negoyeroro yoyingo ngu, ye komo ngu konggano ngundiro oodoyi, Anutdo ye hoorooweyerowa.

Oni Kamebare Ma Tetenggoku, Nguro Mandeye

25 Ene, ye bare oore simooya ma wereyingo, yengo mamana mandega Oo Bidodo Simburi Urungga, ngunonggo ma yoyingo. Ene nondo nenengo ingondudune ewano. Anutdo noro sumange tenunoyingo ngundiro, ye nguya noro mandene nga nowoondoye hamoomonggo ingoyi. 26 Nondo ngandiro muringga ingootenoku, ngu metemi. Ataga, nga naruno ngano kowuri urungga tunootete. Ngundiro nguro, ye ataga oorootenggoku, ngundiya nangge, ye bidodo gome oriyi. 27 Ge baredoya gobooro oorooteri, bine? Ngundiro tetoningga ngu, ge bare ngu yokowero ingondudu ma tewero. Ge bare ma yoyingo, bine? Ngu mete ge baredoro ma ingondudu tewero. 28 Ngundiro nguro, ge bare yowaku ngu, weti mbumbuwani kini. Ene bare oore, ene kameyidodo tewaku nguya, ngu wetini kini. Ene simoo bare erambarisa tewanggoku ngu, ene mera ngano kowuri urungga yowanggo. Nondo ngundiro kowuringga yeno tunooteweroyi nguro eteno.

29 Ye Kristen konebane, nondo ngandiro eteno. Naru ootutete. Nga naru bodaga, ngaro ye ngandiya teyi. Ene ye baredodo ngu, ataga ngano ngu, ye komo Anutro ko nangge teya, gosiyi ngundiya oriyi. 30 Oni sendootenggoku ngu, ene komo ingowanggo. Ngu sugi ma oruwa, eya ingoyi. Oni ene oni oni tetenggoku ngu, ene komo nguya ingoyi. Ngu sugi ma oruwa, ero ingootenggo. Oni oo uriyootenggoku ngu, ene komo nguya ingoyi. Ngu kingo oo ngundiro, ero ingootenggo. 31 Oni ene mera ngaro oo nguro koyi tetenggoku ngu, ene komo mera ngaro oo ngu gome ma dowootoyi, sugi ma oruwa. Ndadiro noore ingooteto. Nga merangga ngaro, oo ngu kinitemukowa, ero ingooteto.

32 Nondo ngu ye oo oowooyinggado ingonduduye ma yomburiyowero, ero ingooteno. Oni ene bare ma yoyingongga ngu, ene Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro murini, nguro ingondudu urungga tete. Ene Oo Bidodo Simburi Urunggado ingooteku, ngundiro tewero ingoote. 33 Ene oni bareyidodo tero ngu, ene mera ngaro oo nguro ingondudu urungga tete. Yo, naru gumi ene Anutro koni nguro ingondudu tero, ko naru gumi ene mera ngaro oo nguro ingondudu tete. Yo, ene bareyibo muringga ingooteku, ngundiro tewero ingoote. Ngundiro nguro, enengo ingonduduni tege eraya tunootete. 34 Bare oore ma kameteyingo ngu, ene Oo Bidodo Simburi Simbunanimboro murini, nguro ingondudu urungga tero, nguro ingonduduni newende bidodo ene inoni. Ene bare kameyidodo nguro ingonduduni urungga ngu, ene ndadiro muringga tetoni, nguno kameyi oni oni teweroyi, nguro ingoote. 35 Nondo nga mandega etenoku nga ngu, ye hoorooweyerootoningga, gome oriyi, ero nguro eteno. Nga mandega nga, ye sureyeroro kini. Nondo ngu ye gome nenengo ootooya, ngunonggo suwooyi sano Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro koni ngu nangge teyi. Ye oo gura gurano yengo ingonduduye nguno ma yewanggo.

36 Ene oni gurado enengo bare gura sorengootoyi oodoni, ene ngu sobowooro enengo goweyi sorengoro, ma oruweroyi tetoningga ngu, asa, ene mete sodedomangge bareyiga ngu yoya gobooro oriri. Ngu Anut doongeyimo, weti mbumbuwa kini. Ene enengo bareyi sodedo ma yoro, nguno enengo barega sorengoyingo nguya torige endeyoro ngu, asa, Anut doongeyimo, ene weti mbumbuwa tewa. 37 Ene oni gurado enengo newendemonggo yanggango ingootoni, oo gurado ene ma eriringootoni ngu, ene mete enengombo enengo ingonduduni ngu sobowooweroyi, ngu ene mete bare ngu yokooteku ngu, ene metemi oorengo. 38 Ngundiro nguro, oni gurado ngu bare ooregaku yoro bareyi tewaku, ngu muri gome tewa. Ene oni gurado bare ma yowaku ngu, muri gome nenengo oorengo tewa.

39 Ene bare guraro kameyidodo tero oodoni, ngu barega ngu ene kameyimboya gobooro oode oode oororo, kameyi kumooteku nguno wenga. Ene kameyi kumootoni barega ngu kingo ootooro ngu, asa, ene mete simoo gura yowa. Ene kame tewero ngu, ene komo Kristen simoongga yoni. 40 Ene nondo ngandiro ingooteno. Ene barega ngu kameyi kumootoni kingo oorooteku ngu, ene mete oni onidodo teya kingo orini. Anutro Yukani ngundo mandega nga etunerootoni bine, ngunonggo eteno.

Copyright information for `RWORAWA