1 Peter 3

Erambarisa Teweroyi Nguro Mandeni

Ngundiro nangge, ye bare kamesumooyedodo, ye komo kamesumooye ngu nowoondoyemo nangge oriyi. Ene kamesumooye gidarega ene Anutro mande ngu ma keyootoyiga ngu, asa, ye baresumooyemboro muriye gome nenengo ngu kenoro, ngunonggo ene nowoondoye yowoorengowanggo. Mande nangge eroruweroyi nguya kini. Kini, yengo muriye gome nenengo endeyootenggoku, ngundo ene hoorooweyerootoyi, nowoondoye yowoorengowanggo. Ndadiro nguro, ene ye bare ye yeyootoyi, yengo kamesumooyemboro oowooye bingamiye okooro, ngunonggo gome nenengo endeyootenggo. Nguno ngu, ene mete nowoondoye yowoorengowanggoku ngu. Ye goweye sangani nangge ma nakaya teyinowero. Yengo uye siwitooro yomosiyoro, nguno irosara gura gura nguno pararo, ko, beye goyayi oo ngu pengoro nguno towikumba gome gomemu tero, ngundo goweye nakangoweroyi murimo nguno nangge ma oruwero. Kini, ye komo nowoondoyega ngundiya nakangoyi. Nowoondoye nakaya teyinootenggoku ngu, ene biyomi yeweroyi oo nguya kini. Nowoondoye imakeyingomo kengero oruweroyi muringga ngu, Anut doongeyimo, gome nenengo oorengo. Ngungga ngu yengo irosara nenengo orini. Kurimi ngu baredo Anutro nowoondoyemo hamoo tero, ene kundingiyi oriyingo. Ene ngundiro tero, ngunonggo ene kamesumooye nowoondoyemo oruwonggo. Ngu muringga ngu enengo irosaraye. Serando ngu ene muri ngundiro teyingo. Ene Ebarahamro manggowo keyoro, kameyimboya, oni urungga, ero eyingo. Ene yendo ngu muri gome ngundiro ngu tero, ye oo guraro ma sosorewanggoku ngu, arisa, ye ngu Seraro nambosumoongo oruwanggo.

Ye simoo, baresumooyedodo, ye komo ingondudu gome metemi ngu yoya, ngunonggo baresumooyemboya gome oriyi. Bare moondeyi ngu yanggango nguya kini. Ngundiro nguro, yendo gome yomosiyeroyi. Yendo komo enengo ingootoyiga, ene nguya suwooyi sano oruweroyi ketangga ngu yowanggo. Ngundiro nguro, yendo ngu muringga ngu keyowanggoku ngu, asa, yengo yemboongeyingo naruno, Anutdo yengo yemboongetenggoku, ngu ingowa.

Ye Komo Nowoondoye Gobooro Yeya Oriyi

Ataga no nga mandega nga wenga yokoweroyimboro ngandiro eteno. Ye bidodo komo nowoondoye guranangge yeya, gobooro oodega, ye oni bidodoboro nowoondoyi teyi. Ye komo Kristen dobookuriyeboro nowoondoyi urungga teyunoya, sumange teyunoyi. Ye komo windawinda muri biyomi ngu yokoyi. Ene oni songombo yeno muri biyomi teyunootoyiga ngu, asa, ye ngu gumi mande muri eneno ma tewero. Ngundiro nangge, onindo yeya mande biyomi etoyi ngu, asa, yendo mande biyomi gumi ma ewero. Kini, yendo ngu gumi ngandiya teyi. Anutdo kumana yunoni eya, Anutno kira eyi. Ngundiro teweroyi, nguro Anutdo ye negoyerowoku ngu, ene mete kumana ye yunowa.

10 Nguro ngu, noore ingowato. Anutro Mandeno, ngandiro ete.

Ene oni enengo ketangga ngu gome tunootetoni ero, ko naru gome metemimboro ingooteku ngu, arisa, ene komo manggowo ngu roogo tero, ene godange mande biyomi gura ma ewa.
11 Ene komo muri biyomi ngu kootu inoro, muri gome ngu nangge tewa. Ene nowoondoye imakeweroyi muri ngu erewero yoro, ene ngu muringga ngu keyoro oruwa. 12 Ndadiro nguro, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngu doongeyimbo ngu oni gome nenengo ngu yeyoro hoorooweyeroote. Ene suwooyi sano onindo yemboongetenggoku, nguro sodeyete. Ene Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ngu oni mande muri biyomi tetenggoku, ngu doongetero, yeyoro, ene nguro gumi biyomi nguya yunoote, ero eyingo. (Sam 34:12-16)

Noore Muri Gome Nenengo Tero, Nguro Kowuri Nguya Koorowoowato

13 Ene ye muri nenengo ngu keyowero yanggango yewanggoku ngu, onendo ene mete ngu muringga yeno ngu yomburiyowa? Hamoo oorengo kini. 14 Ene yendo muri gome nenengo ngu tero, nguro gumi ogingo ngu koorowoowanggoku, nguno ngu, ye oni oni teyi. Ene onindo ye sosoreyi ero oo tetoyiga ngu, ye ngu oo nguro ma sosorewero. Yengo nowoondoye ngu ma soriyokowero. 15 Kini, yengo nowoondoyemo nguno ngu komo Krayis nangge yetoyiga, enendo yengo endeyoyingo ngu bidodoboro soboyeroni. Onindo yengo Krayisno nowoondoyemo hamoo teyingo gomengga, nguro murinimboro yeno sumoo etoyiga ngu, asa, ye komo mande ememonggo muri nenengo wesiyoro eweroyi, nguro meyeya oriyi. 16 Ene yendo oniro mande gumi eweroyi naruno nguno, ye komo nowoondoye hamoomonggo mande ememonggo gumi eyi. Ye ngundiro etoyi ngu, asa, yengo nowoondoyemo ingootenggoku, no oo biyomi gura ma teyingo, ero ingootenggo. Ene yendo Krayisro mande murini gome nguro etoyi, nguro oni ene yomooyinoro mande biyomi etenggoku ngu, asa, ene oyimo yowanggo. 17 Ene Anutdo etoni ngu, noore mande muri gome nenengo tetetoku, nguro ogingo yoweroyi, ngu mete. Ene mande muri biyomi nguro ogingo yoweroyi, ngu biyomi oorengo. Ndadiro nguro, noore oo biyomi tewootoku, nguro gumi nangge yowato.

Krayis Ngu Noorengo Weti Mbumbuwa Andangewero Kuri Kumooyingo

18 Noore Krayisro nguya ingooteto. Ene tambu gurananggemo noorengo weti mbumbuwanani andangeyunowero kumooyingo. Ene ngu oni gome nenengo oorengomu, ene noore oni biyomi nga hoorooweyeroweroyimboro kumooyingo. Yo, enengo goweyi ngu kumooyingo, ene Anutdo Krayis ko yokutuwootoni, keta ootoogeyingo narungga nguno ngu, enengo Yukani keta ootoogeyingo. 19 Ngundiro tero, enengo yukani, ngundo oororo, oni kumooyingo nguro musiyemo uro, nguno ene Anutro mande wesiyoro, ero etuyeroyingo. 20 Yo, Yisas ene oororo, oni kumooyingomu ngu Nowaro naruno, ene Anutro mandeni ngu, ene yomburiyoro toongooyingo, nguno Anutro mandeni wesiyoro yunoyingo. Ene Anutdo nguro gumi biyomi sodedo ma yunoyingo. Kini, Anutdo ene soboyeroro oodoni, ngu naruno Nowa ene wanggoningga ngu temukoyingo, oni kandegura gidemboro kabusa nangge ngu oni ngu kewooroyemo metemi oruwonggo. Ngu oni ngu nangge, ene wendeyi nero ma kumooyingo. 21 Ngu sonongga ngu, sono kundingiyi gimutenggoku, nguro gabogaboyi ngundiro. Ngundo ngu, ye ko yoyooteku ngu. Ngundo goweyemo sugabo ngu sonowootoni ma kinitewa. Kini, ngundo ngu, sunggi mande guranangge Yisas Krayis keyowero, ero gosiyootenggo. Yo, hamoo, Yisas Krayis ene kuri merenonggo ko ootoogeyingongga ngundo ene ye yoyoro, Anut tanggeyimo ombuyingo. 22 Yo, hamoo, Krayisdo kuri sambo endemo ooreyingo. Ene Anut kandeyi koondosina bingaminidodo musiyomo bibitero oodoni, Anutro sambono Engel oni, ko oo yanggangoyedodo ngu bidodo, Yisas yanggangoni ngu newendemo oorootenggo.

Copyright information for `RWORAWA