1 Corinthians 8

Mbooro Godange Nguno Nusako Karo Wooro Yeyingo

No ataga nusako mbooro godange nguno karo wooro yero yemboongetenggoku, nguro mande murini ewero. Noore ingooteto. Noore ingoyingo urungga moore, ete. Ene ngu ingoyingo urungga ngundo yoyeni oni gidaregano windawinda teweroyi muri teyingo, ero ingooteto. Ene oni gidaregano nowoondoyi teweroyi muri teyunoro hoorooweyerootooye ngu, oni mete ngu Anut gome yanggango keyowanggo. Ene oni gurado enesu nangge oo guraro ingoro, no oo ngu teweroyi no bidodo watayi ewaku ngu, ngu nenengo kini. Kini, ene mete nguro ingondudu urungga gura yowa. Ene oni gurado newende Anut inootoni ngu, arisa, ngu oningga nguro Anutdo gome ingoote.

Asa, mbooro godange nguno nusako karo wooro yero yemboongero netenggoku muringga, nguro nondo ngandiro eteno. Noore ingooteto. Anut oorengo guranangge, ngundo nangge oorooteku ngu! Anut gura hamoo oorengo kini, ero ingooteto. Oni gidarega ingootenggo. Hamoo, oombooro oowooyingga, ngu merako ngano, sambono nguya ngu anut, ero ingoro, nguro ene oo bidodo simburi, ero etenggo. Ene noorengo Anut ngu guranangge oorengo ooroote. Ngu noorengo Awanani noore enengomu oorengo. Nguro oo bidodo enenonggo tunooteyingo. Anutdo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngu Yisas Krayis yeni, ngundo oo bidodo yero, nooreno keta oruweroyi yunootoni, nguro noore mete Anutya gobooro oorooteto.

Ene oni gidaregado suwooyi sano oombooro godange nguno, ngu muringga ngu keyoro, nguro ingondudu tetenggo. Ngundiro nguro, Kristen onindo ngu nusako songgiwi ngu, ene kuri oombooro godange, nguno wooro yeyingo ngu netenggoku, nguro nowoondoyemonggo tege eraya ingootenggo. Nguro nowoondoyemo ingootenggoku, ngu mbumbuwa tetenggo. Hamoo, oowarimbo yoyoro Anut tanggeyimo ma oorowuwato. Noore oowari nero, ngundi ma nero nguya, ngundo Anut doongeyimo ma hoorooweyerootoni, noore nenengo tunootewato. Ene ye ingonda teyi! Yendo nga oowari nga yengombo mete neweroyi ingootenggoku, ngundo oni yanggangoye kini, nguro nowoondoye yomburiyerootoyi ngu, ngundo yeni ene tootokiyerootoni soretoyi, arisa, ngu muri ngu nenengo kini.

10 Ene ge Anutno nowoondogemo hamoo tero, ngunonggo ge ingowa. No oo bidodo mete newano. Ngundiro ingoro, ge godange anut nguro yemboongeyingo yano uro, nguno ge bibitero oowari nete. Ge netoyi, oni gura ene newende yanggango kini, ngundo ge geyoro, ene nguya newendemonggo godange anutro oo karo yeyingo ngu newaku ngu, asa, gedo ene yeyi biyomi yete. Ndawugaro nguro, enengo newendemo tege eraya ingoote. 11 Ye kenoyi! Yengo ingoyingo urungga nguno, noore mete oo bidodo nemukowato, ero ingootenggo. Ye ngundiro tetenggoku ngu, ngundo ngu oni newendemo hamoo yanggango kiningga, ngu yendo ene yomburiyoote. Ngu doboonaningga yendo newende yomburiyootenggoku, nguro Krayisdo ene nguya ko yowero kumooyingo. 12 Ene Kristen dobookurinani gidaregaro nowoondoye ma himi yetoni, nguro ene yanggangoye nguya kini, yendo ngu weti mbumbuwaga ngu tetoyi, nguno ngu enengo ingoyingo tegedodo tero yomburiyerootenggo. Ngundiro murimo nguno ngu, ye Krayisno weti mbumbuwa tetenggo. 13 Ngundiro nguro, oowari ngundo tetoni, doboone ene weti mbumbuwano utoni ngu, arisa, nondo nusako songgiwi ko ma newano. Naru bidodomo nguya, no doboone newende yewe weti mbumbuwano uwaku, nguro ngu ma tero newano.

Copyright information for `RWORAWA