1 John 1

Suwooyi Sano Keta Oruweroyi Nguro Mande

Nga Mandega Suwooyi Sano Keta Oruweroyiga ngu, noorendo wesiyoro ero etuyerootetoku ngu. Nga oo nga kurimi oorengo oruwoku, ngu noore ingoro, doongenanimbo nguya kenoyingo. Noore kandenanimbo nguya dowooro kenoyingo.
(Suwooyi Sano Keta Oruweroyi Mandega ngu, Yisasro ngundiro ete).
Ngu Suwooyi Sano Oruweroyi Ketangga ngu, tunoo oorengo endesina tunootetoni, noorendo ngu kenoyingo. Ngundiro nguro, ngu Suwooyi Sano Keta Oruweroyiga, nguro mandeni, yeno wesiyoro, ero etuyerooteku ngu. Ngu ene kurimi enengo eweyi Anut tanggeyimo oode, ngunonggo, ene nooreno tunootetoni, noorendo ene kenoyingo. Noorendo ene kenoro, mandeni nguya kuri ingoro, nguro noorebana, yeno nguya, nguro mandeni ero etuyerootetoku ngu. Nguno ngu, ye nguya enengo mandeni ngu ingoro, nooreno ombutoyiga, nooreya nowoondonani guranangge yewato. Ngunonggo, noorengo bidodo nowoondonani guranangge Awananimo yero, ko, enengo Nangoni, Yisas Krayisya, gobooro oruwato. Noore mande nga nakangootetoku, nguro noorengo oni oni tetetokungga, ngu gome oorengo tunooteni.

Noore Komo Soru Himimo Oruwato

Anutro Nangoni, ngundo mande, nga etoni, ingoyingo. Nguro noorebana yeno ero etuyerooteto. Ngu ngandiro: Anut ngu soru himi oorengo, hamoo oorengo, Anutno ooreri bodaga kini.
( Anut enengo mandeni murini, ngu nenengo oorengo ngu, soru himi ngundiro).
Ene noorendo ngandiro ewato. Noore Anutya nowoondonani gobooro guranangge ero ngu, ko, noore suwoo ooreriko endeyowatoku ngu, arisa, noorengo mandega etetoku, ngu godange oorengo eteto. Yo, noore ngundiro ero ngu, asa, Anutro mandeni murini, hamoongga ngu nowoondonanimo, nguno ma ooroote. Ene, Anut, enengombo soru himi oorengo. Nguro ngu, noore enengo soru himimo endeyoro, ootooro ngu, asa, noore dobookurinanimboya nowoondonani gobooro guranangge siyero oruwato. Nguno ngu, Anutro Nangoni, Yisas, nguro sidu darowo, ngundo noorengo weti mbumbuwa bidodo sonowooro, andangewoku, ngunonggo noorengo nowoondonani gome metemi sarayi tunootete.

Noore weti mbumbuwa kini, ero ewatoku ngu, asa, noorengombo noorengo nowoondonani ngu ganangoro, godange eyinooteto. Nguno ngu, hamoo mande ngu nowoondonanimo hamoo oorengo kini. Noorengo weti mbumbuwa teyingo ngu, suwooyi sano, Anutno noorengo biyominani ngu yootunoro ewatoku ngu, asa, Anutdo newende hamoomonggo, noorengo weti mbumbuwa andangero yokoro, ene noore ma yoyokowa. Kini, Anutdo enengo muri gome nenengo, ngunonggo, nooreno muri oo biyomi ngu bidodo sonowooyunoro yoyeni, noore oni gome metemi oorengo tunootewato. 10 Noore weti mbumbuwa ma teteto, ero ewatoku ngu, asa, noore Anutya godange oni, ero oowooyi biyomi ewato. Yo, ngundiro etooye ngu, asa, enengo mandeni, noore nowoondonanimo hamoo ma ooroote.

Copyright information for `RWORAWA