1 Corinthians 9

Anutro Ko Oni Ene Ndawu Ooga Mete Tewanggo

Oni gidaregado noya etenggo. Ene oowooyidodo kini, ko ene Krayisro Aposel nguya kini, etenggo. Ngu mandega ngu hamoo kini. No enengo Aposel oorengo. No nenengo doongenembo Yisas noorengo Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani ngu kenoyingo. Nguro nondo Urunggaro mandeni yeno wesiyoro etoowe, ye ngu ingoro nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu! Nguro ngu, ye noro konemo oowari enggeteku ngundiro. Ene oni gidaregado noya ngandiro ingootenggo. Pol ngu Aposel kini. Ngundiro ingootoyi, ene yendo noya Aposel oorengo eya ingoyi, ero ingooteno. Nondo Oo Bidodo Simburiga enengo mandeni eweroyi rogonerootoni, no Aposel ko tewonoku, nguro sunggiyi ngu, ye Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo ngu.

Oni gidaregado no noyoro, mande wirikoyingo onino noyetoyi, nguro mandeye gumi ngandiro ewono. Aposel oni gidarega ene Anutro mande wesiyoro eweroyi ko tetoyi, nguro onindo oowari, sono nguya, yunootoyi netenggo. Nguro ngu, noore nguya mete oowari sono oo ngu yunootoyi newato. Aposel gidarega, Oo Bidodo Simburi Yisas nguro dobookuriyi, ko, Sipas, oowooyi gura Pita nguya baredodo ko tero endeyootenggo. Noore nguya baredodo ko tero ma endeyoweroyi, bine? Kini, mete baredodo ko teweroyi. Noore Banabasya ngu Anutro mandeni ero nguro koyi teteroku, ene naru gumingga ngu, nenengo kandenembo no digi beye yoweroyi koyi tetenoku, ngunonggo oowari yoro netero. Ene Aposel oni gidaregado ngu, enengo kandeyebo ko tero, ngunonggo oowari ma yootenggo. Nguro ngu, noore nguya mete ye kandeyemonggo oowari yoro newaro.

Ndawu oninggado ene me oni tero, ngunonggo enengombo oowari erewero nero endeyowa? Kini, enengombo oowari erewero ma yoro newa. Ngundiro nangge, ndawu oninggado ene oowari koyi tero, ngunonggo engge ma yoro newa? Kini, oowari koyi teteku, nguro engge yoro newa. Ndawu oninggado, ene Bulmakawu boga ngu sobowooro, nguro koyi teteku, ngundo ene nonowo winggoro urumi yoro ma newa, bine? Kini, ene Bulmakawu nguro nonowo winggoro, mete newa.

Nondo bine, oniro ingondudu ngu keyoro mande ngandiro eteno? Kini, mamana mandeno, ngundiro mayete. Mosesndo mamana mandeno ngandiro nakangoyingo.

Bulmakawu ngu nggire oowari ngu wongootoni, besooweroyi naruno, ngu manggowo ma ukingowero. Eyingo. (Dutoronomi /Lo 25:4)
Anutdo ene Bulmakawuro nangge nguro nowoondoyi teyingo, bine? Kini, noorengo eyingo. Ngu naruno nguno, noore Anutro koni tetooye ngu, asa, yengo ko ngu oowari sono nguya noore yunootoyi newato.
10 Mosesndo noore nguya bine, eyingo? Yo, nga mandega nakangoyingongga nga ngu, noorengo eyingo. Oni ene ko tero, ene oowari miteku ngu, nguro engge ngu kootuyisina gidarega enengo neweroyimboro yowa. 11 Arisa, noorendo Yuka Kundingiyi nguro oo yuwooyi, ngu ye kewooroyemo kuri miwootoku ngu, yebana gowenani ngaro oo ngundo noore hoorooweyeroro yunoweroyi ngu mete. 12 Oni gidaregado yeno hoorooweyeroyingo, oo yowero sumoo etenggoku ngu, asa, noore nguya oo ngu, komo mete yoweroyi. Ene oo ngu kuri noorendo ma yoyingo. Kini, noorendo kowuri bidodo ngundiro ngu koorowooro oorooteto. Noorendo Krayisro mande gome ngaro oore ma doongoowato. 13 Oni ene Yudaro yowuru ya oowooyi Tembel nguno ko tetenggoku, ngundo ngu, ene Tembel, nguro oowari nguromu yoro newanggo. Ene oni Anutno wooro yeweroyi nombono ko tetenggoku ngu, ene wooro yeweroyi nusako gumingga yoro newanggo. Ye bine, ngu ma ingootenggo? 14 Ngundiro nangge, Anut Oo Bidodo Simburi Urungga, ngundo eyingo. Oni ene mande keta gome mesarango, ngu wesiyoro ero etuyerootenggoku, ngunonggo goweye hoorooweyerootoni oruweroyi nguya yowanggo, eyingo.

15 Nondo eteno. No oo gura ngundiro ma yowono. Ataga nguya, nondo oo ngu yowero mande nga ma nakangooteno. No Krayisro koni ngu kingo teweroyi nguro gome ingooteno. Ene no kumootoowe, nguno ngu mete oni gidaregado, ene noro bingamine ero okoowanggo. Pol ene Anutro mande ngu kingo tero, oni etuyerowoku, ngunonggo ene oowari ma yoyingo, ero ingowanggo. 16 Ngu ngandiro: No Anutro mande nga ero, nguro no oni oni tetenoku, nguro nangge eroruwano. No nga kongga nga nangge tero oruwanoku, ngundo bingamine okooweroyi ma teteno. Kini, Anutdo koni ngu teweroyi, nguro rogonerootoni, nguro no komo ko ngu tetenoku ngu! No mande gome ngu ma ero ngu, no biyomi oorengo tero oruwano. 17 No nenengombo, nga kongga nga tero ngu, no mete ko uriyi yowano. Ene Anut enengombo nga kongga nga nondo teni, ero rogonerowoku, nguro no ko teteno. 18 Nguro uriyi, ndawuga yowano? Ngu ngandiro: No ngu Anutro mande ketangga wesiyoro ero endeyootenoku, nguro uri ma yowano. Ngu hamoo, no kingo ko tetenoku, ngu Anutdo oni oni teweroyimboro ko teteno.

Pol Ngu Oni Simoo Barero Ko Oni Oruwo

19 Ngu ngandiro: No ye kandeyemonggo oo gura ma yootenoku, nguro no oni guraro ko oni ma tero oorooteno. Ene no nenengombo ero, nguro no oni bidodoboro ko oni tero ootooro, ngunonggo no oni simoo bare oowooyingga nguya yoyootoowe, Krayisno ombuwanggo. 20 Ngundiro nguro, Yuda oni doongeyemo ngu, no Yuda oni ngundiro tero oruwono. Nguno ngu, no mete Yuda oni yoyowero ngundiro tewono. Oni gura gura mamana mande ngu newendemo oorootenggoku, ngu doongeyemo, no mamana mande ngu newendemo ootoowoodingowono. Ngu hamoo, no ngu mamana mande newendemo ma oorooteno. Ene nondo oni hoorooweyerootoowe, Krayisro nowoondoyemo hamoo tetoyi ngu, asa, no mamana mande ngu newendemo mete uwano. 21 Oni sowe gidaregano Mosesro mamana mande kini, ngu doongeyemo, no nguya mamana mande kini ngundiro tunootewono. No nguno ngu, no mete oni mamana mande kini, ngu Krayisro yoyoweroyi. Ene no Anutro mamana mande ngu yokoro kini. Kini, no Krayisro mamana mande ngu newendemo ootooro, ngunonggo oni mamana mande kini ngu yoyowero, ngundiro tewono. 22 Oni nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, yanggangoye kini, nguno no nguya oni yanggango kini ngundiro tunootewonoku ngu, no mete oni yanggangoye kini ngu yoyoweroyimboro ngundiro tewono. No kuri oni bidodoboro muriye yomukowonoku, nguno no oore bidodo towoongoro, ngunonggo oni simoo bare gidarega yoyowano. 23 No ko nga bidodo Anutro mande keta ngaro tetenoku, ngu Yuda onino ko oni sowe gidaregano wesiyoro etenoku, nguro no eneya kumana gobooro yowato.

Noore Yanggango Kendutero Oororo, Uri Yowato

24 Ye bine kuri ingootenggo? Oni oowooyingga ebe dagadaga tero, kendutetenggoku ngu, ene oni gurananggebo yanggango tero, bidodo dagayeroro, uriyi yowo. Asa, ye nguya komo ko yanggango Anutdo ingooteku, ngundiya teya ngu, asa, ye nguro uriyi hamoo yowanggo. 25 Oni ene dobooyiboya ebe dagadaga tero ngu, oni enengo goweyimboro ingonduduni ngu andangero yokoro, ene komo dobooyi dagaweroyi nguro nangge newende ingoro, ngu tete. Ene ngundiro tero, nguno uriyi yowoku, ngu oo sodedo biyomi yewa. Ene noorendo uriyingga yoweroyi, ngu biyomi yeweroyi kini. Ngu sugi sugi oruwa. 26 No nenengombo ebe dagadaga nguno kendutetenoku ngu, no doongene songo songo toongetero, ma kenduteteno. Kini, no Anutdo rogoga yeyingo, nguno nangge no nenengo kenduteteno. 27 No gowenengga nga yokootoowe, ngundo no ma sobonerowa. Kini, nenengombo gowene sobowooro, ngunonggo Anutro mande wesiyoro onino ewano. No onino mande wesiyoro etenoku, ngundo Anutnonggo ene uriyi gome ngu yowanggo. No komo ingonda tero, no nguya nenengo kendutero, nguro no uri gome yowano. No ko ngu ma tero ngu, asa, no ko nguro urini ma yowano.

Copyright information for `RWORAWA