1 Peter 5

Ye Tabango Oni Ngu, Ye Komo Anutro Sipsip Ngu Gome Sobowooyi

No ataga ye Kristen oniro tabango oni, yeno mande ngandiro ewero. No nguya tabango oni. No nenengo doongenembo kuri Krayis kenootoowe, ene ogingo koorowooyingo. No nguya, noore ngu duridariga kootu tunooteweroyiga, ngu yowato. Nguro ngu, no nga kongga ngaro nowoondoye samangoyingo mande ero, ye yunooteno. Ye komo Anutro oni simoo bare ngu gome soboyeroyi. Ene ngu Sipsip ngundiro ye kandeyemo oorootenggoku ngu. Onindo ye eririyerootoyi, nguno ko ngu teweroyi kini. Kini, yengombo Anutro manggowo ngu keyoya, ko ngu teyi. Ko nguro digi beye yoweroyimboro nangge ko ma tewero. Kini, yengo nowoondoyebo ko ngu tewero hahangeya teyi. Yengombo yengo bingamiye nangge okooro, Anutro simoo bare urungga ye kandeyemo yewoku ngu, ma yowongowero. Yengo ootootooye ngu komo gome nenengo oorengo oodoyi, Anutro Sipsip, ngundo ye yeyoro, nguno ene yengo muriye, mandeye nguya gome keyowanggo. Ngundiro tewanggoku ngu, yengo Sobosobo Koreteyingongga (Krayis) ngu tunoo oorengo tunooteyingo naruno ngu, ye ngu sunggi gura duridarinidodoga ngu suwooyi sano sugi sugi oruweroyi, ngu yowanggo. Ngungga ngu ma biyomi yewa.

Noore Komo Imakeyingo Murimo Urogogo, Noore Ingondudu Gome Nenengo Tewato

Ngundiro nangge, ye simoo oore garo, ye komo nguya yengo tabango oni ngu nowoondoyemo ootooya, nguro manggoye keyoyi. Ye komo bidodo yengo muriye ngu yeyiga imaketoningga, ye komo Kristen dobookuriye manggoye keyoyi. Noore ingooteto. Anutro Mandeno ngandiro ete.

Anutdo oni enengo bingamiye ero okootenggoku ngu, nguro ma ingoote. Ene ngu oni gome newende imakeyingomo oni songo nowoondoyi teyunooteku oningga, ngu Anutdo ngu oni nguro gome ingoote, ero eyingo. (Poroweb 3:34)
Ngundiro nguro, ye komo yengo ingonduduye, muriye ngu andangeya yokoya, ye ombuya, Anut yanggangonidodoga ngu newendemo uya oriyi. Ye ngundiro tetoyi ngu, asa, Anut enengo narunimo ngu, ye bingamiyedodo yunowa. Anut enengombo ye gome soboyerowa. Nguro ngu, yengo kowuriye bidodo, ene kandeyimo komo yetoyiga orini.

Ye ngu komo ingonda teya, gome sobowooya oriyi! Yengo mundi oni ngu Setan, ene ngu Layon ngundo yanggango kiyero eteku ngundiro. Ene kombitero mayero, oni gidarega ereweyeroro yeyoro, yutoro, yooneweroyimboro endeyoote. Ye komo nowoondoyemo hamoo yanggango teya, ngunonggo ene owetoyiga toongeni. Ye ingoyi, yengo Kristen dobookuriye mera bidodomo oorootenggoku, ngu nguya yendo ogingo koorowootenggoku, ngundiro koorowootenggo. 10 Yo, yendo ngu ogingo naru ootuwoo bodaga nangge koorowooro ingowanggo. Kootuyisina ngu, enengombo ye yooneneyeroro, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango teyunootoni, ye nguno yanggango dikaro oruwanggo. Anut ngu sumange bidodoboro simburi. Yo, ye Krayisro keyimo oni, nguro Anutdo yengo gome ingoote. Nguro ngu, ene ye negoyerootoni, ye eneya enengo duridarini nguno sugi sugi oruwanggo. 11 Eneno nangge yanggango bidodo oorengo oorooteku, ngu suwooyi sano sugi sugi ngundiro oruwa. Ngu hamoo.

Kambayeroyingo Mande

12 Nondo nga mande ootuwoo bodaga nga nakangoro, yengo Sayilas kandeyimo ye yunooteno. Nondo ngu Sayilas ngu ingootoowe, noorengo doboonani oorengo tete. Nga so uyingga ngano ngu, nondo ye yanggango yunootoowega, ye ngunonggo Anutro sumangengga nondo nguro ewonoku, ngu yoyi, ero nakangooteno. No nenengombo kuri ingoro, nguro no yootunoro, tunoo eteno. Yo, ye mande nga ma kabetewero. Kowuri yeno tunooteteku naruno, Anutro sumangeni, ngundo ye yoyeni, yanggango dikaro oruwanggo.

13 Anutro oni simoo bare Babilon (Rom) endemo oorootenggokuya, yeya ngu Anutdo kuri yedodo rogoyerowoku, ngundo noya ye kambayerooteto. Noro nangone, Mak nguya kambayeroote.

14 Ye bidodo komo Kristen dobookuriyeboya kandeye dowooya, nguno ebe nowoondoyi nowoondoyi teya oriyi. Ye Krayisya gobooro ootooya, ye nguno nowoondoye imaketoningga oriyi. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWORAWA