1 Peter 2

Oo Bidodo Simburi Urungga, Ene Ya Ungoomboro Nonggini Keta Ooroote

Arisa, ye komo muri biyomi bidodo yokoyi; godange mande; godange muri gidarega bidodo; oni sitowiyedodo nguya nowoondoye biyomi yeweroyi; oni kootuyisina mande eweroyi, ngu bidodo yokoyi. Ndadiro nguro, ye ngu kuri Oo Bidodo Simburi, ngu murini ngu kenoro ingowonggoku, ngu muriningga ngu gome ningguri oorengo. Ngundiro nguro, noore ingooteto. Buniyo bodaga owita nemimbo yomooteku ngu, ene nonoro nangge gome ingoote. Ngundiro nangge, ye komo nono gome oorengo Anutnonggo ombuteku, ngu yoya neyi. Ngu nonongga nguno oo biyomi gura ma ooroote. Kini, ene yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyunoote. Ngundo ye yoyeni, ururu tero, ye Anutdo ko yoyoyingo, ngundiro oruwanggo.

Ye komo Yisasno ombuyi. Ene ngu ya ungoomboro nonggini suwooyi sano keta oorooteku ngu. Ene oni simoo baredo ngu ingootoyi, ngu ene biyomi yetoni, nguro ene owero yokoyingo. Ene Anutdo ene rogo tero, nguro gome ingoyingo. Ye nguya ngu ya nonggini suwooyi sano keta oorootekungga ngundiya oriyi. Anutdo ye yootunoyerootoni, ye Yuka Kundingiyi nguro ya tunooteyingo. Ngundiro nguro, ye ngu Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi tunootero, nguno ye eneno yambo mande tero, enengo oowooyi okooweroyi ngu Anutno wooro yetenggoku ngundiro. Ye ngundiro tetoyi ngu, Anutdo Yisas Krayisno ingoro, nguno ene yengo wooro yetenggoku, nguro gome ingowa.

Anutro mandeno nguya ngandiro nakangoyingo.

Ingoyi, nondo kuri Sayiyonno (Yerusalemno) ya mundumimboro nonggini yanggango oorengo (Krayis), ngundo ngu, ene mete ya yanggango teyinoweroyi gome oorengo. Ataga no ene yoro, Sayiyonno mitoowe ooroote. Nguro ngu, oni enengo nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, ene oyimo ma yowanggo. Ero eyingo. (Ayisaya 28:16)
Ye kuri nowoondoyemo hamoo teyingo oni garo, ya mundumimboro nonggini yanggango oorengongga (Krayisro) ngu, ene gome oorengo, ero ingootenggo. Ene onindo nguro nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku ngu, ya yeweroyi oni ngundiro. Anutro Mandeno, ngandiro ete.

Ya yeweroyi onindo ya mundumimboro nonggini andangero, mandeni biyomi, ero yokoyingo. Ene ataga ngu ya mundumi nguro nonggini yanggango oorengo teyinowero ooroote, ero eyingo. (Sam 118:22)
Anutro Mandeno, mande ngandiro ete.

Oni nowoondoyemo hamoo ma teyingo ngu, ene oni keye tootokiyeroweroyi digi (Krayis) ngundiro tunooteyingo. Ngu digi urungga, ngundo tootokiyerootoni, ukero uwa, ero eyingo. (Ayisaya 8:14-15)
Ene Anutro Mande Keta Mesarango ngu andangero yokoro ngu, ene keye tootokiyerootoni, ene ukero uwanggo. Yo, onindo oo teweroyi ngu kuri Anutdo eyingo, ngundiro tetenggo.

Ene Anutdo ye enengo simoo bare kuri rogoyerowo. Ye ngu Anutro wooro yeyingo oni sobosobo urungga nguro keyimo oni oruwanggo. Ye enengo oni simoo bare sowe kundingiyi. Ye ngu Anutro oni simoo bare nenengo oorengo oruwanggo. Ye nguno ngu, enendo muri gome nenengo yeno tewoku, ero yootunowanggo. Ngu ngandiro. Enendo ye negoyerootoni, ye kuri suwoo ooreri biyomi ngu yokootoyi, enendo ye yoyoro, omburo, enengo soru gome himimo yoyeyingo. 10 Kuri ngu, ye oni simoo bare songo songo oruwonggo. Ene ataga ngano ngu, ye Anutro simoo bare oorengo tetenggo. Kuri ngu, ye Anutro sumangengga ngu ma yoyingo. Ene ataga ngano ngu, ye Anutro sumangengga ngu kuri yowonggo.

Noore Ngu Komo Anutro Ko Oni Tero Oruwato

11 Ye Kristen dobookurine, ye ngu ende songomboro oni ngundiro. Ye ngu, nga meranggano ngano ngu, naru ootuwoo bodaga nangge oruwanggo. Asa, nondo ngandiro yeno eteno. Ye komo ingonduduyemo ingoyingo kurimingga ngu yokoya, kootu inoyi. Ngu muringga ngundo gaboyeboya ebe biyomi urooteri. 12 Ye komo oni Anutro mande ingoro yokootenggoku, ngu kewooroyemo nguno gome nenengo oorengo endeyoyi. Ene yeya mandeye biyomi ero ngandiro etenggo. Ye muri biyomi tetenggo, ero ngu, ene kootuyisina, yengo koye gomengga ngu kenoro, ene Krayis ko omburo wirikoyeroyingo naruno, ngu Anutro oowooyi bingamini, ero okoowanggo.

13 Ye ngu komo Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro ingonduduni, ko, mamana mandeni ngu nangge keyoyi. Nguro ngu, ye komo mera ngano Gabuman koreteyingo oni, Parayim Minista, nguro manggowo keyoyi. 14 Ye komo Gabuman oni sobosobo bidodoboro manggoye nguya keyoyi. Parayim Minista, ngundo ngu, Gabuman oni sobosobo oni yoyetoni oorootenggoku, nguro oni muri biyomi tetenggoku, nguro gumi ogingo yunoro; ko, oni ene muri metemi tetenggoku, nguro oowooye bingamiye ero okootenggo. 15 Yendo muri gome nangge ngundiya teyi, ero, Anutdo nguro gome ingoote. Ye ngu muri gome tetoyi ngu, asa, oni yeya mande biyomi eweroyi ooreyi gura ma kenoro ingowanggo. 16 Ye Kristen oni, ye Setanro murinimo ma oorootenggo. Kini, ye ngu yengombo yengo soboyeroro oorootenggo. Ene yengo muriye gomengga nguno oorootenggoku, ngunonggo torige torige muri biyomi ngu ma tewero. Kini, ye komo Anutro ko oni oorengo teya oriyi. 17 Ye komo oni bidodo oowooye bingamiye eya okooyi. Yengo Kristen dobookuriye, nguro nowoondoyi teyunoyi. Ye komo Anutro sosoreyi. Ye komo mera ngano sobosobo oni koreteyingo ngu oowooyi bingami, eya okooyi.

Noore Komo Krayis Keyoro, Ogingo Kowuri Koorowoowato

18 Ye ko oni, ko oo bidodomo, ye komo yengo kono soboyerootenggoku ngu, enengo manggoye keyoya, ko ngu gome teya, ngu eneno nowoondoyemo nangge oriyi. Sobosobo oni biyomi, ko, sobosobo metemi nguya, nguro ye komo manggoye keyoyi. 19 Yo, ye Anutro ingondudu tero endeyootoyi, nguno ene kingo oorengo ogingo ye yunowanggo. Ye ogingo ngundiro koorowoowanggoku ngu, arisa, Anutdo ngundiro muri nguro gome ingoote. 20 Ene yendo muri biyomi tetoyi, nguro oni songombo ye yudoyi ngu, asa, ngu yengo muri biyomiyengga tewonggoku, nguro gumi yootenggo. Ene yendo mande muri gome metemingga tetoyi, nguro enendo ye yutoro ogingo yunootoyi, koorowooweroyi muringga nguro Anutdo gome ingoote, ero eyingo.

21 Anutdo ye kuri negoyerowoku ngu, ye ngundiro muringga ngu keyoyi, ero ewo. Ndadiro nguro, Krayisdo kuri ye hoorooweyeroro ogingo koorowooyingo. Nguro ngu, ene kuri ngu muringga ngu ye etuyeroyingo. Nguno ngu, ye nguya enengo keyi ngu keyowanggo. 22 Anutro Mande ngundo Krayisro ete.

Ene nguno weti mbumbuwa gura ma teyingo. Ene manggowoomo mande godange gura ma eyingo. Ero eyingo. (Ayisaya 53:9)
23 Mundi onindo Krayis yomooyinoro mandeni biyomi etoyi, ene mande nguro gumi gura ma eyingo. Kini, ene kingo ogingo nangge koorowooro, ene sanggiri mande gumi gura ma eyingo. Kini, enengombo enengo yoro, oni mande oo bidodo nenengo wirikoyingo oni (Anut) kandeyimo yeyingo. 24 Enengo goweyibo noorengo weti mbumbuwanani ngu koorowooro, de omukondino ooreyingo. Ngundiro nguro, noore sugi sugi oruweroyi ketangga ngu yoro, muri gome nenengo ngu keyowato. Yo, mundi onindo Krayis utoro, yomburiyoyingongga, nguno ene noore yomosiyeroweroyimboro teyingo. Nguro ngu, noore weti mbumbuwaro murini biyomi ngu bidodo yokowooto.

25 Kurimi ye Sipsip oore yokoyingo ngundiro. Ene ataga ngu, ye ko yowoorengoro, yengo sobosobono ombuwonggo. Nguro ngu, Sobosobo ngundo yengo endeyoyingongga ngu gome soboyeroote.

Copyright information for `RWORAWA