1 Peter 4

Oni Ene Krayis Keyoro ngu, Ene Kowuri Yowa

Arisa, Krayis ngu goweyimbo ogingo koorowooyingo. Ngundiro nguro, ye nguya ingonduduye ngu Krayisdo ingondudu tero, ogingo koorowooyingo, ngundiya yoya dowooyi. Ndadiro nguro, oni ene Krayisro koni ngu tero, nguno goweyebo ogingo koorowoowaku ngu, asa, weti mbumbuwaro yanggangoni, ngundo ene ko ma soboyerowa. Ngundiro nguro, oni keta oorootenggoku, nguno nowoondoye kurimingga ngu ma keyootoyi, ngundo ye ko ma soboyeroote. Kini, Anutro ingonduduni ngu nangge keyootoyi, ngundo ye soboyeroote. Kuri ye muri oni sowe gidaregado muri biyomi gura gura tetenggoku, ye nguya kuri tewonggo. Ngu muringga ngu ngandiro: sebobarese teweroyi muri; nowoondoye uru teyingo muri biyomi; sono kowoo yanggango ngu gome neweroyi muri; oo simbo urungga karo, nero, nguno sono kowoo yanggangomu gome gome nero, ngunonggo wenonoro oororo, sebobarese muri biyomi teweroyi muri; godange anut nguno yambo mande tero, nguno enengo bingamiye ero okooweroyi muri, ngu bidodo tetenggo. Ene ataga ngu, ye ngu muri biyomingga ngu eneya ma tetenggo. Ngundiro nguro, ene ataga soriyokoro, nguro yeya mande biyomi etenggo. Ene kootuyisina ngu, enengombo komo enengo muriye wirikoyingo oni urungga nguno yootunoro ewanggo. Ene oniro muriye wirikoyerowero meyero ooroote. Yo, hamoo, ene oni kuri kumooyingo, ko, keta oorootenggoku nguya wirikoyerowero soboyeroro ooroote. Kurimi, Krayisdo Mande Keta Mesarangongga, ngu oni kuri kumooyingomo nguya wesiyoro ero yunootoni ingoyingo. Nguro muri ngu ngandiro. Ene oni simoo bare enengo weti mbumbuwa tero kumootenggoku, ngundiro kumooyingo. Ene Anutro Mande Keta Mesarango ingoro, nguro enengo gaboyega ngu, ene keta oruweroyi, ngu Anut keta oorooteku ngundiro.

Anutdo oo Kingo Duwoo Yunooteku, Nguro Koyi Tewato

Oo bidodo kiniteweroyi naruwo, ngu kuri namoko tete. Nguro ngu, ye komo gome ingondudu teya, yengo ingonduduye himi yetoningga, nguno ye mete suwooyi sano Anutno yemboongeya oriyi. Ye komo Kristen dobookuriyeboro nowoondoyi teweroyi muringga, ngu gome dowooyi. Ngu muringga ngundo muri gidarega ngu bidodo dagayeroote. Ndadiro nguro, nowoondoyi teweroyi muringga, ngundo weti mbumbuwa urungga andangero yokoote. Ye komo dobookuriye yeno mayero oorootenggoku, ngu gome soboyerowanggo. Ye nga kongga nga tewero nowoondoye biyomi ma ingowero. Kini, ye komo oni oni teya hoorooweyeroyi. 10 Ye bidodo songo songo Anutro oo kingo duwoo hoorooweyeroyingo koyi, ngu kuri yowonggo. Nguro ngu, oo kingo duwooga nguro ye komo ko teya, Kristen dobookuriye hoorooweyeroyi. Ngu muringga nguno ngu, ye Anutro sumangeni gura gura bayeteweroyi, ko oni tunootero oruwanggo. 11 Ene oni gurado Anutro mande wesiyoya etoningga ngu, asa, ene komo Anutro mande nenengo oorengo wesiyoya eni. Ngundiro nangge, oni gura ene oni songo hoorooweyerowero ngu, ene komo ngu kongga ngu Anutdo yanggango inootoni tetekungga, ngu teni. Ndadiro nguro, simoo bare ene yengo ko gome ngu kenoro, nguno ene Yisas Krayisdo eneno oo tewoku, nguro ene Anutro oowooyi bingami urungga ero okoowanggo. Yo, hamoo, O Anut, gengo yanggangongge duridarigedodoga, ngu suwooyi sano tunootero, sugi sugi oruwa. Ngu hamoo.

Ye Krayisya Ogingo Gobooro Koorowooweroyi, Nguro Mandeni

12 Ye Kristen dobookurine oorengo, yeno Krayisro konimo nguno towootowoo gurano ye towooyeroweroyi, ngu de kookingo ngundiro yeno ombuwero teteku ngu. Ene ye ngandiro ma ingowero, ngu ooga ngu ene songo oo guradiroga nooreno ombuwero tete, ero, ye ma soriyokowero. 13 Kini, ngu towootowoongga nguno ngu, ye Krayisya ogingo gobooro koorowooyingo. Nguro ngu, ye komo oni oni teyi. Ye ngundiro tetoyi ngu, enengo duridarini yeno tunooteteku naruno ngu, asa, ye mete oni oni urungga tero, ye nowoondoye metemi gome ingoro oruwanggo. 14 Ye ngu Krayisro oowooyimo ko tetoyi, nguro oni yeya mande biyomingga etoyiga ngu, ye komo mete nguro oni oni teyi. Ndadiro nguro, Anutro Yuka Kundingiyi nguro yanggangoni, ngu yeno ooroote. 15 Ye komo ingonda teyi! Ye kewooroyemo ngunonggo oni gurado ene oni ureni kumoowa; ngundi, oo yakakayi tewa; ngundi, ene muri biyomi gura gura tewa; ngundi, oni gura koni yomburiyowa; oni gura ngundiro muri ngu tetoni ngu; asa, nguro ogingo gumi ene inootoyi, oyimo yowa. 16 Ene oni ngu Kristen nguro ogingo ngu koorowoowaku ngu, asa, ene nguro oyimo ma yowa. Kini, ene komo Anutro oowooyi bingami ero okoowa. Ndadiro nguro, ene Krayisro oowooyimo ko tete.

17 Anutdo wirikoyeroweroyi naruni ngu namoko ombute. Koretero Anutdo enengo simoo bare bidodo wirikoyerowa. Yo, koretero ene noore wirikoyeroro, nguno ngu, ene simoo bare eneno nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku, ngu ndadiro ene teyunowa? Hamoo oorengo, ene biyomi tewonggoku, nguro gumi biyomi urungga yowanggo. 18 Anutro Mandeno ngandiro ete.

Ene ko yanggango terogogo oni gome nenengo ngu ko yoyoweroyi. Arisa, oni ene Anutro mande kootu inoro, ene mande muri biyomi tetenggoku, ngu ndadiro tewanggo? Ero eyingo. (Poroweb 11:31)
19 Nguro ngu, Anutro ingonduduni enengo oni gidarega yoyokootoni, ogingo koorowooro ngu, ene komo enengo ketangga suwooyi sano oruweroyiga ngu Anut kandeyimo yetoyiga orini. Yo, hamoo, Anutdo kuri noore yoyeyingo. Ngundiro nguro, ene suwooyi sano noore gome oorengo soboyerootoni oorooteto.

Copyright information for `RWORAWA